Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolskie inwestycje

Małopolski Plan Inwestycyjny

Małopolski Plan Inwestycyjny na lata 2015-2023 (MPI) zawiera wykaz najważniejszych inwestycji, które władze Województwa Małopolskiego chcą zrealizować do 2023 roku. Znalazło się w nim ponad 140 projektów o łącznej wartości ok. 3,8 mld zł.

Podstawę opracowania MPI stanowiły zapisy Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 oraz programów strategicznych, będących najważniejszymi narzędziami zarządzania rozwojem regionu. Dokument ten łączy w sobie zatem cele i kierunki interwencji wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, z konkretnymi działaniami inwestycyjnymi, stając się tym samym głównym instrumentem koordynacji działalności inwestycyjnej Zarządu Województwa.

Małopolski Plan Inwestycyjny obejmuje przedsięwzięcia podejmowane przez samorząd województwa oraz jednostki mu podległe. Nie zawiera jednak wszystkich zadań przewidzianych do realizacji z udziałem środków budżetu województwa. Koncentruje się na przedsięwzięciach o znaczeniu strategicznym dla regionu. Zawiera zarówno przedsięwzięcia infrastrukturalne jak i te skierowane wprost do mieszkańców Małopolski, a związane np. z profilaktyką zdrowotną, edukacją, prowadzeniem polityki rozwoju czy z promocją.

 

Inwestycje strategiczne Małopolski

Województwo Małopolskie zaplanowało wieloletnie inwestycje, których kompleksowa realizacja w poszczególnych strategicznych obszarach tematycznych takich jak: edukacja, kultura, e-zdrowie, transport, bezpieczeństwo, ochrona środowiska przyczyni się do poprawy komfortu i jakości życia mieszkańców, a także zwiększy atrakcyjność inwestycyjną regionu.

Realizacja zaplanowanych projektów jest możliwa przede wszystkim dzięki środkom europejskim zabezpieczonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, jednak niektóre z nich będą wymagały zaangażowania partnerów publicznych i prywatnych. Przygotowanie i wdrożenie kluczowych dla Małopolski inwestycji wymaga wielostronnej współpracy samorządów terytorialnych, administracji publicznej, uczelni, szpitali oraz szeregu instytucji regionalnych. Za koordynowanie efektywnej realizacji projektów odpowiada Departament Inwestycji Strategicznych.

Dowiedz się więcej na stronie: www.malopolskainwestuje.pl

 

 

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego jest umową między samorządem województwa i rządem. Określa ona cele i przedsięwzięcia priorytetowe o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju oraz Małopolski, co do których obie strony deklarując współpracę przy ich realizacji w ramach dostępnych funduszy, w tym programów operacyjnych na lata 2014-2020. Według szacunków realizacja przedsięwzięć zapisanych w Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego może pochłonąć ok. 32,8 mld zł.

Ustalenia poczynione w toku negocjacji Kontraktu Terytorialnego, w odniesieniu do części współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, znajdują swoje odzwierciedlenie w zapisach poszczególnych programów operacyjnych zarówno krajowych, jak i regionalnych, wykorzystywanych jako źródła finansowania uzgodnień kontraktowych. Niezależnie od środków unijnych, jednym z głównych celów kontraktu jest włączenie w proces finansowania polityki rozwoju również środków dostępnych na poziomie krajowym. Dlatego też Kontrakt Terytorialny obejmuje również te środki krajowe, których wydatkowanie jest zależne od decyzji poszczególnych resortów lub instytucji im podległych.

W Kontrakcie Terytorialnym na liście przedsięwzięć podstawowych znalazły się takie inwestycje, jak: budowa drogi S7 od granicy województwa małopolskiego ze świętokrzyskim do granicy Krakowa, a także odcinka drogi S7 od Lubnia do Rabki, pierwszy odcinek dwupasmowej drogi z Brzeska do Nowego Sącza, obwodnice: Nowego Sącza, Dąbrowy Tarnowskiej, Zatora i Zabierzowa, modernizacja linii kolejowej Katowice-Kraków, budowa łącznicy kolejowej Kraków-Zabłocie - Kraków Krzemionki, budowa i wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu, przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Oprócz listy z przedsięwzięciami podstawowymi jest także lista z inwestycjami warunkowymi, których realizacja uzależniona jest między innymi od dostępności środków finansowych.

Niektóre zadania ujęte w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego zostały także wpisane do Małopolskiego Planu Inwestycyjnego na lata 2015-2023.

Aktualnie strona rządowa zainicjowała prace nad wprowadzeniem zmian do Kontraktu Terytorialnego. Podstawą do zmiany kontraktów terytorialnych była potrzeba otworzenia ich na projekty z obszaru kultury. Ministerstwo Rozwoju planuje zakończenie procesu negocjacji, zatwierdzenie zmian w kontraktach terytorialnych przez Radę Ministrów i właściwe zarządy województw oraz podpisanie aneksów do KT do końca I kwartału 2017 r.