Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Kształcenie i doradztwo zawodowe

            

Województwo Małopolskie stawia na rozwój nowoczesnego kształcenia zawodowego, ściśle powiązanego z oczekiwaniami rynku pracy. Korzystając z możliwości, jakie dają fundusze europejskie i bazując na dotychczasowych doświadczeniach, Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o uruchomieniu drugiego etapu projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce na lata 2016-2021.

Pierwsza edycja projektu realizowana była w latach 2010-2015. Dzięki partnerstwu ze wszystkimi publicznymi organami prowadzącymi szkoły zawodowe i 5 podmiotami niepublicznymi, projekt był dostępny dla każdego ucznia kształcącego się w małopolskiej szkole zawodowej, 77 000 z nich skorzystało ze wsparcia w zakresie praktyk, staży, kursów zawodowych i wizyt studyjnych w zagranicznych centrach kształcenia. Udało się ponadto wzmocnić współpracę szkół z sektorem gospodarki, ponad 1000 przedsiębiorców kształciło małopolskich uczniów na stażach i praktykach. Poza wsparciem skierowanym bezpośrednio do uczniów i słuchaczy, projekt umożliwił także modernizację bazy dydaktycznej szkół poprzez wyposażenie lub doposażenie pracowni nauki zawodu w sprzęt techno-dydaktyczny, unowocześniający i uatrakcyjniający kształcenie we wszystkich kluczowych branżach. Na realizację projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” zostało przeznaczone ponad 154 miliony zł. Równolegle Małopolska inwestowała w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, przeznaczając na to 96 milionów złotych
z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Po 5-latach realizacji projektu, który zakończył się w grudniu 2015 roku, Małopolsce w znacznym stopniu udało się zmodernizować system kształcenia zawodowego oraz zbudować pozytywny wizerunek szkoły zawodowej. Ma to swoje, odzwierciedlenie w wyborach małopolskiej młodzieży, która decyduje się na dalsze kształcenie gwarantujące zdobycie konkretnego fachu. Jednocześnie wzrosła zdawalności egzaminów zawodowych przez uczniów, gdzie Małopolska osiąga wyższe wskaźniki niż średnia krajowa. Powszechna jest również świadomość jak trudny i kosztowny jest proces przygotowania młodego człowieka do funkcjonowania we współczesnej gospodarce, wymagającej od pracownika całego szeregu kompetencji, nie tylko tych zawodowych, ale również interpersonalnych czy językowych. Dlatego też władze Województwa po zakończeniu projektu zdecydowały się kontynuować modernizację kształcenia zawodowego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej poprzez:
-uruchomienie 2 Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego prowadzonych przez Województwo Małopolskie w branży turystyczno-gastronomicznej (T) i medyczno-społecznej (Z), oferujących najwyższe standardy edukacyjne i umożliwiających nabycie dodatkowych kompetencji gwarantujących miejsce na rynku pracy poprzez udział w kursach/szkoleniach, stażach, doradztwie edukacyjno-zawodowym, realizowanych w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy. Działania skierowane są do uczniów i kadry szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Małopolskie. Rezultat: podniesienie atrakcyjności kształcenia poprzez zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy, uzyskanie dodatkowych kompetencji, wzmocnienie współpracy z przedsiębiorcami, inwestycje w infrastrukturę - więcej informacji na temat działania w zakładce Centra Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
-wspieranie i rozwój kształcenia zawodowego w regionie, w tym Centra Kompetencji Zawodowych w subregionach w zakresie, tworzenia sieci nowoczesnych placówek kształcenia zawodowego współpracujących z przedsiębiorstwami – odpowiadających na potrzeby rynku pracy - więcej informacji na temat działania w zakładce Koordynacja kształcenia zawodowego
-wdrażanie nowego modelu nauczania z wykorzystaniem TIK w zakresie 7 obszarów zawodowych, we współpracy z uczelniami, jego upowszechnianie i przeszkolenie nauczycieli. Rezultat: poszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem TIK dla uczniów i przeszkolenie nauczycieli z kompetencji cyfrowych - więcej informacji na temat działania w zakładce  Zawodowa Chmura Edukacyjna
-wsparcie orientacji zawodowej uczniów gimnazjów. Działania w projekcie dotyczą utworzenia SPIneK – Szkolny Punkt Informacji i Kariery, prowadzenia szkoleń i studiów podyplomowych, stworzenia jednolitych standardów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, programów zajęć, organizacji Festiwalu Zawodów - umożliwienie uczniom poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy. Rezultat: zapewnienie uczniom pomocy w zakresie doradztwa zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno–zawodowej - więcej informacji na temat działania w zakładkach Doradztwo Zawodowe oraz Festiwal Zawodów.