Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

2018/2019

W związku ze zwiększeniem puli środków finansowych dostępnych na stypendia w roku szkolnym 2018/2019 w dniu 25 lipca 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził rozszerzone listy rankingowe, na których znalazło się łącznie 2807 wniosków o przyznanie stypendium, listy rezerwowe i listy pozostałych wniosków.

- lista rankingowa wniosków dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista rezerwowa wniosków dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista pozostałych wniosków dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista rankingowa wniosków dla uczniów klas 8 szkół podstawowych lub klas 3 gimnazjów

- lista rezerwowa wniosków dla uczniów klas 8 szkół podstawowych lub klas 3 gimnazjów

- lista pozostałych wniosków dla uczniów klas 8 szkół podstawowych lub klas 3 gimnazjów

- lista rankingowa wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych

- lista rezerwowa wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych

- lista pozostałych wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Każdy z Wnioskodawców ujęty po raz pierwszy na zatwierdzonej liście rankingowej zostanie poinformowany pisemnie o wynikach naboru i będzie zobowiązany do przedłożenia w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania niniejszego pisma (tj. od daty odbioru osobistego/tradycyjnej przesyłki pocztowej) następujących dokumentów:

 1. Indywidualnego Planu Rozwoju sporządzonego nie później niż do 24 listopada 2018 r., z uwzględnieniem ewentualnych zmian dokonanych po tym terminie,
 2. oświadczenia o numerze rachunku bankowego, na który będzie wypłacone stypendium (wzór .pdf .doc),
 3. oświadczenia dotyczącego przetwarzania wizerunku (wzór .pdf .doc),
 4. oświadczenia uczestnika projektu (wzór .pdf .doc),
 5. formularza danych osobowych uczestnika projektu (wzór .pdf .doc).

Wypłata stypendium nastąpi po zawarciu umowy, której załącznikami są ww. dokumenty.

Pisemna informacja o wynikach naboru zostanie przesłana również do Wnioskodawców, których wnioski znalazły się na zatwierdzonych listach rezerwowych.

***

W dniu 23 maja 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listy rankingowe, na których znalazło się łącznie 2017 wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019.

- lista rankingowa wniosków dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista rankingowa wniosków dla uczniów klas 8 szkół podstawowych lub klas 3 gimnazjów

- lista rankingowa wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Każdy z Wnioskodawców ujętych na zatwierdzonych listach rankingowych zostanie poinformowany pisemnie o wynikach naboru i będzie zobowiązany do przedłożenia w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania pisma (tj. od daty odbioru osobistego/tradycyjnej przesyłki pocztowej) następujących dokumentów:

 1. Indywidualnego Planu Rozwoju sporządzonego nie później niż do 24 listopada 2018 r., z uwzględnieniem ewentualnych zmian dokonanych po tym terminie,
 2. oświadczenia o numerze rachunku bankowego, na który będzie wypłacone stypendium (wzór .pdf .doc)
 3. oświadczenia dotyczącego przetwarzania wizerunku (wzór .pdf .doc)
 4. oświadczenia uczestnika projektu (wzór .pdf .doc)
 5. formularza danych osobowych uczestnika projektu (wzór .pdf .doc.)

Wypłata stypendium nastąpi po zawarciu umowy, której załącznikami są ww. dokumenty.

W najbliższym czasie listy rankingowe zostaną rozszerzone do ok. 2800 wniosków.

∗∗∗

Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego informuje, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019 w projekcie pn. „Regionalny Program Stypendialny” realizowanym w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 złożono blisko 4 100 aplikacji (ponad 1,5 raza więcej niż w naborze na rok szkolny 2017/2018).

Obecnie prowadzona jest ocena formalna przedłożonej dokumentacji. Każdy z Wnioskodawców otrzyma pismo informujące o numerze, pod którym zarejestrowano przedłożony wniosek oraz o ewentualnych brakach formalnych i nieprawidłowościach w udokumentowaniu spełnienia przez ucznia kryteriów przyznania stypendium. Wnioskodawcy wezwani do uzupełnień i/lub wyjaśnień będą mieli na odpowiedź 7 dni liczonych od dnia otrzymania pisma (daty odbioru przesyłki pocztowej lub daty osobistego odbioru w jednej z trzech lokalizacji departamentu).

Po weryfikacji formalnej przeprowadzona zostanie ocena merytoryczna wniosków, w wyniku której utworzone zostaną listy, o których mowa w § 9 ust. 6 Regulaminu wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XL/621/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r., poz. 5511), osobno dla uczniów:

- klas 5-7 szkół podstawowych,

- klas 8 szkół podstawowych i klas 3 gimnazjów,

- klas szkół ponadpodstawowych.

Tak opracowane listy będą podlegały zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Doświadczenie lat ubiegłych wskazuje, że wyniki naboru są publikowane w lutym/marcu następnego roku kalendarzowego.

Wymóg dostarczenia Indywidualnego Planu Rozwoju* i innych oświadczeń/formularzy niezbędnych do sporządzenia umowy stypendialnej będzie dotyczył Wnioskodawców, których wnioski zostały ujęte na zatwierdzonych listach rankingowych, o których mowa w § 9 ust. 6 pkt 1 wyżej przywołanego Regulaminu.

Przedmiotową dokumentację będzie należało przedłożyć w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania (daty odbioru przesyłki pocztowej lub daty osobistego odbioru w jednej z trzech lokalizacji departamentu) pisma o przyznaniu stypendium.

* Należy pamiętać, że na stronie 9 przedłożonego wniosku o przyznanie stypendium znajduje się m.in. następujące oświadczenie:

„Oświadczam, że we współpracy z Opiekunem dydaktycznym sporządziłem w formie pisemnej Indywidualny Plan Rozwoju na rok szkolny 2018/2019 względnie zobowiązuję się do jego opracowania w formie pisemnej nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019. Jednocześnie oświadczam, że w przypadku przyznania stypendium przedłożę bez zbędnej zwłoki ww. formularz oraz pozostałe dokumenty wymagane Regulaminem.”

Oznacza to, że IPR musi zostać sporządzony w terminie do 24 listopada 2018 r.

Rekomenduje się by data wyrażenia zgody na wykonywanie zadań Opiekuna dydaktycznego w IPR była zgodna z datą wyrażenia zgody na pełnienie obowiązków Opiekuna dydaktycznego, rozumianą jako data zawarcia porozumienia/umowy dotyczącej współpracy między Wnioskodawcą a Opiekunem dydaktycznym.

W roku szkolnym 2018/2019 Wnioskodawca sporządzając w porozumieniu z Opiekunem dydaktycznym Indywidualny Plan Rozwoju zobligowany jest do określenia w zakresie kształcenia ogólnego minimum trzech różnych przedmiotów z obszaru przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i/lub przedsiębiorczości, w których będą podnoszone kompetencje ucznia poprzez podejmowanie wybranych działań, skutkujących osiągnięciem zakładanych rezultatów mierzalnych [oprócz dwóch obowiązkowych – przygotowania/opracowania prezentacji multimedialnej na wybrany temat, w tym prezentacji podsumowującej realizację projektu (zadaniowego, badawczego, naukowego, edukacyjnego, itp.) i przygotowania pracy pisemnej na wybrany temat – można wskazać dodatkowe dostosowane do możliwości i uzdolnień ucznia].

Bez zmian pozostaje wymóg oszacowania z należytą starannością wydatków planowanych do poniesienia w związku z realizacją celów edukacyjnych przewidzianych w IPR.

W związku z licznymi polami typu check-box i listami rozwijanymi rekomenduje się elektroniczne wypełnianie formularza IPR.

Opiekunem dydaktycznym ucznia może zostać wyłącznie nauczyciel, pedagog szkolny lub doradca zawodowy zatrudniony w szkole, do której uczeń uczęszcza. Opiekun dydaktyczny – niezależnie od liczby przedmiotów wskazanych w IPR – jest zawsze jeden, natomiast warto współpracować (bez konieczności zawierania jakiekolwiek porozumienia) z nauczycielami konkretnych przedmiotów.

***

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

I.

Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019 w projekcie pn. „Regionalny Program Stypendialny” realizowanym w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem ww. projektu jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości. Powyższy cel realizowany jest poprzez udzielenie wsparcia stypendialnego w formie finansowej.

Wsparciem w projekcie mogą zostać objęci uczniowie, których miejsce zamieszkania  znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego lub którzy są uczniami szkół zlokalizowanych na jego obszarze.

Wsparciem mogą zostać objęci uczniowie szkół podstawowych (począwszy od piątej klasy) i ponadpodstawowych w obszarze, w jakim szkoły te prowadzą kształcenie:

1) ogólne lub

2) zawodowe w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o podstawę  programową kształcenia ogólnego.

Szczegółowe zasady określa Regulamin wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XL/621/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r., poz. 5511).

II.

 1. Stypendium na rok szkolny 2018/2019 (od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.) dla uczniów:
  a) klas 5-7 szkoły podstawowej wynosi 4 800 zł,
  b) klas 8 szkoły podstawowej (w tym klas dotychczasowego gimnazjum) – 6 000 zł,
  c) szkół ponadpodstawowych – 7 200 zł.
 2. Stypendium na realizację – pod opieką Opiekuna dydaktycznego – celów edukacyjnych określonych w Indywidualnym Planie Rozwoju będzie wypłacone w trzech równych transzach. Pierwsza transza zostanie przelana w terminie do 30 dni od zawarcia umowy stypendialnej (do wglądu wzór umowy). Wypłata drugiej i trzeciej transzy nastąpi odpowiednio nie wcześniej niż w lutym i maju 2019 roku.

III.

 1. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa wniosek zawierający dane wyszczególnione we wzorze, który został zamieszczony poniżej.
 2. Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2017/2018 lub zaświadczenie ze wskazaniem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2017/2018.
 3. W przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty, do wniosku należy dołączyć:
 • kopię zaświadczenia organizatora konkursu lub olimpiady (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym za rok szkolny 2017/2018),
 • kopię zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym 2017/2018),
 • kopię zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach przewidzianych tokiem studiów wydanego przez organizatora tych zajęć,
 • kopię decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, gdy sprawa o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest w toku – w takim przypadku Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia decyzji ustalającej prawo najpóźniej na 7 dni przed utworzeniem list, pod rygorem nieudowodnienia okoliczności, na którą Wnioskodawca się powołuje,
 • oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej,
 • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia.
 1. Wnioskodawca uprawniony jest do przedłożenia innych dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń o ile udowadniają okoliczność, na którą Wnioskodawca się powołuje, a przedstawienie kopii lub oryginałów dokumentów, o których mowa powyżej, jest utrudnione bądź niemożliwe.
 2. W przypadku uzasadnionych, okolicznościami sprawy, wątpliwości co do spełnienia deklarowanego kryterium, Wnioskodawca może zostać wezwany do przedstawienia dalszych dokumentów poświadczających okoliczność, na którą się powołuje.
 3. Kopie dokumentów, o których mowa powyżej, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem. W przypadku braku możliwości poświadczenia za zgodność z oryginałem ww. kopii, Wnioskodawca uprawniony jest do przedłożenia do wglądu oryginału dokumentu pracownikowi Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w następujących lokalizacjach: Kraków, os. Teatralne 4a, IV piętro, pokój 411; Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52, pokój 202; Tarnów, ul. Nowy Świat 30, pokój 2-73.

IV.

 1. Na etapie wnioskowania zakres wymaganych danych określają poniższe wzory formularzy (do pobrania):
  • wzór wniosku o przyznanie stypendium (.xlsx, .zip –wniosek należy wypełnić elektronicznie; .pdf),
  • wzór oświadczenia o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (.doc, .pdf),
  • wzór oświadczenia o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej (.doc, .pdf).
 2. Stypendysta przed zawarciem umowy stypendialnej zobowiązany jest do złożenia dokumentów zawierających dane, które zostały określone we wzorze:
  • Indywidualnego Planu Rozwoju (.doc, .pdf),
  • oświadczenia o rachunku bankowym (.doc, .pdf),
  • oświadczenia dotyczącego przetwarzania wizerunku,

          a także przedstawienia formularza danych osobowych i oświadczenia uczestnika projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Stypendysta w terminie do 31 sierpnia 2019 r. składa sprawozdanie, którego zakres określa wzór (.doc, .pdf).

V.

Mając na względzie zachowanie w poufności danych osobowych Wnioskodawców rekomenduje się zachowywanie przez Wnioskodawców przy sporządzaniu i wnoszeniu wniosków o przyznanie stypendium następujących wymogów:

 1. wszystkie strony wniosku o przyznanie stypendium oraz oświadczenia, zaświadczenia oraz dokumenty/kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów powinny być spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe rozpięcie,
 2. ewentualne poprawki na wniosku o przyznanie stypendium lub oświadczeniach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami/parafami osób uprawnionych,
 3. wniosek o przyznanie stypendium powinien być składany za pismem przewodnim (do pobrania wzór pisma: .doc, .pdf) w zaklejonej kopercie lub innym opakowaniu uniemożliwiającym utratę integralności dokumentów bądź przypadkowy wgląd do dokumentacji. Na kopercie lub opakowaniu należy zamieścić adnotację „Regionalny Program Stypendialny - wniosek o przyznanie stypendium 2018/2019”.
 4. Każdy z Wnioskodawców poza egzemplarzem składanym w tut. Urzędzie winien dysponować drugim (własnym) egzemplarzem/kopią dokumentacji.

Niedochowanie powyższych wymogów nie rodzi negatywnych konsekwencji dla Wnioskodawców, jednakże ich stosowanie usprawnia współpracę pomiędzy Wnioskodawcami a tut. Urzędem.

VI.

 1. Dokumenty należy składać w terminie od 26 września do 25 października 2018 r.
 2. Dokumenty związane z naborem można wnosić:

          1) osobiście w godzinach od 8.00 do 16.00:

               a. na Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie przy:

 • Racławickiej 56 (parter nowego budynku),
 • Basztowej 22.

               b. w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w:

 • Krakowie na os. Teatralnym 4a, IV piętro, pokój 411,
 • Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52, pokój 202,
 • Tarnowie przy ul. Nowy Świat 30, pokój 2-73.

           2) pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

 1. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, chyba że dokumenty zostały nadane w placówce operatora publicznego, wówczas o jego dochowaniu decyduje data stempla pocztowego.

VII.

Do niniejszego naboru zastosowanie znajdują również:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U z 2002 r., nr 13, poz. 125, z późn. zm.).
 2. Wykaz:

VIII.

 1. Informacje w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendium są udzielane przez pracowników Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w:
 • Krakowie: 12 61 60 700, 12 61 60 753, 12 61 60 738.
 • Nowym Sączu: tel. 12 (kierunkowy jak do Krakowa) 61 60 973,
 • Tarnowie: tel. 14 68 88 810

          i pod adresem e-mail: .

 1. Porozumienie/umowa o współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a Opiekunem dydaktycznym – przykładowa treść umowy.

IX.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  zwanego dalej RODO – informuje się, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. 

 1. Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; email:

 1. Cele przetwarzania danych i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych) w celu przeprowadzenia naboru wniosków stypendialnych i ich oceny, a w przypadku otrzymania stypendium również w celu realizacji projektu pn. "Regionalny Program Stypendialny".

 1. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przeprowadzenia naboru wniosków stypendialnych i ich oceny, a w przypadku otrzymania stypendium również w celu realizacji projektu pn. "Regionalny Program Stypendialny".

 1. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w naborze wniosków stypendialnych oraz udzielenia wsparcia stypendialnego.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście zgodnie z kategorią archiwalną określoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18 RODO.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa do kontroli, weryfikacji poprawności prowadzonego naboru.

 1. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

X.

Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na podstronie internetowej Województwa Małopolskiego, na której zamieszczono niniejsze ogłoszenie https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialny/regionalny-program-stypendialny-20182019