Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

2019/2020

Zestawienie logotypów zawierające od lewej: znak Funduszy Europejskich z podpisem Fundusze Europejskie Program Regionalny, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp Województwa Małopolskiego oraz flaga Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejka Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne.

W dn. 27 sierpnia 2020r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 1002/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia list wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2019/2020 w projekcie pn. „Regionalny Program Stypendialny” uwzględniając konieczność korekty oczywistej omyłki pisarskiej.

- lista rankingowa wniosków dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista rankingowa wniosków dla uczniów klas 8 szkół podstawowych

 

*******************************************************************************

W dn. 21 lipca 2020r. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listy rankingowe, listy rezerwowe i  listy pozostałych wniosków.

- lista rankingowa wniosków dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista pozostałych wniosków dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

- lista rankingowa wniosków dla uczniów klas 8 szkół podstawowych

- lista pozostałych wniosków dla uczniów klas 8 szkół podstawowych

- lista rankingowa wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych

- lista rezerwowa wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych

- lista pozostałych wniosków dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Każdy z Wnioskodawców ujęty po raz pierwszy na zatwierdzonej liście rankingowej zostanie poinformowany pisemnie o wynikach naboru i będzie zobowiązany do przedłożenia w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania niniejszego pisma (tj. od daty odbioru osobistego/tradycyjnej przesyłki pocztowej) następujących dokumentów:

1). Indywidualnego Planu Rozwoju sporządzonego nie później niż do 4 maja 2020 r., z uwzględnieniem ewentualnych zmian dokonanych po tym terminie,
2). oświadczenia o numerze rachunku bankowego, na który będzie wypłacone stypendium (.pdf),
3). oświadczenia dotyczącego przetwarzania wizerunku (.pdf),
4). oświadczenia uczestnika projektu (.pdf),
5). formularza danych osobowych uczestnika projektu (.pdf).
Wypłata stypendium nastąpi po zawarciu umowy, której załącznikami są ww. dokumenty.

Pisemna informacja o wynikach naboru zostanie przesłana również do Wnioskodawców, których wnioski znalazły się na zatwierdzonych listach rezerwowych.

****************************************************************************************************

INFORMACJA Z DN. 22.05.2020

Uprzejmie informujemy, że aktualnie trwa proces wysyłania informacji do Wnioskodawców w sprawie wstępnej oceny złożonych wniosków stypendialnych. W przypadku konieczności dokonania uzupełnień należy to uczynić poprzez wysłanie listu na adres zawarty w piśmie lub osobiste złożenie do urn znajdujących się pod adresami:

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Edukacji, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków;
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Agenda Zamiejscowa w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów;
 3. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Agenda Zamiejscowa w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz.

Istnieje także możliwość potwierdzenia dokumentów „za zgodność z oryginałem”. W takim przypadku należy przesłać lub wrzucić do urny oryginały dokumentów z prośbą o ich zwrot (odesłanie). 

W przypadku pytań lub wątpliwości co do informacji zawartych w przesłanym piśmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu podanym w korespondencji.

*********************************************************************************************

INFORMACJA Z DNIA 04.05.2020 r.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż obecnie trwa proces weryfikacji oraz wstępnej oceny złożonych wniosków stypendialnych. W drugiej połowie maja zostaniecie Państwo poinformowani o wynikach tego etapu (listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Przesłana informacja będzie zawiera m.in. unikalny numer wniosku, telefon kontaktowy do pracownika merytorycznego – opiekuna wniosku, wykaz stwierdzonych braków, prośbę o dokonanie uzupełnień lub złożenie stosownych wyjaśnień itp. W przypadku wniosków kompletnych, informacja o poprawności zostanie również przesłana.

Prosimy zatem o oczekiwanie na informację, która zostanie każdemu Wnioskodawcy dostarczona.

Jednocześnie dziękujemy za złożenie  wniosków w Regionalnym Programie Stypendialnym współfinansowanym ze środków UE, których liczba wynosi ponad 1300, co niewątpliwie świadczy o powszechności i dostępności RPS dla osób zainteresowanych tą formą wsparcia.

*********************************************************************************************

INFORMACJA Z DNIA 21.04.2020 r.

Departament Edukacji przypomina, iż w dniu 4 maja 2020 r. upływa termin sporządzenia we współpracy z  opiekunem dydaktycznym (tj. nauczycielem/pedagogiem szkolnym/doradcą zawodowym zatrudnionym w szkole, do której uczęszcza uczeń) Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR) (wzór do pobrania) na rok szkolny 2019/2020. Przygotowanie ww. planu wymaga zawarcia umowy/porozumienia o współpracy z opiekunem dydaktycznym (wzór do pobrania). W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada jeszcze pisemnie zatwierdzonego przez opiekuna dydaktycznego IPR to istnieje możliwość uzgodnienia jego treści w formie elektronicznej (zatwierdzenie IPR oraz zobowiązanie do zawarcia umowy/porozumienia o współpracy powinno być potwierdzone drogą e-mailowa). Jednocześnie należy pamiętać, że akceptacja dokumentów drogą e-mail nie uchyla Wnioskodawcy od obowiązku zawarcia ww. dokumentów w formie pisemnej. Ponadto proszę pamiętać aby data podpisu dokumentów w formie pisemnej była tożsama z datą zatwierdzania IPR oraz umowy/porozumienia o współpracy z opiekunem dydaktycznym w formie elektronicznej (czyli najpóźniej 4 maja 2020 r.). Podpisanych dokumentów (w tym zatwierdzonych elektronicznie) proszę nie przesyłać do Urzędu Marszałkowskiego. Zatwierdzony w formie pisemnej IPR należy złożyć w momencie zawarcia umowy stypendialnej. 

************************************************************************************************

INFORMACJA Z DNIA 27.03.2020 r.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków stypendialnych nie uległ zmianie.
Nabór trwa od 5 marca do 3 kwietnia 2020 r.

Przypominamy, że związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Europie i na świecie oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, Województwo Małopolskie, Departament Edukacji UMWM rekomenduje:

- wysyłanie wniosków stypendialnych pocztą tradycyjną na adres Dziennika Podawczego UMWM:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
z dopiskiem: Departament Edukacji,
- składanie wniosków do urny znajdującej się na parterze budynku na os. Teatralnym 4a w Krakowie,
- składanie wniosków do urny znajdującej się na parterze budynku Agendy Zamiejscowej w Tarnowie, przy al. Solidarności 5 w Tarnowie,
- składanie wniosków do urny znajdującej się na parterze budynku Agendy Zamiejscowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 52,
- w ostateczności: składanie wniosków osobiście do urny zewnętrznej znajdującej się przy ul. Racławickiej 56 (nowy budynek UMWM).

Jeżeli Wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie na dokumentach: „za zgodność z oryginałem”:
- wysłanie oryginałów dokumentów pocztą tradycyjną z adnotacją: „prośba o zwrot”,
- złożenie oryginałów z adnotacją: "prośba o zwrot" do urn znajdujących się w ww. lokalizacjach.

Dokumenty zostaną Państwu zwrócone wraz z informacją o zarejestrowaniu wniosku pocztą tradycyjną.

*************************************************************************************************

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2019/20120 w projekcie pn. „Regionalny Program Stypendialny” realizowanym w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

Wsparciem w projekcie mogą zostać objęci uczniowie, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego lub którzy są uczniami szkół zlokalizowanych na jego obszarze.

Szczegółowe zasady określa Regulamin wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - (tekst jednolity).

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2019/2020 (od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.) dla uczniów:
a) klas 5-7 szkoły podstawowej,
b) klas 8 szkoły podstawowej,
c) szkół ponadpodstawowych.

 1. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa następujące dokumenty:

1) pismo przewodnie do wniosku (docx., pdf.),

2) wniosek o przyznanie stypendium (xlsx.) (pdf.) - wersja podglądowa!

WNIOSEK NALEŻY UZUPEŁNIAĆ W FORMACIE .xlsx !!

3) kopię świadectwa za rok szkolny 2018/2019 poświadczoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie z wykazem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2018/2019.

UWAGA!! W przypadku uczniów klasy I Szkoły Ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej wymagane jest zaświadczenie ze wskazaniem przedmiotów oraz ocen jakie uczeń uzyskał tylko w roku szkolnym 2018/2019).

W przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty należy dołączyć:

4) kopię zaświadczenia organizatora konkursu lub olimpiady z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości poświadczoną za zgodność z oryginałem (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym),

5) kopię zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości poświadczoną za zgodność z oryginałem (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym),

6) kopię zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach przewidzianych tokiem studiów wydanego przez organizatora tych zajęć poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z kopią regulaminu studiów wyższych na podstawie którego zajęcia zostały zorganizowane,

7) kopię decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego (docx., pdf.) oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, gdy sprawa o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest w toku w takim przypadku Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia decyzji ustalającej prawo najpóźniej na 7 dni przed utworzeniem list pod rygorem nieudowodnienia okoliczności na którą Wnioskodawca się powołuje,

8) oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej (docx., pdf.),

9) kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia poświadczoną za zgodność z oryginałem.

*Osiągnięcia o których mowa w pkt 4-6 dot. roku szkolnego 2018/2019

 

Wnioskodawca uprawniony jest do przedłożenia innych dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń o ile udowadniają okoliczność, na którą Wnioskodawca się powołuje, a przedstawienie kopii lub oryginałów dokumentów, o których mowa powyżej, jest utrudnione bądź niemożliwe.

W przypadku uzasadnionych, okolicznościami sprawy, wątpliwości co do spełnienia deklarowanego kryterium, Wnioskodawca może zostać wezwany do przedstawienia dalszych dokumentów poświadczających okoliczność, na którą się powołuje.

Do niniejszego naboru zastosowanie znajdują również:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U z 2002 r., nr 13, poz. 125, z późn. zm.).
 2. Wykaz:
 1. wszystkie strony wniosku o przyznanie stypendium oraz oświadczenia, zaświadczenia oraz dokumenty/kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów powinny być spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe rozpięcie,
 2. ewentualne poprawki na wniosku o przyznanie stypendium lub oświadczeniach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami/parafami osób uprawnionych,
 3. wniosek o przyznanie stypendium powinien być składany w zaklejonej kopercie lub innym opakowaniu uniemożliwiającym utratę integralności dokumentów bądź przypadkowy wgląd do dokumentacji. Na kopercie lub opakowaniu należy zamieścić adnotację „Regionalny Program Stypendialny - wniosek o przyznanie stypendium 2019/2020”.
 4. Każdy z Wnioskodawców poza egzemplarzem składanym w tut. Urzędzie winien dysponować drugim (własnym) egzemplarzem/kopią dokumentacji.

Niedochowanie powyższych wymogów nie rodzi negatywnych konsekwencji dla Wnioskodawców, jednakże ich stosowanie usprawnia współpracę pomiędzy Wnioskodawcami, a tut. Urzędem.

Dokumenty należy składać w terminie od 5 marca do 3 kwietnia 2020 r.
Dokumenty związane z naborem można wnosić:

 • osobiście w godzinach od 8.00 do 16.00:

- w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego WM w:

 • Krakowie, na os. Teatralnym 4a – urna na parterze budynku,
 • Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 52 - urna na parterze budynku,
 • Tarnowie, przy al. Solidarności 5 - urna na parterze budynku,

- na Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie przy:
ul. Racławickiej 56 (parter nowego budynku),

- pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji.

Jeśli Wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie na dokumentach: "za zgodność z oryginałem":
- wysłanie oryginałów pocztą tradycyjną z adnotacją; "prośba o zwrot",
- złożenie oryginałów z adnotacją: "prośba o zwrot" do urn znajdujących się w ww. lokalizacjach.

Dokumenty zostaną Państwu zwrócone wraz z informacją o zarejestrowaniu wniosku pocztą tradycyjną.

O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, chyba że dokumenty zostały nadane w placówce operatora publicznego.

*************************************************************************************

Przed zawarciem umowy stypendialnej (docx., pdf.) Stypendysta zobowiązany jest do złożenia dokumentów zawierających dane, które zostały określone we wzorze:

 1. Indywidualnego Planu Rozwoju (docx., pdf.),
 2. oświadczenia o rachunku bankowym (docx., pdf.),
 3. oświadczenia dotyczącego przetwarzania wizerunku (docx., pdf.),
 4. przedstawienia formularza danych osobowych (docx., pdf.),
 5. oświadczenia uczestnika projektu (docx., pdf.) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

* Stypendysta jest zobowiązany do sporządzenia Indywidualnego Planu Rozwoju najpóźniej do dn. 4 maja 2020 r. (dokument jest składany w momencie utworzenia list rankingowych) oraz zawarcia porozumienia z Opiekunem dydaktycznym (wzór umowy (docx., pdf.) – dokument pozostaje u Wnioskodawcy).

Z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Stypendysta składa sprawozdanie* (.doc, .pdf).

* Stypendysta zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji IPR w terminie do 31 sierpnia 2020 r. do Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Wszelkie informacje w sprawie Regionalnego Programu Stypendialnego  są udzielane przez pracowników Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Zespołu ds. Stypendiów pod nr tel.:

 • Kraków:
  Dariusz Baranowski – p.o. Kierownika, tel.: 12 61 60 742,
  Patrycja Wądek – Starszy Specjalista, tel.: 12 61 60 743,
  Weronika Nowak – Podinspektor, tel.: 12 61 60 753,
  Mariusz Szmitke – Inspektor, tel.: 12 61 60 738,
  Wojciech Kucharski – Inspektor, tel.: 12 61 60 728,
  Monika Zatorska - Starszy Specjalista, tel.: 12 61 60 728.
 • Nowy Sącz:
  Łukasz Martyka – Podinspektor, tel.: 12 61 60 973,
  Piotr Grześków - Inspektor, tel.: 12 61 60 975.
 • Tarnów:
  Agnieszka Borzęcka – Inspektor, tel.: 14 68 88 810 wew. 119.
  Dariusz Niedojadło – Podinspektor, tel.: 14 68 88 810 wew. 119.
 • Sekretariat Departamentu EK: tel. 12 61 60 700,
  e-mail:                                                                                                                                                                     

Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na podstronie internetowej Województwa Małopolskiego, na której zamieszczono niniejsze ogłoszenie.