Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

2020/2021

Dnia 15 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o Nr 1023/21 w sprawie zmiany uchwały Nr 865/21  Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe na rok szkolny 2020/2021 w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. Regionalny Program Stypendialny finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego. Zmiana spowodowana jest koniecznością korekty oczywistych omyłek pisarskich.

Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych:

- lista rankingowa dla uczniów klas 8 szkół podstawowych

- lista rankingowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych

*********************************************************************************************

WYNIKI NABORU O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2020/2021

W dniu 22 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listy rankingowe, listy rezerwowe i listy wniosków pozostawionych bez rozpoznania - o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021 w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. Regionalny Program Stypendialny finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne:

- lista rankingowa wniosków dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych
- lista rankingowa wniosków dla uczniów klas 8 szkół podstawowych
- lista rankingowa wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe:

- lista rankingowa wniosków dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych
- lista rankingowa wniosków dla uczniów klas 8 szkół podstawowych
- lista rankingowa wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych:

- lista rankingowa dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych
- lista rankingowa dla uczniów klas 8 szkół podstawowych
- lista rankingowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium losowego:

- lista rankingowa dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych
- lista rankingowa dla uczniów klas 8 szkół podstawowych
- lista rankingowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Listy rezerwowe wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych:

- lista rezerwowa dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych
- lista rezerwowa dla uczniów klas 8 szkół podstawowych
- lista rezerwowa wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Listy wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia artystyczne pozostawionych bez rozpoznania:

- lista dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych
- lista dla uczniów klas 8 szkół podstawowych
- lista dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Listy wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia sportowe pozostawionych bez rozpoznania:

- lista dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych
- lista dla uczniów klas 8 szkół podstawowych

- lista dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Listy wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych pozostawionych bez rozpoznania:

- lista dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych
- lista dla uczniów klas 8 szkół podstawowych
- lista dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Listy wniosków o przyznanie stypendium losowe pozostawionych bez rozpoznania:

- lista dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych
- lista dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Każdy z Wnioskodawców ujętych na zatwierdzonych listach rankingowych zostanie poinformowany pisemnie o wynikach naboru i będzie zobowiązany do przedłożenia w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania pisma (tj. od daty odbioru osobistego/tradycyjnej przesyłki pocztowej) następujących dokumentów:

1). Planu Zamierzenia Edukacyjnego sporządzonego nie później niż do 8 lutego 2021 r.,
z uwzględnieniem ewentualnych zmian dokonanych po tym terminie,
2). oświadczenia o numerze rachunku bankowego, na który będzie wypłacone stypendium ( pdf. ),
3). oświadczenia dotyczącego przetwarzania wizerunku (.pdf ),
4). oświadczenia do celów podatkowych i ZUS (.pdf ).
Wypłata stypendium nastąpi po zawarciu umowy, której załącznikami są ww. dokumenty.

Pisemna informacja o wynikach naboru zostanie przesłana również do Wnioskodawców, których wnioski znalazły się na zatwierdzonych listach rezerwowych.

*******************************************************************************************

WYNIKI NABORU O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

W dniu 22 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listy rankingowe, listy rezerwowe i listy wniosków pozostawionych bez rozpoznania - o przyznanie stypendium na rok akademicki 2020/2021 w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. Regionalny Program Stypendialny finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium dla studentów:
1. za szczególne osiągnięcia artystyczne:
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;
2. za szczególne osiągniecia sportowe:
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;
3. za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych i społecznych:
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;
4. za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów studiujących na kierunkach kluczowych):
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;
5. stypendium losowego:
a) lat wyższych.

 

Listy rezerwowe wniosków o przyznanie stypendium dla studentów:
1. za szczególne osiągnięcia artystyczne:
a) lat wyższych;
2. za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych i społecznych:
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;
3).  za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów studiujących na kierunkach kluczowych):
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;

Listy wniosków o przyznanie stypendium pozostawionych bez rozpoznania lub które zostały wniesione przez Wnioskodawców, którzy z uwagi na postanowienia Regulaminu przyznawania wsparcia stypendialnego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe studentom – mieszkańcom Województwa Małopolskiego przyjętego przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr LIV/825/18 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminów wsparcia stypendialnego dla uczniów i studentów – mieszkańców Województwa Małopolskiego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r., poz. 7384), nie mogą otrzymać wsparcia stypendialnego dla studentów:
1. za szczególne osiągnięcia artystyczne:
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;
2. za szczególne osiągnięcia sportowe:
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;
3. za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych i społecznych:
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych;
4. za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów studiujących na kierunkach kluczowych):
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych

5. stypendium losowego:
a) pierwszego roku;
b) lat wyższych.

Każdy z Wnioskodawców ujętych na zatwierdzonych listach rankingowych zostanie poinformowany pisemnie o wynikach naboru i będzie zobowiązany do przedłożenia w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania pisma (tj. od daty odbioru osobistego/tradycyjnej przesyłki pocztowej) następujących dokumentów:

1). Planu Zamierzenia Edukacyjnego sporządzonego nie później niż do 8 lutego 2021 r.,
z uwzględnieniem ewentualnych zmian dokonanych po tym terminie,
2). oświadczenia o numerze rachunku bankowego, na który będzie wypłacone stypendium ( pdf. ),
3). oświadczenia dotyczącego przetwarzania wizerunku (.pdf ),
4). oświadczenia do celów podatkowych i ZUS (.pdf ).
Wypłata stypendium nastąpi po zawarciu umowy, której załącznikami są ww. dokumenty.

Pisemna informacja o wynikach naboru zostanie przesłana również do Wnioskodawców, których wnioski znalazły się na zatwierdzonych listach rezerwowych.

 

*************************************************************************************

INFORMACJA Z DNIA 04.05.2021 r.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż wyniki naboru dotyczące przyznania stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe, w naukach humanistycznych oraz stypendium losowego, a także dla studentów za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe, w naukach humanistycznych i społecznych, w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów studiujących na kierunkach kluczowych) oraz stypendium losowego w roku szkolnym/akademickim 2020/2021 zostaną ogłoszone w czerwcu br.

Informujemy także, iż w aktualnym naborze w Regionalnym Programie Stypendialnym finansowanym ze środków własnych Województwa Małopolskiego złożono łącznie 587 wniosków z czego 508 dotyczących uczniów, a 79 studentów.

Dziękujemy za zainteresowanie Regionalnym Programem Stypendialnym. 

 

*************************************************************************************************

 

INFORMACJA Z DNIA 9.12.2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM
W ROKU SZKOLNYM / AKADEMICKIM 2020/2021

I.

Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym/akademickim 2020/2021 w ramach projektu pn. Regionalny Program Stypendialny finansowanym ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

Szczegółowe zasady wsparcia określają regulaminy:

UWAGA!!
1) Jeżeli Wnioskodawca stara się o więcej niż jeden rodzaj stypendium to na każde z nich należy złożyć OSOBNY wniosek (ilość wniosków=ilość stypendium). Wówczas wypełnione wnioski należy przesłać w JEDNEJ kopercie. Każdy jednak wniosek powinien stanowić odrębną, zwartą całość tzn. kartki powinny być trwale połączone np. razem spięte lub zszyte.

2) Jeżeli Wnioskodawca chce złożyć wniosek o przyznanie stypendium dla więcej niż jednego Ucznia (Dziecka) – powinien wypełnione wnioski przesłać w JEDNEJ KOPERCIE. Każdy jednak wniosek powinien stanowić odrębną, zwartą całość tzn. kartki powinny być trwale połączone np. razem spięte lub zszyte.

! Uprasza się o złożenie W JEDNEJ KOPERCIE WSZYSTKICH WNIOSKÓW z jednego adresu zamieszkania Ucznia/Uczniów, Studenta/Studentów ubiegających się o stypendium.

II.

W ramach Regionalnego Programu Stypendialnego finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego w roku szkolnym/akademickim 2020/2021 r. będą przyznawane stypendia dla:

UCZNIÓW
:
a) klas 5-7 szkoły podstawowej,
b) klas 8 szkoły podstawowej,
c) szkół ponadpodstawowych

 • za szczególne osiągnięcia artystyczne:

  1. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
      a). pismo przewodnie do wniosku (.doc, .pdf)
      b). wniosek o przyznanie stypendium (.doc, .pdf)
      c). kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2019/2020 poświadczoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2019/2020
  UWAGA!! W przypadku Uczniów klasy I Szkoły Ponadpodstawowej wymagane jest zaświadczenie ze wskazaniem przedmiotów oraz ocen jakie Uczeń uzyskał tylko w roku szkolnym 2019/2020).

  2. W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne Uczeń musi legitymować się odpowiednio co najmniej jednym osiągnięciem artystycznym. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające ww. osiągnięcie, tj.:
  a). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia o statusie ucznia szkoły artystycznej, w tym szkoły/klasy o profilu artystycznym lub zaświadczenie o ukończeniu szkoły artystycznej, w tym szkoły/klasy o profilu artystycznym lub
  b). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia organizatora konkursu lub olimpiady (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym) lub
  c). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia, iż Uczeń był uczestnikiem niestandardowych form kształcenia świadczących o szczególnych uzdolnieniach artystycznych.

  3. Dodatkowo Uczeń może uzyskać punkty za kryteria eliminujące bariery edukacyjne. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające spełnienie wymaganych kryteriów, tj. :
  a). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
  b). oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej,
  c). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia.

 • za szczególne osiągnięcia sportowe

  1. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
  a). pismo przewodnie do wniosku (.doc, .pdf)
  b). wniosek o przyznanie stypendium (.doc,.pdf)
  c). kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2019/2020 poświadczoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2019/2020.
  UWAGA!! W przypadku Uczniów klasy I Szkoły Ponadpodstawowej wymagane jest zaświadczenie ze wskazaniem przedmiotów oraz ocen jakie Uczeń uzyskał tylko w roku szkolnym 2019/2020).

  2.
  W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe Uczeń musi legitymować się odpowiednio co najmniej jednym osiągnięciem sportowym. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające ww. osiągnięcie, tj.:
  a). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia o statusie ucznia szkoły sportowej, w tym szkoły/klasy o profilu sportowym lub zaświadczenie o ukończeniu szkoły sportowej, w tym szkoły/klasy o profilu sportowym lub
  b.) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia właściwego związku sportowego, klubu sportowego lub organizatora współzawodnictwa sportowego, z którego wynikać będzie kto, jakie osiągnięcie uzyskał oraz jakie ma ono znaczenie w świetle reguł danej dyscypliny sportowej, w szczególności czy jest to osiągnięcie odpowiadające osiągnięciu uzyskanemu we współzawodnictwie sportowym w randzie Mistrzostw Polski/Pucharu Polski/Międzynarodowych Zawodów Sportowych.
  UWAGA!! W przypadku zawodów rangi Pucharu Polski lub pucharu międzynarodowego konieczne jest przedłożenie zaświadczenia wskazującego, które miejsce w klasyfikacji generalnej na koniec sezonu (rok szkolny 2019/2020) zajął Uczeń.  

  3.Dodatkowo Uczeń może uzyskać punkty za kryteria eliminujące bariery edukacyjne. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające spełnienie wymaganych kryteriów, tj.:
  a). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
  b). oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej,
  c). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia.

 • za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych

  1. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
  a). pismo przewodnie do wniosku (.doc, .pdf),
  b). wniosek o przyznanie stypendium (.doc, .pdf),
  c). kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2019/2020 poświadczoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2019/2020,
  UWAGA!! W przypadku Uczniów klasy I Szkoły Ponadpodstawowej wymagane jest zaświadczenie ze wskazaniem przedmiotów oraz ocen jakie Uczeń uzyskał tylko w roku szkolnym 2019/2020)

  2.
  Jeżeli Wnioskodawca ubiega się o dodatkowe punkty premiujące powinien złożyć dokumenty poświadczające uzyskane osiągnięcia, tj.:
  a). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia organizatora konkursu lub olimpiady przedmiotów humanistycznych (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym),
  b).kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia, iż Uczeń był uczestnikiem niestandardowych form kształcenia świadczących o szczególnych uzdolnieniach naukowych.

  3. Dodatkowo Uczeń może uzyskać punkty za kryteria eliminujące bariery edukacyjne. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające spełnienie wymaganych kryteriów, tj.:
  a). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
  b). oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej,
  c). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia.

 • stypendium losowe

  1. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
  a). pismo przewodnie do wniosku (.doc,.pdf),
  b). wniosek o przyznanie stypendium (.doc, .pdf)
  c). kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2019/2020 poświadczoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2019/2020.|
  UWAGA!! W przypadku Uczniów klasy I Szkoły Ponadpodstawowej wymagane jest zaświadczenie ze wskazaniem przedmiotów oraz ocen jakie Uczeń uzyskał tylko w roku szkolnym 2019/2020)

  2. W przypadku ubiegania się o stypendium losowe Uczeń musi udowodnić niekorzystną sytuację losową. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające wystąpienie ww. sytuacji, tj.:
  - śmierć osoby na której utrzymaniu pozostawał Uczeń, a która nastąpiła nie dalej niż na 24 miesiące przed dniem ogłoszenia naboru,
  - pozostawanie na dzień ogłoszenia naboru jednej z osób lub osoby na której utrzymaniu pozostawał Uczeń w opiece paliatywnej lub hospicyjnej.STUDENTÓW:

a). pierwszego roku studiów,
b). pozostałych lat studiów

 • za szczególne osiągnięcia artystyczne

  1. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
  a). pismo przewodnie do wniosku (.doc, .pdf)
  b). wniosek o przyznanie stypendium (.doc, .pdf)
  c). kopię świadectwa ukończenia szkoły za rok szkolny 2019/2020 i/lub zaświadczenie ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2019/2020 (dla studentów pierwszego roku)
  UWAGA!! W przypadku Studentów pierwszego roku wymagane jest zaświadczenie ze wskazaniem przedmiotów oraz ocen jakie Uczeń uzyskał tylko w roku szkolnym 2019/2020.
  d). zaświadczenie o uzyskanych ocenach i punktach ECTS w roku akademickim 2019/2020 wydane przez dziekanat uczelni macierzystej (dla studentów lat wyższych).

  2. W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne Student musi legitymować się odpowiednio co najmniej jednym osiągnięciem artystycznym. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające ww. osiągnięcie, tj.:
  a). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia o statusie ucznia szkoły artystycznej, w tym szkoły/klasy o profilu artystycznym lub zaświadczenie o ukończeniu szkoły artystycznej, w tym szkoły/klasy o profilu artystycznym (dla studentów pierwszego roku) lub
  b). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia organizatora konkursu lub olimpiady (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym) – (dla studentów pierwszego roku) lub
  c). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia, iż Uczeń był uczestnikiem niestandardowych form kształcenia świadczących o szczególnych uzdolnieniach artystycznych (dla studentów pierwszego roku),
  d). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia o równoległym studiowaniu na dodatkowym/dodatkowych kierunkach artystycznych,
  e). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia o ukończeniu studiów lub wybranych elementów toku studiów w ramach stypendium zagranicznego lub/i programu międzyuczelnianego,
  f). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia instytucji lub kierownika prowadzącego kurs mistrzowski, staż artystyczny lub staż naukowo-badawczy.

  3. Dodatkowo Student może uzyskać punkty za kryteria eliminujące bariery edukacyjne. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające spełnienie wymaganych kryteriów, tj.:
  a). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
  b). oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej,
  c). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Studenta.

 • za szczególne osiągnięcia sportowe

  1. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
  a). pismo przewodnie do wniosku (.doc, .pdf.)
  b). wniosek o przyznanie stypendium (.doc, .pdf)
  c). kopię świadectwa ukończenia szkoły za rok szkolny 2019/2020 i/lub zaświadczenie ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2019/2020 (dla studentów pierwszego roku)
  UWAGA!! W przypadku Studentów pierwszego roku wymagane jest zaświadczenie ze wskazaniem przedmiotów oraz ocen jakie Uczeń uzyskał tylko w roku szkolnym 2019/2020.
  d). zaświadczenie o uzyskanych ocenach i punktach ECTS w roku akademickim 2019/2020 wydane przez dziekanat uczelni macierzystej (dla studentów lat wyższych).

  2. W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe Student musi legitymować się odpowiednio co najmniej jednym osiągnięciem sportowym. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające ww. osiągnięcie, tj.:
  a). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia o statusie Ucznia/Studenta szkoły/uczelni sportowej, w tym szkoły/uczelni/klasy o profilu sportowym lub zaświadczenie o ukończeniu szkoły sportowej, w tym szkoły/klasy o profilu sportowym lub
  b). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia właściwego związku sportowego, klubu sportowego lub organizatora współzawodnictwa sportowego, z którego wynikać będzie kto, jakie osiągnięcie uzyskał oraz jakie ma ono znaczenie w świetle reguł danej dyscypliny sportowej, w szczególności czy jest to osiągnięcie odpowiadające osiągnięciu uzyskanemu we współzawodnictwie sportowym w randzie Mistrzostw Polski/Pucharu Polski/Międzynarodowych Zawodów Sportowych.
  UWAGA!! W przypadku zawodów rangi Pucharu Polski lub pucharu międzynarodowego konieczne jest przedłożenie zaświadczenia wskazującego, które miejsce w klasyfikacji generalnej na koniec sezonu (rok szkolny/akademicki 2019/2020) zajął Uczeń/Student.

  3. Dodatkowo Student może uzyskać punkty za kryteria eliminujące bariery edukacyjne. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające spełnienie wymaganych kryteriów, tj.:
  a). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
  b). oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej,
  c). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Studenta.

 • za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych i społecznych

  1. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
  a). pismo przewodnie do wniosku (.doc, .pdf.)
  b). wniosek o przyznanie stypendium (.doc. pdf.)
  c). kopię świadectwa ukończenia szkoły za rok szkolny 2019/2020 i/lub zaświadczenie ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2019/2020 (dla studentów pierwszego roku)
  UWAGA!! W przypadku Studentów pierwszego roku wymagane jest zaświadczenie ze wskazaniem przedmiotów oraz ocen jakie Uczeń uzyskał tylko w roku szkolnym 2019/2020.
  d)
  zaświadczenie o uzyskanych ocenach i punktach ECTS w roku akademickim 2019/2020 wydane przez dziekanat uczelni macierzystej (dla studentów lat wyższych).

  2. W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia humanistyczne Student musi legitymować się odpowiednio co najmniej jednym osiągnięciem humanistycznym. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające ww. osiągnięcie, tj.:
  a). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia organizatora konkursu lub olimpiady przedmiotów humanistycznych (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym) - dot. studentów I roku,
  b). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia, iż Uczeń był uczestnikiem niestandardowych form kształcenia świadczących o szczególnych uzdolnieniach naukowych - dot. studentów I roku,,
  c). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia o równoległym studiowaniu na dodatkowym/dodatkowych kierunkach humanistycznych lub społecznych,
  d). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia o ukończeniu studiów lub wybranych elementów toku studiów w ramach stypendium zagranicznego lub/i programu międzyuczelnianego,
  e). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia instytucji lub kierownika prac naukowo-badawczych, iż Student brał udział w pracy naukowo-badawczej (program, grant, projekt).

  3. Dodatkowo Student może uzyskać punkty za kryteria eliminujące bariery edukacyjne. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające spełnienie wymaganych kryteriów, tj.:
  a). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
  b). oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej,
  c).
  kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Studenta.

 • za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów studiujących na kierunkach kluczowych)

  1. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
  a). pismo przewodnie do wniosku (.doc, .pdf),
  b). wniosek o przyznanie stypendium (.doc, .pdf),
  c). kopię świadectwa ukończenia szkoły za rok szkolny 2019/2020 i/lub zaświadczenie ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2019/2020 (dla studentów pierwszego roku)
  UWAGA!! W przypadku Studentów pierwszego roku wymagane jest zaświadczenie ze wskazaniem przedmiotów oraz ocen jakie Uczeń uzyskał tylko w roku szkolnym 2019/2020.
  d). zaświadczenie o uzyskanych ocenach i punktach ECTS w roku akademickim 2019/2020 wydane przez dziekanat uczelni macierzystej (dla studentów lat wyższych).

  2. W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów studiujących na kierunkach kluczowych) Student musi legitymować się odpowiednio co najmniej jednym osiągnięciem w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające ww. osiągnięcie, tj.:
  a). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia organizatora konkursu lub olimpiady z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki i przedsiębiorczości (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym) - dot. studentów I roku,
  b). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia, iż Uczeń był uczestnikiem niestandardowych form kształcenia świadczących o szczególnych uzdolnieniach naukowych - dot. studentów I roku,
  c). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia o równoległym studiowaniu na dodatkowym/dodatkowych kierunkach ścisłych,
  d). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia o ukończeniu studiów lub wybranych elementów toku studiów w ramach stypendium zagranicznego lub/i programu międzyuczelnianego,
  e). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia instytucji lub kierownika pracy naukowo-badawczej, iż Student brał udział w pracy naukowo-badawczej (program, grant, projekt).

  3. Dodatkowo Student może uzyskać punkty za kryteria eliminujące bariery edukacyjne. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające spełnienie wymaganych kryteriów, tj.:
  a). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
  b). oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej,
  c). kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Studenta.

 • stypendium losowe

  1. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
  a). pismo przewodnie do wniosku (.doc, .pdf),
  b). wniosek o przyznanie stypendium (.doc, .pdf),
  c). kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2019/2020 poświadczoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2019/2020
  UWAGA!! W przypadku Studentów pierwszego roku studiów wymagane jest zaświadczenie ze wskazaniem przedmiotów oraz ocen jakie Uczeń uzyskał tylko w roku szkolnym 2019/2020
  d). zaświadczenie o uzyskanych ocenach i punktach ECTS w roku akademickim 2019/2020 wydane przez dziekanat uczelni macierzystej (dla studentów lat wyższych).

  2. W przypadku ubiegania się o stypendium losowe Student musi udowodnić niekorzystną sytuację losową. Tym samym Wnioskodawca powinien złożyć dokumenty poświadczające wystąpienie ww. sytuacji, tj.:
  - śmierć osoby na której utrzymaniu pozostawał Uczeń/Student, a która nastąpiła nie dalej niż na 24 miesiące przed dniem ogłoszenia naboru,
  - pozostawanie na dzień ogłoszenia naboru jednej z osób lub osoby na której utrzymaniu pozostawał Uczeń/Student w opiece paliatywnej lub hospicyjnej.

III.

Wnioskodawca uprawniony jest do przedłożenia innych dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń o ile udowadniają okoliczność, na którą Wnioskodawca się powołuje, a przedstawienie kopii lub oryginałów dokumentów, o których mowa powyżej, jest utrudnione bądź niemożliwe.

W przypadku uzasadnionych, okolicznościami sprawy, wątpliwości co do spełnienia deklarowanego kryterium, Wnioskodawca może zostać wezwany do przedstawienia dalszych dokumentów poświadczających okoliczność, na którą się powołuje.

IV.

Mając na względzie zachowanie w poufności danych osobowych Wnioskodawców rekomenduje się zachowywanie przez Wnioskodawców przy sporządzaniu i wnoszeniu wniosków o przyznanie stypendium następujących wymogów:

 1. wszystkie strony wniosku o przyznanie stypendium oraz oświadczenia, zaświadczenia oraz dokumenty/kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów powinny być spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe rozpięcie,
 2. ewentualne poprawki na wniosku o przyznanie stypendium lub oświadczeniach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami/parafami osób uprawnionych,
 3. wniosek o przyznanie stypendium powinien być składany w zaklejonej kopercie lub innym opakowaniu uniemożliwiającym utratę integralności dokumentów bądź przypadkowy wgląd do dokumentacji.
 4. każdy z Wnioskodawców poza egzemplarzem składanym w tut. Urzędzie winien dysponować drugim (własnym) egzemplarzem/kopią dokumentacji.

Niedochowanie powyższych wymogów nie rodzi negatywnych konsekwencji dla Wnioskodawców, jednakże ich stosowanie usprawnia współpracę pomiędzy Wnioskodawcami a tut. Urzędem.

V.

Do niniejszego naboru zastosowanie znajdują również:

 1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2328, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U z 2002 r., nr 13, poz. 125, z późn. zm.).
 3. Wykaz:

VI.

 1. Dokumenty należy składać w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 8 stycznia 2021 r.
 2. Dokumenty związane z naborem można wnosić:
 • pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS 2020/2021.
  (jest to sposób rekomendowany z uwagi na sytuację epidemiologiczną, a także jedyny możliwy sposób uzyskania potwierdzenia złożenia (wysłania) dokumentów poprzez posiadanie pocztowego/kurierskiego dowodu nadania). O dochowaniu terminu decyduje data nadania listu/przesyłki w placówce operatora publicznego
 • lub osobiście – poprzez wrzucenie dokumentów w zamkniętej kopercie do urny z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS 2020/2021 znajdującej się w:
  - Krakowie, siedziba UMWM przy ul. Racławickiej 56 – urna przed budynkiem „B”,
  - Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM, przy ul. Jagiellońskiej 52 – urna na
  parterze budynku,
  - Tarnowie, Agenda Zamiejscowa UMWM, przy al. Solidarności 5-9 – urna na parterze.

!! UWAGA: Informujemy, iż nie ma możliwości osobistego składania dokumentów na os. Teatralnym 4 a w Krakowie (Nowa Huta). Osobiste składanie dokumentów jest możliwe tylko w lokalizacjach wymienionych powyżej.
W związku z sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze troskę o stan zdrowia wszystkich pracowników, informujemy, iż od dnia 17 sierpnia br. do odwołania UMWM zostaje całkowicie zamknięty dla interesantów zewnętrznych. Tym samym, nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia dokumentów "za zgodność z oryginałem" oraz uzyskania potwierdzenia wpływu (jedyną opcją, aby takie potwierdzenie uzyskać, jest nadanie przesyłki u operatora publicznego).

VII.

Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na podstronie internetowej Województwa Małopolskiego, na której zamieszczono niniejsze ogłoszenie.

VIII.

Przed zawarciem umowy stypendialnej Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów::

 • Plan Zamierzenia Edukacyjnego - uczniowie (.doc, .pdf),
 • Plan Zamierzenia Edukacyjnego - studenci (.doc, .pdf),
 • oświadczenie o rachunku bankowym (.doc, .pdf),
 • oświadczenie dotyczącego przetwarzania wizerunku (.doc, .pdf).

Z realizacji Planu Zamierzenia Edukacyjnego Stypendysta składa sprawozdanie (.doc.pdf)
w przypadku:

1) uczniów w terminie do 31 sierpnia 2021 r.,
2) studentów w terminie do 30 września 2021 r.,

Stypendysta jest zobowiązany do sporządzenia Planu Zamierzenia Edukacyjnego najpóźniej do dn. 8 lutego 2021 r. (dokument jest składany w momencie utworzenia list rankingowych).

IX.

Wszelkie informacje w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendium są udzielane przez pracowników Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

Sekretariat Departamentu Edukacji:
tel.: 12 61 60 700,
e-mail:

Kraków
Zespół ds. Stypendiów:
Dariusz Baranowski – Kierownik, tel. 12 61 60 742,
Patrycja Wądek – Inspektor, tel. 12 61 60 743,
Wojciech Kucharski – Inspektor, tel. 12 61 60 728,
Mariusz Szmitke – Inspektor, tel. 12 61 60 738,
Monika Zatorska – Starszy Specjalista, tel. 12 61 60 728,
Joanna Piwowarczyk – Podinspektor, tel. 12 61 60 729.

Nowy Sącz
Zespół ds. Stypendiów:
Piotr Grześków – Inspektor, tel. 12 61 60 975,
Łukasz Martyka – Starszy Specjalista, tel. 12 61 60 973.

Tarnów
Zespół ds. Stypendiów:
Agnieszka Borzęcka – Inspektor, tel. 14 68 88 810 wew. 119,
Dariusz Niedojadło – Starszy Specjalista, tel. 14 68 88 810 wew. 119.