Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

2020/2021

Zestawienie logotypów zawierające od lewej: znak Funduszy Europejskich z podpisem Fundusze Europejskie Program Regionalny, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp Województwa Małopolskiego oraz flaga Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejka Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne.

Dnia 15 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o Nr 1022/21 w sprawie zmiany uchwały Nr 540/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021 w projekcie pn. "Regionalny Program Stypendialny" realizowanym w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zmiana spowodowana jest uwzględnieniem złożonych przez Wnioskodawców odwołań. 

- lista rankingowa wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych

- lista rezerwowa wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych

- lista pozostałych wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych

********************************************************************************************

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

W odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021, przeprowadzony w dniach od 10 grudnia 2020 r. do 8 stycznia 2021 r., w  oparciu o postanowienia Regulaminu wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w  zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości wpłynęło 891 aplikacji, z czego przyznano 675 stypendiów.

W dn. 4 maja 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listy rankingowe, listy rezerwowe i listy pozostałych wniosków:

- lista rankingowa wniosków dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista rankingowa wniosków dla uczniów klas 8 szkół podstawowych

- lista rankingowa wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych

- lista rezerwowa wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych

- lista pozostałych wniosków dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista pozostałych wniosków dla uczniów klas 8 szkół podstawowych

- lista pozostałych wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Każdy z Wnioskodawców ujęty na zatwierdzonej liście rankingowej zostanie poinformowany pisemnie o wynikach naboru i będzie zobowiązany do przedłożenia w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania niniejszego pisma (tj. od daty odbioru osobistego/tradycyjnej przesyłki pocztowej) następujących dokumentów:

1). Indywidualnego Planu Rozwoju sporządzonego nie później niż do 8 lutego 2021 r., z uwzględnieniem ewentualnych zmian dokonanych po tym terminie,
2). oświadczenia o numerze rachunku bankowego, na który będzie wypłacone stypendium (.pdf),
3). oświadczenia dotyczącego przetwarzania wizerunku (.pdf),
4). oświadczenia uczestnika projektu (.pdf),
5). formularza danych osobowych uczestnika projektu (.pdf).
Wypłata stypendium nastąpi po zawarciu umowy, której załącznikami są ww. dokumenty.

Pisemna informacja o wynikach naboru zostanie przesłana również do Wnioskodawców, których wnioski znalazły się na zatwierdzonych listach rezerwowych.

**************************************************************************************

 

INFORMACJA Z DNIA 25.01.2021 r.

Departament Edukacji przypomina, iż w dniu 8 lutego 2021 r. upływa termin sporządzenia we współpracy z  opiekunem dydaktycznym (tj. nauczycielem/pedagogiem szkolnym/doradcą zawodowym zatrudnionym w szkole, do której uczęszcza uczeń) Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR) (wzór do pobrania) na rok szkolny 2020/2021. Przygotowanie ww. planu wymaga zawarcia umowy/porozumienia o współpracy z opiekunem dydaktycznym (wzór do pobrania). W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada jeszcze pisemnie zatwierdzonego przez opiekuna dydaktycznego IPR to istnieje możliwość uzgodnienia jego treści w formie elektronicznej (zatwierdzenie IPR oraz zobowiązanie do zawarcia umowy/porozumienia o współpracy powinno być potwierdzone drogą e-mailowa). Jednocześnie należy pamiętać, że akceptacja dokumentów drogą e-mail nie uchyla Wnioskodawcy od obowiązku zawarcia ww. dokumentów w formie pisemnej. Ponadto proszę pamiętać aby data podpisu dokumentów w formie pisemnej była tożsama z datą zatwierdzania IPR oraz umowy/porozumienia o współpracy z opiekunem dydaktycznym w formie elektronicznej (czyli najpóźniej 8 lutego2021 r.).

! Podpisanych dokumentów (w tym zatwierdzonych elektronicznie) proszę nie przesyłać do Urzędu Marszałkowskiego. Zatwierdzony w formie pisemnej IPR należy złożyć w momencie zawarcia umowy stypendialnej. 

**************************************************************************************

 

INFORMACJA Z DNIA 9.12.2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

I.

Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021 w projekcie pn. „Regionalny Program Stypendialny” realizowanym w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.
Wsparciem w projekcie mogą zostać objęci uczniowie, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego lub którzy są uczniami szkół zlokalizowanych na jego obszarze.

Szczegółowe zasady określa Regulamin wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - (tekst jednolity).

1. Jeżeli Wnioskodawca chce złożyć wniosek o przyznanie stypendium dla więcej niż jednego Ucznia (Dziecka) – powinien wypełnione wnioski przesłać w JEDNEJ KOPERCIE.
2. Każdy jednak wniosek powinien stanowić odrębną, zwartą całość tzn. kartki powinny być trwale połączone np. razem spięte lub zszyte.
3. Dotyczy to również sytuacji, gdy składa wniosek na inny rodzaj stypendium tj. finansowanego z środków BW.

Reasumując: uprasza się o ZŁOŻENIE WSZYSTKICH WNIOSKÓW W JEDNEJ KOPERCIE z jednego adresu zamieszkania Ucznia/Uczniów ubiegających się o stypendium.

II.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2020/2021 (od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021r.) dla uczniów:
a) klas 5-7 szkoły podstawowej,
b) klas 8 szkoły podstawowej,
c) szkół ponadpodstawowych

W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
1) pismo przewodnie do wniosku (.doc, .pdf),
2) wniosek o przyznanie stypendium (.xlxs),
3) kopię świadectwa za rok szkolny 2019/2020 poświadczoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie z wykazem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2019/2020.
UWAGA!! W przypadku uczniów klasy I Szkoły Ponadpodstawowej wymagane jest zaświadczenie ze wskazaniem przedmiotów oraz ocen jakie uczeń uzyskał tylko w roku szkolnym 2019/2020).

W przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty należy dołączyć:
4) kopię zaświadczenia organizatora konkursu lub olimpiady z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości poświadczoną za zgodność z oryginałem (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym),
5) kopię zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości poświadczoną za zgodność z oryginałem (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym),
6) kopię zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach przewidzianych tokiem studiów wydanego przez organizatora tych zajęć poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z kopią regulaminu studiów wyższych na podstawie którego zajęcia zostały zorganizowane,
7) kopię decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, gdy sprawa o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest w toku w takim przypadku Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia decyzji ustalającej prawo najpóźniej na 7 dni przed utworzeniem list pod rygorem nieudowodnienia okoliczności na którą Wnioskodawca się powołuje,
8) oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej,
9) kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia poświadczoną za zgodność z oryginałem.
*Osiągnięcia o których mowa w pkt 4-6 dot. roku szkolnego 2019/2020

Wnioskodawca uprawniony jest do przedłożenia innych dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń o ile udowadniają okoliczność, na którą Wnioskodawca się powołuje, a przedstawienie kopii lub oryginałów dokumentów, o których mowa powyżej, jest utrudnione bądź niemożliwe.
W przypadku uzasadnionych, okolicznościami sprawy, wątpliwości co do spełnienia deklarowanego kryterium, Wnioskodawca może zostać wezwany do przedstawienia dalszych dokumentów poświadczających okoliczność, na którą się powołuje.

Do niniejszego naboru zastosowanie znajdują również:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U z 2002 r., nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

2. Wykaz:

Mając na względzie zachowanie w poufności danych osobowych Wnioskodawców rekomenduje się zachowywanie przez Wnioskodawców przy sporządzaniu i wnoszeniu wniosków o przyznanie stypendium następujących wymogów:
1. wszystkie strony wniosku o przyznanie stypendium oraz oświadczenia, zaświadczenia oraz dokumenty/kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów powinny być spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe rozpięcie,
2. ewentualne poprawki na wniosku o przyznanie stypendium lub oświadczeniach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami/parafami osób uprawnionych,
3. wniosek o przyznanie stypendium powinien być składany w zaklejonej kopercie lub innym opakowaniu uniemożliwiającym utratę integralności dokumentów bądź przypadkowy wgląd do dokumentacji.
4. Każdy z Wnioskodawców poza egzemplarzem składanym w tut. Urzędzie winien dysponować drugim (własnym) egzemplarzem/kopią dokumentacji.

Niedochowanie powyższych wymogów nie rodzi negatywnych konsekwencji dla Wnioskodawców, jednakże ich stosowanie usprawnia współpracę pomiędzy Wnioskodawcami, a tut. Urzędem.

III.

Termin i sposób składania wniosków:

 1. Dokumenty należy składać w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 8 stycznia 2021 r.
 2. Dokumenty związane z naborem można wnosić:
 • pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS 2020/2021.
  (jest to sposób rekomendowany z uwagi na sytuację epidemiologiczną, a także jedyny możliwy sposób uzyskania potwierdzenia złożenia (wysłania) dokumentów poprzez posiadanie pocztowego/kurierskiego dowodu nadania). O dochowaniu terminu decyduje data nadania listu/przesyłki w placówce operatora publicznego.
 • lub osobiście – poprzez wrzucenie dokumentów w zamkniętej kopercie do urny z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS 2020/2021 znajdującej się w:
  - Krakowie, siedziba UMWM przy ul. Racławickiej 56 – urna przed budynkiem „B”,
  - Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM przy ul. Jagiellońskiej 52 – urna na
     parterze budynku, 
  - Tarnowie, Agenda Zamiejscowa UMWM przy al. Solidarności 5-9 – urna na parterze

! UWAGA:  Informujemy, iż nie ma możliwości osobistego składania dokumentów na os. Teatralnym 4 a w Krakowie (Nowa Huta). Osobiste składanie dokumentów jest możliwe tylko w lokalizacjach wymienionych powyżej.
W związku z sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze troskę o stan zdrowia wszystkich pracowników, informujemy, iż od dnia 17 sierpnia br. do odwołania UMWM zostaje całkowicie zamknięty dla interesantów zewnętrznych. Tym samym, nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia dokumentów "za zgodność z oryginałem" oraz uzyskania potwierdzenia wpływu (jedyną opcją, aby takie potwierdzenie uzyskać, jest nadanie przesyłki u operatora publicznego).

IV.

Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na podstronie internetowej Województwa Małopolskiego, na której zamieszczono niniejsze ogłoszenie.

V.

Przed zawarciem umowy stypendialnej Stypendysta zobowiązany jest do złożenia dokumentów zawierających dane, które zostały określone we wzorze:

 1. Indywidualnego Planu Rozwoju (.doc, .pdf),
 2. oświadczenia o rachunku bankowym (.doc, .pdf),
 3. oświadczenia dotyczącego przetwarzania wizerunku (.doc, .pdf),
 4. przedstawienia formularza danych osobowych, (.pdf),
 5. oświadczenia uczestnika projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (.pdf).

* Stypendysta jest zobowiązany do sporządzenia Indywidualnego Planu Rozwoju najpóźniej
do dn. 8 lutego 2021 r. (dokument jest składany w momencie utworzenia list rankingowych) oraz zawarcia porozumienia z Opiekunem dydaktycznym (wzór umowy (.doc)– dokument pozostaje u Wnioskodawcy).

Z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Stypendysta składa sprawozdanie* (.doc, .pdf).
* Stypendysta zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji IPR w terminie do 31 sierpnia 2021 r. do Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

VI.

Wszelkie informacje w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendium są udzielane przez pracowników Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

Sekretariat Departamentu EK, tel. 12 61 60 700
e-mail:

Kraków
Zespół ds. Stypendiów:
Dariusz Baranowski – Kierownik, tel. 12 61 60 742,
Patrycja Wądek – Inspektor, tel. 12 61 60 743,
Wojciech Kucharski – Inspektor, tel. 12 61 60 728,
Mariusz Szmitke – Inspektor, tel. 12 61 60 738,
Monika Zatorska – Starszy Specjalista, tel. 12 61 60 728,
Joanna Piwowarczyk – Podinspektor, tel. 12 61 60 729.

Nowy Sącz

Zespół ds. Stypendiów:
Piotr Grześków – Inspektor, tel. 12 61 60 975,
Łukasz Martyka – Starszy Specjalista, tel. 12 61 60 973.

Tarnów
Zespół ds. Stypendiów:
Agnieszka Borzęcka – Inspektor, tel. 14 68 88 810 wew. 119,
Dariusz Niedojadło – Starszy Specjalista, tel. 14 68 88 810 wew. 119.