Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Przewóz towarów niebezpiecznych ADR

Szkolenia kierowców w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)

Marszałek Województwa Małopolskiego zgodnie z zapisami ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2147 ze zm.) wydaje zaświadczenia ADR dla kierowców, oraz prowadzi rejestr podmiotów prowadzących kursy z zakresu ADR.

Zaświadczenie ADR wydaje się osobie, która:

Ukończyła 21 lat i spełnia wymagania określone w przepisach prawo o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Kierowca chcący uzyskać zaświadczenie ADR zgłasza się do odpowiedniego ośrodka szkoleniowego, w którym winien ukończyć odpowiedni kurs ADR, a następnie złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin kończący ten kurs.

Za zaświadczenie ADR pobiera się opłatę w wysokości 50,00 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
nr konta 62 1020 2892 0000 5402 0667 3810
W tytule przelewu należy wpisać:

  • „opłata za wydanie zaświadczenia ADR – 50 zł”

W przypadku utraty zaświadczenia ADR można uzyskać jego wtórnik. Aby uzyskać wtórnik zaświadczenia ADR należy złożyć pisemny wniosek do Marszałka Województwa Małopolskiego, w którym należy podać:

  • imię i nazwisko - datę mi miejsce urodzenia
  • adres zamieszkania (oraz adres do korespondencji na który zostanie wysłane zaświadczenie o ile jest on inny od adresu zamieszkania)
  • PESEL
  • telefon kontaktowy
  • nazwę ośrodka, w którym ukończono kurs i zdano egzamin
  • data wydania i ważności zaświadczenia

Należy również złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z fotografią.

Za wtórnik zaświadczenia pobiera się opłatę jak za zaświadczenie ADR.

Kontakt

Stanowisko ds. Przewozu Towarów Niebezpiecznych
Departament Infrastruktury Drogowej i Transportu
Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Główny Specjalista Anna Gregorczyk

Telefon: 12 63-03-377
E-mail: