Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

2016/2017

 Logotyp EFS Małopolska 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM informuje, że zatwierdzenie listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2016/2017 dla uczniów szkół podstawowych w projekcie pozakonkursowym pn. „Regionalny Program Stypendialny” jest zaplanowane na 14 marca 2017 r. Lista obejmie 146 wniosków, mieszczących się w kwocie środków finansowych dostępnych na stypendia dla tego etapu edukacyjnego w bieżącym roku szkolnym. W odpowiedzi na nabór zostało złożonych osobiście lub dostarczonych pocztą/kurierem 165 wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych.

 
Każdy z Wnioskodawców zostanie poinformowany pisemnie o wynikach naboru.
W przypadku przyznania stypendium Wnioskodawca będzie zobligowany do wypełnienia i odesłania formularza z podaniem numeru rachunku bankowego. W oparciu o m.in. te dane zostanie przygotowana umowa stypendialna. W celu usprawnienia procesu podpisywania umów stypendialnych Osoby reprezentujące Ucznia będą zapraszane do jednej z trzech lokalizacji Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Na spotkanie w sprawie podpisania umowy należy przynieść po 2 egzemplarze załączników nr 1 i 2 do umowy stypendialnej. Załącznik nr 1 należy wypełnić, natomiast w przypadku załącznika nr 2 zwrócić uwagę, żeby został również podpisany – oprócz Osoby reprezentującej Ucznia – przez samego Ucznia. Po zawarciu umowy stypendialnej, na wskazany przez Wnioskodawcę numer rachunku bankowego, będą przekazywane transze stypendium.

Zatwierdzenie listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2016/2017 dla uczniów szkół gimnazjalnych jest przewidziane na koniec marca 2017 r. Zgodnie z założeniami projektu na liście znajdzie się 219 wniosków, mieszczących się w kwocie środków finansowych dostępnych na stypendia dla tego etapu edukacyjnego w bieżącym roku szkolnym. W odpowiedzi na nabór zostały złożone osobiście lub dostarczone pocztą/kurierem 364 wnioski o przyznanie stypendiów dla uczniów gimnazjów.

Lista rankingowa i wykaz wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych

Zatwierdzona lista rankingowa obejmuje 224 wnioski o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2016/2017 dla uczniów szkół gimnazjalnych. Wzrost liczby wniosków z 219 do 224 wynika z uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilku wnioskodawców i zwiększenia kwoty środków finansowych dostępnych na stypendia dla tego etapu edukacyjnego w bieżącym roku szkolnym w oparciu o postanowienia uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu przedmiotowego projektu.

Każdy z Wnioskodawców zostanie poinformowany pisemnie o wynikach naboru. W przypadku przyznania stypendium Wnioskodawca będzie zobligowany do wypełnienia i odesłania formularza z podaniem numeru rachunku bankowego. W oparciu o m.in. te dane zostanie przygotowana umowa stypendialna. W celu usprawnienia procesu podpisywania umów stypendialnych Osoby reprezentujące Ucznia będą zapraszane do jednej z trzech lokalizacji Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Na spotkanie w sprawie podpisania umowy należy przynieść po 2 egzemplarze załączników nr 1 i 2 do umowy stypendialnej. Załącznik nr 1 należy wypełnić, natomiast w przypadku załącznika nr 2 zwrócić uwagę, żeby został również podpisany – oprócz Osoby reprezentującej Ucznia – przez samego Ucznia. Po zawarciu umowy stypendialnej, na wskazany przez Wnioskodawcę numer rachunku bankowego, będą przekazywane transze stypendium.

Zatwierdzenie listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2016/2017 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych nastąpi 23 maja 2017 r. Zgodnie z założeniami projektu lista obejmie 365 wniosków, mieszczących się w kwocie środków finansowych dostępnych na stypendia dla tego etapu edukacyjnego w bieżącym roku szkolnym. W odpowiedzi na nabór zostało złożonych osobiście lub dostarczonych pocztą/kurierem 512 wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Lista rankingowa i wykazy wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - zmiana

Lista rankingowa i wykazy wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Każdy z Wnioskodawców zostanie poinformowany pisemnie o wynikach naboru. W przypadku przyznania stypendium Wnioskodawca będzie zobligowany do wypełnienia i odesłania formularza z podaniem numeru rachunku bankowego. W oparciu o m. in. te dane zostanie przygotowana umowa stypendialna.

***

Celem projektu pn. Regionalny Program Stypendialny nr RPMP.10.01.05-12-0209/16 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów, w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, ze szkół podstawowych (z klas 5 i 6), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z siedzibą na terenie Województwa Małopolskiego poprzez wsparcie stypendialne.

Uczniowie ubiegający się o wsparcie będą musieli wykazać średnią ocen ze wszystkich przedmiotów nie niższą niż: 4,75 w szkole podstawowej i gimnazjum, 4,50 w szkole ponadgimnazjalnej oraz średnią ocen z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości nie niższą niż: 5,00 w szkole podstawowej, 4,50 w gimnazjum i 4,25 w szkole ponadgimnazjalnej. Preferowany w projekcie będzie udział uczniów z: najlepszymi wynikami sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego (nie dotyczy uczniów szkół podstawowych) oraz szczególnymi osiągnięciami z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości w okresie 3 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium na poziomie laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach drugiego stopnia olimpiad lub turniejów. Zasady rekrutacji obejmują też przeciwdziałania ograniczeniom uczniów ze względu na: zameldowanie na terenach wiejskich, trudną sytuację materialną rodziny ucznia, wywodzenie się z rodzin wielodzietnych i niepełnosprawność. 

Stypendium będzie przyznawane na okres roku szkolnego (od 1 września do 31 sierpnia) w miesięcznej wysokości 400 zł (dla uczniów szkół podstawowych), 500 zł (dla gimnazjalistów) i 600 zł (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych) z przeznaczeniem na realizację przez ucznia, pod okiem opiekuna dydaktycznego, jego indywidualnego planu rozwoju w obszarze przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i/lub przedsiębiorczości. 

Szczegółowe zasady rekrutacji będą każdorazowo określane w regulaminie udzielania stypendiów i ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie stypendiów na dany rok szkolny.

W projekcie przewidziano przyznanie 5110 stypendiów w 7 kolejnych naborach w latach szkolnych 2016/2017-2022/2023, objęcie wsparciem 2000 uczniów, zawarcie 5110 umów stypendialnych i zrealizowanie 5110 indywidualnych planów rozwoju.  

Całkowita wartość projektu wynosi 33 689 250 zł, w tym współfinansowanie Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego – 28 635 862,50 zł i współfinansowanie krajowe z budżetu państwa – 3 368 925 zł. Wkład własny Województwa Małopolskiego to 1 684 462,50 zł.

 ***

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM informuje, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendiów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok szkolny 2016/2017 w związku z realizacją projektu pn. „Regionalny Program Stypendialny” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 złożono ponad 1 000 wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów.

Obecnie prowadzona jest ocena formalna przedłożonej dokumentacji. W najbliższym czasie Wnioskodawcom zostaną przekazane pisma, informujące o nadanym numerze wniosku oraz ewentualnych brakach formalnych i nieprawidłowościach w udokumentowaniu spełnienia przez ucznia kryteriów przyznania stypendium. Każdy z Wnioskodawców wezwany do uzupełnień i/lub wyjaśnień będzie miał na odpowiedź 7 dni liczonych od dnia otrzymania pisma (daty odbioru przesyłki pocztowej lub daty osobistego odbioru w jednej z trzech lokalizacji departamentu).

Po zakończeniu weryfikacji formalnej przeprowadzona zostanie ocena merytoryczna wniosków, w wyniku której utworzone zostaną 3 listy rankingowe (osobno dla uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych). Tak opracowane listy rankingowe będą podlegały zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Małopolskiego. O przyznaniu stypendium decydować będzie pozycja Wnioskodawcy na liście rankingowej i dostępność środków finansowych. Każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium na rok szkolny 2016/2017.

Doświadczenia projektu stypendialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w latach 2008-2015 przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości wskazują, że od zakończenia naboru wniosków do zatwierdzenia list rankingowych upływa około 3 miesięcy.

W związku z zaobserwowanymi problemami co do prawidłowego sporządzania Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR) uprasza się o sprawdzenie we własnym zakresie przed otrzymaniem pisma: czy plany edukacyjne i wydatki z nimi związane dotyczą jedynie rozwoju ucznia w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości; czy rezultaty wskazane w planach edukacyjnych są mierzalne i zostaną osiągnięte w roku szkolnym 2016/2017; czy plany edukacyjne nie obejmują zakresu właściwego do wsparcia ze stypendium w zakresie przedmiotów zawodowych w ramach Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; itp. (wskazówki dotyczące opracowania IPR można znaleźć w Odpowiedziach na najczęściej pojawiające się pytania). Autoweryfikacja dokumentacji ułatwi i skróci czas potrzebny na udzielanie odpowiedzi, która w tym przypadku wymaga współpracy ucznia z opiekunem dydaktycznym.         

 ***

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendiów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok szkolny 2016/2017 w związku z realizacją projektu pn. „Regionalny Program Stypendialny” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 1. Termin i miejsce naboru
  Termin i miejsce naboru zostało określone w Uchwale Nr 1451/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2016 r. w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendiów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok szkolny 2016/2017 w związku z realizacją projektu pn. „Regionalny Program Stypendialny” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (dalej jako Uchwała Nr 1451/16 ZWM z dnia 4 października 2016 r.).
 1. Sposób składania dokumentów[1]
  Dokumenty związane z naborem można wnosić:
  • osobiście w godzinach od 8.00 do 16.00 w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w:
   • Krakowie na os. Teatralnym 4a, IV piętro, pokój 411,
   • Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52, pokój 202,
   • Tarnowie przy Nowy Świat 30, pokój 2-73.
  • pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków. 
 1. Wymagane dokumenty
  • Podstawą udziału w naborze jest złożenie Wniosku o przyznanie stypendium według wzoru określonego Uchwałą Nr 1451/16 ZWM z dnia 4 października 2016 r. (dalej jako Wniosek o przyznanie stypendium).
  • Do Wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty, o których mowa w Części V pole A. pkt 1, 2 i 7 Wniosku o przyznanie stypendium, a także, o ile Wnioskodawca ubiega się o dodatkowe punkty w poszczególnych kryteriach również pozostałe dokumenty i oświadczenia wskazane w ww. Wniosku poświadczające okoliczność, w związku z którą przyznawane są dodatkowe punkty.
  • Indywidualny Plan Rozwoju oraz oświadczenia należy przedłożyć w oryginale, pozostałe załączniki, mogą zostać przedłożone w oryginale, odpisie, wyciągu lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem[2].
  • W przypadku gdy we wniosku o przyznanie stypendium pojawią się rozbieżności co do danych istotnych do przeprowadzenia oceny, Wnioskodawca może zostać poproszony o złożenie wyjaśnień. Termin na złożenie wyjaśnień, nie krótszy niż 7 dni, liczony będzie od dnia wysłania do Wnioskodawcy pisma. W uzasadnionych przypadkach ww. termin może zostać przedłużony na pisemną prośbę Wnioskodawcy złożoną w tej sprawie (również drogą e-mailową). Za termin wpływu wyjaśnień uznaje się datę ich złożenia w miejscu wskazanym jako miejsce naboru, a w przypadku nadania w placówce operatora publicznego również datę stempla pocztowego. 
 1. Informacje w sprawie naboru
  Informacji w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendium udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w:
  • Krakowie, os. Teatralne 4a, tel. 12 61 60 722, 12 61 60 728, 12 61 60 727, 12 61 60 726, 12 61 60 725;
  • Nowym Sączu, pod numerem tel. 12 (kierunkowy jak do Krakowa) 61 60 973;
  • Tarnowie, pod numerem tel. 14 68 88 810.
  • adres e-mail:  
 1. Wyniki
  Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na podstronie internetowej Województwa Małopolskiego http://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialny
 1. Odwołania
  Wnioskodawca, który nie zgadza się z wynikiem naboru, uprawniony jest do złożenia odwołania w terminie 14 dni liczonych od dnia poinformowania Wnioskodawcy o wynikach naboru.
 1. Odesłanie
  Do ww. naboru zastosowanie znajdują postanowienia:
  • Rozdział II Regulaminu udzielania przez Województwo Małopolskie stypendiów uczniom i studentom przyjętego Uchwałą Nr XXI/297/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r., poz. 2176 do pobrania ze strony http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2016/2176/akt.pdf),
  • Uchwały Nr 1451/16 ZWM z dnia 4 października 2016r.,
  • właściwych Wytycznych ministra ds. rozwoju regionalnego,
  • przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Wzory dokumentów (do pobrania)
  1. Uchwała Nr 1451/16 ZWM z dnia 4 października 2016 r. w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendiów.
  2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium,
  3. Wzór Indywidualnego Planu Rozwoju
  4. Wzór umowy stypendialnej

 Pozostałe załączniki do uchwały (do pobrania):

Wzory oświadczeń oraz rodzaje dokumentów niezbędnych do stwierdzenia dochodu rodziny są określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenie rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz.2284)

 1. Formularze przeznaczone do wykorzystania (do pobrania)
[1] O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, chyba że dokumenty zostały nadane w placówce operatora publicznego wówczas o jego dochowaniu decyduje data stempla pocztowego.

[2] Kserokopie dokumentów Wnioskodawca poświadcza za zgodność z oryginałem w organie, od którego dokument pochodzi (tzw. odpis), u ogłaszającego nabór w miejscu składania dokumentów (oryginał dokumentu należy przedłożyć do wglądu). Możliwym jest również przedłożenie kserokopii poświadczonej u notariusza. Jeśli Wnioskodawca udzielił pełnomocnictwa do reprezentowania go profesjonalnemu pełnomocnikowi (adwokatowi/radcy prawnemu), pełnomocnik ten również może poświadczyć za zgodność z oryginałem przedkładane kserokopie dokumentów.

Niniejsze Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendiów stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/16 Dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego z dnia 4 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok szkolny 2016/2017 w związku z realizacją projektu pn. „Regionalny Program Stypendialny” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zmienionego Zarządzeniem Nr 2/16 Dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego z dnia 27 października 2016 roku, którym dodano oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej – w przypadku nieubiegania się o dodatkowe punkty w kryterium „Sytuacja materialna”, stanowiące załącznik nr 1a do przedmiotowego Ogłoszenia. 

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz.125, z późn. zm.). 

***

„Regionalny Program Stypendialny” to projekt pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, będący odpowiednikiem projektu systemowego PO KL pn.„Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” realizowanego w latach 2008-2015 przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie.

Wsparcie stypendialne będzie skierowane do uczniów, ze szkół z siedzibą na terenie Województwa Małopolskiego, spełniających następujące warunki:

 1. średnia ocen ze wszystkich przedmiotów nie niższa niż: 4,75 dla klas 5 i 6 szkół podstawowych oraz gimnazjów, 4,50 dla szkół ponadgimnazjalnych,
 2. średnia ocen z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości nie niższa niż: 5,00 dla klas 5 i 6 szkół podstawowych, 4,50 dla gimnazjów i 4,25 dla szkół ponadgimnazjalnych.

Komisja stypendialna oceni wnioski o przyznanie stypendium z zastosowaniem punktacji generalnej:

 1. ww. średnia ocen ze wszystkich przedmiotów – maks.10 pkt.,
 2. ww. średnia ocen z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości – maks.25 pkt.,
 3. wyniki sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego (nie dotyczy uczniów szkół podstawowych) – maks.15 pkt.,

dodatkowe punkty doliczane będą za:

 1. szczególne osiągnięcia z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium na poziomie laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach drugiego stopnia olimpiad lub turniejów, przy czym warunkiem uznania ww. osiągnięć jest przeprowadzenie konkursu/olimpiady/turnieju w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji – maks.30 pkt.,
 2. stałe zameldowanie na terenie wiejskim tzn. na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców – 5 pkt.,
 3. trudną sytuację materialną (dochód na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) – maks.10 pkt.,
 4. dla uczniów z rodzin wielodzietnych (posiadających min. 3 dzieci) – 5 pkt.,
 5. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez odpowiedni organ – 5 pkt.

Miesięczna wysokość stypendium w przypadku uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych to 400 zł brutto, gimnazjów - 500 zł brutto i szkół ponadgimnazjalnych - 600 zł brutto. Wykorzystanie stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie osiągnięć edukacyjnych osoby, która otrzymała stypendium będzie prowadzone przez weryfikację sprawozdań z realizacji jej Indywidualnego Planu Rozwoju.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2016/2017, prowadzony będzie w oparciu o Regulamin udzielania stypendiów (ze szczególnym uwzględnieniem Rozdziału II i Załącznika nr 2; dokument jest dostępny na http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2016/2176/akt.pdf), potrwa 30 dni i rozpocznie się w pierwszym tygodniu października 2016 r.