Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Badania w Turystyce

Piktogramy turystyczne

Ruch turystyczny w Województwie Małopolskim w 2020 r.

Metodologia
Badania ruchu turystycznego w Województwie Małopolskim w 2020 r. zostało zrealizowane w oparciu o wywiad bezpośredni prowadzony przez ankieterów z wykorzystaniem papierowego kwestionariusza ankiety (PEPI – Paper and Pencil Interviewing) oraz  analizie danych zastanych (desk research).
Badanymi ankietowymi były osoby odwiedzające Małopolskę określane w zaleceniach statystycznych UNWTO mianem turystów (korzystający przynajmniej z jednego noclegu) oraz odwiedzających jednodniowych, które przybyły w celu poznawczym, wypoczynkowym, zawodowym, religijnym, rodzinnym, zdrowotnym i innych. W badaniach pominięto przyjezdnych, którzy deklarowali pobyt przekraczający 90 dni.
Minimalną liczebność próby oraz operat losowania ustalono w oparciu o dane GUS z roku 2019, dotyczące wykorzystania obiektów noclegowych zbiorowego zakwaterowania.
Ustalono, że próba o liczebności n=5 400 osób gwarantuje dokładność oszacowania na poziomie 1,5%. 

Wyniki i wnioski

  • Rozmiary ruchu turystycznego w Małopolsce wykazywały od wielu lat tendencję rosnącą aż do roku 2020, kiedy to 11 marca 2020 WHO ogłosiło pandemię SARS-CoV-2.
  • Spadek dotyczył w szczególności liczby odwiedzających z zagranicy – o 62%, do wielkości 1,44 mln osób.
  • Rozmiary krajowego ruchu turystycznego zmniejszyły się natomiast tylko o 1% (ze względu na ok. 2-krotny przyrost liczby jednodniowych odwiedzających) i ukształtował się na poziomie 13,93 mln osób.
  • Zmiany wywołane pandemią ujawniły się także w strukturze ruchu turystycznego w Małopolsce w 2020 roku.
  • Mianowicie tylko ok. 50% ogółu odwiedzających region w tym roku (7,66 mln osób) stanowili turyści (goście nocujący w regionie), podczas gdy w latach wcześniejszych udział ten wynosił ponad 3/4.
  • Z kolei odnotowaliśmy ponad 2-krotny wzrost liczby gości jednodniowych w Małopolsce, przez co osiągnęła ona rekordową dotąd wielkość 7,71 mln osób.
  • Byli to głównie mieszkańcy Polski ( tj. 98%).Wśród odwiedzających Małopolskę 90 % stanowili mieszkańcy Polski ( 13 930 000).
  • Absolutnie dominującym celem przyjazdów do Małopolski była turystyka aktywna (36,8 % wskazań) i wypoczynek (30,3 % wskazań).
  • Szacunkowe wpływy Małopolski z turystyki w 2020 r. wyniosły 9,84 mld. zł i były  niższe o  35 % w stosunku do roku 2019 r. (wtedy było to 15,2 mld. zł).

 

Lata poprzednie