Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Edukacja

Systemowe rozwiązania edukacyjne dotyczące nauki w polskich szkołach dzieci z Ukrainy, które przybyły do Polski po 24 lutego w związku z atakiem Rosji na Ukrainę reguluje m.in. specjalna Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583).

Dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy, których pobyt w Rzeczpospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, mają możliwość nauki w oddziale przygotowawczym. Nauczanie w oddziale może być prowadzone w grupie międzyszkolnej. Nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone w oparciu o realizowane w szkole programy nauczania z zakresu kształcenia ogólnego dostosowane pod względem zakresu treści nauczania oraz metod i form ich realizacji do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

Wspomniana Ustawa wyłączyła możliwość organizowania oddziału przygotowawczego w szkołach artystycznych, szkołach specjalnych, szkołach sportowych, szkołach mistrzostwa sportowego, szkołach dla dorosłych, szkołach policealnych i branżowych szkołach II stopnia ( w odniesieniu do Art. 165 ust 14 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. – Dz. U. z 2021r., poz. 1082 t.j.).

Jednocześnie weszły w życie zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli. Zakładają one w roku szkolnym 2021/2022 zwiększenie liczby dzieci:
- w oddziałach przedszkolnych nie więcej niż 3 dzieci, będącymi obywatelami Ukrainy. Oznacza to, że liczba dzieci w oddziale przedszkolnym w takim przypadku będzie mogła wynosić maksymalnie 28 dzieci. Rozwiązanie do dotyczy także oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
- w oddziałach I-III szkoły podstawowej nie więcej niż 4 uczniów, będącymi obywatelami Ukrainy. Obecnie liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 25, dopuszczalna liczba uczniów w tych oddziałach nie może przekraczać 29.

Analogiczne rozwiązanie przyjęto w sytuacji, gdy oddział klas I–III szkoły podstawowej został już wcześniej zwiększony na podstawie obowiązujących przepisów (czyli obecnie ma 26 lub 27 uczniów). Wtedy zmienione rozporządzenie dopuszcza możliwość zwiększenia liczby osób o maksymalnie 2 uczniów będących obywatelami Ukrainy (w sytuacji gdy oddział liczy 27 uczniów) albo 3 uczniów, którzy są obywatelami Ukrainy (w sytuacji, gdy oddział liczy 26 uczniów). Oznacza to, że w wymienionych przypadkach w oddziale będzie mogło być maksymalnie 29 uczniów. 

Małopolska edukacja. Solidarni z Ukrainą:

Placówki zaplanowały następujące zadania: 

 • zajęcia nauki  języka polskiego zorganizowane dla uczniów i osób dorosłych z Ukrainy,
 • uruchomienie sieci współpracy dla nauczycieli języka polskiego pracujących z uczniami cudzoziemskimi/ ukraińskimi,
 • zakup i udostępnienie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy, w tym podręczniki, literatura, prasa.
 • wybór, rekomendacja i upowszechnienie poprzez promocję na szczeblu regionu samouczka do nauki języka polskiego dla Ukraińców w formie aplikacji internetowej,
 • organizację w placówkach bibliotecznych we wszystkich powiatach integracyjnych, zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ukraińskiej, w formie gier edukacyjnych, zajęć plastycznych, komputerowych, muzycznych, etc. umożliwiających również zapewnienie opieki wychowawczej dla dzieci podczas załatwiania przez rodziców i opiekunów spraw bytowych, urzędowych.

Więcej informacji przydatnych dla obywateli Ukrainy oraz dla nauczycieli opiekunów i uczniów znajdziesz na stronach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie:

W ramach podjętych działań MCDN przygotowało ofertę specjalną w zakresie wsparcia pracy nauczycieli, dyrektorów oraz funkcjonowania szkół z uwzględnieniem aktualnej sytuacji. Na stornie internetowej utworzono zakładkę dedykowaną wsparciu edukacji dla Ukrainy!
Wsparcie dla edukacji – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli!
Uruchomiono elektroniczną ankietę on-line diagnozująca potrzeby środowiska oświatowego w zakresie szkoleń i doradztwa w związku z bieżącą sytuacją.
Przygotowano ofertę specjalną w zakresie szkoleń i doradztwa. Oferta wsparcia koncentruje się na:

 • realizacji diagnozy potrzeb środowiska oświatowego w związku z bieżącą sytuacją,
 • specjalnej ofercie w zakresie doskonalenia i doradztwa dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół obejmującej m.in. następujące tematy:

  - zasady organizacji kształcenia uczniów cudzoziemskich w aspekcie  prawnym;
  - pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów cudzoziemskich;
  - integracja uczniów ukraińskich z ich polskimi rówieśnikami;
  - bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne uczniów polskich i ukraińskich,
  - prawa dziecka a wojna,
  - edukacja międzykulturowa,
  - współpraca z rodzicami uczniów cudzoziemskich

 • uruchomienie szkoleń/kursów dla nauczycieli w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego,
 • uruchomienie kursów z języka polskiego oraz oferty doskonalenia dedykowanej dla nauczycieli z Ukrainy przebywających na terenie Małopolski w celu ułatwienia aktywizacji zawodowej,
 • uruchomienie telefonicznego punktu informacyjnego w języku ukraińskim dla wsparcia uczniów i nauczycieli z Ukrainy.

Podejmowana jest współpraca  z partnerami zewnętrznymi m.in. z Fundacją „Będzie lepiej” im. ks. M. Malińskiego oraz Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, z którymi  realizujemy bezpłatne zajęcia dla dorosłych i dzieci z języka polskiego.

Przygotowuje propozycję projektu grantowego dla organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe kształcenia ogólnego i zawodowego w Małopolsce obejmujący wsparcie szkół w zakresie:

 • zakupu wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych, sprzętu IT, pomocy dydaktycznych niezbędnych do podjęcia przez uczniów z Ukrainy nauki w oddziałach przygotowawczych małopolskich szkół i klasach, do których trafiają uczniowie oraz dla uczniów kontynuujących zdalne nauczanie w systemie edukacji ukraińskiej z wykorzystaniem zasobów szkół w Małopolsce,
 • wsparcia psychologicznego dla uczniów z Ukrainy podejmujących nauczanie w małopolskich szkołach, realizowanego w wielu formach i na wielu płaszczyznach,
 • dodatkowych lekcji języka polskiego i zajęć wyrównawczych z przedmiotów nauczania dla uczniów z Ukrainy podejmujących nauczanie w małopolskich szkołach.