Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

2018/2019

Dnia 21 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o Nr 2122/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 1542/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe na rok szkolny 2018/2019 w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. Regionalny Program Stypendialny finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego.
Rozpatrzenie odwołań złożonych przez Wnioskodawców skutkuje zatwierdzeniem skorygowanych list rankingowych. Zmiany polegały na przeniesieniu czterech wniosków z list rezerwowych do rankingowych, zakwalifikowaniu dwóch uczniów do prawidłowej grupy wiekowej oraz w przypadku jednego wniosku - poprawieniu numeru sprawy.

- Lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne dla uczniów  klas 5-7 szkół podstawowych

- Lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe dla uczniów klas 8 szkół podstawowych, w tym klas dotychczasowych gimnazjów

- Lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych

- Lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych dla uczniów klas 8 szkół podstawowych, w tym klas dotychczasowych gimnazjów

- Lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych

 

- Lista rezerwowa wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- Lista rezerwowa wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe dla uczniów klas 8 szkół podstawowych, w tym klas dotychczasowych gimnazjów

- Lista rezerwowa wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych

- Lista rezerwowa wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych

 

******

8 października 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe studentom na rok akademicki 2018/2019 w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. Regionalny Program Stypendialny finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium dla studentów:

1. za szczególne osiągnięcia artystyczne:
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;
2. za szczególne osiągniecia sportowe:
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;
3. za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych i społecznych:
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;
4. za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów studiujących na kierunkach kluczowych):
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;
5. na naukę nowożytnego języka obcego:
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;
6. stażowe:
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;
7. na naukę języka polskiego:
a) lat wyższych.

 

Listy rezerwowe wniosków o przyznanie stypendium dla studentów:

1. za szczególne osiągnięcia artystyczne:
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;
2. za szczególne osiągnięcia sportowe:
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;
3. za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych i społecznych:
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;
4. za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów studiujących na kierunkach kluczowych):
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;
5. na naukę nowożytnego języka obcego:
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;
6.stażowe:
a) lat wyższych.

 

Listy wniosków o przyznanie stypendium pozostawionych bez rozpoznania lub które zostały wniesione przez Wnioskodawców, którzy z uwagi na postanowienia Regulaminu przyznawania wsparcia stypendialnego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe studentom – mieszkańcom Województwa Małopolskiego przyjętego przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr LIV/825/18 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminów wsparcia stypendialnego dla uczniów i studentów – mieszkańców Województwa Małopolskiego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r., poz. 7384), nie mogą otrzymać wsparcia stypendialnego dla studentów:

1. za szczególne osiągnięcia artystyczne:
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;
2. za szczególne osiągnięcia sportowe:
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;
3. za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych i społecznych:
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;
4. za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów studiujących na kierunkach kluczowych):
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;
5. na naukę nowożytnego języka obcego:
a) lat wyższych;
6. stażowe:
a) lat wyższych.

 

*************************************************************************************

W dniu 22 sierpnia 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listy rankingowe, na których znalazło się łącznie 402 wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019 w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. Regionalny Program Stypendialny finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

 

Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne:

- lista rankingowa wniosków dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista rankingowa wniosków dla uczniów klas 8 szkół podstawowych, w tym klas dotychczasowych gimnazjów

- lista rankingowa wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych

Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe:

- lista rankingowa wniosków dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista rankingowa wniosków dla uczniów klas 8 szkół podstawowych, w tym dotychczasowych gimnazjów

- lista rankingowa wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych

Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych:

- lista rankingowa dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista rankingowa dla uczniów klas 8 szkół podstawowych, w tym dotychczasowych gimnazjów

- lista rankingowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych

 

Listy rezerwowe wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia artystyczne:

- lista rezerwowa dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista rezerwowa dla uczniów klas 8 szkół podstawowych, w tym dotychczasowych gimnazjów

- lista rezerwowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych

Listy rezerwowe wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia sportowe:

- lista rezerwowa dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista rezerwowa dla uczniów klas 8 szkół podstawowych, w tym dotychczasowych gimnazjów

- lista rezerwowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych

Listy rezerwowe wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych:

- lista rezerwowa dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista rezerwowa dla uczniów klas 8 szkół podstawowych, w tym dotychczasowych gimnazjów

- lista rezerwowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych

 

Listy wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia artystyczne pozostawionych bez rozpoznania:

- lista dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista dla uczniów klas 8 szkół podstawowych, w tym dotychczasowych gimnazjów

- lista dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych

Listy wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia sportowe pozostawionych bez rozpoznania:

- lista dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista dla uczniów klas 8 szkół podstawowych, w tym dotychczasowych gimnazjów

- lista dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych

Listy wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych pozostawionych bez rozpoznania:

- lista dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista dla uczniów klas 8 szkół podstawowych, w tym dotychczasowych gimnazjów

- lista dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych

 

Każdy z Wnioskodawców ujętych na zatwierdzonych listach rankingowych zostanie poinformowany pisemnie o wynikach naboru i będzie zobowiązany do przedłożenia w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania pisma (tj. od daty odbioru osobistego/tradycyjnej przesyłki pocztowej) następujących dokumentów:

 1. Planu Zamierzenia Edukacyjnego sporządzonego nie później niż do 31 marca 2019 r.,
  z uwzględnieniem ewentualnych zmian dokonanych po tym terminie,
 2. oświadczenia o numerze rachunku bankowego, na który będzie wypłacone stypendium (wzór pdf. doc),
 3. oświadczenia dotyczącego przetwarzania wizerunku (wzór pdf. doc),
 4. oświadczenia do celów podatkowych i ZUS (wzór pdf. doc.).

Wypłata stypendium nastąpi po zawarciu umowy, której załącznikami są ww. dokumenty.

Pisemna informacja o wynikach naboru zostanie przesłana również do Wnioskodawców, których wnioski znalazły się na zatwierdzonych listach rezerwowych.

*********************************************************************************************

 

Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego informuje, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniom oraz studentom – mieszkańcom Województwa Małopolskiego w roku szkolnym/akademickim 2018/2019 w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. Regionalny Program Stypendialny finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego złożono blisko 2 100 aplikacji.

Obecnie prowadzona jest ocena formalna przedłożonej dokumentacji. Każdy z Wnioskodawców otrzyma pismo informujące o numerze, pod którym zarejestrowano przedłożony wniosek oraz o ewentualnych brakach formalnych i nieprawidłowościach w udokumentowaniu spełnienia przez ucznia kryteriów przyznania stypendium. Wnioskodawcy wezwani do uzupełnień i/lub wyjaśnień będą mieli na odpowiedź 7 dni liczonych od dnia otrzymania pisma (daty odbioru przesyłki pocztowej lub daty osobistego odbioru w jednej z trzech lokalizacji departamentu).

Po weryfikacji formalnej przeprowadzona zostanie ocena merytoryczna wniosków, w wyniku której utworzone zostaną listy, o których mowa w: 

 • 10 ust. 6 Regulaminu przyznawania wsparcia stypendialnego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniom – mieszkańcom Województwa Małopolskiego, odrębnie dla każdego rodzaju stypendium, o którym mowa w §3 ust. 1 ww. Regulaminu, z podziałem na uczniów klas 5-7 szkoły podstawowej, klas 8 szkoły podstawowej (w tym uczniów klas dotychczasowego gimnazjum), klas szkoły ponadpodstawowej (w tym uczniów klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych);
 • 14 ust. 6 Regulaminu przyznawania wsparcia stypendialnego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe studentom – mieszkańcom Województwa Małopolskiego, odrębnie dla każdego rodzaju stypendium, o którym mowa w §3 ust. 1 ww. Regulaminu, z podziałem na studentów pierwszego roku oraz lat wyższych.

Regulaminy wsparcia stypendialnego dla uczniów i studentów – mieszkańców Województwa Małopolskiego, przyjęte przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr LIV/825/18 z dnia 15 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r., poz. 7384).

Tak opracowane listy będą podlegały zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Wymóg dostarczenia Planu Zamierzenia Edukacyjnego* i innych oświadczeń/formularzy niezbędnych do sporządzenia umowy stypendialnej będzie dotyczył Wnioskodawców, których wnioski zostały ujęte na zatwierdzonych listach rankingowych, o których mowa w §10 ust. 6 pkt 1 oraz §14 ust. 6 pkt 1 wyżej przywołanych Regulaminów.

Przedmiotową dokumentację będzie należało przedłożyć w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania (daty odbioru przesyłki pocztowej lub daty osobistego odbioru w jednej z trzech lokalizacji departamentu) pisma o przyznaniu stypendium.

* Należy pamiętać, że na stronie:

 • 12 przedłożonego wniosku o przyznanie stypendium dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019 znajduje się m.in. następujące oświadczenie: „Oświadczam, że sporządziłem w formie pisemnej Plan Zamierzenia Edukacyjnego w roku szkolnym 2018/2019 względnie zobowiązuje się do jego opracowania w formie pisemnej nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2018/2019. Jednocześnie oświadczam, że w przypadku przyznania stypendium przedłożę bez zbędnej zwłoki ww. formularz oraz pozostałe dokumenty wymagane Regulaminem”.
 • 22-23 przedłożonego wniosku o przyznanie stypendium dla studentów w roku akademickim 2018/2019 znajduje się m.in. następujące oświadczenie: „Oświadczam, że sporządziłem w formie pisemnej Plan Zamierzenia Edukacyjnego w roku akademickim 2018/2019 względnie zobowiązuje się do jego opracowania w formie pisemnej nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim 2018/2019. Jednocześnie oświadczam, że w przypadku przyznania stypendium przedłożę bez zbędnej zwłoki ww. formularz oraz pozostałe dokumenty wymagane Regulaminem”.

Oznacza to, że PZE musi zostać sporządzony w terminie do 31 marca 2019 r.

W PZE należy określić minimum jedno zamierzenie edukacyjne w zakresie stypendium, o które ubiega się Uczeń/Student. Zamierzeniem edukacyjnym jest przedsięwzięcie naukowe, artystyczne, sportowe, obejmujące naukę nowożytnego języka obcego lub zdobycie doświadczenia w trakcie trwania stażu zawodowego. Zamierzenie edukacyjne Ucznia/Studenta musi być możliwe do zrealizowania w roku szkolnym/akademickim 2018/2019 i określone w sposób mierzalny. Proponowane działanie/a mają każdorazowo prowadzić do wyznaczenia co najmniej jednego rezultatu.

***

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM
W ROKU SZKOLNYM / AKADEMICKIM 2018/2019

I.

Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym/akademickim 2018/2019 w ramach projektu pn. Regionalny Program Stypendialny finansowanym ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

Wsparciem w projekcie mogą zostać objęci uczniowie i studenci, których miejsce zamieszkania  znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego.

Wsparciem mogą zostać objęci:

 1. uczniowie szkół podstawowych (począwszy od piątej klasy) i ponadpodstawowych w obszarze, w jakim szkoły te prowadzą kształcenie:

1) ogólne lub

2) zawodowe w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego,

 1. studenci (należy przez to rozumieć osobę do 26 roku życia, kształcącą się w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym, na studiach pierwszego bądź drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich prowadzonych przez uczelnię wyższą (publiczną lub niepubliczną).

Szczegółowe zasady określają: Regulaminy wsparcia stypendialnego dla uczniów i studentów – mieszkańców Województwa Małopolskiego, przyjęte przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr LIV/825/18 z dnia 15 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r., poz. 7384).

II.

W ramach Regionalnego Programu Stypendialnego finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego w roku szkolnym/akademickim 2018/2019 r. będą przyznawane stypendia:

 1. dla uczniów, mających miejsce zamieszkania na terenie Województwa Małopolskiego:

1) za szczególne osiągnięcia artystyczne,

2) za szczególne osiągnięcia sportowe,

3) za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych.

Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy. Miesięczna wysokość ww. stypendiów wynosi:

a) w przypadku uczniów szkół podstawowych (klasy 5-7): 350,00 zł brutto;

b) w przypadku uczniów klasy 8 szkoły podstawowej (w tym klas dotychczasowego gimnazjum): 425,00 zł brutto;

c) w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowej (w tym ponadgimnazjalnych): 500,00 zł brutto.

 1. dla studentów, mających miejsce zamieszkania na terenie Województwa Małopolskiego:

1) za szczególne osiągnięcia artystyczne,

2) za szczególne osiągnięcia sportowe,

3) za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych i społecznych,

4) za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów studiujących na kierunkach kluczowych),

5) na naukę nowożytnego języka obcego,

6) stażowe,

7) na naukę języka polskiego (dla studentów, legitymujący się obywatelstwem innych państw).

Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy, z wyjątkiem stypendium na naukę języka obcego przyznawanego na okres trwania kursu oraz stypendium stażowego przyznawanego na okres trwania stażu. Miesięczna wysokość stypendiów wynosi maksymalnie 600,00 zł brutto, z wyjątkiem stypendium na naukę nowożytnego języka obcego (wysokość stypendium wynosi nie więcej niż 50% kosztu kursu) oraz stypendium stażowego (wysokość stypendium wynosi równowartość stypendium przyznanego przez przedsiębiorcę, przy czym nie więcej niż 800,00 zł brutto miesięcznie).

 1. Stypendium na realizację zamierzeń edukacyjnych określonych w Planie Zamierzenia Edukacyjnego będzie wypłacone w dwóch równych transzach. Pierwsza transza zostanie przelana w terminie do 30 dni od zawarcia umowy stypendialnej (do wglądu wzór umowy). Wypłata drugiej transzy nastąpi nie wcześniej niż w czerwcu 2019 r.

III.

 1. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa wniosek zawierający dane wyszczególnione we wzorze, który został zamieszczony poniżej.
 2. Do wniosku należy dołączyć w przypadku:

 1) uczniów:

a) kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2017/2018 lub zaświadczenie ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2017/2018 (w przypadku ukończenia szkoły: kopię świadectwa ukończenia szkoły za rok szkolny 2017/2018 i/lub zaświadczenie ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2017/2018).

b) dokument poświadczający szczególne osiągnięcia artystyczne (patrz §4 ust. 3 pkt 1 Regulaminu przyznawania wsparcia stypendialnego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniom – mieszkańcom Województwa Małopolskiego) lub sportowe (patrz §5 ust. 3 pkt 1 Regulaminu przyznawania wsparcia stypendialnego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniom – mieszkańcom Województwa Małopolskiego) - w przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne lub za szczególne osiągnięcia sportowe Uczeń musi legitymować się odpowiednio co najmniej jednym osiągnięciem artystycznym lub sportowym,

2) studentów pierwszego roku studiów:

a) kopię świadectwa ukończenia szkoły za rok szkolny 2017/2018 i/lub zaświadczenie ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2017/2018,

b) dokument poświadczający szczególne osiągnięcia artystyczne (patrz §4 ust. 3 pkt 1 Regulaminu przyznawania wsparcia stypendialnego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe studentom – mieszkańcom Województwa Małopolskiego) lub sportowe (patrz §5 ust. 3 pkt 1 Regulaminu przyznawania wsparcia stypendialnego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe studentom – mieszkańcom Województwa Małopolskiego) - w przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne lub za szczególne osiągnięcia sportowe Student musi legitymować się odpowiednio co najmniej jednym osiągnięciem artystycznym lub sportowym,

c) dokument poświadczający szczególne osiągnięcia artystyczne (patrz §4 ust. 3 pkt 1 Regulaminu przyznawania wsparcia stypendialnego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe studentom – mieszkańcom Województwa Małopolskiego) – w przypadku ubiegania się o stypendium stażowe (tj. wskazaniu w polu E.3. wniosku o przyznanie stypendium dla studentów w roku akademickim 2018/2019 - studiów artystycznych) Student musi legitymować się co najmniej jednym osiągnięciem artystycznym,

3) studentów pozostałych lat studiów:

a) zaświadczenie o uzyskanych ocenach i punktach ECTS w roku akademickim 2017/2018 wydane przez dziekanat uczelni macierzystej,

b) dokument poświadczający szczególne osiągnięcia artystyczne (patrz §4 ust. 3 pkt 1 Regulaminu przyznawania wsparcia stypendialnego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe studentom – mieszkańcom Województwa Małopolskiego) lub sportowe (patrz §5 ust. 3 pkt 1 Regulaminu przyznawania wsparcia stypendialnego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe studentom – mieszkańcom Województwa Małopolskiego) - w przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne lub za szczególne osiągnięcia sportowe Student musi legitymować się odpowiednio co najmniej jednym osiągnięciem artystycznym lub sportowym,

c) dokument poświadczający szczególne osiągnięcia artystyczne (patrz §4 ust. 3 pkt 1 Regulaminu przyznawania wsparcia stypendialnego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe studentom – mieszkańcom Województwa Małopolskiego) – w przypadku ubiegania się o stypendium stażowe (tj. wskazaniu w polu E.3. wniosku o przyznanie stypendium dla studentów w roku akademickim 2018/2019 - studiów artystycznych) Student musi legitymować się co najmniej jednym osiągnięciem artystycznym.

3. W przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty, do wniosku należy dołączyć w przypadku:

1) uczniów:

a) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego osiągnięcia artystyczne lub sportowe,

b) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia organizatora konkursu lub olimpiady (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym za rok szkolny 2017/2018),

c) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym za rok szkolny 2017/2018),

d) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach przewidzianych tokiem studiów wydanego przez organizatora tych zajęć,

e) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia o statusie ucznia szkoły sportowej, w tym szkoły/klasy o profilu sportowym lub zaświadczenie o ukończeniu szkoły sportowej, w tym szkoły/klasy o profilu sportowym,

f) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia właściwego związku sportowego,

g) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, gdy sprawa o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest w toku – w takim przypadku Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia decyzji ustalającej prawo najpóźniej na 7 dni przed utworzeniem list, pod rygorem nieudowodnienia okoliczności, na którą Wnioskodawca się powołuje,

h) oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej,

i) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia,

2) studentów:

a) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego osiągnięcia artystyczne lub sportowe,

b) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia organizatora konkursu lub olimpiady (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym za rok szkolny 2017/2018),

c) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym za rok szkolny 2017/2018),

d) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach przewidzianych tokiem studiów wydanego
przez organizatora tych zajęć,

e) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia o statusie studenta uczelni sportowej lub o ukończeniu szkoły sportowej, w tym szkoły/klasy o profilu sportowym,

f) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia właściwego związku sportowego,

g) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia o równoległym studiowaniu na dodatkowym/dodatkowych kierunkach,

h) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia o ukończeniu studiów lub wybranych elementów toku studiów w ramach stypendium zagranicznego lub/i programu międzyuczelnianego,

i) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia o uczestnictwie lub ukończeniu studiów podyplomowych,

j) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia instytucji lub kierownika prowadzącego kurs mistrzowski, staż artystyczny lub staż naukowo-badawczy,

k) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem certyfikatu/certyfikatów poświadczające znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2,

l) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia instytucji lub kierownika prac naukowo-badawczych o uczestnictwie studenta w tych pracach,

m) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia urzędu patentowego lub wyciąg z ewidencji patentowej,

n) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia wydawcy publikacji naukowej z wyszczególnieniem numeru ISSN lub ISBN,

o) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia organizatora (kuratora) wystawy, festiwalu lub przeglądu,

p) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia organizatora konferencji lub dyplomu/certyfikatu udziału w konferencji z odczytem własnego referatu,

q) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia o podjęciu nauki języka polskiego,

r) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, gdy sprawa o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest w toku – w takim przypadku Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia decyzji ustalającej prawo najpóźniej na 7 dni przed utworzeniem list, pod rygorem nieudowodnienia okoliczności, na którą Wnioskodawca się powołuje,

s) oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej,

t) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia.

4. Wnioskodawca uprawniony jest do przedłożenia innych dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń o ile udowadniają okoliczność, na którą Wnioskodawca się powołuje, a przedstawienie kopii lub oryginałów dokumentów, o których mowa powyżej, jest utrudnione bądź niemożliwe.

5. W przypadku uzasadnionych, okolicznościami sprawy, wątpliwości co do spełnienia deklarowanego kryterium, Wnioskodawca może zostać wezwany do przedstawienia dalszych dokumentów poświadczających okoliczność, na którą się powołuje.

6) Kopie dokumentów, o których mowa powyżej, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem. W przypadku braku możliwości poświadczenia za zgodność z oryginałem ww. kopii, Wnioskodawca uprawniony jest do przedłożenia do wglądu oryginału dokumentu pracownikowi Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w niżej wskazanych lokalizacjach.

IV.

 1. Na etapie wnioskowania zakres wymaganych danych określają poniższe wzory formularzy (do pobrania):

1) wzór wniosku o przyznanie stypendium dotyczący:

a) uczniów (.doc, .pdf),

b) studentów (.doc, .pdf),

2) wzór oświadczenia o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (.doc, .pdf),

3) wzór oświadczenia o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej (.doc, .pdf).

2. Stypendysta przed zawarciem umowy stypendialnej zobowiązany jest do złożenia dokumentów zawierających dane, które zostały określone we wzorze:

1) Plan Zamierzenia Edukacyjnego (.doc, .pdf),

2) oświadczenia o rachunku bankowym (.doc, .pdf),

3) oświadczenia dotyczącego przetwarzania wizerunku.

3. Plan Zamierzenia Edukacyjnego należy opracować nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2018/2019 (tj. do 31 marca 2019 r.) i złożyć w terminie, o którym mowa w ust. 2.

4. Z realizacji Planu Zamierzenia Edukacyjnego Stypendysta w przypadku:

1) uczniów w terminie do 31 sierpnia 2019 r.,

2) studentów w terminie do 30 września 2019 r.,

składa sprawozdanie, którego zakres określa wzór (.doc, .pdf).

V.

Mając na względzie zachowanie w poufności danych osobowych Wnioskodawców rekomenduje się zachowywanie przez Wnioskodawców przy sporządzaniu i wnoszeniu wniosków o przyznanie stypendium następujących wymogów:

 1. wszystkie strony wniosku o przyznanie stypendium oraz oświadczenia, zaświadczenia oraz dokumenty/kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów powinny być spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe rozpięcie,
 2. ewentualne poprawki na wniosku o przyznanie stypendium lub oświadczeniach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami/parafami osób uprawnionych,
 3. wniosek o przyznanie stypendium powinien być składany za pismem przewodnim (do pobrania wzór pisma .doc, .pdf) w zaklejonej kopercie lub innym opakowaniu uniemożliwiającym utratę integralności dokumentów bądź przypadkowy wgląd do dokumentacji. Na kopercie lub opakowaniu należy zamieścić adnotację „Regionalny Program Stypendialny finansowany ze środków własnych Województwa Małopolskiego - wniosek o przyznanie stypendium 2018/2019”.
 4. Każdy z Wnioskodawców poza egzemplarzem składanym w tut. Urzędzie winien dysponować drugim (własnym) egzemplarzem/kopią dokumentacji.

Niedochowanie powyższych wymogów nie rodzi negatywnych konsekwencji dla Wnioskodawców, jednakże ich stosowanie usprawnia współpracę pomiędzy Wnioskodawcami a tut. Urzędem.

VI.

 1. Dokumenty należy składać w terminie od 31 stycznia do 1 marca 2019 r.
 2. Dokumenty związane z naborem można wnosić:

1) osobiście w godzinach od 8.00 do 16.00:

a) na Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie przy:

 • Racławickiej 56 (parter nowego budynku),
 • Basztowej 22.

b) w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w:

 • Krakowie na os. Teatralnym 4a, IV piętro, pokój 411,
 • Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52, pokój 202,
 • Tarnowie przy ul. Nowy Świat 30, pokój 2-73.

2) pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

 1. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, chyba że dokumenty zostały nadane w placówce operatora publicznego, wówczas o jego dochowaniu decyduje data stempla pocztowego.

VII.

Do niniejszego naboru zastosowanie znajdują również:

 1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 224, poz. 1346).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U z 2002 r., nr 13, poz. 125, z późn. zm.).
 3. Wykaz:

1) międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów szkolnictwa artystycznego,

2) konkursów i olimpiad z przedmiotów humanistycznych,

3) olimpiad międzynarodowych z przedmiotów humanistycznych,

4) konkursów i olimpiad z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki i przedsiębiorczości,

5) olimpiad międzynarodowych z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki i przedsiębiorczości,

6) przedmiotów obowiązkowych, dla których została określona podstawa programowa kształcenia ogólnego,

7) przedmiotów humanistycznych,

8) przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki i przedsiębiorczości,

9) obszarów wiejskich.

10) sportów systemu sportu młodzieżowego.

VIII.

Informacje w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendium są udzielane przez pracowników Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod nr tel.: 12 61 60 736 i 12 61 60 738.

IX.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  zwanego dalej RODO – informuje się, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. 

 1. Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; email:

 1. Cele przetwarzania danych i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych) w celu przeprowadzenia naboru wniosków stypendialnych i ich oceny, a w przypadku otrzymania stypendium również w celu realizacji przedsięwzięcia strategicznego pn. Regionalny Program Stypendialny finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

 1. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przeprowadzenia naboru wniosków stypendialnych i ich oceny, a w przypadku otrzymania stypendium również w celu realizacji przedsięwzięcia strategicznego pn. Regionalny Program Stypendialny finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

 1. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w naborze wniosków stypendialnych oraz udzielenia wsparcia stypendialnego.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  realizacji w roku szkolnym/akademickim 2018/2019 przedsięwzięcia strategicznego pn. Regionalny Program Stypendialny finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego oraz przez okres archiwizacji dokumentacji wynoszący 5 lat zgodnie z kategorią archiwalną określoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18 RODO.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa do kontroli, weryfikacji poprawności prowadzonego naboru.

 1. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

X.

Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na podstronie internetowej Województwa Małopolskiego, na której zamieszczono niniejsze ogłoszenie.