Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Europa Środkowa

Mapa Europy Środkowej ilustrująca obszar wsparcia programu Interreg Central Europe

Program Interreg Europa Środkowa jest programem współpracy transnarodowej. Program został zatwierdzony przez Komisję Europejską 16.12.2014 r. jako pierwszy z programów transnarodowych perspektywy 2014-2020.

Celem programu jest współpraca ponad granicami, która zmieniając miasta i regiony, uczyni je lepszymi miejscami do życia i pracy. Dzięki uwzględnieniu potrzeb wspólnych dla większości lub wszystkich regionów objętych wsparciem, program może lepiej służyć osiągnięciu efektów niż działania podejmowane jedynie na szczeblu krajowym.

Obszar wsparcia programu:

Austria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Polska, Słowacja, Słowenia oraz wybrane obszary Niemiec i Włoch.

Instytucja Zarządzająca: Miasto Wiedeń.

Budżet programu:

246,6 mln EURO (EFRR).

Poziom dofinansowania:

  • Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry - 85%;
  • Austria, Niemcy, Włochy – 80%.

Zakres wsparcia programu

Tematyka programu obejmuje innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe. Program wspiera głównie działania o charakterze miękkim, które mają znaczenie ponadnarodowe i tworzą trwałe rezultaty. Możliwa jest jednak realizacja inwestycji o charakterze pilotażowym lub demonstracyjnym. Projekty koncentrujące się wyłącznie na współpracy akademickiej bądź badaniach naukowych czy też na networkingu i wymianie doświadczeń, które nie przekładają się na konkretne i trwałe rezultaty, nie będą finansowane. Przykładowe produkty projektu, które muszą znaleźć praktyczne zastosowanie to m.in.: plany działań i rozwoju, modele współpracy, studia wykonalności, pilotażowe wdrożenia, rekomendacje dla decydentów i praktyków w danej dziedzinie.

Wymagania dotyczące partnerstwa

W każdym z projektów wymagany jest udział instytucji z co najmniej trzech państw. W projektach mogą uczestniczyć:

  • publiczne organy krajowe, regionalne i lokalne, w tym europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,
  • instytucje prywatne, w tym prywatne przedsiębiorstwa, posiadające osobowość prawną,
  • organizacje międzynarodowe działające na mocy prawa krajowego lub, z pewnymi zastrzeżeniami, na mocy prawa międzynarodowego.

Wskazane jest zaangażowanie w projekt różnych szczebli decyzyjnych i wykonawczych adekwatnych do podejmowanych w ramach inicjatyw działań.

 
 Priorytety i Cele Szczegółowe

1. Innowacje i zwiększanie konkurencyjności  

1.1 Poprawa trwałych powiązań pomiędzy podmiotami środkowoeuropejskich systemów innowacji w celu wzmocnienia regionalnej zdolności innowacyjnej;
1.2 Poprawa poziomu wiedzy i umiejętności dla rozwoju ekonomicznych i społecznych innowacji w regionach Europy Środkowej;

2. Strategie niskoemisyjne 

2.1 Opracowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej;
2.2 Poprawa terytorialnych strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie skutków zmian klimatycznych;
2.3 Poprawa  zdolności  do  planowania  mobilności  na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu obniżenia emisji CO2;

3. Zasoby naturalne i kulturowe 

3.1 Poprawa zintegrowanego zarządzania środowiskiem w celu ochrony i zrównoważonego wykorzystywania zasobów i dziedzictwa naturalnego
3.2 Poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystywania zasobów i dziedzictwa kulturowego;
3.3 Poprawa zarządzania środowiskowego na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszenia warunków życia;

4. Powiązania transportowe 

4.1 Poprawa planowania i koordynacji systemów regionalnego transportu pasażerskiego w celu utworzenia lepszych połączeń z krajowymi i europejskimi sieciami transportowymi;
4.2 Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku.
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                           Więcej szczegółów o Programie Interreg Europa Środkowa w dokumentach programowych:                                                                                                                                                                                                            

Dokument programowy (EN)
Dokument programowy (PL)

Logotyp promocyjny programu Interreg Europa Środkowa