Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Edukacja

Systemowe rozwiązania edukacyjne dotyczące nauki w polskich szkołach dzieci z Ukrainy, które przybyły do Polski po 24 lutego w związku z atakiem Rosji na Ukrainę reguluje m.in. specjalna Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583).

Dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy, których pobyt w Rzeczpospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, mają możliwość nauki w oddziale przygotowawczym. Nauczanie w oddziale może być prowadzone w grupie międzyszkolnej. Nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone w oparciu o realizowane w szkole programy nauczania z zakresu kształcenia ogólnego dostosowane pod względem zakresu treści nauczania oraz metod i form ich realizacji do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

Wspomniana Ustawa wyłączyła możliwość organizowania oddziału przygotowawczego w szkołach artystycznych, szkołach specjalnych, szkołach sportowych, szkołach mistrzostwa sportowego, szkołach dla dorosłych, szkołach policealnych i branżowych szkołach II stopnia ( w odniesieniu do Art. 165 ust 14 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. – Dz. U. z 2021r., poz. 1082 t.j.).

Jednocześnie weszły w życie zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli. Zakładają one w roku szkolnym 2021/2022 zwiększenie liczby dzieci:
- w oddziałach przedszkolnych nie więcej niż 3 dzieci, będącymi obywatelami Ukrainy. Oznacza to, że liczba dzieci w oddziale przedszkolnym w takim przypadku będzie mogła wynosić maksymalnie 28 dzieci. Rozwiązanie do dotyczy także oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
- w oddziałach I-III szkoły podstawowej nie więcej niż 4 uczniów, będącymi obywatelami Ukrainy. Obecnie liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 25, dopuszczalna liczba uczniów w tych oddziałach nie może przekraczać 29.

Analogiczne rozwiązanie przyjęto w sytuacji, gdy oddział klas I–III szkoły podstawowej został już wcześniej zwiększony na podstawie obowiązujących przepisów (czyli obecnie ma 26 lub 27 uczniów). Wtedy zmienione rozporządzenie dopuszcza możliwość zwiększenia liczby osób o maksymalnie 2 uczniów będących obywatelami Ukrainy (w sytuacji gdy oddział liczy 27 uczniów) albo 3 uczniów, którzy są obywatelami Ukrainy (w sytuacji, gdy oddział liczy 26 uczniów). Oznacza to, że w wymienionych przypadkach w oddziale będzie mogło być maksymalnie 29 uczniów. 

Małopolska edukacja. Solidarni z Ukrainą:

Logotypy

Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny

Województwo Małopolskie – Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o udzielnie grantów w ramach projektu grantowego pn. "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” w ramach 15 Osi Priorytetowej – REACT- EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym, Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w formule grantowej, o której mowa w art. 35 i 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie grantów są organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne lub/i zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) zlokalizowanych na terenie Województwa Małopolskiego, które złożyły wniosek o przyznanie grantu.

Granty przyznawane są na wielowymiarowe wsparcie szkół wyłącznie w zakresie edukacyjnym, psychologicznym i sprzętowym wspomagającym edukację i rozwój uczniów m.in. poprzez:

 • zakup wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych, sprzętu IT, pomocy dydaktycznych niezbędnych do podjęcia przez uczniów z Ukrainy nauki w małopolskich szkołach i klasach, w tym w oddziałach przygotowawczych, do których trafiają uczniowie oraz dla uczniów kontynuujących zdalne nauczanie w systemie edukacji ukraińskiej z wykorzystaniem zasobów szkół w Małopolsce (nie przewiduje się wydatków objętych cross-finacingiem oraz zakupów środków trwałych zgodnie z definicją zawartą w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”)
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów z Ukrainy podejmujących nauczanie w małopolskich szkołach, realizowane w wielu formach i na wielu płaszczyznach (spotkania indywidualne, warsztaty grupowe),
 • dodatkowe zajęcia z języka polskiego oraz zajęcia o charakterze wyrównawczo-przedmiotowym prowadzone w języku polskim wg założeń:
 • organizacja zajęć w cyklu semestralnym (min. 30 godzin dydaktycznych/semestr/przedmiot),
 • zakres np. wyrównywania różnic programowych, językowych, słownictwa nauczanych przedmiotów ogólnych (np. matematyki, przedmiotów przyrodniczych, fizyki, chemii),
 • lekcje mogą być prowadzone przez polskich nauczycieli przedmiotowych oraz nauczycieli wspomagających z językiem ukraińskim,
 • działania o charakterze integrującym środowisko uczniów z Polski i Ukrainy, w tym:
 • grupowe zajęcia „świetlicowe”, przedmiotowe koła zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych;
 • grupowe zajęcia sportowe/taneczne/teatralne itp. zgodne z zainteresowaniami dzieci i młodzieży,
 • realizacja zadań związanych z turystyką krajową (wycieczek) promujących walory Małopolski;
 • organizacja zimowisk/półkolonii, które poza głównym celem będą działaniem wspierającym rodziców pracujących,
 • działania w zakresie doskonalenia i doradztwa dla kadry placówek jeżeli nie została objęta innymi działaniami ze środków MEiN lub innych (organizacji kształcenia uczniów cudzoziemskich, integracja, pomoc psychologiczna).

Okres kwalifikowalności wydatków w ramach zadania grantowego rozpoczyna się od  dnia 1 września 2022 r. i kończy się dnia 31 sierpnia 2023 r.

Kwota projektu grantowego pn.; „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” w ramach 15 Osi Priorytetowej – REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 15 691 327 PLN. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania w formie grantu wynosi 100% kosztów objętych Wnioskiem o przyznanie grantu tj. 100% UE.

Kwota grantu nie może być niższa niż 25 000 PLN dla organu prowadzącego szkoły i placówki edukacyjne, w których wsparciem objętych jest co najmniej 10 uczniów z Ukrainy lub co najmniej jeden oddział klasowy, w którym edukacyjną objęty jest /są uczeń, uczniowie z Ukrainy.

Jednocześnie, maksymalna kwota grantu nie będzie wyższa niż:

 1. 2 000 000,00 PLN - dla Wnioskodawcy Gminy Miejskiej Kraków,
 2. 1 000 000,00 PLN - dla Wnioskodawcy Gminy Miasta Nowy Sącz,
 3. 1 000 000,00 PLN - dla Wnioskodawcy Gminy Miasta Tarnów,
 4. 400 000,00 PLN - dla każdego z pozostałych wnioskodawców będących organami prowadzącymi szkoły.

Nabór wniosków o przyznanie grantów będzie prowadzony od dnia 15 grudnia 2022 r. od godziny 12.00 (dzień otwarcia naboru) do dnia 27 stycznia 2023 r. do godziny 12.00 (dzień zamknięcia naboru).

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyznanie grantu w formie elektronicznej - pliku excel (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu) na adres mailowy: .

Szczegółowe informacje znajduja się w biuletynie informacji publicznej.

Placówki zaplanowały następujące zadania: 

 • zajęcia nauki  języka polskiego zorganizowane dla uczniów i osób dorosłych z Ukrainy,
 • uruchomienie sieci współpracy dla nauczycieli języka polskiego pracujących z uczniami cudzoziemskimi/ ukraińskimi,
 • zakup i udostępnienie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy, w tym podręczniki, literatura, prasa.
 • wybór, rekomendacja i upowszechnienie poprzez promocję na szczeblu regionu samouczka do nauki języka polskiego dla Ukraińców w formie aplikacji internetowej,
 • organizację w placówkach bibliotecznych we wszystkich powiatach integracyjnych, zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ukraińskiej, w formie gier edukacyjnych, zajęć plastycznych, komputerowych, muzycznych, etc. umożliwiających również zapewnienie opieki wychowawczej dla dzieci podczas załatwiania przez rodziców i opiekunów spraw bytowych, urzędowych.

Więcej informacji przydatnych dla obywateli Ukrainy oraz dla nauczycieli opiekunów i uczniów znajdziesz na stronach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie:

W ramach podjętych działań MCDN przygotowało ofertę specjalną w zakresie wsparcia pracy nauczycieli, dyrektorów oraz funkcjonowania szkół z uwzględnieniem aktualnej sytuacji. Na stornie internetowej utworzono zakładkę dedykowaną wsparciu edukacji dla Ukrainy!
Wsparcie dla edukacji – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli!
Uruchomiono elektroniczną ankietę on-line diagnozująca potrzeby środowiska oświatowego w zakresie szkoleń i doradztwa w związku z bieżącą sytuacją.
Przygotowano ofertę specjalną w zakresie szkoleń i doradztwa. Oferta wsparcia koncentruje się na:

 • realizacji diagnozy potrzeb środowiska oświatowego w związku z bieżącą sytuacją,
 • specjalnej ofercie w zakresie doskonalenia i doradztwa dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół obejmującej m.in. następujące tematy:

  - zasady organizacji kształcenia uczniów cudzoziemskich w aspekcie  prawnym;
  - pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów cudzoziemskich;
  - integracja uczniów ukraińskich z ich polskimi rówieśnikami;
  - bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne uczniów polskich i ukraińskich,
  - prawa dziecka a wojna,
  - edukacja międzykulturowa,
  - współpraca z rodzicami uczniów cudzoziemskich

 • uruchomienie szkoleń/kursów dla nauczycieli w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego,
 • uruchomienie kursów z języka polskiego oraz oferty doskonalenia dedykowanej dla nauczycieli z Ukrainy przebywających na terenie Małopolski w celu ułatwienia aktywizacji zawodowej,
 • uruchomienie telefonicznego punktu informacyjnego w języku ukraińskim dla wsparcia uczniów i nauczycieli z Ukrainy.

Podejmowana jest współpraca  z partnerami zewnętrznymi m.in. z Fundacją „Będzie lepiej” im. ks. M. Malińskiego oraz Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, z którymi  realizujemy bezpłatne zajęcia dla dorosłych i dzieci z języka polskiego.