Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

2021/2022

logotypy

Dnia 2 sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o Nr 1313/22 w sprawie zamiany uchwały Nr 596/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia list wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2021/2022 w projekcie pn. „Regionalny Program Stypendialny” realizowanym w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zmiana spowodowana jest uwzględnieniem złożonych przez Wnioskodawców rezygnacji i odwołań. 

- lista rankingowa wniosków dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista rankingowa wniosków dla uczniów klas 8 szkół podstawowych

- lista rankingowa wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych


- lista rezerwowa wniosków dla uczniów klas 8 szkół podstawowych

- lista rezerwowa wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych

- lista pozostałych wniosków dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista pozostałych wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych

***************************************************************************************************************************************************

 

INFORMACJA Z DNIA 09.05.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że od 10.05.2022 r. siedziba Departamentu Edukacji, Zespołu ds. stypendiów w Tarnowie będzie mieścić się w budynku Agendy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy al. Solidarności 5-9, w p. 121.

Tym samym, od 10.05.2022 r. wszelkie sprawy dot. projektu pn. "Regionalny Program Stypendialny" (w tym obsługa stron i przesłanej korespondencji) będzie można załatwić przy al. Solidarności 5-9 w Agendzie UMWM. 

***************************************************************************************************************************************************

 

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

W odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2021/2022, przeprowadzony w dniach od 28 października 2021 r.
do 26 listopada 2021 r., w  oparciu o postanowienia Regulaminu wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w  zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości wpłynęło 2129 aplikacji, z czego przyznano 1672 stypendia.

W dn. 25 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listy rankingowe, listy rezerwowe i listy pozostałych wniosków.

- lista rankingowa wniosków dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista pozostałych wniosków dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista rankingowa wniosków dla uczniów klas 8 szkół podstawowych

- lista rezerwowa wniosków dla uczniów klas 8 szkół podstawowych

- lista pozostałych wniosków dla uczniów klas 8 szkół podstawowych

- lista rankingowa wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych

- lista rezerwowa wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych

- lista pozostałych wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Każdy z Wnioskodawców ujęty na zatwierdzonej liście rankingowej zostanie poinformowany pisemnie o wynikach naboru i będzie zobowiązany do przedłożenia w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania dokumentów (tj. od daty odbioru tradycyjnej przesyłki pocztowej) następujących dokumentów:

1). umowy stypendialnej,
2). oświadczenia o numerze rachunku bankowego, na który będzie wypłacone stypendium (.pdf),
3). oświadczenia dotyczącego przetwarzania wizerunku (.pdf),
4). oświadczenia uczestnika projektu (.pdf),
5). formularza danych osobowych uczestnika projektu (.pdf).
6) Indywidualnego Planu Rozwoju sporządzonego nie później niż do 27 grudnia 2021 r., z uwzględnieniem ewentualnych zmian dokonanych po tym terminie (.pdf),

Pisemna informacja o wynikach naboru zostanie przesłana również do Wnioskodawców, których wnioski znalazły się na zatwierdzonych listach rezerwowych.
!! UWAGA !! W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów (dotyczy tylko uczniów klas szkół ponadpodstawowych), w tym przypadku dot. osób, którzy uzyskali 35 pkt - o zajętym miejscu na liście rankingowej/rezerwowej rozstrzygają zapisy §9 ust. 7 Regulaminu wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Tym samym, przypominamy, że z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Stypendysta składa sprawozdanie* (.doc, .pdf).
* Stypendysta zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji IPR w terminie do 31 sierpnia 2022 r. do Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

************************************************************************************************************************************************************

INFORMACJA Z DNIA 21.12.2021r.

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że do dn. 27 grudnia br. – podpisując stosowne oświadczenie na wniosku stypendialnym zobowiązaliście się Państwo do sporządzenia Indywidualnego Planu Rozwoju. Dokument, którego wzór udostępniony został wraz z ogłoszeniem o naborze, należy przygotować do 30 dni od daty zakończenia naboru.

Mając na względzie wiele zapytań z Państwa strony, jesteśmy zobowiązani poinformować, że wydatki mogą być dokonywane przez Państwa od początku bieżącego roku szkolnego, zgodnie z  § 13 ust. 7 Regulaminu:  „Wnioskodawca uprawniony jest do realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju, na własny koszt i ryzyko, począwszy od pierwszego dnia roku szkolnego, na który przyznawane będzie stypendium”. Wówczas data na planie musi być przed pierwszym wydatkiem np. wrześniowa. IPR składany jest w momencie podpisania umowy, a więc wtedy, gdy znane już będą wyniki.

Ze względu na ogromne zainteresowanie z Państwa strony, a tym samym bardzo dużą liczbą złożonych aplikacji - informujemy, że rozstrzygnięcie naboru nastąpi w II kwartale 2022r.  Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.malopolska.pl w miejscu, gdzie ogłoszony był nabór.

 

************************************************************************************************************************************************************

 

INFORMACJA Z DNIA 27 października 2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2021/2022

I.

Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2021/2022 w projekcie pn. „Regionalny Program Stypendialny” realizowanym w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020.
Celem projektu jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.
Wsparciem w projekcie mogą zostać objęci uczniowie, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego lub którzy są uczniami szkół zlokalizowanych na jego obszarze.

Szczegółowe zasady określa  Regulamin wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - (tekst jednolity).

II.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2021/2022 (od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.) dla uczniów:
a) klas 5-7 szkoły podstawowej,
b) klas 8 szkoły podstawowej,
c) szkół ponadpodstawowych.

W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
1) pismo przewodnie do wniosku (.doc, .pdf),
2) wniosek o przyznanie stypendium (.xlxs),
3) kopię świadectwa za rok szkolny 2020/2021 poświadczoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie z wykazem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2020/2021.
UWAGA!! W przypadku uczniów klasy I Szkoły Ponadpodstawowej wymagane jest zaświadczenie ze wskazaniem przedmiotów oraz ocen jakie uczeń uzyskał tylko w roku szkolnym 2020/2021.

W przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty należy dołączyć:
4) kopię zaświadczenia organizatora konkursu lub olimpiady z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości poświadczoną za zgodność z oryginałem (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym),
5) kopię zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości poświadczoną za zgodność z oryginałem (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym),
6) kopię zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach przewidzianych tokiem studiów wydanego przez organizatora tych zajęć poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z kopią regulaminu studiów wyższych na podstawie którego zajęcia zostały zorganizowane,
7) kopię decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, gdy sprawa o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest w toku w takim przypadku Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia decyzji ustalającej prawo najpóźniej na 7 dni przed utworzeniem list pod rygorem nieudowodnienia okoliczności na którą Wnioskodawca się powołuje,
8) oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej,
9) kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia poświadczoną za zgodność z oryginałem, 
10) kopię świadectwa za rok szkolny 2019/2020 poświadczoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie z wykazem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2019/2020.

*Osiągnięcia o których mowa w pkt 4-6 dot. roku szkolnego 2020/2021.

Wnioskodawca uprawniony jest do przedłożenia innych dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń o ile udowadniają okoliczność, na którą Wnioskodawca się powołuje, a przedstawienie kopii lub oryginałów dokumentów, o których mowa powyżej, jest utrudnione bądź niemożliwe.
W przypadku uzasadnionych, okolicznościami sprawy, wątpliwości co do spełnienia deklarowanego kryterium, Wnioskodawca może zostać wezwany do przedstawienia dalszych dokumentów poświadczających okoliczność, na którą się powołuje.

 

Do niniejszego naboru zastosowanie znajdują również:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U z 2002 r., nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

2. Wykaz:

Mając na względzie zachowanie w poufności danych osobowych Wnioskodawców rekomenduje się zachowywanie przez Wnioskodawców przy sporządzaniu i wnoszeniu wniosków o przyznanie stypendium następujących wymogów:
1. wszystkie strony wniosku o przyznanie stypendium oraz oświadczenia, zaświadczenia oraz dokumenty/kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów powinny być spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe rozpięcie,
2. ewentualne poprawki na wniosku o przyznanie stypendium lub oświadczeniach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami/parafami osób uprawnionych,
3. Każdy z Wnioskodawców poza egzemplarzem składanym w tut. Urzędzie winien dysponować drugim (własnym) egzemplarzem/kopią dokumentacji.

Niedochowanie powyższych wymogów nie rodzi negatywnych konsekwencji dla Wnioskodawców, jednakże ich stosowanie usprawnia współpracę pomiędzy Wnioskodawcami, a tut. Urzędem.

III.

Termin i sposób składania wniosków:

 1. Dokumenty należy składać w terminie od  28.10.2021 r. do 26.11.2021 r.
 2. Dokumenty związane z naborem można wnosić:
 • osobiście w:
  - Krakowie, siedziba UMWM przy ul. Racławickiej 56 – Dziennik Podawczy, budynek „B”.
  - Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM przy ul. Jagiellońskiej 52, p. 206 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 
  - Tarnowie, przy ul. Nowy Świat 30 – urna na parterze z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS UE 2021/2022

 • lub pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS UE 2021/2022.
  O dochowaniu terminu decyduje data nadania listu/przesyłki w placówce operatora publicznego.

Składając aplikacje stypendialne na dzienniku podawczym istnieje możliwość uzyskania potwierdzenia ich złożenia, poprzez uzyskanie stosownego potwierdzenia na kopii.   

! UWAGA:  Informujemy, iż nie ma możliwości osobistego składania dokumentów na os. Teatralnym 4 a w Krakowie (Nowa Huta). Osobiste składanie dokumentów jest możliwe tylko w lokalizacjach wymienionych powyżej.
W związku z sytuacją epidemiologiczną, informujemy, iż nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia dokumentów "za zgodność z oryginałem".

Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na podstronie internetowej Województwa Małopolskiego, na której zamieszczono niniejsze ogłoszenie.

IV.

Przed zawarciem umowy stypendialnej Stypendysta zobowiązany jest do złożenia dokumentów zawierających dane, które zostały określone we wzorze:

 1. Indywidualnego Planu Rozwoju (.doc, .pdf),
 2. oświadczenia o rachunku bankowym (.doc, .pdf),
 3. oświadczenia dotyczącego przetwarzania wizerunku (.doc,.pdf),
 4. przedstawienia formularza danych osobowych, (.pdf),
 5. oświadczenia uczestnika projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (.pdf)

* Stypendysta jest zobowiązany do sporządzenia Indywidualnego Planu Rozwoju najpóźniej
do dn. 27 grudnia 2021 r. (dokument jest składany w momencie utworzenia list rankingowych) oraz zawarcia porozumienia z Opiekunem dydaktycznym (wzór umowy (.doc)– dokument pozostaje u Wnioskodawcy).

Z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Stypendysta składa sprawozdanie* .doc, .pdf
* Stypendysta zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji IPR w terminie do 31 sierpnia 2022 r. do Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

V.

Wszelkie informacje w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendium są udzielane przez pracowników Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

Sekretariat Departamentu EK, tel.: 12 61 60 700
e-mail:


Zespół ds. Stypendiów:
Kraków
Dariusz Baranowski – Kierownik, tel. 12 61 60 742,
Patrycja Wądek – Inspektor, tel. 12 61 60 743,
Wojciech Kucharski – Inspektor, tel. 12 61 60 728,
Mariusz Szmitke – Inspektor, tel. 12 61 60 738,
Monika Zatorska – Starszy Specjalista, tel. 12 61 60 728,
Joanna Piwowarczyk – Podinspektor, tel. 12 61 60 729,
Alicja Burek – Referent, tel. 12 61 60 753,
Barbara Kaczyńska - Starszy Inspektor, tel. 12 61 60 721.
Nowy Sącz
Łukasz Martyka – Starszy Specjalista, tel. 12 61 60 973,
Piotr Grześków – Inspektor, tel. 12 61 60 975.
Tarnów
Agnieszka Borzęcka – Inspektor, tel. 12 61 60 166,
Dariusz Niedojadło – Starszy Specjalista, tel. 12 61 60 166.