Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Logo Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Kadencje

Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
adres korespondencyjny: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
adres e-mail:
tel. 12 61 60 538, 12 61 60 527
adres strony internetowej: Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego

W Kadencji 2022-2025 Małopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego przewodniczą:
 • Iwona Gibas - współprzewodnicząca strony samorządowej
 • Adam Flaga - współprzewodniczący strony pozarządowej

Skład całej Rady: 

PRZEDSTAWICIELE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:

 • Iwona Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego;
 • Dawid Puszko – Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu;
 • Małgorzata Dulak – Koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • Monika Seweryn – Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich;

PRZEDSTAWICIEL WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:

 •  Angelika Bodziony-Durych – Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

PRZEDSTAWICIELE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:

 • Elżbieta Achinger – Radna Województwa Małopolskiego (w związku z objęciem stanowiska I wicewojewody małopolskiego przez Panią Elżbietę Achinger z dniem 15.01.2024 r. trwają prace nad uzupełnieniem składu Rady zgodnie z § 3 ust. 5 regulaminu określającego organizację i tryb działania Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (uchwała nr 874/22 ZWM z dn. 31.05.2022 r.)
 • Marta Mordarska – Radna Województwa Małopolskiego;
 • Stanisław Sorys – Radny Województwa Małopolskiego.

PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

 • 1) Agnieszka Matuszyńska-Dziewitek – Region Miasto Kraków

Dane teleadresowe: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
ul. Krasickiego 18, I piętro, 30-503 Kraków
tel./fax 12 412 15 24
adres e-mail:

Główne kierunki działania organizacji reprezentowanej:

Organizacja działa w ramach 4 głównych obszarów tematycznych:
1. ZAANGAŻOWANI MIESZKAŃCY
Pomaga społecznościom lokalnym:
– brać skutecznie sprawy w swoje ręce
– motywować innych do działań społecznych
– planować i organizować działania społeczne
– tworzyć miejsca aktywności mieszkańców
2. SPRAWNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Wspiera NGO w tym jak:
– pisać i realizować projekty,
– pracować zespołowo,
– działać zgodnie z prawem,
– współpracować z samorządem,
– promować swoje działania
3. OTWARTY SAMORZĄD
Pomaga gminom i powiatom opracować i wdrożyć nowe rozwiązania, dzięki którym mogą lepiej współpracować z mieszkańcami.
4. ODPOWIEDZIALNY BIZNES
– pomaga pracownikom biznesu dzielić się swoją wiedzą ze społecznikami
– umożliwia biznesowi wspieranie działań społecznych.

Cele statutowe organizacji reprezentowanej:

 1. Pobudzenie i rozwój aktywności obywatelskiej i społecznej.  
 2. Zwiększanie udziału obywateli w procesach decyzyjnych, wspieranie dialogu społecznego, współpracy i partycypacji obywateli. 
 3. Upowszechnienie wiedzy na temat praw i obowiązków obywatelskich. 
 4. Rozwój społeczności miast i terenów wiejskich w obszarach społecznych, kulturalnych i gospodarczych. 
 5. Profesjonalizacja sektora organizacji pozarządowych. 
 6. Rozwój i upowszechnienie wolontariatu. 
 7. Rozwój współpracy międzysektorowej i międzynarodowej. 
 8. Upowszechnienie zasad partnerstwa, równości szans i zrównoważonego rozwoju. 
 9. Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
 10. Wyrównywanie szans środowisk defaworyzowanych.  
 11. Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej, rozwój przedsiębiorczości  
  i przedsiębiorczości społecznej. 
 12. Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, rozwój kompetencji osobistych  
  i zawodowych.  
 13. Upowszechnienie idei ekonomii społecznej. 
 14. Wzmacnianie i rozwój społeczny obszarów objętych rewitalizacją. 
 15. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 
 16. Działalność charytatywna 
 • 2) Agata Machnik-Pado – Region Miasto Kraków

Dane teleadresowe: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
ul. ks. I. J. Skorupki 22, 31-519 Kraków,
Tel. 12 423 76 05,
e-mali: ,
adres strony internetowej: www.fundacjagap.pl, https://www.facebook.com/fundacjagap

Główne kierunki działania organizacji reprezentowanej:

Misją Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej jest rozwijanie ekonomii wartości oraz upowszechnianie rozwiązań na niej bazujących w działaniach i debacie publicznej.

Do głównych obszarów działań Fundacji należy:

 1. tworzenie podstaw merytorycznych i edukacja w kierunku ekonomii wartości poprzez prowadzenie think-tanku OEES HUB oraz działalność wydawniczo-ekspercką,
 2. organizacja wydarzeń o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym, których celem jest upowszechnianie wiedzy i promocja ekonomii wartości,
 3. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw poprzez działania doradcze, szkoleniowe i networkingowe,
 4. aktywizacja młodzieży i seniorów w zakresie ich zaangażowania obywatelskiego,
 5. wspieranie studentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w szczególności Kolegium GAP, poprzez działania aktywizacyjne i integracyjne.

Cele statutowe organizacji reprezentowanej:

Celem Fundacji (zgodnie z § 4 Statutu) jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. ochrony i promocji zdrowia;
 3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 4. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 5. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 6. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 7. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 8. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 9. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 10. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 11. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 12. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 13. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 14. turystyki i krajoznawstwa;
 15. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 16. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 17. promocji i organizacji wolontariatu;
 18. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w § 4 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • 3) Magdalena Peszko-Doktor – Region Miasto Kraków

Dane teleadresowe: Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Chlubna 88 03-051 Warszawa (centrala)
al. Słowackiego 46/46, 30-018 Kraków (tylko punkt Kraków)

Główne kierunki działania organizacji reprezentowanej:

Fundacja została założona w 1992 roku przez niewidomych i ich widzących przyjaciół. Działania organizacji koncentrują się na wspieraniu osób, które straciły wzrok, a medycyna nie daje im nadziei na poprawę losu. Pracownicy Fundacji doradzają niewidomym i słabowidzącym, jak aktywnie żyć i odnosić sukcesy. Beneficjenci biorą udział w profesjonalnych szkoleniach i warsztatach, otrzymują niezbędne materiały szkoleniowe, jak chociażby podręczniki dotyczące nowoczesnej rehabilitacji.

Cele statutowe organizacji reprezentowanej:

 1. tworzenie równych szans życiowych dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności dla osób niewidomych i słabowidzących poprzez ich rehabilitację zawodową i adaptację społeczną,
 2. działalność charytatywna na rzecz osób niewidomych i słabowidzących – dzieci i osób dorosłych,
 3. promowanie edukacji, działalność oświatowa prowadzona na rzecz niewidomych i słabowidzących uczniów i osób dorosłych,
 4. upowszechnianie wiedzy na temat edukacji, rehabilitacji oraz kompleksowej pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej dla bliskich i osób zawodowo zajmujących się pracą i współpracą z niewidomymi i słabowidzącymi,
 5. przygotowywanie i kształcenie kadr pomagających osobom niewidomym i słabowidzącym w zakresie edukacji, rehabilitacji, integracji społecznej,
 6. pomoc dzieciom i osobom dorosłym niewidomym i słabowidzącym w nauce i adaptacji do środowiska sprawnych rówieśników oraz podejmowanie działań na rzecz integracji obu tych środowisk,
 7. promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób niewidomych i słabowidzących pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy,
 8. promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki wśród osób niewidomych i słabowidzących,
 9. promowanie, wspieranie rozwoju, upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji, sportu, turystyki wśród osób niewidomych i słabowidzących,
 10. ochrona praw, działalność na rzecz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
 11. kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej osób niewidomych i słabowidzących oraz ich bliskich,
 12. reprezentowanie interesów środowiska niewidomych i słabowidzących oraz ich rodzin,
 13. działalność ekspercka, inicjowanie badań naukowych w dziedzinie okulistyki, terapii widzenia, edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia osób niewidomych i słabowidzących.
 14. działalność na rzecz bliskich, opiekunów osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy.
 • 4) Dr Michał Mółka – Region Małopolska Południowa

Dane teleadresowe: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich „ORION”
ul. Emilii Plater 13A, 33-300 Nowy Sącz,
tel. 698-131-894,
e-mail:

Główne kierunki działania organizacji reprezentowanej:

Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, edukacji, kultury, dziedzictwa narodowego oraz ochrony zdrowia.

Cele statutowe organizacji reprezentowanej:

 1. stanie na straży wolności zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności studentów,
 3. reprezentowanie interesów studentów wobec instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych,
 4. podejmowanie działań mających na celu integrację środowiska akademickiego, młodzieżowego i naukowego,
 5. koordynowanie organizacji juwenaliów przy współudziale zainteresowanych uczelnianych organów samorządów studentów uczelni wyższych mających siedzibę na terenie województwa małopolskiego,
 6. pobudzanie aktywności społecznej, kulturalnej i naukowej społeczności lokalnej i akademickiej,
 7. prowadzenie badań, ocen i analiz w zakresie spraw stanowiących przedmiot działania Stowarzyszenia,
 8. współpraca z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
 9. świadczenie pomocy na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej,
 10. promowanie dorobku naukowego studentów i wykładowców w kraju i za granicą,
 11. realizowanie zadań edukacyjnych,
 12. organizacja szkoleń, konferencji, targów, plebiscytów, kampanii reklamowych i społecznych,
 13. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizowanie wyjazdów turystycznych, krajoznawczych i naukowych oraz wymian krajowych i międzynarodowych,
 14. promowanie i wdrażanie rozwiązań z zakresu społeczeństwa informacyjnego,
 15. upowszechnianie historii, kultury fizycznej i sportu, sztuki, kultury,
 16. podejmowanie działań związanych z promowaniem produktu regionalnego,
 17. organizowanie imprez kulturowych jednoczących środowisko akademickie ze społecznością lokalną,
 18. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój edukacji,
 19. podejmowanie działań mających na celu walkę z ubóstwem, dyskryminacją i wykluczeniem społecznym,
 20. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 21. podejmowanie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 22. podejmowanie, wspieranie i realizowanie działań mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich aktywizacja,
 23. współpraca z organizacjami, których celem jest poszukiwanie zatrudnienia dla osób bezrobotnych,
 24. podejmowanie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 25. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 26. podejmowanie działań na rzecz budowania, rozwoju i promowania idei społeczeństwa obywatelskiego,
 27. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 28. współdziałanie z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz nawiązywanie z nimi kontaktów,
 29. utrzymywanie kontaktów oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym,
 30. wspieranie, prowadzenie, organizowanie akcji charytatywnych, społecznych, w tym zbiórek publicznych,
 31. ratownictwo i ochrona ludności,
 32. propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz transplantologii,
 33. ochrona i promocja zdrowia oraz propagowanie zdrowego stylu życia,
 34. promocja i organizacja wolontariatu,
 35. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 36. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
 37. podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska,
 38. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
 39. działalność na rzecz osób starszych i ich aktywizacji.
 • 5) Adam Flaga – Region Tarnowski

Dane teleadresowe: Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Dąbrowskiego 21, 33-100 Tarnów,
tel: 790205244;
adres e-mail: ,
adres strony www: www.lgdzpt.pl 

Główne kierunki działania organizacji reprezentowanej:

realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 6 gmin podtarnowskich, realizacja projektów
z obszaru promocji przedsiębiorczości małopolskich przedsiębiorstw, realizacja projektów w zakresie dostawy i montażu instalacji OZE i rozwoju klastrów energii oraz obszarów samowystarczalnych energetycznie, prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Cele statutowe organizacji reprezentowanej:

opracowanie i realizacja lokalnej strategii rozwoju (LSR) dla terenów gmin: Skrzyszów, Lisia Góra, Wietrzychowice, Żabno, Tarnów, Wierzchosławice, wspieranie działań na rzecz realizacji LSR dla obszaru gmin, o których mowa powyżej,  promocja obszarów wiejskich, podejmowanie inicjatyw
i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział
w opracowaniu i realizacji LSR, upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych
z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,  pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR,
w tym z programów pomocowych, udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych,   finansowanie i prowadzenie działalności oświatowo - kulturalnej, wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska,  wspieranie rozwoju działań ukierunkowanych na pozyskanie
i zastosowanie alternatywnych źródeł energii, wspieranie zastosowania i rozwoju nowych technologii w różnych dziedzinach życia mieszkańców, w szczególności infrastruktury teleinformatycznej.

 • 6) Łucja Kucmin – Węglarczyk – Region Miasto Kraków

Dane teleadresowe: Fundacja Przestrzeń do życia
ul. Wysłouchów 17/66, 30 – 611 Kraków,
adres e-mail:
adres strony internetowej: www.przestrzendozycia.pl

Główne kierunki działania organizacji reprezentowanej:

Ochrona środowiska, edukacja klimatyczna, zrównoważony rozwój, partycypacja społeczna w służbie zielonych miast i zrównoważonego planowania przestrzennego

Cele statutowe organizacji reprezentowanej:

Podstawowym celem Fundacji jest wzmocnienie zaangażowania społeczności lokalnych w planowanie i wykorzystanie infrastruktury społecznej w poszanowaniu zrównoważonego i utylitarnego rozwoju przestrzeni publicznych – ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb grup wykluczonych i defaworyzowanych, dzięki czemu poczują się one gospodarzami swoich małych ojczyzn, w szczególności m.in.: podnoszenie świadomości ekologicznej członków społeczności lokalnych poprzez prowadzenie czynności promujących zrównoważony rozwój, ochronę środowiska i zdrowy tryb życia; promocja zasad zrównoważonego rozwoju, postaw ekologicznych i ochrony praw zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; inicjowanie i wprowadzanie pozytywnych zmian na poziomie świadomości społecznej, zmian kulturowych oraz prawnych we wszystkich obszarach życia i aktywności człowieka, wraz z ochroną jego środowiska naturalnego i praw zwierząt.

 • 7) Izabela Miłkowska – Region Małopolska Zachodnia

Dane teleadresowe: Towarzystwo Inicjatyw Lokalnych Libero
ul. Mickiewicza 2, 32-620 Brzeszcze
tel. 509809573
adres e-mail:

Główne kierunki działania organizacji reprezentowanej:

Krzewienie kultury i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, współpraca z dziećmi oraz z młodzieżą działającą na terenie województwa małopolskiego, współpraca z NGO z terenu województwa małopolskiego. Działalność na rzecz lokalnych organizacji oraz na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Cele statutowe organizacji reprezentowanej:

Towarzystwo podtrzymuje i upowszechnia tradycje narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Przeciwdziała uzależnieniom i patologiom społecznym szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Wspiera rozwój dialogu międzypokoleniowego lokalnej społeczności.

 • 8) Irena Cieślak – Region Krakowski Obszar Metropolitalny

Dane teleadresowe: Stowarzyszenie „Pokochajmy Muzykę”
ul. Ogrodowa 7, 32-065 Krzeszowice

Główne kierunki działania organizacji reprezentowanej:

Działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej miasta Krzeszowice, powiatu krakowskiego i województwa małopolskiego poprzez szerzenie kultury i upowszechnianie edukacji muzycznej oraz zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży przejawiających szczególne uzdolnienia muzyczne, wywodzących się ze środowisk o obniżonych, możliwościach edukacyjnych. Współpraca z organami państwowymi, organizacjami i instytucjami naukowymi, samorządowymi, placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami prowadzącymi szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie kultury.

Cele statutowe organizacji reprezentowanej:

Organizowanie imprez artystycznych, szczególnie promujących edukację muzyczną wśród społeczności lokalnej / domy dziecka, przedszkola, domy pomocy społecznej/ udział w imprezach miejskich, powiatowych i małopolskich.

 

DOKUMENTACJA Z NABORU KANDYDATÓW VI KADENCJI

UCHWAŁY

PROTOKOŁY

W Kadencji 2019-2022 Małopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego przewodniczą:
 • Iwona Gibas - współprzewodniczący strony samorządowej
 • Barbara Dziwisz - współprzewodnicząca strony pozarządowej

Skład całej Rady: 

PRZEDSTAWICIELE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:

 • Iwona Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego;
 • Dawid Puszko – Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu;
 • Małgorzata Dulak – Koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • Monika Seweryn – Zespół Wspierania Inicjatyw Pozarządowych;

PRZEDSTAWICIEL WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:

 • Jacek Kowalczyk – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;

PRZEDSTAWICIELE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:

 • Jadwiga Wójtowicz – Radna Województwa Małopolskiego;
 • Robert Bylica – Radny Województwa Małopolskiego;
 • Marta Mordarska – Radna Województwa Małopolskiego;

PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

 • Ireneusz Hyra – okręg m. Kraków;
 • Jakub Kucharczuk – okręg m. Kraków;
 • Jarosław Komorniczak – okręg m. Kraków;
 • Paweł Pawłowski – okręg krakowski;
 • Izabela Miłkowska – okręg oświęcimski;
 • Adam Flaga – okręg tarnowski;
 • Michał Mółka – okręg nowosądecki;
 • Barbara Dziwisz – okręg nowotarski.

PROTOKOŁY

APELE / STANOWISKA

 

DOKUMENTACJA Z NABORU KANDYDATÓW V KADENCJI

DOKUMENTY:

Zdjęcia z nominacji do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji:

Przedstawia posiedzenie Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego, siedzący członkowie Rady wokół stołu

Posiedzenie Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego, uścisk dłoni Marszałka Kozłowskiego z Współprzewodniczącym strony pozarządowej Panią Barbarą Dziwisz

Posiedzenie Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego, uścisk dłoni Marszałka Kozłowskiego z członkiem Rady

Posiedzenie Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego, uścisk dłoni Marszałka Kozłowskiego z członkiem Rady

Posiedzenie Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego, uścisk dłoni Marszałka Kozłowskiego z członkiem Rady

Posiedzenie Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego, uścisk dłoni Marszałka Kozłowskiego z członkiem Rady

Posiedzenie Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego, uścisk dłoni Marszałka Kozłowskiego z członkiem Rady

Posiedzenie Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego, uścisk dłoni Marszałka Kozłowskiego z członkiem Rady

 

 

PRZEDSTAWICIELE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:

 • Anna Pieczarka – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego;
 • Zbigniew Mączka – Burmistrz Gminy Radłów, przedstawiciel Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski;
 • Adam Korta – Starosta Bocheński, przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego;
 • Małgorzata Dulak - Koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi.

PRZEDSTAWICIEL WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:

 • Jacek Kowalczyk – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

PRZEDSTAWICIELE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:

 • Marta Mordarska – Radna Województwa Małopolskiego;
 • Elżbieta Achinger – Radna Województwa Małopolskiego;
 • Wojciech Kozak – Radny Województwa Małopolskiego.

PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

 • Joanna Czarnik – Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, okręg m. Kraków;
 • Anna Styszko – Federacja Małopolska Pozarządowa, okręg m. Kraków;
 • Mariusz Kusion – Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc, okręg m. Kraków;
 • Anna Kapusta – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach, okręg krakowski;
 • Bartłomiej Kasperczyk – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku, okręg oświęcimski;
 • Adam Flaga – Zielony Pierścień Tarnowa, okręg tarnowski;
 • Wioletta Derymacka – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu, okręg nowosądecki;
 • Dariusz Waligórski – Klub Sportowy „BÓR”, okręg nowotarski.

WSPÓŁPRZEWODNICZĄCY RADY:

 • Anna Pieczarka – Współprzewodniczący strony administracji
 • Bartłomiej Kasperczyk – Współprzewodniczący strony pozarządowej

PROTOKOŁY

DOKUMENTACJA

STANOWISKA

Zdjęcia z nominacji do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji:

Posiedzenie Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego

Posiedzenie Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego

Posiedzenie Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego

PRZEDSTAWICIELE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:

 • Jacek Krupa – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego,
 • Małgorzata Chrapek – Wójt Gminy Wieprz, przedstawiciel Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski,
 • Bartosz Kaliński – Starosta Wadowicki, przedstawiciel Konwentu Starostów.

PRZEDSTAWICIEL WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:

 • Krzysztof Musiorski – Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

PRZEDSTAWICIELE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:

 • Urszula Nowogórska – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego,
 • Urszula Rusecka – Radna Województwa Małopolskiego,
 • Jerzy Fedorowicz – Radny Województwa Małopolskiego.

PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

 • Agnieszka Dudek – Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, okręg krakowski;
 • Tomasz Otko – Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, okręg krakowski;
 • Renata Poreda – Stowarzyszenie WIOSNA, okręg krakowski;
 • Józef Kaczmarczyk – Fundacja im. Dra Jerzego Masiora w Nowym Sączu, okręg nowosądecki;
 • Grażyna Wiatr – Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, okręg tarnowski;
 • Maria Jędrysik – Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu, okręg oświęcimski;
 • Marian Matusiak – Zakopiańska Fundacja Narodowa Skansen, okręg nowotarski.

WSPÓŁPRZEWODNICZĄCY RADY:

 • Jacek Krupa - Współprzewodniczący strony administracji
 • Tomasz Otko - Współprzewodniczący strony pozarządowej

POSIEDZENIA

POSIEDZENIA

Zapraszamy do współpracy!

Adres e-mail: