Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Komisje

Sejmik ze swojego składu powołuje komisje stałe i doraźne. Komisje są organami Sejmiku i tylko jemu podlegają.

[box-download]

[/box-download]


Do zadań Komisji w zakresie przedmiotu działalności, do których zostały powołane, należy w szczególności:

  1. opiniowanie projektów uchwał;
  2. składanie wniosków do Marszałka i Zarządu;
  3. ocena informacji i sprawozdań składanych przez Marszałka, Zarząd, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne lub inne podmioty zobowiązane;
  4. inicjowanie działań Sejmiku w przedmiocie działania Komisji;
  5. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;
  6. rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych przez Sejmik, Przewodniczącego lub inny uprawniony podmiot;
  7. kontrola wykonania uchwał i wniosków dotyczących działalności Komisji.

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Obronności zakończyła swoją działalność zgodnie z zapisami statutu WM z dnia 26 lipca 2008 r., jej zakres działań przejęła Komisja Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.
Komisja ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym oraz Komisja ds. Przedsiębiorczości i Innowacji zakończyły swoja działalność wraz z końcem kadencji Sejmiku WM na lata 2010-2014.

Zadania komisji:

  • uczestniczy w kształtowaniu polityki Województwa w zakresie :
  • edukacji publicznej,
  • działań związanych z organizacją szkolnictwa wyższego,
  • wspierania rozwoju nauki,
  • działalności turystycznej,
  • rozwoju turystyki w regionie,
  • kultury fizycznej i sportu,
  • współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami o profilu odpowiadającym działalności Komisji,
  • podejmuje inne czynności związane z przedmiotem działania Komisji.

Skład komisji:
Przewodniczący komisji:
Barbara Dziwisz
I wiceprzewodniczący komisji:
Filip Kaczyński
II wiceprzewodniczący komisji:
Adam Domagała
Członkowie komisji:
Jan Tadeusz Duda
Jerzy Fedorowicz
Grzegorz Kądzielawski
Adam Kwaśniak
Grzegorz Lipiec
Maria Siuda
Jacek Soska
Teresa Starmach
Leszek Zegzda

Sekretarz Komisji:
Bożena Homoncik
tel: 12/63-03-412
mail:

Zadania komisji:

  • opiniuje projekt budżetu Województwa oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
  • opiniuje zmiany w budżecie, dokonywane w trakcie roku budżetowego,
  • kontroluje oraz kształtuje bieżącą i perspektywiczną politykę Województwa w zakresie:
  • dochodów,
  • wydatków,
  • planów finansowych
  • oraz systemu kredytowania,
  • uczestniczy w kształtowaniu polityki Województwa w zakresie gospodarowania mieniem Województwa,
  • podejmuje inne czynności związane z przedmiotem działania Komisji.

Skład komisji:
Przewodniczący komisji:
Bolesław Łączyński
I wiceprzewodniczący komisji:
Wojciech Skruch
II wiceprzewodniczący komisji:
Adam Kwaśniak
Członkowie komisji:
Marcin Cockiewicz
Adam Domagała
Mirosław Dróżdż
Jan Tadeusz Duda
Barbara Dziwisz
Jacek Krupa
Łukasz Smółka
Stanisław Sorys
Wojciech Skucha

Sekretarz Komisji:
Monika Flaczek
tel: 12/63-03-414
mail:

Zadania komisji:
Przedmiotem działania Komisji jest współpraca i wsparcie działań przedsiębiorców w relacjach z samorządami, w tym regionalnym oraz wspieranie i promocja innowacyjnych rozwiązań naukowych, gospodarczych i przemysłowych.

Skład komisji:
Przewodniczący komisji:
Grzegorz Kądzielawski
Członkowie komisji:
Jan Tadeusz Duda
Jacek Krupa
Łukasz Smółka
Andrzej Wójcik

Sekretarz Komisji:
Anna Maj
tel: 12/63-03-415
mail:

Zadania komisji:
Przedmiotem działania Komisji jest funkcjonowanie Województwa Małopolskiego w ramach Konwencji Karpackiej

Skład komisji:
Przewodniczący komisji:
Jan Piczura
I wiceprzewodniczący komisji:
Barbara Dziwisz
Członkowie komisji:
Grzegorz Biedroń
Witold Kozłowski
Stanisław Pasoń
Kazimierz Barczyk
Leszek Zegzda

Zadania komisji:
Przedmiotem działania Komisji ds. Współpracy z Polakami i Polonią za granicą jest wzmacnianie więzi z Polakami i Polonią za granicą oraz wspieranie i promocja spraw polonijnych i polskich.

Skład komisji:
Przewodniczący komisji:
Teresa Starmach
I wiceprzewodniczący komisji:
Marek Wierzba
Członkowie komisji:
Kazimierz Barczyk
Jerzy Fedorowicz
Zdzisław Filip
Witold Kozłowski
Stanisław Sorys
Mirosław Boruta

Sekretarz Komisji:
Anna Doroż
tel: 12/63-03-418
mail:

Zadania komisji:

  • przygotowuje plan pracy Sejmiku,
  • opiniuje projekt porządku sesji Sejmiku,
  • opiniuje budżet Województwa w zakresie funkcjonowania Sejmiku,
  • opiniuje projekty uchwał nie mieszczące się w zakresie działania innych Komisji,
  • zajmuje się innymi sprawami zleconymi przez Sejmik,
  • podejmuje inne czynności związane z przedmiotem działania Komisji.

Skład komisji:
Przewodniczący komisji:
Urszula Nowogórska
I wiceprzewodniczący komisji:
Kazimierz Barczyk
II wiceprzewodniczący komisji:
Witold Kozłowski
Członkowie komisji:
Adam Domagała
Zdzisław Filip
Jacek Krupa
Małgorzata Radwan-Ballada
Leszek Zegzda

Sekretarz Komisji:
Anna Doroż
tel: 12/63-03-418
mail:

Zadania komisji:

  • uczestniczy w kształtowaniu polityki Województwa w zakresie :
  • ochrony dziedzictwa kulturowego,
  • promowania działalności kulturowej Województwa,
  • wspierania rozwoju kultury,
  • współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami o profilu odpowiadającym działalności Komisji,
  • podejmuje inne czynności związane z przedmiotem działania Komisji.

Skład komisji:
Przewodniczący komisji:
Jerzy Fedorowicz
I wiceprzewodniczący komisji:
Rafał Stuglik
II wiceprzewodniczący komisji:
Adam Domagała
Członkowie komisji:
Barbara Dziwisz
Filip Kaczyński
Grzegorz Kądzielawski
Marcin Kuta
Adam Kwaśniak
Grzegorz Lipiec
Anna Pieczarka
Małgorzata Radwan-Ballada
Teresa Starmach
Mirosław Boruta

Sekretarz Komisji:
Krystyna Dąbrowska-Głownia
tel: 12/63-03-461
mail:

Zadania komisji:

  • uczestniczy w kształtowaniu polityki Województwa w zakresie :
  • ochrony środowiska,
  • ochrony nieodnawialnych zasobów środowiska naturalnego,
  • leśnictwa i gospodarki leśnej,
  • obszarów chronionego krajobrazu, w tym parków krajobrazowych i rezerwatów,
  • gospodarki wodnej i hydrologii,
  • bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie oraz współpracuje w tym zakresie z policją, strażą pożarną, strażami miejskimi, służbami celnymi i obroną cywilną,
  • zabezpieczenia przed klęskami żywiołowymi i współpracy przy ich usuwaniu,
  • zabezpieczenia praw konsumentów,
  • współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami o profilu odpowiadającym działalności Komisji,
  • podejmuje inne czynności związane z przedmiotem działania Komisji.

Skład komisji:
Przewodniczący komisji:
Adam Domagała
I wiceprzewodniczący komisji:
Łukasz Smółka
II wiceprzewodniczący komisji:
Adam Kwaśniak
Członkowie komisji:
Marcin Cockiewicz
Zdzisław Filip
Wojciech Kozak
Stanisław Barnaś
Bolesław Łączyński
Jan Piczura
Paweł Śliwa
Marek Wierzba

Sekretarz Komisji:
Anna Maj
tel: 12/63-03-415
mail:

Zadania komisji:

  • uczestniczy w kształtowaniu polityki Województwa w zakresie :
  • organizacji ochrony zdrowia,
  • promocji zdrowia i zdrowego stylu życia,
  • profilaktyki zdrowotnej,
  • współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami o profilu odpowiadającym działalności Komisji,
  • podejmuje inne czynności związane z przedmiotem działania Komisji.

Skład komisji:
Przewodniczący komisji:
Marcin Kuta
I wiceprzewodniczący komisji:
Wojciech Grzeszek
II wiceprzewodniczący komisji:
Małgorzata Radwan-Ballada
Członkowie komisji:
Grzegorz Biedroń
Mirosław Dróżdż
Jerzy Fedorowicz
Marek Haber
Wojciech Kozak
Urszula Nowogórska
Stanisław Pasoń
Wojciech Skucha

Marek Wierzba

Sekretarz Komisji:
Krystyna Dąbrowska-Głownia
tel: 12/63-03-461
mail:

Zadania komisji:

  • uczestniczy w kształtowaniu polityki Województwa w zakresie :
  • działań prorodzinnych,
  • pomocy społecznej,
  • funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i ich rehabilitacji oraz zatrudnienia,
  • przeciwdziałania uzależnieniom,
  • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami o profilu odpowiadającym działalności Komisji,
  • podejmuje inne czynności związane z przedmiotem działania Komisji.

Skład komisji:
Przewodniczący komisji:
Wojciech Grzeszek
I wiceprzewodniczący komisji:
Stanisław Barnaś
II wiceprzewodniczący komisji:
Maria Siuda
Członkowie komisji:
Mirosław Dróżdż
Jan Tadeusz Duda
Marek Haber
Wojciech Kozak
Wojciech Skucha

Andrzej Wójcik
Mirosław Boruta

Sekretarz Komisji:
Bożena Homoncik
tel: 12/63-03-412
mail:  

Zadania komisji:

  • Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych pod względem:
    • legalności;
    • gospodarności;
    • rzetelności;
    • celowości.
  •  Komisja Rewizyjna bada gospodarkę finansową Województwa, w tym wykonanie budżetu

Zakres kompetencji Komisji Rewizyjnej regulują przepisy Rozdziału VII Statutu WM:
§ 39 Sejmik kontroluje działalność Zarządu oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Radni, w tym przedstawiciele wszystkich Klubów. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcjami Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz członków Zarządu.
§ 40 Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole na podstawie rocznego planu kontroli, a ponadto:

  • na polecenie Sejmiku;
  • z własnej inicjatywy;
  • może przeprowadzić kontrolę na wniosek Radnego


Roczny plan kontroli powinien obejmować co najmniej przedmiot, podmiot i termin kontroli.
Do określenia trybu prac Komisji Rewizyjnej oraz określenia jej zadań stosuje się odpowiednio przepisy § 27-38 .
§ 41 Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych pod względem:

  • legalności;
  • gospodarności;
  • rzetelności;
  • celowości.


Komisja Rewizyjna bada gospodarkę finansową Województwa, w tym wykonanie budżetu.

§ 42 Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

  • kompleksowe – obejmujące całość lub znaczną część działalności kontrolowanej jednostki;
  • problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienia stanowiące niewielki fragment działalności kontrolowanej jednostki;
  • sprawdzające – obejmujące wykonanie zaleceń pokontrolnych.

Skład komisji:
Przewodniczący komisji:
Adam Kwaśniak
I wiceprzewodniczący komisji:
Paweł Śliwa
II wiceprzewodniczący komisji:
Marcin Cockiewicz

Członkowie komisji:
Stanisław Barnaś
Marek Haber
Witold Kozłowski
Marcin Kuta
Wojciech Skruch

Sekretarz Komisji:
Anna Maj
tel: 12/63-03-415
mail:

Zadania komisji:

  • uczestniczy w kształtowaniu polityki Województwa w zakresie :
  • restrukturyzacji rolnictwa,
  • modernizacji terenów wiejskich,
  • infrastruktury terenów wiejskich,
  • hurtowego rynku produktów rolnych,
  • współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami o profilu odpowiadającym działalności Komisji,
  • podejmuje inne czynności związane z przedmiotem działania Komisji.

Skład komisji:
Przewodniczący komisji:
Jacek Soska
I wiceprzewodniczący komisji:
Bolesław Łączyński
II wiceprzewodniczący komisji:
Anna Pieczarka
Członkowie komisji:
Stanisław Barnaś
Jacek Krupa
Urszula Nowogórska
Stanisław Pasoń
Łukasz Smółka
Paweł Śliwa

Sekretarz Komisji:
Anna Doroż
tel: 12/63-03-418
mail:

Zadania komisji:

  • uczestniczy w kształtowaniu polityki Województwa w zakresie :
  • rozwoju gospodarczego Województwa,
  • tworzenia i promowania marki produktu regionalnego,
  • zagospodarowania przestrzennego,
  • przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
  • kształtowania polityki zatrudnienia,
  • transportu publicznego, drogowego, kolejowego, lotniczego,
  • infrastruktury drogowej, w tym budowy, modernizacji oraz ochrony i utrzymania dróg,
  • organizacji i koordynacji ruchu drogowego,
  • geodezji i kartografii,
  • europejskiej współpracy i integracji oraz współpracy transgranicznej, a także pozaeuropejskich porozumień regionalnych,
  • programowania środków Unii Europejskiej na realizację zadań regionalnych,
  • współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami o profilu odpowiadającym działalności Komisji,
  • inicjuje i opiniuje zadania w dziedzinie promocji wewnętrznej i zagranicznej regionu,
  • inicjuje i opiniuje działania w zakresie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi,
  • podejmuje inne czynności związane z przedmiotem działania Komisji.

Skład komisji:
Przewodniczący komisji:
Grzegorz Biedroń
I wiceprzewodniczący komisji:
Maria Siuda
II wiceprzewodniczący komisji:
Stanisław Pasoń
Członkowie komisji:
Kazimierz Barczyk
Stanisław Barnaś
Jacek Krupa
Grzegorz Lipiec
Urszula Nowogórska
Jan Piczura
Wojciech Skruch
Rafał Stuglik
Andrzej Wójcik
Mirosław Boruta

Sekretarz Komisji:
Monika Flaczek
tel: 12/63-03-414
mail:  

Zadania komisji:
Monitorowanie zgodności zapisów Statutu WM z obecnie obowiązującym stanem prawnym

Skład komisji:
Przewodniczący komisji:
Paweł Śliwa
I wiceprzewodniczący komisji:
Kazimierz Barczyk
Członkowie komisji:
Grzegorz Lipiec
Stanisław Sorys

Sekretarz Komisji:
Bożena Homoncik
tel: 12/63-03-412
mail: