Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Program ochrony środowiska

Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą Nr LVI/894/14 z dnia 27 października 2014 r. przyjął Program Strategiczny Ochrona Środowiska.

Program Strategiczny Ochrona Środowiska jest aktualizacją Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014, który został przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 24 września 2007 r. Jest on jednocześnie dokumentem, który realizuje Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.

Program prezentuje działania przewidziane do realizacji w latach 2014-2020 w tym także te, które nie wynikają z bezpośrednich kompetencji Samorządu Województwa Małopolskiego. Jest więc dokumentem kompleksowo traktującym zadania ochrony środowiska poprzez określone priorytety i najistotniejsze kierunki działań.

Raport z wykonania wojewódzkiego programu ochrony środowiska za lata 2014-2015.

Raport z wykonania wojewódzkiego programu ochrony środowiska za lata 2016-2017.

Raport z wykonania wojewódzkiego programu ochrony środowiska za lata 2018-2019.

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGRAMU STRATEGICZNEGO OCHRONA ŚRODOWISKA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 25 sierpnia 2014 r.–29 września 2014 r.

W sierpniu 2014 r. ZWM przyjął projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt Programu został skierowany do konsultacji społecznych, które trwały od dnia 25 sierpnia 2014 r. do dnia 29 września 2014 r.

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGRAMU STRATEGICZNEGO OCHRONA ŚRODOWISKA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 4 kwietnia 2013 r. –8 maja 2013 r.

W marcu 2013 r. ZWM przyjął projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt Programu został skierowany do konsultacji społecznych, które trwały od 4 kwietnia do 10 maja 2013 r.

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGRAMU STRATEGICZNEGO OCHRONA ŚRODOWISKA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (4 kwietnia 2013 r. – 8 maja 2013 r.)

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. z 2009 r. Dz. U. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.) Zarząd Województwa Małopolskiego rozpoczął konsultacje społeczne projektu Programu Strategicznego Ochrona Środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 4 kwietnia 2013 r. do dnia 8 maja 2013 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego opracował projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Program ten jest jednocześnie aktualizacją obowiązującego obecnie Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014, który został uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego w sierpniu 2007 r. Projekt Programu Strategicznego prezentuje działania przewidziane do realizacji w latach 2013-2020, tym samym swym zakresem obejmuje nową perspektywę finansową UE. 
Konsultacje społeczne trwają od 4 kwietnia 2013 r. do 8 maja 2013 r.

Ww. dokumenty są dostępne również w siedzibie Departamentu Środowiska, Rolnictwa 
i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w Krakowie przy ulicy Racławickiej 56 (II piętro, pok. 253) od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
Uwagi do projektu Programu Strategicznego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zgłaszać wypełniając formularz.

Wypełnione formularze prosimy przesyłać:

  • pisemnie na adres: Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;
  • elektronicznie na adres: ;
  • lub faksem na numer: (12) 6303141.

Uwagi do projektu Programu Strategicznego Ochrona Środowiska wraz prognozą oddziaływania na środowisko można składać również ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej 56, pok. 253 w godzinach 8-16.
Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Małopolskiego.