Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Komisje

Sejmik ze swojego składu powołuje komisje stałe i doraźne. Komisje są organami Sejmiku i tylko jemu podlegają.


Do zadań Komisji w zakresie przedmiotu działalności, do których zostały powołane, należy w szczególności:

 1. opiniowanie projektów uchwał;
 2. składanie wniosków do Marszałka i Zarządu;
 3. ocena informacji i sprawozdań składanych przez Marszałka, Zarząd, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne lub inne podmioty zobowiązane;
 4. inicjowanie działań Sejmiku w przedmiocie działania Komisji;
 5. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;
 6. rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych przez Sejmik, Przewodniczącego lub inny uprawniony podmiot;
 7. kontrola wykonania uchwał i wniosków dotyczących działalności Komisji.

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Obronności zakończyła swoją działalność zgodnie z zapisami statutu WM z dnia 26 lipca 2008 r., jej zakres działań przejęła Komisja Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.
Komisja ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym oraz Komisja ds. Przedsiębiorczości i Innowacji zakończyły swoja działalność wraz z końcem kadencji Sejmiku WM na lata 2010-2014.

Zadania komisji:

 • uczestniczy w kształtowaniu polityki Województwa w zakresie :
 • edukacji publicznej,
 • działań związanych z organizacją szkolnictwa wyższego,
 • wspierania rozwoju nauki,
 • działalności turystycznej,
 • rozwoju turystyki w regionie,
 • kultury fizycznej i sportu,
 • współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami o profilu odpowiadającym działalności Komisji,
 • podejmuje inne czynności związane z przedmiotem działania Komisji.

Skład komisji:
Przewodniczący komisji:
Rafał Kosowski
I wiceprzewodniczący komisji:
Jan Tadeusz Duda
II wiceprzewodniczący komisji:
Andrzej Ziobro
Członkowie komisji:
Stanisław Bisztyga
Robert Bylica
Iwona Gibas
Tadeusz Gadacz
Danuta Kawa
Anna Mikosz
Krzysztof Nowak
Tomasz Urynowicz
Agnieszka Zając

Sekretarz Komisji:
Anna Maj
tel: 12/63-03-415
mail:

Zadania komisji:

 • opiniuje projekt budżetu Województwa oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
 • opiniuje zmiany w budżecie, dokonywane w trakcie roku budżetowego,
 • kontroluje oraz kształtuje bieżącą i perspektywiczną politykę Województwa w zakresie:
 • dochodów,
 • wydatków,
 • planów finansowych
 • oraz systemu kredytowania,
 • uczestniczy w kształtowaniu polityki Województwa w zakresie gospodarowania mieniem Województwa,
 • podejmuje inne czynności związane z przedmiotem działania Komisji.

Skład komisji:
Przewodniczący komisji:
Wojciech Skruch
I wiceprzewodniczący komisji:
Mirosław Dróżdż
II wiceprzewodniczący komisji:
Kinga Skowrońska
Członkowie komisji:
Piotr Dziurdzia
Witold Kozłowski
Jacek Krupa
Łukasz Smółka
Andrzej Wójcik

Sekretarz Komisji:
Monika Flaczek
tel: 12/63-03-414
mail:

Zadania komisji:
Przedmiotem działania Komisji jest współpraca i wsparcie działań przedsiębiorców w relacjach z samorządami, w tym regionalnym oraz wspieranie i promocja innowacyjnych rozwiązań naukowych, gospodarczych i przemysłowych.

Skład komisji:
Przewodniczący komisji:
Jacek Krupa
I wiceprzewodniczący komisji:
Jan Tadeusz Duda
II wiceprzewodniczący komisji:
Piotr Dziurdzia

Sekretarz Komisji:
Mirosław Gumulak
tel: 12/63-03-412
mail:

Zadania komisji:
Przedmiotem działania Komisji jest funkcjonowanie Województwa Małopolskiego w ramach Konwencji Karpackiej

Skład komisji:
Przewodniczący komisji:
Jan Piczura
I wiceprzewodniczący komisji:
Marek Wierzba
II wiceprzewodniczący komisji:
Józef Gawron
Członkowie komisji:
Kazimierz Barczyk
Grzegorz Biedroń

Sekretarz Komisji:
Ewelina Szydło
tel: 12/63-03-593
mail:

Zadania komisji:
Przedmiotem działania Komisji ds. Współpracy z Polakami i Polonią za granicą jest wzmacnianie więzi z Polakami i Polonią za granicą oraz wspieranie i promocja spraw polonijnych i polskich.

Skład komisji:
Przewodniczący komisji:
Jerzy Fedorowicz
I wiceprzewodniczący komisji:
Jan Piczura
II wiceprzewodniczący komisji:
Stanisław Sorys
Członkowie komisji:
Kazimierz Barczyk
Stanisław Barnaś
Grzegorz Biedroń
Piotr Dziurdzia
Marek Wierzba

Sekretarz Komisji:
Anna Doroż
tel: 12/63-03-418
mail:

Zadania komisji:

 • przygotowuje plan pracy Sejmiku,
 • opiniuje projekt porządku sesji Sejmiku,
 • opiniuje budżet Województwa w zakresie funkcjonowania Sejmiku,
 • opiniuje projekty uchwał nie mieszczące się w zakresie działania innych Komisji,
 • zajmuje się innymi sprawami zleconymi przez Sejmik,
 • podejmuje inne czynności związane z przedmiotem działania Komisji.

Skład komisji:
Przewodniczący komisji:
Jan Tadeusz Duda
I wiceprzewodniczący komisji:
Wojciech Skruch
II wiceprzewodniczący komisji:

Członkowie komisji:
Kazimierz Barczyk
Witold Kozłowski
Jacek Krupa
Marta Mordarska
Jan Piczura
Stanisław Sorys
Rafał Stuglik

Sekretarz Komisji:
Mirosław Gumulak
tel: 12/63-03-412
mail:

Zadania komisji:

 • uczestniczy w kształtowaniu polityki Województwa w zakresie :
 • ochrony dziedzictwa kulturowego,
 • promowania działalności kulturowej Województwa,
 • wspierania rozwoju kultury,
 • współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami o profilu odpowiadającym działalności Komisji,
 • podejmuje inne czynności związane z przedmiotem działania Komisji.

Skład komisji:
Przewodniczący komisji:
Rafał Stuglik
I wiceprzewodniczący komisji:
Marta Mordarska
II wiceprzewodniczący komisji:

Członkowie komisji:
Stanisław Bisztyga
Robert Bylica
Jerzy Fedorowicz
Iwona Gibas
Tadeusz Gadacz
Danuta Kawa
Rafał Kosowski
Anna Mikosz
Małgorzata Radwan Ballada
Jadwiga Wójtowicz

Sekretarz Komisji:
Ewelina Szydło
tel: 12/63-03-593
mail:

Zadania komisji:

 • uczestniczy w kształtowaniu polityki Województwa w zakresie :
 • ochrony środowiska,
 • ochrony nieodnawialnych zasobów środowiska naturalnego,
 • leśnictwa i gospodarki leśnej,
 • obszarów chronionego krajobrazu, w tym parków krajobrazowych i rezerwatów,
 • gospodarki wodnej i hydrologii,
 • bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie oraz współpracuje w tym zakresie z policją, strażą pożarną, strażami miejskimi, służbami celnymi i obroną cywilną,
 • zabezpieczenia przed klęskami żywiołowymi i współpracy przy ich usuwaniu,
 • zabezpieczenia praw konsumentów,
 • współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami o profilu odpowiadającym działalności Komisji,
 • podejmuje inne czynności związane z przedmiotem działania Komisji.

Skład komisji:
Przewodniczący komisji:
Robert Bylica
I wiceprzewodniczący komisji:
Jadwiga Wójtowicz
II wiceprzewodniczący komisji:
Bogdan Pęk
Członkowie komisji:
Tadeusz Arkit
Jan Piczura
Wojciech Skruch
Łukasz Smółka
Tomasz Urynowicz
Andrzej Wójcik
Andrzej Ziobro

Sekretarz Komisji:
Anna Maj
tel: 12/63-03-415
mail:

Zadania komisji:

 • uczestniczy w kształtowaniu polityki Województwa w zakresie :
 • organizacji ochrony zdrowia,
 • promocji zdrowia i zdrowego stylu życia,
 • profilaktyki zdrowotnej,
 • współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami o profilu odpowiadającym działalności Komisji,
 • podejmuje inne czynności związane z przedmiotem działania Komisji.

Skład komisji:
Przewodniczący komisji:
Marek Wierzba
I wiceprzewodniczący komisji:
Mirosław Dróżdż
II wiceprzewodniczący komisji:
Małgorzata Radwan-Ballada
Członkowie komisji:
Stanisław Bisztyga
Józef Gawron
Marta Malec-Lech
Marta Mordarska
Stanisław Pasoń
Bogdan Pęk
Elżbieta Ruchała
Jadwiga Wójtowicz

Sekretarz Komisji:
Ewelina Szydło
tel: 12/63-03-593
mail:

Zadania komisji:

 • uczestniczy w kształtowaniu polityki Województwa w zakresie :
 • działań prorodzinnych,
 • pomocy społecznej,
 • funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i ich rehabilitacji oraz zatrudnienia,
 • przeciwdziałania uzależnieniom,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami o profilu odpowiadającym działalności Komisji,
 • podejmuje inne czynności związane z przedmiotem działania Komisji.

Skład komisji:
Przewodniczący komisji:
Marta Mordarska
I wiceprzewodniczący komisji:
Józef Gawron
II wiceprzewodniczący komisji:
Stanisław Sorys
Członkowie komisji:
Robert Bylica
Mirosław Dróżdż
Jan Tadeusz Duda
Marta Malec-Lech
Kinga Skowrońska
Agnieszka Zając

Sekretarz Komisji:
Mirosław Gumulak
tel: 12/63-03-412
mail:

Zadania komisji:

 • Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych pod względem:
  • legalności;
  • gospodarności;
  • rzetelności;
  • celowości.
 •  Komisja Rewizyjna bada gospodarkę finansową Województwa, w tym wykonanie budżetu

Zakres kompetencji Komisji Rewizyjnej regulują przepisy Rozdziału VII Statutu WM:
§ 39 Sejmik kontroluje działalność Zarządu oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Radni, w tym przedstawiciele wszystkich Klubów. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcjami Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz członków Zarządu.
§ 40 Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole na podstawie rocznego planu kontroli, a ponadto:

 • na polecenie Sejmiku;
 • z własnej inicjatywy;
 • może przeprowadzić kontrolę na wniosek Radnego


Roczny plan kontroli powinien obejmować co najmniej przedmiot, podmiot i termin kontroli.
Do określenia trybu prac Komisji Rewizyjnej oraz określenia jej zadań stosuje się odpowiednio przepisy § 27-38 .
§ 41 Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych pod względem:

 • legalności;
 • gospodarności;
 • rzetelności;
 • celowości.


Komisja Rewizyjna bada gospodarkę finansową Województwa, w tym wykonanie budżetu.

§ 42 Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

 • kompleksowe – obejmujące całość lub znaczną część działalności kontrolowanej jednostki;
 • problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienia stanowiące niewielki fragment działalności kontrolowanej jednostki;
 • sprawdzające – obejmujące wykonanie zaleceń pokontrolnych.

Skład komisji:
Przewodniczący komisji:

I wiceprzewodniczący komisji:
Robert Bylica
II wiceprzewodniczący komisji:
Rafał Stuglik
Członkowie komisji:
Grzegorz Biedroń
Krzysztof Nowak
Stanisław Sorys
Marek Wierzba

Sekretarz Komisji:
Anna Doroż
tel: 12/63-03-418
mail:

Zadania komisji:

 • uczestniczy w kształtowaniu polityki Województwa w zakresie :
 • restrukturyzacji rolnictwa,
 • modernizacji terenów wiejskich,
 • infrastruktury terenów wiejskich,
 • hurtowego rynku produktów rolnych,
 • współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami o profilu odpowiadającym działalności Komisji,
 • podejmuje inne czynności związane z przedmiotem działania Komisji.

Skład komisji:
Przewodniczący komisji:
Bogdan Pęk
I wiceprzewodniczący komisji:
Jan Piczura
II wiceprzewodniczący komisji:
Andrzej Ziobro
Członkowie komisji:
Stanisław Barnaś
Stanisław Pasoń

Sekretarz Komisji:
Anna Doroż
tel: 12/63-03-418
mail:

Zadania komisji:

 • uczestniczy w kształtowaniu polityki Województwa w zakresie :
 • rozwoju gospodarczego Województwa,
 • tworzenia i promowania marki produktu regionalnego,
 • zagospodarowania przestrzennego,
 • przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • kształtowania polityki zatrudnienia,
 • transportu publicznego, drogowego, kolejowego, lotniczego,
 • infrastruktury drogowej, w tym budowy, modernizacji oraz ochrony i utrzymania dróg,
 • organizacji i koordynacji ruchu drogowego,
 • geodezji i kartografii,
 • europejskiej współpracy i integracji oraz współpracy transgranicznej, a także pozaeuropejskich porozumień regionalnych,
 • programowania środków Unii Europejskiej na realizację zadań regionalnych,
 • współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami o profilu odpowiadającym działalności Komisji,
 • inicjuje i opiniuje zadania w dziedzinie promocji wewnętrznej i zagranicznej regionu,
 • inicjuje i opiniuje działania w zakresie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi,
 • podejmuje inne czynności związane z przedmiotem działania Komisji.

Skład komisji:
Przewodniczący komisji:
Grzegorz Biedroń
I wiceprzewodniczący komisji:
Jan Piczura
II wiceprzewodniczący komisji:
Rafał Kosowski
Członkowie komisji:
Tadeusz Arkit
Piotr Dziurdzia
Danuta Kawa
Jacek Krupa
Marta Malec-Lech
Rafał Stuglik
Tomasz Urynowicz
Agnieszka Zając

Sekretarz Komisji:
Monika Flaczek
tel: 12/63-03-414
mail:

Zadania komisji:
Monitorowanie zgodności zapisów Statutu WM z obecnie obowiązującym stanem prawnym

Skład komisji:
Przewodniczący komisji:
Elżbieta Ruchała
I wiceprzewodniczący komisji:
Rafał Kosowski
II wiceprzewodniczący komisji:
Danuta Kawa
Członkowie komisji:
Kazimierz Barczyk
Marta Malec-Lech
Łukasz Smółka

Sekretarz Komisji:
Anna Maj
tel: 12/63-03-415
mail:

Skład komisji:
Przewodniczący komisji:
Andrzej Wójcik
I wiceprzewodniczący komisji:
Robert Bylica
II wiceprzewodniczący komisji:
Anna Mikosz
Członkowie komisji:
Stanisław Barnaś
Elżbieta Ruchała

Sekretarz Komisji:
Maria Marzec
tel: 12/39-74-354
mail:

Zadania komisji:
Przedmiotem działania będzie przygotowanie projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz przyjęcia jego statutu, z dostosowaniem zasad pracy Młodzieżowego Sejmiku Województwa Małopolskiego do specyfiki funkcjonowania organów Samorządu Województwa Małopolskiego.

Skład komisji:
Przewodniczący komisji:
Jerzy Fedorowicz
Członkowie komisji:
Stanisław Barnaś
Grzegorz Biedroń

Sekretarz Komisji:
Maria Marzec
tel: 12/39-74-354
mail:

Skład komitetu:
Przewodniczący komitetu:
Wojciech Skruch
Członkowie komitetu:
Stanisław Bisztyga
Jan Piczura
Jadwiga Wójtowicz

Sekretarz komitetu:
Monika Flaczek
tel: 12/63-03-414
mail:

Skład zespołu:
Przewodniczący zespołu:
Jan Tadeusz Duda
Członkowie zespołu:
Stanisław Bisztyga
Robert Bylica
Jerzy Fedorowicz
Iwona Gibas

Sekretarz Zespołu:
Mirosław Gumulak
tel: 12/63-03-412
mail:

Skład zespołu:
Członkowie zespołu:
Rafał Kosowski
Iwona Gibas
Robert Bylica
Stanisław Bisztyga

Sekretarz Zespołu:
Anna Maj
tel: 12/63-03-415
mail: