Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkursy Edukacyjne Województwa Małpolskiego

Celem Konkursu jest nobilitacja i promocja małopolskich przedszkoli i szkół wyróżniających się aktywnością w obszarze innowacji edukacyjnych i alternatywnych form edukacji w działaniach na rzecz aktywizacji środowisk szkolnych oraz lokalnych, wspomagających rozwój pasji i talentów wśród dzieci i uczniów małopolskich przedszkoli oraz szkół. Od 2015 roku w konkursie udział mogą wziąć także małopolskie przedszkola.
W Konkursie wyróżnione zostają te spośród małopolskich przedszkoli oraz szkół, które charakteryzuje jedna specyficzna aktywność (projekt/przedsięwzięcie) stanowiąca o wartości i walorach edukacyjnych placówki, określająca jej wyjątkowy i niepowtarzalny charakter, wskazując na indywidualne podejście do potrzeb dzieci i uczniów, odkrywanie ich uzdolnień, zainteresowań i pasji.
Konkurs adresowany jest do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Województwa Małopolskiego. Laureaci Konkursu otrzymują tytuł „Małopolskiej Szkoły z Pasją”, placówki wyłonione w Konkursie otrzymują również upominki.

Otwarty konkurs ofert pn. "Naukowe Inspiracje - Ciekawe i Kreatywne" ma na celu wsparcie partnerstwa i współpracy podmiotów działających w sferze pożytku publicznego z akademickimi kołami naukowymi oraz szkołami poprzez umożliwienie uczestnictwa uczniów z małopolskich szkół w zajęciach, pokazach i warsztatach promujących działalność naukową, realizowanych przez studentów i pracowników naukowych.
Konkurs jest podstawą do dofinansowania najlepszych innowacyjnych projektów edukacyjnych, które wspomogą rozwój działalności naukowej i samokształceniowej kół naukowych, realizowane przez nie projekty oraz przyczynią się do popularyzacji badań naukowych prowadzonych przez koła.
Konkurs ma również na celu wsparcie partnerstwa i współpracy podmiotów działających w sferze pożytku publicznego z akademickimi kołami naukowymi oraz szkołami poprzez umożliwienie uczestnictwa uczniów z małopolskich szkół w zajęciach, pokazach i warsztatach promujących działalność naukową, realizowanych przez studentów i pracowników naukowych.
Beneficjentami otwartego konkursu ofert są akademickie koła naukowe (studenci, doktoranci, opiekunowie kół naukowych, pracownicy naukowi) oraz szkoły (uczniowie, nauczyciele) z terenu Województwa Małopolskiego.
ROZSTRZYGNIĘCIE 2017r.: Naukowe Inspiracje - ciekawe i kreatywne w BIP

Otwarty konkurs ofert pn. "Każde dziecko ma talent" ma na celu wsparcie wychowawczo – pedagogiczne dzieci i młodzieży mających problemy w szkole i życiu osobistym. Zadanie zakłada przygotowanie dzieci i młodzieży do umiejętnego radzenia sobie z przeszkodami życia codziennego i wsparcie ich w walce z problemami i trudnościami. Wartości na jakich opiera się projekt to indywidualne zaangażowanie, odpowiedzialność, kreatywność oraz wzrastanie do samodzielności. W ramach Konkursu zlecane będą zadania o zasięgu lokalnym lub regionalnym polegające na:

 • wsparciu wychowawczo – pedagogicznym małopolskich uczniów poprzez różne formy edukacyjne dla prawidłowego rozwoju, mające wpływ na poprawę wyników w nauce oraz wykształceniu postawy radzenia sobie na wielu życiowych płaszczyznach;
 • odkrywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież talentów oraz kompetencji.

Zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
Konkurs skierowany jest do podmiotów działających w sferze pożytku publicznego prowadzących swoją aktywność w obszarze edukacji i rozwoju kompetencji osobistych i społecznych.
Na realizację zadań wybranych w ramach ww. Konkursu Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył w 2016 r. środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł. Termin składania ofert upływa w dniu: 29 kwietnia 2016 r.
Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie BIP UMWM otwartego konkursu ofert „Każde dziecko ma talent”
Każde dziecko ma talent w BIP

Otwarty konkurs ofert pn. „Bon edukacyjny”  ma na celu poprawę jakości oferty edukacyjnej, rozwój indywidualnych zdolności uczniów, promocję i rozwój uzdolnień oraz wzrost aktywności edukacyjnej uczniów. W ramach tego konkursu realizowane będą projekty edukacyjno-wychowawcze o zasięgu lokalnym lub regionalnym:

 • realizacja projektów edukacyjnych z procesu kształtowania kompetencji kluczowych małopolskich uczniów, zwłaszcza w zakresie edukacji kulturalnej polegającej na podnoszeniu poziomu świadomości i rozwoju form ekspresji kulturalnej wśród uczniów;
 • wspieranie projektów z zakresu wychowania w duchu kultury poprzez wychowanie przez sztukę, tj. wykorzystywanie kontaktów ze sztuką w różnych oddziaływaniach wychowawczych, wspomagania rozwoju ucznia, a także przekazywania wiedzy, rozwijania umiejętności artystycznych i wdrażania do aktywności twórczej.

Konkurs skierowany jest do podmiotów działających w sferze pożytku publicznego prowadzących swoją aktywność w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie oraz rozwoju kompetencji osobistych i społecznych.

Więcej informacji o konkursie oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie BIP UMWM otwarty konkurs ofert „Bon edukacyjny”

ROZSTRZYGNIĘCIE 2017r.:  Bon edukacyjny 2017 - BIP

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji.

W ramach otwartego konkursu ofert pn. „Regionalny Program Stypendialny” przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

„Małopolskie stypendium” – w ramach zadania będą realizowane projekty przewidujące przyznawanie uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub studentom następujących rodzajów stypendiów:

 1. za szczególne osiągnięcia naukowe;
 2. na naukę języka obcego;
 3. za szczególne osiągnięcia artystyczne;
 4. za szczególne osiągnięcia sportowe;
 5. dla studentów podejmujących studia na kierunkach kluczowych;
 6. stażowe;
 7. w związku z udziałem w ogólnopolskich lub międzynarodowych wydarzeniach edukacyjnych, artystycznych i sportowych;

- stypendia, o których mowa w lit. a), b) i f) przyznawane są tylko studentom;

„Studiuję w Małopolsce” – w ramach zadania będą realizowane projekty przewidujące udzielanie stypendiów dla studentów pochodzących z regionów partnerskich Województwa Małopolskiego oraz Polaków i przedstawicieli Polonii zamieszkałych za granicą, podejmujących studia na uczelniach działających w Województwie Małopolskim.

Konkurs skierowany jest do podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, które prowadzą działalność statutową związaną z udzielaniem stypendiów.

Więcej informacji, regulamin oraz zasady udziału w Otwartym Konkursie Ofert „Regionalny Program Stypendialny” znajduje się na stronie BIP UMWM otwartego konkursu ofert w obszarze edukacji w 2017 r. pn. „Regionalny Program Stypendialny”.

ROZSTRZYGNIĘCIE 2017 r.: Regionalny Program Stypendialny 2017 - BIP