Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Program Współpracy

Wieloletni program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022

Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022 jest dokumentem regulującym długofalowe kierunki współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi w pięcioletnim horyzoncie czasowym. Jest również realizacją zapisów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.

Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku jest realizacją zapisu art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, który nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek corocznego uchwalania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Programy współpracy określają nie tylko czytelne reguły oraz zasady współpracy pomiędzy samorządem województwa małopolskiego a organizacjami pozarządowymi, ale również wprowadza ustandaryzowane i jednolite dla wszystkich podmiotów kryteria i warunki, zapewniające wspieranie małopolskiego sektora pozarządowego.

CEL GŁÓWNY PROGRAMU:

Celem głównym jest zwiększanie zaangażowania organizacji pozarządowych i mieszkańców Małopolski w życie publiczne oraz wzmacnianie współpracy międzysektorowej i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  1. Aktywne zaangażowanie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych.
  2. Wzrost aktywności obywatelskiej Małopolan i ich zaangażowania w sprawy regionu.
  3. Rozwój dialogu obywatelskiego i jego instytucji.
  4. Rozwój potencjału małopolskiego III sektora.
  5. Rozwój współpracy pomiędzy administracją publiczną, sektorem pozarządowym i sektorem gospodarczym.

MIEJSCE REALIZACJI:

Obszar Województwa Małopolskiego, tworzonego przez 22 powiaty i 182 gminy

ADRESACI PROGRAMU:

  • organizacje pozarządowe,
  • inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wskazane w art 3, ust. 3 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

KOORDYNATOR PROGRAMU:

Zarząd Województwa Małopolskiego

Klauzula informacyjna

Programy współpracy

Realizacja programów współpracy