Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

2023/2024

Nabór wniosków został zamknięty.

INFORMACJA Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2023 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM
W ROKU SZKOLNYM / AKADEMICKIM 2023/2024

I.  Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym/akademickim 2023/2024 w ramach Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji finansowanym ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

Szczegółowe zasady wsparcia określa: 
Regulamin Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji
do pobrania tutaj

UWAGA!!
1) Jeżeli Wnioskodawca stara się o więcej niż jeden rodzaj stypendium to na każde z nich należy złożyć OSOBNY wniosek (ilość wniosków=ilość stypendium). Wówczas wypełnione wnioski należy przesłać w JEDNEJ kopercie. Każdy jednak wniosek powinien stanowić odrębną, zwartą całość tzn. kartki powinny być trwale połączone np. spięte lub zszyte.

2) Jeżeli Wnioskodawca chce złożyć wniosek o przyznanie stypendium dla więcej niż jednego Ucznia (Dziecka) – powinien wypełnione wnioski przesłać w JEDNEJ KOPERCIE. Każdy jednak wniosek powinien stanowić odrębną, zwartą całość tzn. kartki powinny być trwale połączone np. spięte lub zszyte.

! Uprasza się o złożenie W JEDNEJ KOPERCIE WSZYSTKICH WNIOSKÓW z jednego adresu zamieszkania Ucznia/Uczniów, Studenta/Studentów ubiegających się o stypendium.

II. 
W ramach Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego w roku szkolnym/akademickim 2023/2024 r. będą przyznawane stypendia dla:

UCZNIÓW: 
klas 5-8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych wszystkich typów (techników, liceów, szkół branżowych) i STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU
- za szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,
- za szczególne osiągnięcia artystyczne,
- za szczególne osiągnięcia sportowe,
- za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych,
- za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych,
- za szczególne osiągnięcia w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć.

STUDENTÓW LAT WYŻSZYCH
- za szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,
- za szczególne osiągnięcia w zakresie multidyscyplinarnych uzdolnień,
- za szczególne osiągnięcia artystyczne,
- za szczególne osiągnięcia sportowe.

III.  Do niniejszego naboru zastosowanie znajdują również:
- wykaz przedmiotów obowiązkowych, dla których została określona podstawa
programowa kształcenia ogólnego z uwzględnieniem religii/etyki,

- wykaz przedmiotów humanistycznych,
- wykaz przedmiotów ścisłych,
- wykaz dyscyplin sportowych,
- klauzula informacyjna RODO,
- umowa stypendialna (wzór).

IV. 
Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie od 28 września do 27 października 2023 r. 

Dokumenty związane z naborem można wnosić:

 • pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – MPS JP2 2023/2024.
  O dochowaniu terminu decyduje data nadania listu/przesyłki w placówce operatora publicznego.
 • osobiście – na dziennikach podawczych urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Departament Edukacji – MPS JP2 2023/2024 w:
  - Krakowie, siedziba UMWM przy ul. Racławickiej 56 – Dziennik Podawczy, budynek „B”,
  - Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM przy ul. Jagiellońskiej 52 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro II, p. 206,
  - Tarnowie, przy al. Solidarności 5-9 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro I, p. 123,
  - Agendach Zamiejscowych UMWM w: Miechowie, Nowym Targu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Zakopanem.
 1. Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na podstronie internetowej Województwa Małopolskiego, na której zamieszczono niniejsze ogłoszenie.
 2. Wszelkie informacje w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendium są udzielane przez pracowników Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

Zespół ds. Stypendiów:

Kraków
Dariusz Baranowski – Kierownik, tel. 12 61 60 742,
Barbara Kaczyńska – Starszy Inspektor, tel. 12 61 60 721,
Wojciech Kucharski – Starszy Inspektor, tel. 12 61 60 728,
Mariusz Szmitke – Inspektor, tel. 12 61 60 738,
Monika Zatorska – Inspektor, tel. 12 61 60 759,
Joanna Piwowarczyk – Podinspektor, tel. 12 61 60 729,
Aleksandra Warpacha – Referent, tel. 12 61 60 761.
Nowy Sącz
Piotr Grześków – Starszy Inspektor, tel. 12 61 60 975,
Łukasz Martyka – Inspektor, tel. 12 61 60 973.
Tarnów
Agnieszka Borzęcka – Starszy Inspektor, tel. 12 61 60 166,
Dariusz Niedojadło – Inspektor, tel. 12 61 60 165.

Sekretariat Departamentu EK, tel. 12 61 60 700
e-mail:


MAŁOPOLSKIE STYPENDIUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II DLA MISTRZÓW EDUKACJI PRZYZNAWANE JEST ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA:

MAŁOPOLSKIE STYPENDIUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II DLA MISTRZÓW EDUKACJI

ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
DLA UCZNIÓW LUB STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU

 1. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
  a). pismo przewodnie do wniosku (.doc, .pdf),
  b). wniosek o przyznanie stypendium (.doc, .pdf),
  c). zaświadczenie poświadczające aktywność społeczną ucznia (.doc, .pdf),
  d). kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2022/2023 poświadczoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2022/2023.

  UWAGA!!
  W przypadku Uczniów klasy I Szkoły Ponadpodstawowej/Studentów pierwszego roku studiów – wymagane jest zaświadczenie ze wskazaniem przedmiotów oraz ocen jakie Uczeń/Student uzyskał tylko w roku szkolnym 2022/2023.

2.W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej Uczeń/Student musi spełniać kumulatywnie (łącznie) warunki określone w §4 ust. 1 pkt 1-5) Regulaminu. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające ww. osiągnięcie, wymienione w §15 ust. 2 i 3 Regulaminu.

3. Dodatkowo Uczeń/Student może uzyskać punkty za kryteria eliminujące bariery edukacyjne. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające spełnienie wymaganych kryteriów, tj.:
a). decyzję lub kopię decyzji poświadczoną za zgodność z oryginałem w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, (.doc, .pdf),
b). oświadczenie o wywodzeniu się Ucznia/Studenta z rodziny wielodzietnej (.doc, .pdf),
c). orzeczenie lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Ucznia/Studenta
d) dokument poświadczający niekorzystną sytuację losową.

MAŁOPOLSKIE STYPENDIUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II
DLA MISTRZÓW EDUKACJI

ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
DLA UCZNIÓW LUB STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU

 1. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
  a). pismo przewodnie do wniosku (.doc, .pdf),
  b). wniosek o przyznanie stypendium (.doc, .pdf),
  c). kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2022/2023 poświadczoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2022/2023.

UWAGA!! W przypadku Uczniów klasy I Szkoły Ponadpodstawowej/Studentów pierwszego roku studiów – wymagane jest zaświadczenie ze wskazaniem przedmiotów oraz ocen jakie Uczeń/Student uzyskał tylko w roku szkolnym 2022/2023.

2. W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne Uczeń/Student musi spełniać kumulatywnie (łącznie) warunki określone w §5 ust. 1 pkt. 1-2) Regulaminu.

3. Wszystkie konkursy/turnieje artystyczne powinny być poświadczone zaświadczeniem organizatora konkursu/turnieju artystycznego (o ile ta okoliczność nie została poświadczona na świadectwie szkolnym). Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające ww. osiągnięcie/a, wymienione w §15 ust. 2 i 3 Regulaminu.

4. Dodatkowo Uczeń/Student może uzyskać punkty za wykazanie się działalnością społeczną. Wówczas do wniosku należy dołączyć zaświadczenie poświadczające aktywność społeczną ucznia (.doc, .pdf).
Premiowane są także kryteria eliminujące bariery edukacyjne. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające spełnienie wymaganych kryteriów, tj.:
a). decyzję lub kopię decyzji poświadczoną za zgodność z oryginałem w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (.doc, .pdf),
b). oświadczenie o wywodzeniu się Ucznia/Studenta z rodziny wielodzietnej (.doc, .pdf),
c). orzeczenie lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Ucznia/Studenta,
d) dokument poświadczający niekorzystną sytuację losową.

MAŁOPOLSKIE STYPENDIUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II
DLA MISTRZÓW EDUKACJI

ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
DLA UCZNIÓW LUB STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU

 1. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
  a). pismo przewodnie do wniosku (.doc, .pdf),
  b). wniosek o przyznanie stypendium (.doc, .pdf),
  c). kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2022/2023 poświadczoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2022/2023.

UWAGA!! W przypadku Uczniów klasy I Szkoły Ponadpodstawowej/Studentów pierwszego roku studiów – wymagane jest zaświadczenie ze wskazaniem przedmiotów oraz ocen jakie Uczeń/Student uzyskał tylko w roku szkolnym 2022/2023.

2.  W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe Uczeń/Student musi spełniać kumulatywnie (łącznie) warunki określone w §6 ust. 1 pkt. 1-2) Regulaminu.

3.  Wszystkie osiągnięcia / zawody sportowe powinny być poświadczone zaświadczeniem lub kopią zaświadczenia organizatora zawodów sportowych (o ile ta okoliczność nie została poświadczona na świadectwie szkolnym). Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające ww. osiągnięcie/a, wymienione w §15 ust. 2 i 3 Regulaminu.

4.  Dodatkowo Uczeń/Student może uzyskać punkty za wykazanie się działalnością społeczną. Wówczas do wniosku należy dołączyć zaświadczenie poświadczające aktywność społeczną ucznia (.doc, .pdf).
Premiowane są także kryteria eliminujące bariery edukacyjne.  Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające spełnienie wymaganych kryteriów, tj.:
a). decyzję lub kopię decyzji poświadczoną za zgodność z oryginałem w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (.doc, .pdf),
b). oświadczenie o wywodzeniu się Ucznia/Studenta z rodziny wielodzietnej (.doc, .pdf),
c). orzeczenie lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Ucznia/Studenta,
d) dokument poświadczający niekorzystną sytuację losową.

MAŁOPOLSKIE STYPENDIUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II
DLA MISTRZÓW EDUKACJI

ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIAW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH
DLA UCZNIÓW LUB STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU

 1. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
  a). pismo przewodnie do wniosku (.doc, .pdf),
  b). wniosek o przyznanie stypendium (.doc, .pdf),
  c). kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2022/2023 poświadczoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2022/2023.

UWAGA!! W przypadku Uczniów klasy I Szkoły Ponadpodstawowej/Studentów pierwszego roku studiów – wymagane jest zaświadczenie ze wskazaniem przedmiotów oraz ocen jakie Uczeń/Student uzyskał tylko w roku szkolnym 2022/2023.

2.  W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych Uczeń/Student musi spełniać kumulatywnie (łącznie) warunki określone w §7 ust. 1 pkt. 1-2) Regulaminu.

3.  Wszystkie olimpiady/konkursy/turnieje (osiągnięcia w olimpiadach/ konkursach/ turniejach) z przedmiotów humanistycznych powinny być poświadczone zaświadczeniem organizatora olimpiady/ konkursu/ turnieju z przedmiotów humanistycznych (o ile ta okoliczność nie została poświadczona na świadectwie szkolnym). Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające ww. osiągnięcie/a, wymienione w §15 ust. 2 i 3 Regulaminu.

4.  Dodatkowo Uczeń/Student może uzyskać punkty za wykazanie się działalnością społeczną. Wówczas do wniosku należy dołączyć zaświadczenie poświadczające aktywność społeczną ucznia (.doc, .pdf).
Premiowane są także kryteria eliminujące bariery edukacyjne.  Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające spełnienie wymaganych kryteriów, tj.:
a). decyzję lub kopię decyzji poświadczoną za zgodność z oryginałem w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (.doc, .pdf),
b). oświadczenie o wywodzeniu się Ucznia/Studenta z rodziny wielodzietnej (.doc, .pdf),
c). orzeczenie lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Ucznia/Studenta,
d) dokument poświadczający niekorzystną sytuację losową.

MAŁOPOLSKIE STYPENDIUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II
DLA MISTRZÓW EDUKACJI

ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W NAUKACH ŚCISŁYCH
DLA UCZNIÓW LUB STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU

 1. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
  a). pismo przewodnie do wniosku (.doc, .pdf),
  b). wniosek o przyznanie stypendium (.doc, .pdf),
  c). kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2022/2023 poświadczoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2022/2023.

UWAGA!! W przypadku Uczniów klasy I Szkoły Ponadpodstawowej/Studentów pierwszego roku studiów – wymagane jest zaświadczenie ze wskazaniem przedmiotów oraz ocen jakie Uczeń/Student uzyskał tylko w roku szkolnym 2022/2023.

2.  W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych Uczeń/Student musi spełniać kumulatywnie (łącznie) warunki określone w §8 ust. 1 pkt. 1-2) Regulaminu.

3.  Wszystkie olimpiady/konkursy/turnieje (osiągnięcia w olimpiadach/ konkursach/ turniejach) z przedmiotów ścisłych powinny być poświadczone zaświadczeniem organizatora olimpiady/ konkursu/ turnieju z przedmiotów ścisłych (o ile ta okoliczność nie została poświadczona na świadectwie szkolnym). Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające ww. osiągnięcie/a, wymienione w §15 ust. 2 i 3 Regulaminu.

4.  Dodatkowo Uczeń/Student może uzyskać punkty za wykazanie się działalnością społeczną. Wówczas do wniosku należy dołączyć zaświadczenie poświadczające aktywność społeczną ucznia (.doc, .pdf).
Premiowane są także kryteria eliminujące bariery edukacyjne.  Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające spełnienie wymaganych kryteriów, tj.:
a). decyzję lub kopię decyzji poświadczoną za zgodność z oryginałem w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (.doc, .pdf),
b). oświadczenie o wywodzeniu się Ucznia/Studenta z rodziny wielodzietnej (.doc, .pdf),
c). orzeczenie lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Ucznia/Studenta,
d) dokument poświadczający niekorzystną sytuację losową.

MAŁOPOLSKIE STYPENDIUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II
DLA MISTRZÓW EDUKACJI

ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA
W ZAKRESIE MULTIDYSCYPLINARNYCH OSIĄGNIĘĆ
DLA UCZNIÓW LUB STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU

UWAGA!! Kwalifikacja na ten rodzaj stypendium następuje z mocy Regulaminu. Nie ma zatem możliwości składania wniosku celem ubiegania się o ten rodzaj stypendium.

 1. W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć Uczeń/Student musi spełniać kumulatywnie (łącznie) warunki określone w §9 ust. 1 pkt. 1-2) Regulaminu, tj.:
  - ubiegać się jednocześnie o co najmniej dwa rodzaje stypendiów przewidziane w Regulaminie w §3 ust. 1 oraz 2,
  - spełnić warunki formalne podczas ubiegania się o co najmniej dwa rodzaje stypendiów przewidziane w Regulaminie w §3 ust. 1 oraz 2 dla każdego z nich.

  2.  Punkty Ucznia/Studenta ubiegającego się o stypendium w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć stanowią sumę punktów z poszczególnych (wszystkich) rodzajów stypendiów, o jakie ubiega się Uczeń/Student pierwszego roku z wyłączeniem punktów za: średnią ocen, obszar wiejski, trudną sytuację materialną, wielodzietność, niepełnosprawność, niekorzystną sytuację losową – punkty te zliczane są jednokrotnie.

UWAGA!! Stypendium w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć może otrzymać tylko Uczeń lub Student pierwszego roku, który nie kwalifikuje się do udzielenia innego wsparcia stypendialnego o którym mowa w §9 ust. 1 pkt 1), z zastrzeżeniem §9 ust. 1. pkt 2).

MAŁOPOLSKIE STYPENDIUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II
DLA MISTRZÓW EDUKACJI

ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA
W ZAKRESIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
DLA STUDENTÓW LAT WYŻSZYCH

 1. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
  a)  pismo przewodnie do wniosku (.doc, .pdf),
  b)  wniosek o przyznanie stypendium (.doc, .pdf),
  c)   zaświadczenie lub kopię zaświadczenia o uzyskanych ocenach i punktach ECTS w roku akademickim 2022/2023 wydane przez dziekanat uczelni macierzystej,
  d)  zaświadczenie poświadczające aktywność społeczną Studenta (.doc, .pdf)

  2.  W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej Student lat wyższych musi spełniać kumulatywnie (łącznie) warunki określone w §10 ust. 1 pkt 1-4) Regulaminu. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające ww. osiągnięcie, wymienione w §16 ust. 2 i 3 Regulaminu.

  3.  Dodatkowo premiowane są także kryteria eliminujące bariery edukacyjne. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające spełnienie wymaganych kryteriów, tj.:
  a) decyzję lub kopię decyzji poświadczoną za zgodność z oryginałem w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (.doc, .pdf),
  b) oświadczenie o wywodzeniu się Studenta z rodziny wielodzietnej (.doc, .pdf),
  c) orzeczenie lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Studenta,
  d) dokument poświadczający niekorzystną sytuację losową.

MAŁOPOLSKIE STYPENDIUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II
DLA MISTRZÓW EDUKACJI

ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA
W ZAKRESIE MULTIDYSCYPLINARNYCH UZDOLNIEŃ
DLA STUDENTÓW LAT WYŻSZYCH

 1. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
  a) pismo przewodnie do wniosku (.doc, .pdf),
  b) wniosek o przyznanie stypendium (.doc, .pdf),
  c) zaświadczenie lub kopię zaświadczenia o uzyskanych ocenach i punktach ECTS w roku akademickim 2022/2023 wydane przez dziekanat uczelni macierzystej,
  d) zaświadczenie lub kopię zaświadczenia o równoległym studiowaniu na dodatkowym lub dodatkowych kierunkach studiów lub inny dokument/dokumenty jednoznacznie potwierdzające tę okoliczność.

  2. W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia w zakresie multidyscyplinarnych uzdolnieńStudent lat wyższych musi spełniać kumulatywnie (łącznie) warunki określone w §11 ust. 1 Regulaminu.

  3. Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające inne osiągnięcie/a, wymienione w §16 ust. 2 i 3 Regulaminu.

  4.  Dodatkowo Student może uzyskać punkty wykazanie się działalnością społeczną. Wówczas do wniosku należy dołączyć zaświadczenie poświadczające aktywność społeczną studenta (.doc, .pdf).
  Premiowane są także kryteria eliminujące bariery edukacyjne. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające spełnienie wymaganych kryteriów, tj.:
  a)  decyzję lub kopię decyzji poświadczoną za zgodność z oryginałem w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (.doc, .pdf),
  b)  oświadczenie o wywodzeniu się Studenta z rodziny wielodzietnej (.doc, .pdf),
  c)  orzeczenie lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Studenta,
  d)  dokument poświadczający niekorzystną sytuację losową.


MAŁOPOLSKIE STYPENDIUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II
DLA MISTRZÓW EDUKACJI

ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
DLA STUDENTÓW LAT WYŻSZYCH

 1. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
  a).  pismo przewodnie do wniosku (.doc, .pdf),
  b).  wniosek o przyznanie stypendium (.doc, .pdf),
  c).  zaświadczenie lub kopię zaświadczenia o uzyskanych ocenach i punktach ECTS w roku akademickim 2022/2023 wydane przez dziekanat uczelni macierzystej.

  2.  W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne Student lat wyższych musi spełniać kumulatywnie (łącznie) warunki określone w §12 ust. 1 pkt. 1-2) Regulaminu.

  3.  Wszystkie konkursy/turnieje artystyczne powinny być poświadczone zaświadczeniem organizatora konkursu/turnieju artystycznego. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające ww. osiągnięcie/a, wymienione w §16 ust. 2 i 3 Regulaminu.

  4.  Dodatkowo Student może uzyskać punkty wykazanie się działalnością społeczną. Wówczas do wniosku należy dołączyć zaświadczenie poświadczające aktywność społeczną studenta (.doc, .pdf).
  Premiowane są także kryteria eliminujące bariery edukacyjne. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające spełnienie wymaganych kryteriów, tj.:
  a)  decyzję lub kopię decyzji poświadczoną za zgodność z oryginałem w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (.doc, .pdf),
  b)  oświadczenie o wywodzeniu się Studenta z rodziny wielodzietnej (.doc, .pdf),
  c)  orzeczenie lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Studenta,
  d)  dokument poświadczający niekorzystną sytuację losową.

MAŁOPOLSKIE STYPENDIUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II
DLA MISTRZÓW EDUKACJI

ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
DLA STUDENTÓW LAT WYŻSZYCH

 1. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
  a)  pismo przewodnie do wniosku (.doc, .pdf),
  b)  wniosek o przyznanie stypendium (.doc, .pdf),
  c)  zaświadczenie lub kopię zaświadczenia o uzyskanych ocenach i punktach ECTS w roku akademickim 2022/2023 wydane przez dziekanat uczelni macierzystej.

  2.  W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe Student lat wyższych musi spełniać kumulatywnie (łącznie) warunki określone w §13 ust. 1 pkt. 1-2) Regulaminu.

  3.  Wszystkie osiągnięcia / zawody sportowe powinny być poświadczone zaświadczeniem lub kopią zaświadczenia organizatora zawodów sportowych. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające ww. osiągnięcie/a, wymienione
  w §16 ust. 2 i 3 Regulaminu.

  4.  Dodatkowo Student może uzyskać punkty wykazanie się działalnością społeczną. Wówczas do wniosku należy dołączyć zaświadczenie poświadczające aktywność społeczną studenta (.doc, .pdf).
  Premiowane są także kryteria eliminujące bariery edukacyjne. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające spełnienie wymaganych kryteriów, tj.:
  a)  decyzję lub kopię decyzji poświadczoną za zgodność z oryginałem w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (.doc, .pdf),
  b)  oświadczenie o wywodzeniu się Studenta z rodziny wielodzietnej (.doc, .pdf),
  c)  orzeczenie lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Studenta,
  d)  dokument poświadczający niekorzystną sytuację losową.