Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Otwarte Konkursy Ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z istniejącą sytuacją związaną z szerzącą się epidemią COVID-19 otwarty konkurs ofert pn. „Każde dziecko ma talent” został anulowany Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 503/20 z dnia 2 kwietnia 2020 roku.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na pojawienie się COVID-19 oraz działań, które zostały wdrożone przez Rząd RP mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa, zaistniała potrzeba wprowadzenia zmian do regulaminu otwartego konkursu ofert pn. „Każde dziecko ma talent”

Zmiany dotyczą treści regulaminu, do którego uchwałą wprowadzono Rozdział XIII.

Uchwała nr 478/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2020 roku

 

 Każde dziecko ma talentCelem konkursu jest wsparcie uczniów z województwa małopolskiego w zakresie optymalizacji ich wyników szkolnych na poszczególnych etapach edukacyjnych. Projekty realizowane w obrębie niniejszego konkursu ofert w dłuższej perspektywie mają za zadanie przygotowanie młodzieży do podejmowania życiowych wyzwań poprzez rozwój indywidualnych zainteresowań, talentów i kompetencji takich jak: współpraca w zespole, integracja z grupą, rozbudzenie i zwiększenie poczucia własnej wartości, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego i umiejętności komunikacyjnych. W dorosłym życiu umiejętności te zwiększają szansę na satysfakcjonujące funkcjonowanie w społeczeństwie.

Opis konkursu:

Zarząd Województwa Małopolskiego realizując postanowienia Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r. pn. „Każde dziecko ma talent”.

Na realizację zadań wybranych w ramach ww. Konkursu Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 100 000,00 zł.

W bieżącym roku w ramach ww. Konkursu zlecane będą zadania polegające na:

 1. Wsparciu wychowawczo-pedagogicznym małopolskich uczniów poprzez różne formy edukacyjne dla prawidłowego rozwoju, mające wpływ na poprawę wyników w nauce oraz wykształceniu postawy radzenia sobie na wielu życiowych płaszczyznach. Zadanie to musi dotyczyć łącznie minimum: 30 uczniów, 2 szkół usytuowanych w 2 miejscowościach w województwie małopolskim i musi być realizowane poprzez minimum dwa z poniższych działań:
  1. opracowanie programu wychowawczo-pedagogicznego, którego wdrożenie wpłynie na poprawę osiągnięć edukacyjnych uczniów z małopolskich szkół oraz zwiększenie motywacji uzyskiwania jak najlepszych ocen i rozwój własnych kompetencji w tym kompetencji kluczowych;
  2. organizacja lub wsparcie organizacji wydarzeń/imprez/konkursów i in. zajęć o charakterze edukacyjnym, w celu pogłębiania osobistych i społecznych kompetencji uczniów, niezbędnych w procesie edukacji, ale też w życiu osobistym i zawodowym, takich jak: współpraca w zespole, zintegrowanie z grupą, rozbudzenie i zwiększenie poczucia własnej wartości, rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego, wzrost umiejętności uogólniania i wyciągania wniosków, skutecznego komunikowania się, samodzielności, odpowiedzialności, twórczego rozwiązywania problemów, autoprezentacji, publicznej prezentacji wyników pracy grupowej i własnej, autorefleksji, dokonywania oceny wkładu pracy własnej i innych członków grupy, wyszukiwania i interpretowania informacji itp.;
  3. prowadzenie zajęć doskonalących techniki nabywania wiedzy, mających na celu wzrost chęci uczniów do podejmowania samodzielnej nauki oraz rozwój umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości w praktyce.
 2. Odkrywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież talentów oraz kompetencji. Zadanie to musi dotyczyć łącznie minimum: 30 uczniów, 2  szkół usytuowanych w 2 miejscowościach w województwie małopolskim i musi być realizowane poprzez minimum dwa z poniższych działań:
  1. prowadzenie zajęć mających na celu rozwój potencjału i podniesienie kompetencji uczniów w tym kompetencji kluczowych oraz wspierających rozwój indywidualnych talentów,
  2. prowadzenie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa uczniów
   w działaniach edukacyjnych prowadzonych poza salą lekcyjną,
  3. przygotowanie i rozpowszechnienie materiałów edukacyjnych lub cyfrowych zasobów edukacyjnych, które mają istotny wpływ na rozwój potencjału intelektualnego uczniów oraz wzbudzenie potrzeby uczenia się.

    Do Konkursu mogą być składane oferty na realizację zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 1 marca 2020 r. a kończyć nie później niż 11 grudnia 2020 r.

    Zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

    Szczegółowe zasady przyznawania dotacji; terminy i warunki realizacji zadania; kwalifikowalność wydatków; zasady konstrukcji budżetu; terminu i warunków składania ofert; zasady, tryb i kryteria wyboru ofert; zawarcia  i realizacji zadania – zawarte zostały w ogłoszeniu konkursu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 213/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lutego 2020 r.

   Przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią uchwały
i regulaminem Konkursu
.

Kogo dotyczy?

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art.3 ust.2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UoDPPioW) oraz stowarzyszenia zwykle zgodne z uchwałą z dnia 7 kwietnia 1989 r .Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn.zm.),
 • Uchwały Nr XV/198/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Wymagane dokumenty:

 Warunkiem ubiegania się o realizację zadania jest prawidłowe złożenie oferty (w wersji papierowej) na zasadach określonych w regulaminie.

Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty na obowiązującym wzorze określonym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do regulaminu).

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

 1. aktualny dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta/oferentów, potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących:
  1. w przypadku fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych – aktualny (tzn. zgodny ze stanem faktycznym) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS);
  2. w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowania parafii/zakonu i zaciągania zobowiązań finansowych;
  3. w przypadku pozostałych podmiotów, które nie podlegają rejestracji w KRS  – inny dokument właściwy dla oferenta/oferentów. Jeśli ofertę składa stowarzyszenie zwykłe dokumentem właściwym będzie wypis z ewidencji zawierający następujące dane: nazwę stowarzyszenia, cel działania, adres siedziby, reprezentację stowarzyszenia, informację
   o statusie organizacji pożytku publicznego.
 2. inne dokumenty, jeśli są wymagane np.: szczególne upoważnienie osób do reprezentowania oferenta/oferentów, terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć ofertę wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny), w przypadku złożenia oferty wspólnej, o której mowa w §3 ust. 5 należy załączyć do oferty wspólnej umowę zawartą z podmiotami składającymi ofertę wspólną, w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 UoDPPioW – kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
 3. oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć kopię uchwały o zmianie statutu wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych w KRS.
 4. Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym wraz z podaniem jego numeru, na który zostanie przelana dotacja

Załączniki muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione: w przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem i opatrzona datą przez osoby uprawnione.  Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona musi być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Jeżeli odpis z KRS został wydrukowany ze strony https://ems.ms.gov.pl, oferent nie musi poświadczać za zgodność z oryginałem odpisu.

Na etapie przygotowywania oferty i załączników prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem Konkursu (ogłoszeniem otwartego Konkursu ofert).

Formularze, wnioski, materiały:

Formularze, wnioski i inne dokumenty są do pobrania w sekcji „Załączniki”.

 Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Edukacji
os. Teatralne 4a, 30-945 Kraków,


Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego
w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w 2020 r. pn.  Każde dziecko ma talent.


Dodatkowe miejsce składania dokumentów:

Nie dotyczy


Internet

Informacje na temat wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet
Uwaga: Możliwość złożenia dokumentów przez Internet uzależniona jest od regulaminu danego konkursu.

Termin składania ofert:

11 marca 2020

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Termin rozstrzygnięcia:

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty składania ofert.

Departament realizujący:

Departament Edukacji
 Kontakt w sprawie konkursu:

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

 1. Teatralne 4a, 31-945 Kraków

tel. 012 6160726, 012 6160732

Załączniki:

 1. Uchwała nr 213/20
 2. Regulamin Konkursu
 3. Załącznik nr 1 do regulaminu
 4. Załącznik nr 2 do regulaminu wzór umowy
 5. Zaktualizowana oferta załącznik nr 3 do umowy
 6. Zestawienie dokumentów księgowych załącznik nr 4 do umowy
 7. Oświadczenie beneficjenta załącznik nr 5 do umowy
 8. Załącznik nr 3 do regulaminu wzór sprawozdania

 

Wsparcie wychowania patriotycznego i budowania wspólnoty narodowej – projekt zakłada powierzenie realizacji zadania, którego celem jest wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży, kształtowanie dumy narodowej, rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych – flaga, godło, hymn, kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia, propagowanie wartości takich jak: wolność, niepodległość, poszanowanie ojczyzny. Powierzenie zadania wiąże się z udzieleniem przez WM dotacji na sfinansowanie realizacji programu upowszechniania wiedzy historycznej o Polsce i organizacji wydarzeń o charakterze historyczno-patriotycznym oraz promocji polskich symboli narodowych wśród dzieci i młodzieży z Małopolski.
Planowane ogłoszenie niniejszego konkursu ofert – marzec br.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 12 61 60 732 lub 12 61 60 731

 

Małopolska WIE – wiedza, innowacje, edukacja - wsparcie inicjatyw edukacyjnych: celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych i mieszkańców Małopolski w życie publiczne oraz wzmocnienie współpracy międzysektorowej i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Istotą konkursu jest poprawa szans edukacyjnych dzieci, młodzieży oraz wszystkich mieszkańców Małopolski, wzrost aktywności uczniów oraz  wparcie edukacji obywatelskiej i regionalnej a także inspirowanie różnorodnych form działania szkół oraz organizacji pożytku publicznego na rzecz stwarzania odpowiednich warunków wszechstronnego rozwoju młodzieży.

Planowane ogłoszenie niniejszego konkursu ofert – marzec br.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 12 61 60 713 lub 12 61 60 732

 

Szanowni Państwo,

Z uwagi na pojawienie się COVID-19 organizator konkursu zgodnie z dyspozycją Regulaminu konkursu przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 196/20, zmienionej Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 476/20 odwołuje konkurs ofert pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne” w 2020 roku

Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj

Otwarty konkurs ofert pn. "Naukowe Inspiracje - Ciekawe i Kreatywne" ma na celu wsparcie partnerstwa i współpracy podmiotów działających w sferze pożytku publicznego z akademickimi kołami naukowymi oraz szkołami poprzez umożliwienie uczestnictwa uczniów z małopolskich szkół w zajęciach, pokazach i warsztatach promujących działalność naukową, realizowanych przez studentów i pracowników naukowych.
Konkurs jest podstawą do dofinansowania najlepszych innowacyjnych projektów edukacyjnych, które wspomogą rozwój działalności naukowej i samokształceniowej kół naukowych, realizowane przez nie projekty oraz przyczynią się do popularyzacji badań naukowych prowadzonych przez koła.

Konkurs ma również na celu wsparcie partnerstwa i współpracy podmiotów działających w sferze pożytku publicznego z akademickimi kołami naukowymi oraz szkołami poprzez umożliwienie uczestnictwa uczniów z małopolskich szkół w zajęciach, pokazach i warsztatach promujących działalność naukową, realizowanych przez studentów i pracowników naukowych.
Beneficjentami otwartego konkursu ofert są akademickie koła naukowe (studenci, doktoranci, opiekunowie kół naukowych, pracownicy naukowi) oraz szkoły (uczniowie, nauczyciele) z terenu Województwa Małopolskiego.
OGŁOSZENIE KONKURSU 2020 r.: Naukowe Inspiracje - ciekawe i kreatywne w BIP