Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

W skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) wchodzą:

  1. marszałek województwa oraz dwie wskazane przez niego osoby spośród przedstawicieli innych jednostek samorządu terytorialnego albo organizacji zrzeszających samorządy – jako przedstawiciele strony samorządowej;
  2. przedstawiciele strony pracowników;
  3. przedstawiciele strony pracodawców;
  4. wojewoda oraz dwie wskazane przez niego osoby – jako przedstawiciele strony rządowej.

Na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r o Radzie Dialogu społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240), w miejsce Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego pod przewodnictwem wojewodów, powstały Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego (WRDS) pod auspicjami marszałków województw.

WRDS w Województwie Małopolskim powołał Marszałek Województwa zarządzeniem z dnia 8 grudnia 2015 roku o numerze 117/2015.

Zgodnie z ww. ustawą posiedzenia WRDS odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Mogą zdarzyć się też posiedzenia w trybie nagłym spowodowane zaistniałą sytuacją społeczno-gospodarczą, której nie można było przewidzieć.

Pracami WRDS kieruje Prezydium WRDS, w skład którego wchodzą Przewodniczący WRDS i wszyscy Wiceprzewodniczący WRDS.

Przewodniczący WRDS wybierany jest z grona Wiceprzewodniczących poszczególnych organizacji/stron. Wybór kolejności przewodniczenia WRDS uzgadniają strony. Przewodniczącym WRDS jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników i strony pracodawców, marszałek województwa i wojewoda.

Wiceprzewodniczącym WRDS i członkiem Prezydium ze strony rządowej jest wojewoda, a ze strony samorządowej marszałek województwa.

Do właściwości WRDS należy wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa. WRDS może rozpatrywać sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

Dane teleadresowe:

Obsługa działalności WRDS w Województwie Małopolskim:
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki UMWM
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
tel.: +48 12 63 03 518, 504 755 411
e-mail:

 

Posiedzenie plenarne WRDS w Województwie Małopolskim

Akty prawne

Dokumenty

Uchwały

Stanowiska i opinie

 

Protokoły

 

Posiedzenia