Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

2023/2024

Logotypy

Ogłoszono wyniki naboru na rok 2023/2024

Wyniki naboru o przyznanie stypendium na rok szkolny 2023/2024

W odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2023/2024, przeprowadzony w dniach od 16 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r., w  oparciu o postanowienia Regulaminu wsparcia stypendialnego dla uczniów w ramach Działania FEMP.06.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego typ projektu A. Małopolski program wspierania uczniów wpłynęło 2367 aplikacji, z czego przyznano 1373 stypendia.

W dn. 4 czerwca 2024 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził Uchwałą nr 1191/24 listy rankingowe, listy rezerwowe i listy pozostałych wniosków:

- lista załączników do uchwały

- lista rankingowa wniosków dla uczniów klas 2-4 szkół podstawowych
- lista pozostałych wniosków dla uczniów klas 2-4 szkół podstawowych

- lista rankingowa wniosków dla uczniów klas 5-8 szkół podstawowych
- lista rezerwowa wniosków dla uczniów klas 5-8 szkół podstawowych
- lista pozostałych wniosków dla uczniów klas 5-8 szkół podstawowych

- lista rankingowa wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych
- lista rezerwowa wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych
- lista pozostałych wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Każdy z Wnioskodawców ujęty na zatwierdzonej liście rankingowej zostanie poinformowany pisemnie o wynikach naboru i będzie zobowiązany do przedłożenia w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania dokumentów (tj. od daty odbioru tradycyjnej przesyłki pocztowej) następujących dokumentów:

1) Umowy stypendialnej,
2) Oświadczenia o numerze rachunku bankowego, na który będzie wypłacone stypendium (.pdf),
3) Oświadczenia uczestnika projektu (.pdf),
4) Zakres danych osobowych - Dane uczestników indywidualnych (dane stypendysty) (.pdf),
5) Oświadczenia dotyczącego przetwarzania wizerunku (.pdf),
6) Indywidualnego Planu Rozwoju sporządzonego nie później niż do 30 marca 2024 r., z uwzględnieniem ewentualnych zmian dokonanych po tym terminie (.docx, .pdf),

Pisemna informacja o wynikach naboru zostanie przesłana również do Wnioskodawców, których wnioski znalazły się na zatwierdzonych listach rezerwowych.

Przypominamy również, iż z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Stypendysta składa sprawozdanie* (.doc, .pdf).
* Stypendysta zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji IPR w terminie do 31 sierpnia 2024 r. do Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.


Informacja z dnia 14.03.2024 r.

Szanowni Państwo!
Przypominamy, że do dn. 30 marca br. – podpisując stosowne oświadczenie na wniosku o przyznanie stypendium na rok szkolny 2023/2024 zobowiązaliście się Państwo do sporządzenia Indywidualnego Planu Rozwoju. Dokument, którego wzór udostępniony został wraz z ogłoszeniem o naborze, należy przygotować do 30 dni od daty zakończenia naboru.

Mając na względzie wiele zapytań z Państwa strony, informujemy, iż wydatki mogą być dokonywane przez Państwa od początku bieżącego roku szkolnego, zgodnie z  § 13 ust. 8 Regulaminu:  „Wnioskodawca uprawniony jest do realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju, na własny koszt i ryzyko, począwszy od pierwszego dnia roku szkolnego, na który przyznawane będzie stypendium”. W takim przypadku data podpisania Indywidualnego Planu Rozwoju musi wcześniejsza niż pierwszy poniesiony wydatek (tj. np. wrześniowa).

IPR składany jest w momencie podpisania umowy, a więc wtedy, gdy znane już będą wyniki tegorocznego naboru.


Informacja z dnia 15 lutego 2024 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2023/2024.

I.
Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2023/2024 w projekcie pn. „Małopolski program wspierania uczniów” w ramach działania FEMP.06.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego typ projektu A. Małopolski program wspierania uczniów.

Celem udzielenia wsparcia stypendialnego jest:

 1. Wzmocnienie potencjału uczniów zdolnych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w zakresie przedmiotów obowiązkowych, dla których została określona podstawa programowa kształcenia ogólnego.
 2. Niwelowanie powstałych w tym zakresie barier.
 3. Zachęcanie uczniów do podnoszenia wyników edukacyjnych.
 4. Mobilizowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w konkursach i olimpiadach związanych z przedmiotami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 5. Motywowanie uczniów zdolnych z syndromem nieadekwatnych osiągnięć do pracy nad własnym rozwojem.

Wsparciem w projekcie mogą zostać objęci uczniowie, którzy są uczniami szkół zlokalizowanych na obszarze Województwa Małopolskiego.

Szczegółowe zasady określa Regulamin wsparcia stypendialnego dla uczniów w ramach Działania FEMP.06.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego typ projektu A. Małopolski program wspierania uczniów.

II.
Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2023/2024 (od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.) dla uczniów:
a) klas 2-8 szkół podstawowych;
b) szkół ponadpodstawowych.

W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:
1) pismo przewodnie do wniosku (.docx);
2) wniosek o przyznanie stypendium (.xlxs);
3) co najmniej jeden z poniższych dokumentów (obowiązkowo):

 1. zaświadczenie lub zaświadczenia o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych wystawione przez Urząd Skarbowy za rok kalendarzowy poprzedzający rok szkolny na który będzie przyznane stypendium;
 2. zaświadczenie/zaświadczenia z Urzędu Gminy dotyczące dochodu z 1 ha przeliczeniowego zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym wszystkich członków rodziny wskazanych przez Wnioskodawcę, których dotyczy wydanie takiego zaświadczenia za rok kalendarzowy poprzedzający rok szkolny na który będzie przyznane stypendium;
 3. inne stosowne zaświadczenia potwierdzające uzyskanie dochodu za rok kalendarzowy poprzedzający rok szkolny na który będzie przyznane stypendium;
 4. kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia lub członka najbliższej rodziny poświadczoną za zgodność z oryginałem;
 5. oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny samotnie wychowującej dziecko;
 6. oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej.


4) w przypadku uczniów klas 5-8 szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych kopię świadectwa za rok szkolny 2022/2023 poświadczoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie z wykazem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2022/2023 (obowiązkowo);
5) w przypadku uczniów klas 2-4 szkół podstawowych kopię zaświadczeń organizatorów konkursów o zdobyciu pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca lub wyróżnienia w przynajmniej 2 konkursach o zasięgu co najmniej gminnym w roku szkolnym 2022/2023 poświadczone za zgodność z oryginałem (o ile okoliczności te nie zostały poświadczone na świadectwie szkolnym) (obowiązkowo).
Uwaga! W przypadku uczniów klasy I szkoły ponadpodstawowej wymagane jest zaświadczenie ze wskazaniem przedmiotów oraz ocen jakie uczeń uzyskał tylko w roku szkolnym 2022/2023.

W przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty należy dołączyć:
6) kopię zaświadczenia organizatora konkursu lub olimpiady z roku szkolnego 2022/2023, poświadczoną za zgodność z oryginałem (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym);
7) kopię świadectwa za rok szkolny 2021/2022 poświadczoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie z wykazem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2021/2022;
8) kopię decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego poświadczoną za zgodność z oryginałem lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
9) kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia lub członka najbliższej rodziny poświadczoną za zgodność z oryginałem;
10) oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny samotnie wychowującej dziecko;
11) oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej.

Wnioskodawca uprawniony jest do przedłożenia innych dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń o ile udowadniają okoliczność, na którą Wnioskodawca się powołuje, a przedstawienie kopii lub oryginałów dokumentów, o których mowa powyżej, jest utrudnione bądź niemożliwe.
W przypadku uzasadnionych, okolicznościami sprawy, wątpliwości co do spełnienia deklarowanego kryterium, Wnioskodawca może zostać wezwany do przedstawienia dalszych dokumentów poświadczających okoliczność, na którą się powołuje.

Do niniejszego naboru zastosowanie znajdują również:

Mając na względzie zachowanie w poufności danych osobowych Wnioskodawców rekomenduje się zachowywanie przez Wnioskodawców przy sporządzaniu i wnoszeniu wniosków o przyznanie stypendium następujących wymogów:

 1. wszystkie strony wniosku o przyznanie stypendium oraz oświadczenia, zaświadczenia oraz dokumenty/kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów powinny być spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe rozpięcie,
 2. ewentualne poprawki na wniosku o przyznanie stypendium lub oświadczeniach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami/parafami osób uprawnionych,
 3. każdy z Wnioskodawców poza egzemplarzem składanym w tut. Urzędzie winien dysponować drugim (własnym) egzemplarzem/kopią dokumentacji.

Niedochowanie powyższych wymogów nie rodzi negatywnych konsekwencji dla Wnioskodawców, jednakże ich stosowanie usprawnia współpracę pomiędzy Wnioskodawcami, a tut. Urzędem.

III.
Termin i sposób składania wniosków:

1. Dokumenty należy składać w terminie od 16 lutego do 29 lutego 2024 r.
2. Dokumenty związane z naborem można wnosić:

 • pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – MPWU 2023/2024.
  O dochowaniu terminu decyduje data nadania listu/przesyłki w placówce operatora publicznego.
 • osobiście – na dziennikach podawczych urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Departament Edukacji – MPWU 2023/2024 w:
  - Krakowie, siedziba UMWM przy ul. Racławickiej 56 – Dziennik Podawczy, budynek „B”,
  - Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM przy ul. Jagiellońskiej 52 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro II, p. 206,
  - Tarnowie, przy al. Solidarności 5-9 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro I, p. 123.

IV.
Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na podstronie internetowej Województwa Małopolskiego, na której zamieszczono niniejsze ogłoszenie.

V.
Przed zawarciem umowy stypendialnej Stypendysta zobowiązany jest do złożenia dokumentów zawierających dane, które zostały określone we wzorze:

 1. Indywidualnego Planu Rozwoju (.docx, .pdf),
 2. oświadczenia o rachunku bankowym (.docx, .pdf),
 3. oświadczenia dotyczącego przetwarzania wizerunku (.docx, .pdf),
 4. przedstawienia formularza danych osobowych, (.pdf),
 5. oświadczenia uczestnika projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (.pdf).

* Stypendysta jest zobowiązany do sporządzenia Indywidualnego Planu Rozwoju najpóźniej do dn. 30 marca 2024 r. (dokument jest składany w momencie utworzenia list rankingowych) oraz zawarcia porozumienia z Opiekunem dydaktycznym (wzór umowy (.docx) – dokument pozostaje u Wnioskodawcy).

Z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Stypendysta składa sprawozdanie* (.docx.pdf).
* Stypendysta zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji IPR w terminie do 31 sierpnia 2024 r. do Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

VI.
Wszelkie informacje w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendium są udzielane przez pracowników Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

Zespół ds. Stypendiów:

Kraków
Dariusz Baranowski – Kierownik, tel. 12 61 60 742,
Wojciech Kucharski – Starszy Inspektor, tel. 12 61 60 728,
Adam Mucha – Inspektor, tel. 12 61 60 727,
Mariusz Szmitke – Inspektor, tel. 12 61 60 738,
Monika Zatorska – Inspektor, tel. 12 61 60 759,
Joanna Piwowarczyk – Podinspektor, tel. 12 61 60 729,
Aleksandra Warpacha – Specjalista, tel. 12 61 60 761.


Nowy Sącz
Piotr Grześków – Starszy Inspektor, tel. 12 61 60 975,
Łukasz Martyka – Inspektor, tel. 12 61 60 973.


Tarnów
Agnieszka Borzęcka – Starszy Inspektor, tel. 12 61 60 166,
Dariusz Niedojadło – Inspektor, tel. 12 61 60 165.

Sekretariat Departamentu EK, tel.: 12 61 60 700
e-mail: