Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Gospodarka odpadami

Ustawa o bateriach i akumulatorach reguluje zasady wprowadzania ich do obrotu oraz sposoby postępowania z bateriami i akumulatorami po ich zużyciu. Głównym założeniem przepisów jest zminimalizowanie szkodliwego wpływu odpadów w postaci baterii i akumulatorów na środowisko, a także ciągłe wzmacnianie i budowanie świadomości społecznej na temat tych odpadów oraz ich odzysku.

Baterie pojawiają się w każdym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Na co dzień każdy korzysta z tzw. „paluszków”, baterii litowo – jonowych w laptopach czy z akumulatorów kwasowo – ołowiowych uruchamiając samochód. W ich skład wchodzą szkodliwe dla środowiska naturalnego związki metali ciężkich, takich jak rtęć, kadm i ołów, które są m.in. powodem chorób nowotworowych.

Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe powstają w głównej mierze jako odpad wytwarzany przez gospodarstwa domowe, zużywane są także w budownictwie, transporcie i usługach serwisowych, w służbie zdrowia jak również w szkolnictwie oraz w instytucjach kulturowych. Niezebrane selektywnie trafiają do strumienia zmieszanych odpadów komunalnych.

Zużyte baterie i akumulatory zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, dlatego należy pamiętać o ich oddzieleniu od "zwykłych śmieci" poprzez segregację u źródła, czyli bezpośrednio w domu. Powinny być one zbierane do oddzielnych pojemników tj. pudełek kartonowych, metalowych puszek, woreczków, a następnie przekazane bezpośrednio do miejsc odbioru i punktów selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych – m.in. do: punktów sprzedaży przenośnych baterii i akumulatorów oraz produktów zawierających baterie, których powierzchnia przekracza 25 m2, szkół, bibliotek i innych placówek oświatowych, siedzib urzędów i instytucji. Należy pamiętać, że baterie bezmyślnie wyrzucane do śmietnika wydzielają toksyczne związki trafiające bezpośrednio do gleby (proces degradacji, składowanie), a w następstwie przenikają do wód gruntowych.

Miejscami odbioru zużytych baterii i akumulatorów mogą być wszystkie placówki, które mają zawartą umowę ze zbierającym tego rodzaju odpady – umowa ta zobowiązuje zbierającego do dostarczenia odpowiednich pojemników do miejsca odbioru, a następnie do ich opróżniania. Dodatkowo mieszkańcy (użytkownicy końcowi) oddając zużyte baterie przenośne nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych, nie wiąże się to także z obowiązkiem zakupu nowej baterii czy akumulatora.

Po zapełnieniu pojemników na baterie są one najpierw transportowane do sortowni, gdzie dzielone są pod względem swojego składu chemicznego, a następnie przekazywane do zakładu recyclingu. W zakładzie recyclingu baterie i akumulatory są poddawane różnym skomplikowanym procesom przetwarzania, takim jak kruszenie, mielenie i rozdzielanie przy wykorzystaniu elektromagnesów. Następnie prowadzony jest odzysk poszczególnych surowców, takich jak na przykład: złom stalowy, smoła, grafit, tworzywa sztuczne, papier, rtęć, nikiel, kadm itp.

O tym gdzie i w jaki sposób można pozbyć się zużytych baterii i akumulatorów dowiedzieć się można ze strony internetowej www.baterie.malopolska.pl. - każdy z nas w łatwy sposób może sprawdzić, gdzie w najbliższej okolicy znajdują się punkty odbioru zużytych baterii czy akumulatorków.

Użytkownik końcowy obowiązany jest do przekazania zużytych baterii i zużytych akumulatorów:

 1. PRZENOŚNYCH, w tym baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych, które nie mogą stanowić już źródła energii, do zbierającego zużyte baterie i akumulatory albo do miejsca odbioru,
 2. SAMOCHODOWYCH sprzedawcy detalicznemu baterii i akumulatorów samochodowych, podmiotowi prowadzącemu usługi w zakresie wymiany zużytych baterii i akumulatorów samochodowych, zbierającemu zużyte baterie i akumulatory samochodowe, prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów samochodowych lub wprowadzającemu baterie i akumulatory samochodowe,
 3. PRZEMYSŁOWYCH sprzedawcy detalicznemu baterii i akumulatorów przemysłowych, podmiotowi prowadzącemu usługi wymiany zużytych baterii i akumulatorów przemysłowych, prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów przemysłowych lub wprowadzającemu baterie i akumulatory przemysłowe,
 4. PRZEMYSŁOWYCH NIKLOWO – KADMOWYCH prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów niklowo – kadmowych.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada marszałkowi województwa informację o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, z wyłączeniem wyrobów zawierających azbest, które są wprowadzane bezpośrednio do bazy azbestowej.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, nie prowadzące działalności gospodarczej, są również zobowiązane do przedkładania ww. informacji marszałkowi województwa.

Osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami, przedkładają powyższe informacje wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta w formie uproszczonej.

Przedsiębiorca, właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest corocznie aktualizuje informacje w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku oraz przedkłada marszałkowi województwa na bieżąco informację o wykorzystywanych PCB.

Podstawa prawna: art. 162 ust. 3, 6 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 672).

Ewidencja informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (m.in. PCB, azbestu) – BIP.

Pozostałe przydatne informacje można znaleźć na stronie Bazy Azbestowej (BA), która jest nieodpłatnym, ogólnopolskim narzędziem internetowym pozwalającym na bieżącą inwentaryzację ilości wyrobów i odpadów zawierających azbest na terenie Polski w układzie gmin i województw.

Dostęp do Bazy Azbestowej: www.bazaazbestowa.gov.pl.

Plan Gospodarki Odpadami opracowuje się dla:

 • osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa,
 • oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów i ich wpływu na środowisko od tendencji wzrostu gospodarczego kraju,
 • wdrażania hierarchii sposobów postępowania z odpadami,
 • zasady samowystarczalności i bliskości,
 • utworzenia i utrzymania w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami spełniających wymagania ochrony środowiska.

Plan dotyczy odpadów wytworzonych na obszarze, dla którego jest sporządzany oraz przywożonych na ten teren, w tym odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych.
Plany gospodarki odpadami są opracowywane na poziomie krajowym i wojewódzkim.

Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami - stanowi akt prawa miejscowego i podejmuje się ją wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami określa:

 1. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi,
 2. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn.

Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podlega obligatoryjnej zmianie w przypadku:

 • zmiany podziału na regiony gospodarki odpadami komunalnymi lub
 • zakończenia budowy i oddania do użytkowania regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami lub
 • zakończenia budowy i oddania do użytkowania ponadregionalnej spalarni odpadów komunalnych określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami lub
 • jeżeli instalacja, która uzyskała status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub ponadregionalnej spalarni odpadów komunalnych nie spełnia wymagań ochrony środowiska lub odpowiednio wymagań dotyczących regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych albo ponadregionalnej spalarni odpadów komunalnych.

Dokonanie zmiany uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami odbywa się na pisemny wniosek prowadzącego instalację do którego dołącza się:

 • dokumenty potwierdzające zakończenie budowy i oddanie do użytkowania instalacji
 • protokół z kontroli przeprowadzonej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
 • kopię zezwolenia na przetwarzania odpadów w instalacji lub pozwolenia zintegrowanego.

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami zawiera informacje dotyczące realizacji postanowień zawartych w dokumencie, ocenę gospodarki odpadami, ocenę stanu realizacji zadań oraz osiągnięcia celów. Sprawozdanie obejmuje okres 3 lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres.

Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z uchwałą w sprawie jego wykonania zostanie dokonana do 30 czerwca 2016 roku.
W ramach aktualizacji planu zostanie opracowany Plan Inwestycyjny, stanowiący załącznik do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Plan inwestycyjny zawiera w szczególności:

 • wskazanie planowanych inwestycji,
 • oszacowanie kosztów planowanych inwestycji oraz wskazanie źródeł ich finansowania,
 • harmonogram realizacji planowanych inwestycji.

 

Więcej informacji o gospodarce odpadami znajduje się w dziale BIZNES