Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Departamenty

Do zadań Departamentów należy w szczególności:

 1. opracowywanie wniosków do projektu Strategii Rozwoju Województwa oraz przygotowywanie projektów programów wojewódzkich i realizacja zadań wynikających z przyjętych programów,
 2. opracowanie wniosków do projektu budżetu Województwa na podstawie projektów planu finansowego oraz realizacji zadań ujętych w budżecie,
 3. przygotowanie wniosków i realizacja projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania środków pozabudżetowych na zadania realizowane przez Departament,
 4. dysponowanie środkami pieniężnymi na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd w granicach kwot określonych w budżecie,
 5. opracowanie projektów uchwał Zarządu i Sejmiku Województwa oraz realizowanie podjętych uchwał,
 6. inicjowanie innych działań służących skuteczniejszej realizacji zadań Województwa,
 7. realizowanie zasad kontroli zarządczej,
 8. opracowywanie projektów zarządzeń i poleceń służbowych Marszałka oraz realizacja wydanych zarządzeń i poleceń służbowych,
 9. opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski Radnych i komisji Sejmiku,
 10. współdziałanie z innymi departamentami w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień między nimi,
 11. opracowywanie sprawozdań z wykonanych zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa i budżecie Województwa oraz sprawozdań i informacji wynikających z odrębnych przepisów, a także poleceń Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu,
 12. wykonywanie dla potrzeb Zarządu czynności z zakresu nadzoru merytorycznego nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, wojewódzkimi osobami prawnymi i podmiotami gospodarczymi (spółkami) poprzez:
  1. konsultowanie i opiniowanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych,
  2. konsultowanie i opiniowanie sprawozdań z działalności, wydawanie innych opinii o działalności, zleconych przez Zarząd działający jako Zgromadzenie Wspólników lub Zgromadzenie Akcjonariuszy,
  3. udział w prowadzeniu spraw wynikających z reprezentowania Województwa w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, wojewódzkich osobach prawnych oraz spółkach,
  4. współpracę przy prowadzeniu spraw w zakresie powoływania organów spółek z udziałem Województwa,
  5. współudział przy realizacji zadań w zakresie zarządzania udziałami i akcjami w spółkach,
  6. współudział przy przygotowaniu i koordynowaniu spraw w zakresie przekształceń własnościowych,
  7. opiniowanie i kontrolowanie realizacji umów, a w szczególności umów o świadczenie usług publicznych,
  8. wnioskowanie o umieszczenie zadań w planach rzeczowo-finansowych i w planach inwestycyjnych oraz inicjowanie przygotowania analiz potrzeb, w tym studiów branżowych,
  9. występowanie o przekazanie informacji na temat podejmowanych działań inwestycyjnych, niezależnie od źródła ich finansowania,
  10. wykonywanie innych czynności każdorazowo określonych osobnym zarządzeniem Marszałka,
 13. sporządzanie listy potrzeb inwestycyjnych Województwa – w zakresie właściwości Departamentu na podstawie informacji posiadanych przez Departament oraz pozyskiwanych od beneficjentów – wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, z wyjątkiem projektów i inwestycji strategicznych,
 14. prowadzenie zadania w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji własnych Województwa, z wyjątkiem projektów i inwestycji strategicznych, współdziałanie w zakresie rozliczenia nakładów inwestycyjnych z właściwymi departamentami,
 15. ocena wniosków inwestycyjnych pod względem merytorycznym, możliwości realizacji zakresu rzeczowego i wykorzystania środków finansowych, z wyjątkiem projektów i inwestycji strategicznych,
 16. ocena stanu zaawansowania przygotowania i realizacji inwestycji na podstawie sprawozdań składanych przez beneficjentów, z wyjątkiem projektów i inwestycji strategicznych,
 17. sygnalizowanie beneficjentom i Zarządowi opóźnienia w realizacji inwestycji i zagrożenia wykorzystania środków, z wyjątkiem projektów i inwestycji strategicznych,
 18. zawieranie umów o dotację (z wyjątkiem dotacji RPO 2014-2020, nad którymi nadzór sprawuje Departament Funduszy Europejskich) i ich aneksowanie,
 19. monitorowanie procesu planowania, przygotowania i realizacji inwestycji finansowanych lub współfinansowanych z budżetu Województwa oraz innych dostępnych źródeł finansowych ujętych w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej, w szczególności poprzez:
  1. w przypadku udzielania przez Zarząd upoważnienia do prowadzenia inwestycji, zobowiązanie beneficjenta do przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego przed udzieleniem upoważnienia,
  2. opracowywanie treści umów o dotacje oraz upoważnień do prowadzenia inwestycji w sposób precyzyjnie określający szczegółowe obowiązki po stronie beneficjenta i departamentu merytorycznego;
  3. weryfikację realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego poprzez bieżące zapoznawanie się ze stanem robót oraz dokonywanie czynności monitorujących realizowanych zadań inwestycyjnych,
  4. występowanie, w razie potrzeby, do beneficjenta o złożenie sprawozdania miesięcznego lub informacji doraźnej (bieżącej) w zakresie realizowanej inwestycji,
  5. rozliczanie zadania inwestycyjnego lub etapu zadania inwestycyjnego, zgodnie z obowiązującymi w UMWM procedurami, na podstawie dowodów księgowych,z wyjątkiem projektów i inwestycji strategicznych.
 20. współdziałanie z organami administracji rządowej w zakresie właściwości Departamentu,
 21. realizacja zadań własnych Województwa, zadań zleconych Województwu z zakresu administracji rządowej oraz zadań przejętych przez Województwo z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z jej organami,
 22. prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 23. prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji,
 24. rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji,
 25. ochrona tajemnicy służbowej i państwowej oraz realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej,
 26. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie posiadanych informacji,
 27. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i współdziałanie w tym zakresie z komórką właściwą do spraw zamówień publicznych,
 28. udzielanie informacji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym umieszczanie ich w Biuletynie Informacji Publicznej,
 29. przestrzeganie Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz zasad określonych w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu, w tym misji i celów strategicznych,
 30. realizacja zadań z zakresu promocji i współdziałanie w tym zakresie z Departamentem właściwym do spraw promocji województwa,
 31. wykonywanie czynności kancelaryjnych oraz przestrzeganie zasad i trybu postępowania z dokumentacją, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i organizacyjnymi.