Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Zakup mieszkań kontenerowych na potrzeby regionalnej bazy kwaterunkowej

Przedmiotem realizacji Projektu jest zakup przez Województwo Małopolskie oraz bezpłatne użyczenie Gminom z terenu województwa kontenerów mieszkalnych na potrzeby zapewnienia schronienia uchodźcom wojennym z terenów Ukrainy, jeżeli obecne możliwości mieszkaniowe Gminy nie są w stanie pokryć zaistniałego zapotrzebowania.

Projekt jest przewidziany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Będzie realizował cel działania 16.3 CARE - Infrastruktura mieszkalna tworząc regionalną bazę miejsc pobytu długoterminowego w szczególności dla osób z Ukrainy, które przekroczyły granicę z Polską od 24 lutego 2022 r. (grupa docelowa), przy zastosowaniu budownictwa modułowego i kontenerowego. Wytworzone w ten sposób zasoby kwaterunkowe będące w dyspozycji samorządu województwa będą mogły być elastycznie wykorzystywane na terenie całego regionu i pozwolą na szybką reakcję w sytuacji wzmożonego napływu migrantów z terenu Ukrainy w zależności od rozwoju działań wojennych.

W celu oszacowania zapotrzebowania jesienią 2022 r. Biuro Inwestycji Strategicznych we współpracy z Zespołem ds. Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego przygotowało ankietę dystrybuowaną do Gmin WM w formie on-line. Ostatecznie do dalszych działań dotyczących realizacji inwestycji nawiązano kontakt z 8 gminami z terenu Województwa Małopolskiego.

W kolejnym etapie działań Biuro Inwestycji Strategicznych opublikowało na stronach internetowych BIP informację o uruchomieniu konsultacji rynkowych, których celem było pozyskanie informacji na temat dostępnych typów, konfiguracji, warunków technicznych oraz transportu i magazynowania kontenera mieszkalnego, oraz wskazanie orientacyjnych kosztów określonych konfiguracji kontenera oraz szacowanych kosztów transportu i magazynowania.

W ramach Konsultacji publicznych uzyskano informacje na temat możliwego wyposażenia kontenerów, ich konfiguracji, typów, stosowanych technologii, czasu produkcji, transportu oraz dodatkowych wymagań dotyczących koniecznych prac do wykonania po stronie Zamawiającego w zakresie umożliwiającym przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z przeprowadzonym w Gminach szacowaniem zdecydowano się zakupić 19 mieszkań kontenerowych, każde mieszkanie złożone z dwóch modułów kontenerowych. Wielkość każdego z mieszkań - w zależności od ostatecznej wielkości poszczególnego kontenera - szacowana jest na ok. 34m2, co pozwoli umieścić w nim niewielką łazienkę, aneks kuchenny wraz z wyposażeniem oraz dwa pomieszczenia mieszkalne. Wszystkie mieszkania kontenerowe zostaną zaprojektowane i wykonane w wersji dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ponieważ kontenery mieszkalne będą przeznaczone do użytkowania całorocznego jako mieszkania komunalne lub socjalne, klasyfikowane wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 Budynki mieszkalne dlatego każdy kontener musi spełniać zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późn. zm. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dla budynków mieszkalnych.

Przewidziano również fakt, że na terenie województwa Małopolskiego mogą funkcjonować zapisy Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wymagające w części obszarów województwa stawiania budynków z dachami spadzistymi. Wykonawca przygotuje więc pełny projekt techniczny w branżach architektonicznej i konstrukcyjnej dodatkowego dachu do zbudowania i zainstalowania samodzielnie przez gminy na mieszkaniach kontenerowych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

W styczniu 2023 r. przygotowano i przesłano Gminom deklarującym udział w projekcie list intencyjny, który każda z gmin podpisała.

W lutym 2023 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna - Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Zakup mieszkań kontenerowych na potrzeby regionalnej bazy kwaterunkowej". 21.03.2023 r. upłynął termin składania ofert – w postępowaniu wpłynęła jedna oferta od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego HEPAMOS Sp. z o.o.  z siedzibą w Opatkowicach koło Proszowic.

Obecnie trwa weryfikacja formalna nadesłanej oferty.

Koszt działania: 5 237 545  zł, w tym wkład z BW: 1 681 635 zł.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Województwa.

Termin realizacji: 31.10.2023 r.

zestaw logotypów