Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Senior

Małopolska swoimi działaniami zamierza zachęcić małopolskich seniorów do zwiększenia aktywności w życiu społecznym i zawodowym oraz umożliwić im realizację własnych pasji i zainteresowań.

Warto przypomnieć, że Małopolska już od ponad 20 lat prowadzi aktywną politykę aktywizacji społecznej seniorów i przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu osób starszych. Wspomniane działania znajdują także odzwierciedlenie w "Strategii Rozwoju Województwa 2030", gdzie wskazuje się szczególną rolę społeczną dla tej grupy Małopolan.

Województwo od kilku lat aktywnie kształtuje również odpowiednią politykę senioralną i promuje idee "srebrnej gospodarki", by jak najlepiej przygotować region na skutki starzenia się społeczeństwa. 

Szereg działań na rzecz seniorów w imieniu województwa małopolskiego realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Krakowie. Jego celem jest aktywizacja społeczna i przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób starszych.

 • wzmacnianie udziału małopolskich seniorów w życiu społecznym, tworzenie warunków do współpracy i współdziałania środowisk działających na rzecz osób starszych w celu wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej:
  Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej - organ opiniotwórczo-doradczy Zarządu Województwa Małopolskiego w obszarze problematyki osób starszych oraz solidarności międzypokoleniowej. Więcej na ten rady przeczytasz tutaj;
 • działania związane z włączaniem społecznym i utrzymywaniem aktywności osób starszych, propagowaniem zdrowego stylu życia i integracji międzypokoleniowej:
  otwarte konkursy ofert na realizację zdań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych;
 • propagowanie aktywnych postaw seniorów, budowanie pozytywnego wizerunku osoby starszej, promowanie miejsc posiadających ciekawą ofertę dla osób starszych odpowiadającą ich potrzebom:
  akcje i plebiscyty kształtujące dobry klimat dla seniorów: Małopolski Plebiscyt pn. "Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku", akcja Małopolskie Miejsce Przyjazne Seniorom. Więcej przeczytasz o tym tutaj; 
 • podnoszenie kwalifikacji kadry systemu pomocy społecznej w zakresie wzmacniania aktywności i metod pracy z osobami starszymi:
  superwizja oraz szkolenia i seminaria dla kadr domów pomocy społecznej m.in. z zakresu wzmacniania aktywności i metod pracy z osobami starszymi;
 • profesjonalizację liderów lokalnych społeczności seniorskich:
  Senior-Animator - warsztaty dla animatorów/liderów społeczności seniorskich z elementami kształcenia kompetencji cyfrowych i działań antykryzysowych;
 • realizowanie projektów wspierających osoby o szczególnych potrzebach:
  innowacje społeczne w Małopolsce – inicjatywy zwiększające dostępność przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych o ograniczonej mobilności i percepcji;
 • publikacje poświęcone polityce senioralnej: Badanie „Opiekunowie rodzinni osób starszych – problemy, potrzeby, wyzwania dla polityki społecznej” zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach projektu „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej”. Głównym celem badania była identyfikacja, charakterystyka oraz ocena rozwiązań i sposobów, które mogą systemowo wspierać opiekunów rodzinnych osób starszych w Małopolsce. Raport znajdziesz tutaj.