Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

2019/2020

Dnia 23 września 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o Nr 1331/20 w sprawie zmiany uchwały Nr 1001/20  Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe na rok szkolny 2019/20120 w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. Regionalny Program Stypendialny finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne:
- lista rankingowa wniosków dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych
- lista rankingowa wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe:
- lista rankingowa wniosków dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych
- lista rankingowa wniosków dla uczniów klas 8 szkół podstawowych
- lista rankingowa wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych:
- lista rankingowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Listy rezerwowe wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych:
- lista rezerwowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych,


Dnia 23 września 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o Nr 1332/20  w sprawie zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe na rok akademicki 2019/20120 w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. Regionalny Program Stypendialny finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium dla studentów:
1. za szczególne osiągnięcia artystyczne:
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;
2. za szczególne osiągniecia sportowe:
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;
3. za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych i społecznych:
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;
4. za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów studiujących na kierunkach kluczowych):
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;
5. stypendium losowego:
a) pierwszego roku.

Listy rezerwowe wniosków o przyznanie stypendium dla studentów:
1. za szczególne osiągnięcia artystyczne:
a) lat wyższych;
2. za szczególne osiągnięcia sportowe:
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;
3. za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów studiujących na kierunkach kluczowych):
a) pierwszego roku;

Listy wniosków o przyznanie stypendium pozostawionych bez rozpoznania lub które zostały wniesione przez Wnioskodawców, którzy z uwagi na postanowienia Regulaminu przyznawania wsparcia stypendialnego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe studentom – mieszkańcom Województwa Małopolskiego przyjętego przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr LIV/825/18 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminów wsparcia stypendialnego dla uczniów i studentów – mieszkańców Województwa Małopolskiego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r., poz. 7384), nie mogą otrzymać wsparcia stypendialnego dla studentów:
1. za szczególne osiągnięcia artystyczne:
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;
2. za szczególne osiągnięcia sportowe:
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;
3. za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych i społecznych:
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;
4. za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów studiujących na kierunkach kluczowych):
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych

*************************************************************************************************
W dniu 21 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listy rankingowe, listy rezerwowe i listy wniosków pozostawionych bez rozpoznania - o przyznanie stypendium na rok szkolny 2019/2020 w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. Regionalny Program Stypendialny finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne:

- lista rankingowa wniosków dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista rankingowa wniosków dla uczniów klas 8 szkół podstawowych

- lista rankingowa wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe:

- lista rankingowa wniosków dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista rankingowa wniosków dla uczniów klas 8 szkół podstawowych

- lista rankingowa wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych:

- lista rankingowa dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista rankingowa dla uczniów klas 8 szkół podstawowych

- lista rankingowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium losowego:

- lista rankingowa dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista rankingowa dla uczniów klas 8 szkół podstawowych

- lista rankingowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Listy rezerwowe wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia artystyczne:

- lista rezerwowa dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista rezerwowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Listy rezerwowe wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia sportowe:

- lista rezerwowa dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista rezerwowa dla uczniów klas 8 szkół podstawowych,

- lista rezerwowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Listy rezerwowe wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych:

- lista rezerwowa dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista rezerwowa dla uczniów klas 8 szkół podstawowych

- lista rezerwowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych,

 

Listy wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia artystyczne pozostawionych bez rozpoznania:

- lista dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista dla uczniów klas 8 szkół podstawowych

- lista dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Listy wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia sportowe pozostawionych bez rozpoznania:

- lista dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista dla uczniów klas 8 szkół podstawowych

- lista dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Listy wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych pozostawionych bez rozpoznania:

- lista dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista dla uczniów klas 8 szkół podstawowych

- lista dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Listy wniosków o przyznanie stypendium losowe pozostawionych bez rozpoznania:

- lista dla uczniów klas 8 szkół podstawowych

- lista dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Każdy z Wnioskodawców ujętych na zatwierdzonych listach rankingowych zostanie poinformowany pisemnie o wynikach naboru i będzie zobowiązany do przedłożenia w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania pisma (tj. od daty odbioru osobistego/tradycyjnej przesyłki pocztowej) następujących dokumentów:

1). Planu Zamierzenia Edukacyjnego sporządzonego nie później niż do 4 maja 2020 r.,
z uwzględnieniem ewentualnych zmian dokonanych po tym terminie,
2). oświadczenia o numerze rachunku bankowego, na który będzie wypłacone stypendium ( pdf. ),
3). oświadczenia dotyczącego przetwarzania wizerunku (.pdf ),
4). oświadczenia do celów podatkowych i ZUS (.pdf ).
Wypłata stypendium nastąpi po zawarciu umowy, której załącznikami są ww. dokumenty.

Pisemna informacja o wynikach naboru zostanie przesłana również do Wnioskodawców, których wnioski znalazły się na zatwierdzonych listach rezerwowych.

*********************************************************************************************

 

INFORMACJA Z DNIA 04.05.2020 r.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż obecnie trwa proces weryfikacji oraz wstępnej oceny złożonych wniosków stypendialnych. W drugiej połowie maja zostaniecie Państwo poinformowani o wynikach tego etapu (listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Przesłana informacja będzie zawiera m.in. unikalny numer wniosku, telefon kontaktowy do pracownika merytorycznego – opiekuna wniosku, wykaz stwierdzonych braków, prośbę o dokonanie uzupełnień lub złożenie stosownych wyjaśnień itp. W przypadku wniosków kompletnych, informacja o poprawności zostanie również przesłana.

Prosimy zatem o oczekiwanie na informację, która zostanie każdemu Wnioskodawcy dostarczona.

Jednocześnie dziękujemy za złożenie  wniosków w Regionalnym Programie Stypendialnym finansowanym ze środków własnych Województwa Małopolskiego, których liczba przekracza 700, z czego około 650 to wnioski złożone dla uczniów, a blisko 50 dla studentów co niewątpliwie świadczy o powszechności i dostępności RPS dla osób zainteresowanych tą formą wsparcia.

******************************************************************************************************

INFORMACJA Z DNIA 27.03.2020 r.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków stypendialnych nie uległ zmianie.
Nabór trwa od 5 marca do 3 kwietnia 2020 r.

Przypominamy, że związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Europie i na świecie oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, Województwo Małopolskie, Departament Edukacji UMWM rekomenduje:

- wysyłanie wniosków stypendialnych pocztą tradycyjną na adres Dziennika Podawczego UMWM:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
z dopiskiem: Departament Edukacji,
- składanie wniosków do urny znajdującej się na parterze budynku na os. Teatralnym 4a w Krakowie,
- składanie wniosków do urny znajdującej się na parterze budynku Agendy Zamiejscowej w Tarnowie, przy al. Solidarności 5 w Tarnowie,
- składanie wniosków do urny znajdującej się na parterze budynku Agendy Zamiejscowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 52,
- w ostateczności: składanie wniosków osobiście do urny zewnętrznej znajdującej się przy ul. Racławickiej 56 (nowy budynek UMWM).

Jeżeli Wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie na dokumentach: „za zgodność z oryginałem”:
- wysłanie oryginałów dokumentów pocztą tradycyjną z adnotacją: „prośba o zwrot”,
- złożenie oryginałów z adnotacją: "prośba o zwrot" do urn znajdujących się w ww. lokalizacjach.

Dokumenty zostaną Państwu zwrócone wraz z informacją o zarejestrowaniu wniosku pocztą tradycyjną.

**************************************************************************************************

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM
W ROKU SZKOLNYM / AKADEMICKIM 2019/2020

I. 

Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym/akademickim 2019/2020 w ramach projektu pn. Regionalny Program Stypendialny finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

Wsparciem w projekcie mogą zostać objęci:

 • uczniowie szkół podstawowych (począwszy od piątej klasy) i ponadpodstawowych, pobierający naukę na terenie Województwa Małopolskiego bez względu na miejsce zamieszkania;
 • studenci, mający miejsce zamieszkania na terenie Województwa Małopolskiego.

*student - należy przez to rozumieć osobę do 26 roku życia, kształcącą się w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym, na studiach pierwszego bądź drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich prowadzonych przez uczelnię wyższą (publiczną lub niepubliczną).

Szczegółowe zasady określają:

przyjęte Uchwałą nr LIV/825/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r., poz. 7384) z późn. zm.

II.  

W ramach Regionalnego Programu Stypendialnego finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego w roku szkolnym/akademickim 2019/2020 r. będą przyznawane stypendia:

 1. dla uczniów pobierający naukę na terenie Województwa Małopolskiego bez względu na miejsce zamieszkania:
 • za szczególne osiągnięcia artystyczne,
 • za szczególne osiągnięcia sportowe,
 • za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych.

Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy. Miesięczna wysokość ww. stypendiów wynosi:

 1. w przypadku uczniów szkół podstawowych (klasy 5-7): 350,00 zł brutto;
 2. w przypadku uczniów klasy 8 szkoły podstawowej: 425,00 zł brutto;
 3. w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowej (w tym ponadgimnazjalnych): 500,00 zł brutto.

 

 1. dla studentów, mający miejsce zamieszkania na terenie Województwa Małopolskiego:
 • za szczególne osiągnięcia artystyczne,
 • za szczególne osiągnięcia sportowe,
 • za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych i społecznych,
 • za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów studiujących na kierunkach kluczowych),

Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy. Miesięczna wysokość ww. stypendiów wynosi 600,00 zł brutto.

III.  

 1. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa wniosek zawierający dane wyszczególnione we wzorze, który został zamieszczony poniżej.
 2. Do wniosku należy dołączyć w przypadku:

  1. uczniów:

  a) kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2018/2019 lub zaświadczenie ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 (w przypadku świadectwa ukończenia szkoły należy przedłożyć dodatkowy dokument np. zaświadczenie ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 – zaświadczenie musi zawierać wykaz przedmiotów, których nauczanie odbyło się w roku szkolnym 2018/2019),

  b)
  w przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne (oprócz dokumentów wskazanych w punkcie a):
 • dokument lub jego kopię poświadczający szczególne osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2018/2019 (patrz §4 ust. 3 pkt 1 Regulaminu przyznawania wsparcia stypendialnego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniom pobierającym naukę na terenie Województwa Małopolskiego)
 • warunek przedłożenia kopii świadectwa szkolnego za rok szkolny 2018/2019 lub zaświadczenia ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, którzy legitymują się świadectwem opisowym wydanym na podstawie przepisów szczególnych.

W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne Uczeń musi legitymować się co najmniej jednym osiągnięciem artystycznym.

c) w przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe (oprócz dokumentów wskazanych w punkcie a):

 • dokument lub jego kopię poświadczający szczególne osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2018/2019 (patrz §5 ust. 3 pkt 1 Regulaminu przyznawania wsparcia stypendialnego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniom pobierającym naukę na terenie Województwa Małopolskiego)
 • warunek przedłożenia kopii świadectwa szkolnego za rok szkolny 2018/2019 lub zaświadczenia ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, którzy legitymują się świadectwem opisowym wydanym na podstawie przepisów szczególnych.

W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe Uczeń musi legitymować się co najmniej jednym osiągnięciem sportowym.

d)  w przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia humanistyczne (dokument wskazany w pkt a):

e) w przypadku ubiegania się o stypendium losowe (oprócz dokumentów wskazanych w punkcie a):

 • dokument lub jego kopię poświadczający niekorzystną sytuację losową, w której znajduje się uczeń.

Zgodnie z § 6a ust. 3 Regulaminu przyznawania wsparcia stypendialnego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniom pobierającym naukę na terenie Województwa Małopolskiego przez niekorzystną sytuację losową rozumie się następujące zdarzenia losowe:

 • śmierć jednej z osób lub osoby, na której utrzymaniu pozostawał uczeń, która nastąpiła nie dalej niż na 24 miesiące przed dniem ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium losowego,
 • pozostawanie, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium losowego, jednej z osób lub osoby, na której utrzymaniu pozostawał uczeń w opiece paliatywnej lub hospicyjnej realizowanej w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. zdrowia.

2). studentów:

a)
pierwszego roku studiów - kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2018/2019 lub zaświadczenie ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 (w przypadku świadectwa ukończenia szkoły należy przedłożyć dodatkowy dokument np. zaświadczenie ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 – zaświadczenie musi zawierać wykaz przedmiotów, których nauczanie odbyło się w roku szkolnym 2018/2019),

b) pozostałych lat studiów - zaświadczenie o uzyskanych ocenach i punktach ECTS w roku akademickim 2018/2019 wydane przez dziekanat uczelni macierzystej,

c) w przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne (oprócz dokumentów wskazanych w punkcie a lub b):

 • dokument lub jego kopię poświadczający szczególne osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym/akademickim 2018/2019 (patrz §4 ust. 3 pkt 1 Regulaminu przyznawania wsparcia stypendialnego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe studentom – mieszkańcom Województwa Małopolskiego)

W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne Student musi legitymować się co najmniej jednym osiągnięciem artystycznym.

d) w przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe (oprócz dokumentów wskazanych w punkcie a lub b):

 • dokument lub jego kopię poświadczający szczególne osiągnięcia sportowe w roku szkolnym/akademickim 2018/2019 (patrz §5 ust. 3 pkt 1 Regulaminu przyznawania wsparcia stypendialnego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe studentom – mieszkańcom Województwa Małopolskiego)

W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia za szczególne osiągnięcia sportowe Student musi legitymować się co najmniej jednym osiągnięciem sportowym.

e) w przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych i społecznych (oprócz dokumentów wskazanych w punkcie a lub b):

 • dokument lub jego kopię poświadczający szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych i społecznych w roku szkolnym/akademickim 2018/2019 (patrz §6 ust. 3 pkt 1 Regulaminu przyznawania wsparcia stypendialnego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe studentom – mieszkańcom Województwa Małopolskiego)

W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych i społecznych Student musi legitymować się conajmniej jednym osiągnięciem w naukach humanistycznych i społecznych.

f) w przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (oprócz dokumentów wskazanych w punkcie a lub b):

 • dokument lub jego kopię poświadczający szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych w roku szkolnym/akademickim 2018/2019 (patrz §7 ust. 3 pkt 1 Regulaminu przyznawania wsparcia stypendialnego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe studentom – mieszkańcom Województwa Małopolskiego)

  W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych Student musi legitymować się co najmniej jednym osiągnięciem w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych.

  g) w przypadku ubiegania się o stypendium losowe (oprócz dokumentów wskazanych w punkcie a lub b):
 • dokument lub jego kopię poświadczający niekorzystną sytuację losową, w której znajduje się student.

Zgodnie z § 8 ust. 3 Regulaminu przyznawania wsparcia stypendialnego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe studentom – mieszkańcom Województwa Małopolskiego przez niekorzystną sytuację losową rozumie się następujące zdarzenia losowe:

 • śmierć jednej z osób lub osoby, na której utrzymaniu pozostawał student, która nastąpiła nie dalej niż na 24 miesiące przed dniem ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium losowego,
 • pozostawanie, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium losowego, jednej z osób lub osoby, na której utrzymaniu pozostawał student w opiece paliatywnej lub hospicyjnej realizowanej w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. zdrowia.

3.  W przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty (w zależności od rodzaju stypendium), do wniosku należy dołączyć w przypadku:

1). uczniów:

a)
kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia organizatora konkursu, turnieju lub olimpiady (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym za rok szkolny 2018/2019),
b) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym za rok szkolny 2018/2019),
c) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach przewidzianych tokiem studiów wydanego przez organizatora tych zajęć wraz z kopią regulaminu studiów wyższych na podstawie, którego zajęcia zostały zorganizowane w roku szkolnym 2018/2019,
d) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia właściwego związku sportowego, klubu sportowego lub organizatora współzawodnictwa sportowego, z którego wynikać będzie kto, jakie osiągnięcie uzyskał oraz jakie ma ono znaczenie w świetle reguł danej dyscypliny sportowej, w szczególności czy jest to osiągnięcie odpowiadające osiągnięciu uzyskanemu we współzawodnictwie sportowym w randzie Mistrzostw Polski/Pucharu Polski/Międzynarodowych Zawodów Sportowych,
e) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia o statusie ucznia szkoły, w tym klasy o profilu artystycznym lub zaświadczenia o ukończeniu szkoły, w tym klasy o profilu artystycznym w roku szkolnym 2018/2019,
f) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia o statusie ucznia szkoły, w tym klasy o profilu sportowym lub zaświadczenia o ukończeniu szkoły, w tym klasy o profilu sportowym w roku szkolnym 2018/2019,
g) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, gdy sprawa o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest w toku – w takim przypadku Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia decyzji ustalającej prawo najpóźniej na 7 dni przed utworzeniem list, pod rygorem nieudowodnienia okoliczności, na którą Wnioskodawca się powołuje,
h) oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej,
i) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia,
j) kopie dokumentu poświadczającego wystąpienie zdarzenia losowego, o którym mowa w §6a ust. 3 Regulaminu przyznawania wsparcia stypendialnego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniom pobierającym naukę na terenie Województwa Małopolskiego.

2).
studentów:

a)
kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia organizatora konkursu, turnieju lub olimpiady (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym za rok szkolny 2018/2019),
b) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym za rok szkolny 2018/2019),
c) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach przewidzianych tokiem studiów wydanego przez organizatora tych zajęć wraz z kopią regulaminu studiów wyższych na podstawie, którego zajęcia zostały zorganizowane w roku szkolnym 2018/2019,
d) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia właściwego związku sportowego, klubu sportowego lub organizatora współzawodnictwa sportowego, z którego wynikać będzie kto, jakie osiągnięcie uzyskał oraz jakie ma ono znaczenie w świetle reguł danej dyscypliny sportowej, w szczególności czy jest to osiągnięcie odpowiadające osiągnięciu uzyskanemu we współzawodnictwie sportowym w randzie Mistrzostw Polski/Pucharu Polski/Międzynarodowych Zawodów Sportowych,
e) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia o statusie ucznia szkoły, w tym klasy o profilu artystycznym lub zaświadczenia o ukończeniu szkoły, w tym klasy o profilu artystycznym w roku szkolnym 2018/2019,
f) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia o statusie studenta uczelni sportowej lub o ukończeniu szkoły sportowej, w tym klasy o profilu sportowym w roku szkolnym/akademickim 2018/2019,
g) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia o równoległym studiowaniu na dodatkowym/dodatkowych kierunkach w roku akademickim 2018/2019,
h) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia o ukończeniu studiów lub wybranych elementów toku studiów w ramach stypendium zagranicznego lub/i programu międzyuczelnianego w roku akademickim 2018/2019,
i) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia instytucji lub kierownika prowadzącego kurs mistrzowski, staż artystyczny lub staż naukowo-badawczy w roku akademickim 2018/2019,
j) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia instytucji lub kierownika prac naukowo-badawczych o uczestnictwie studenta w tych pracach w roku akademickim 2018/2019,
k) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, gdy sprawa o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest w toku – w takim przypadku Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia decyzji ustalającej prawo najpóźniej na 7 dni przed utworzeniem list, pod rygorem nieudowodnienia okoliczności, na którą Wnioskodawca się powołuje
l) oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej,
m) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności studenta,
n) kopie dokumentu poświadczającego wystąpienie zdarzenia losowego, o którym mowa w §8 ust. 3 Regulaminu przyznawania wsparcia stypendialnego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe studentom – mieszkańcom Województwa Małopolskiego.

4. Wnioskodawca uprawniony jest do przedłożenia innych dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń o ile udowadniają okoliczność, na którą Wnioskodawca się powołuje, a przedstawienie kopii lub oryginałów dokumentów, o których mowa powyżej, jest utrudnione bądź niemożliwe.
5. W przypadku uzasadnionych, okolicznościami sprawy, wątpliwości co do spełnienia deklarowanego kryterium, Wnioskodawca może zostać wezwany do przedstawienia dalszych dokumentów poświadczających okoliczność, na którą się powołuje.
6. Kopie dokumentów, o których mowa powyżej, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem. W przypadku braku możliwości poświadczenia za zgodność z oryginałem ww. kopii, Wnioskodawca uprawniony jest do przedłożenia do wglądu oryginału dokumentu pracownikowi Departamentu Edukacji w niżej wskazanych lokalizacjach.

IV.

 1. Na etapie wnioskowania zakres wymaganych danych określają poniższe wzory formularzy (do pobrania):
  1). pismo przewodnie do wniosku dla:
  a) uczniów (.doc, .pdf)
  b) studentów (.doc, .pdf)
  2). wzór wniosku o przyznanie stypendium dotyczący:
  a) uczniów (.doc, .pdf),
  b)studentów (.doc, .pdf),
  3). wzór oświadczenia o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (.doc, .pdf),
  4). wzór oświadczenia o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej (.doc, .pdf).

*Jeżeli Wnioskodawca stara się o więcej niż jeden rodzaj stypendium to na każde z nich należy złożyć ODRĘBNY wniosek.

2). Stypendysta przed zawarciem umowy stypendialnej (do wglądu wzór umowy) zobowiązany jest do złożenia dokumentów zawierających dane, które zostały określone we wzorze:
1). Planu Zamierzenia Edukacyjnego - uczniowie (.doc, .pdf),
2). Planu Zamierzenia Edukacyjnego - studenci (.doc, .pdf),
3). oświadczenia o rachunku bankowym (.doc, .pdf),
4). oświadczenia dotyczącego przetwarzania wizerunku (.doc, .pdf).

 1. Plan Zamierzenia Edukacyjnego należy opracować nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym/akademickim 2019/2020 (tj. do 4 maja 2020 r.) i złożyć w terminie, o którym mowa w ust. 2.

 2. Z realizacji Planu Zamierzenia Edukacyjnego Stypendysta w przypadku:
 • uczniów w terminie do 31 sierpnia 2020 r.,
 • studentów w terminie do 30 września 2020 r.,

składa sprawozdanie, którego zakres określa wzór (.doc, .pdf).

*Obowiązek opracowania i złożenia Planu Zamierzenia Edukacyjnego oraz sprawozdania nie dotyczy Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie stypendium losowego.

V.

Mając na względzie zachowanie w poufności danych osobowych Wnioskodawców rekomenduje się zachowywanie przez Wnioskodawców przy sporządzaniu i wnoszeniu wniosków o przyznanie stypendium następujących wymogów:

 1. wszystkie strony wniosku o przyznanie stypendium oraz oświadczenia, zaświadczenia oraz dokumenty/kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów powinny być spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe rozpięcie,
 2. ewentualne poprawki na wniosku o przyznanie stypendium lub oświadczeniach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami/parafami osób uprawnionych,
 3. wniosek o przyznanie stypendium powinien być składany za pismem przewodnim w zaklejonej kopercie lub innym opakowaniu uniemożliwiającym utratę integralności dokumentów bądź przypadkowy wgląd do dokumentacji. Na kopercie lub opakowaniu należy zamieścić adnotację „Regionalny Program Stypendialny finansowany ze środków własnych Województwa Małopolskiego - wniosek o przyznanie stypendium 2019/2020”.
 4. Każdy z Wnioskodawców poza egzemplarzem składanym w tut. Urzędzie winien dysponować drugim (własnym) egzemplarzem/kopią dokumentacji.

Niedochowanie powyższych wymogów nie rodzi negatywnych konsekwencji dla Wnioskodawców, jednakże ich stosowanie usprawnia współpracę pomiędzy Wnioskodawcami a tut. Urzędem.

VI.

 1. Dokumenty należy składać w terminie od 5 marca do 3 kwietnia 2020 r.
 2. Dokumenty związane z naborem można wnosić:
 • osobiście w godzinach od 8.00 do 16.00:

- w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego WM w:

 • Krakowie, na os. Teatralnym 4a - urna na parterze budynku,
 • Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 52 - urna na parterze budynku,
 • Tarnowie, przy al. Solidarności 5 - urna na parterze budynku,

- na Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie przy:
Racławickiej 56 (parter nowego budynku)

- pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji.


Jeśli Wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie na dokumentach: „za zgodność z oryginałem”:
- wysłanie oryginałów pocztą tradycyjną z adnotacją: „prośba o zwrot”.
- złożenie oryginałów z adnotacją: "prośba o zwrot" do urn znajdujących się w ww. lokalizacjach.

Dokumenty zostaną Państwu zwrócone wraz z informacją o zarejestrowaniu wniosku pocztą tradycyjną.

O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, chyba że dokumenty zostały nadane w placówce operatora publicznego.

VII.

Do niniejszego naboru zastosowanie znajdują również:

 1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 224, poz. 1346).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U z 2002 r., nr 13, poz. 125, z późn. zm.).
 3. Wykaz:

VIII.

Wszelkie informacje w sprawie Regionalnego Programu Stypendialnego są udzielane przez pracowników Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Zespołu ds. Stypendiów pod nr tel.:

 • Kraków:
  Dariusz Baranowski – p.o. Kierownika, tel.: 12 61 60 742,
  Patrycja Wądek – Starszy Specjalista, tel.: 12 61 60 743,
  Weronika Nowak– Podinspektor, tel.: 12 61 60 753,
  Mariusz Szmitke – Inspektor, tel.: 12 61 60 738,
  Wojciech Kucharski – Inspektor, tel.: 12 61 60 728,
  Monika Zatorska - Starszy Specjalista, tel.: 12 61 60 728.
 • Nowy Sącz:
  Łukasz Martyka – Podinspektor, tel.: 12 61 60 973,
  Piotr Grześków - Inspektor, tel.: 12 61 60 975.
 • Tarnów:
  Agnieszka Borzęcka – Inspektor, tel.: 14 68 88 810 wew. 119.
  Dariusz Niedojadło – Podinspektor, tel.: 14 68 88 810 wew. 119.
 • Sekretariat Departamentu EK: tel. 12 61 60 700,
  e-mail:

IX.

Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na podstronie internetowej Województwa Małopolskiego, na której zamieszczono niniejsze ogłoszenie.