Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Badania w Turystyce

Piktogramy turystyczne

Ruch turystyczny w Województwie Małopolskim w 2021 r.

Metodologia
Badania ruchu turystycznego w Województwie Małopolskim w 2021 r. zostało zrealizowane w oparciu o wywiad bezpośredni prowadzony przez ankieterów z wykorzystaniem papierowego kwestionariusza ankiety (PEPI – Paper and Pencil Interviewing),metodą pozyskania danych z hurtowni danych teleinformatycznych dla I i III kwartału 2021 roku (są to dane o charakterze obserwacyjnym, rejestrujące rzeczywiste zachowania, pozyskane przez aplikacje i strony mobilne wykorzystywane przez użytkowników smartfonów) oraz  analizie danych zastanych (desk research).
Badanymi ankietowymi były osoby odwiedzające Małopolskę określane w zaleceniach statystycznych UNWTO mianem turystów (korzystający przynajmniej z jednego noclegu) oraz odwiedzających jednodniowych, które przybyły w celu poznawczym, wypoczynkowym, zawodowym, religijnym, rodzinnym, zdrowotnym i innych. W badaniach pominięto przyjezdnych, którzy deklarowali pobyt przekraczający 90 dni.
Minimalną liczebność próby oraz operat losowania ustalono w oparciu o dane GUS z roku 2020, dotyczące wykorzystania obiektów noclegowych zbiorowego zakwaterowania.
Ustalono, że próba o liczebności n=5 400 osób gwarantuje dokładność oszacowania na poziomie 1,5%. 

Wyniki i wnioski

  • Rozmiary ruchu turystycznego w Małopolsce wykazywały od wielu lat tendencję rosnącą aż do roku 2020, kiedy to 11 marca 2020 WHO ogłosiło pandemię SARS-CoV-2.
  • Spadek dotyczył liczby odwiedzających z zagranicy – o 10%, do wielkości 1,29 mln osób.
  • Rozmiary krajowego ruchu turystycznego zmniejszyły się natomiast  o 14% i ukształtowały się na poziomie 12,03 mln osób.
  • Zmiany wywołane pandemią ujawniły się także w strukturze ruchu turystycznego w Małopolsce w 2021 roku. Mianowicie tylko ok. 2/3 ogółu odwiedzających region w tym roku  stanowili turyści (goście nocujący w regionie), podczas gdy w latach wcześniejszych udział ten wynosił ponad 3/4.
  • Z kolei w odróżnieniu od 2020 r., w roku 2021 zwiększyła się liczba turystów w Małopolsce ( wzrost o ok. 20,1 %). Odnotowaliśmy większą liczbę turystów krajowych o 26,6 %. Niestety ponownie zmniejszyła się liczba turystów   z zagranicy (spadek o 12,7 %).
  • Najważniejszymi rynkami zagranicznymi dla Małopolski była: Wielka Brytania, Niemcy, Francja. Wśród gości krajowych po raz pierwszy na czoło wysunęło się województwo śląskie, potem małopolskie, mazowieckie, podkarpackie i pomorskie. 
  • Absolutnie dominującym celem przyjazdów do Małopolski był wypoczynek (33,2 % wskazań) i zwiedzanie zabytków (17,3 % wskazań).
  • Szacunkowe wpływy Małopolski z turystyki w 2021 r. wyniosły 10,81mld. zł i były wyższe o ok. 9,9 % w stosunku do roku 2020 r. (w 2019 r.  było to 15,2 mld. zł).

 

Lata poprzednie