Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Ochrona powietrza

Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XXXII/451/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. dokonał uaktualnienia zapisów Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Celem dokumentu jest osiągnięcie w całej Małopolsce do 2023 r. dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu: pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i ozonu.

Działania zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza:

 • wprowadzenie norm emisji dla urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania,
 • realizacja programów ograniczania niskiej emisji, rozbudowa sieci ciepłowniczych i gazowych,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
 • termomodernizacja budynków i wspieranie energooszczędnego budownictwa,
 • wyeliminowanie procederu spalania odpadów poprzez prowadzenie kontroli we wszystkich gminach,
 • poprawa organizacji ruchu samochodowego w miastach poprzez budowę parkingów Park&Ride, strefy płatnego parkowania, strefy ograniczonego ruchu,
 • ograniczenie emisji komunikacyjnej poprzez m.in. ścisły nadzór nad stacjami diagnostycznymi pojazdów i ograniczenie emisji wtórnej poprzez zmywanie ulic,
 • szczególny nadzór nad działalnością przemysłu na obszarach złej jakości powietrza,
 • prowadzenie edukacji ekologicznej i planowania przestrzennego uwzględniającego priorytety ochrony powietrza.

Integralnym elementem Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego jest Plan działań krótkoterminowych (PDK), który wprowadza 3 stopnie zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza:

 • I stopień zagrożenia (kod żółty) o charakterze informacyjnym,
 • II stopień zagrożenia (kod pomarańczowy) o charakterze informacyjno-ostrzegawczym,
 • III stopień zagrożenia (kod czerwony) o charakterze informacyjno-ostrzegawczym i nakazowym.

Wprowadzanie stopni zagrożenia zanieczyszczeniem odbywa się we współpracy służb Wojewody, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Marszałka Województwa Małopolskiego, a informacje o zagrożeniu zamieszczane są na stronie internetowej Małopolska w zdrowej atmosferze.

Projekt zintegrowany LIFE

Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego zostało wzmocnione dzięki projektowi zintegrowanemu LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Główne działania projektu:

 • sieć Eko-doradców w gminach w Małopolsce, którzy będą wspierać wdrażanie Programu ochrony powietrza, będą pozyskiwać środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz mobilizować mieszkańców do włączenia się w te działania,
 • doradztwo dla mieszkańców Małopolski w zakresie najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia emisji i źródeł finansowania, w tym zapobieganie ubóstwu energetycznemu poprzez działania służące oszczędności kosztów energii,
 • Centrum Kompetencji na poziomie regionalnym, obejmujące szkolenia i bazę wiedzy dla wszystkich samorządów lokalnych, aby wspomóc gminy w realizacji prowadzonych działań,
 • wzmocnienie doradztwa i obsługi administracyjnej dla mieszkańców Krakowa w zakresie likwidacji starych pieców i kotłów na paliwa stałe, w tym uruchomienie punktów informacyjnych, w których udzielana będzie pomoc osobom zainteresowanym ubieganiem się o dofinansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię,
 • narzędzie do wysokorozdzielczego modelowania rozkładu zanieczyszczeń w Krakowie oraz analiza modelowych wariantów wdrożenia działań ograniczających emisje zanieczyszczeń do powietrza na przykładzie Krakowa – do wykorzystania przez inne gminy,
 • międzyregionalna baza źródeł emisji dla Małopolski, Czech i Słowacji wraz z modelowaniem jakości powietrza.

Więcej informacji na temat Programu oraz Projektu zintegrowanego LIFE znajduje się na stronie internetowej Małopolska w zdrowej atmosferze.