Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

SYMBI

TYTUŁ PROJEKTU: "Symbioza przemysłowa na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego i efektywnego gospodarowania zasobami w gospodarce o obiegu zamkniętym -  Industrial SYMBIosis for Regional Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular Economy”.

Na zdjęciu roślina

PARTNER WIODĄCY: Agencja FUNDECYT (Hiszpania)

PARTNERZY PROJEKTU:

1. Park Naukowo-Techniczny Estremadury (Hiszpania)

2. Regionalne Ministerstwo Środowiska i Planowania Przestrzennego Andaluzji (Hiszpania)

3. Województwo Małopolskie (Polska)

4. Rządowe Biuro na rzecz Rozwoju i Europejskiej Polityki Spójności (Słowenia)

5. Region Molise (Włochy)

6. Region Kozani (Grecja)

7. Agencja Rozwoju Regionalnego Pannon Novum (Węgry)

8. Region Hame (Finlandia)

9. Uniwersytet HAMK (Finlandia)


KWOTA DOFINANSOWANIA DLA PROJEKTU Z EFRR:
1 607 825,00 euro, w tym Małopolska: 125 079,20 euro

OKRES REALIZACJI: 01.04.2016 - 31.03.2021

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg Europe (4.oś priorytetowa: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami).

Celem projektu SYMBI jest wspieranie polityk publicznych w zakresie dążenia do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez rozpowszechnienie symbiozy przemysłowej. Ponadto projekt ma wspierać wdrażanie instrumentów i działań w zakresie zmniejszenia kosztów produkcji i łagodzenia presji na środowisko przez zwiększoną efektywność wykorzystania zasobów i zmniejszoną emisję gazów cieplarnianych.

Strategicznym zamierzeniem projektu jest propagowanie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i symbiozy przemysłowej, a także zachęcanie podmiotów publicznych i prywatnych do tworzenia regionalnych rynków surowców wtórnych oraz przetwarzania odpadów w ramach ekosystemów innowacji przemysłowych. Projekt ma także za zadanie propagowanie idei tzw. zielonych zamówień w ramach inwestycji prowadzonych przez regionalne i lokalne podmioty publiczne, a także tworzenia sieci współpracy na rzecz GOZ pomiędzy interesariuszami w poszczególnych regionach.

Grafika

Symbioza przemysłowa w zakładach włókienniczych Yulon  w Lublanie (Słowenia) polega na przetwarzaniu syntetycznych surowców wtórnych (stare, zużyte sieci rybackie) do wytwarzania regenerowanego włókna nylonowego, które znajduje zastosowanie m.in. przy produkcji strojów kąpielowych i innych dzianin. Innowacyjnym rozwiązaniem w zakresie symbiozy gospodarczej  jest również  współpraca z parkiem wodnym Atlantis w  zakresie wykorzystania (odzyskiwania) nadmiaru energii cieplej ze ścieków przemysłowych z wymienionej firmy produkującej tekstylia do ogrzewania wody basenowej i całego obiektu parku wodnego. (Źródło: opr. własne na podstawie materiałów filmowych z wizyty studyjnej na Słowenii - SYMBI Video - Study visit in Slovenia)

W ramach projektu SYMBI, Województwo Małopolskie stworzyło metodologię gromadzenia danych nt. symbiozy przemysłowej, wykorzystania surowców wtórnych oraz gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) na poziomie regionalnym i krajowym. Ponadto przeprowadzona została analiza porównawcza polityk publicznych w zakresie symbiozy przemysłowej i GOZ dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej (UE-28) wraz z rekomendacjami, m.in. w zakresie polityki podatkowej (zniesienie podatku VAT dla produktów wykonanych z surowców wtórnych, wprowadzenie ulg podatkowych dla firm stosujących symbiozę przemysłową).

Wartością dodaną projektu jest podnoszenie świadomości społecznej na temat koncepcji symbiozy przemysłowej i gospodarki o obiegu zamkniętym oraz propagowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w dążeniu do jej wdrożenia, a także zachęcenie małych i średnich przedsiębiorstw do wykorzystania efektu synergii w ramach tworzenia sieci współpracy osobnych sektorów gospodarczych działających na tym dynamicznie rozwijającym się rynku.

Więcej o projekcie na stronie internetowej programu Interreg Europa.

Ulotka o projekcie SYMBI

Logo projektu SYMBI

DOBRE PRAKTYKI I PUBLIKACJE PROJEKTOWE:

 • czwartek, 15 października 2020
  Pierwszy w Polsce system poligeneracyjny został uruchomiony w zakładzie produkcji soków w Tymbarku. Wytwarza on w skojarzeniu energię elektryczną i cieplną oraz parę technologiczną i wodę lodową na potrzeby tego zakładu produkcyjnego należącego do Grupy Maspex. (...) więcej

  Zakład produkcji soków w Tymbarku

  Zakład produkcyjny w Tymbarku. Po prawej stronie elektrociepłownia z systemem poligeneracyjnym. Źródło: "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo - Warzywny" (Rocznik 2013, zeszyt 5-6)

  Poligeneracją określa się układ kogeneracji i chemiczny fabrykujący prąd elektryczny, ciepło (czyli to samo, co w przypadku kogeneracji), chłód, parę technologiczną oraz sprężone powietrze. Celem budowy instalacji poligeneracyjnej w Zakładach w Tymbarku było obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz ciepło technologiczne zakładu poprzez wykorzystanie biogazu, powstającego w zakładowej oczyszczalni ścieków, oraz gazu ziemnego, jako głównego paliwa do produkcji energii elektrycznej, pary technologicznej, wody lodowej i wody grzewczej. Aby osiągnąć wyznaczony cel, został zaprojektowany system poligeneracyjny, oparty na agregacie kogeneracyjnym o mocy elektrycznej 1,0 MWe, zasilanym paliwem dwumediowym, tj. biogazem oraz gazem ziemnym wysokometanowym.

  Zakład w Tymbarku posiada własną oczyszczalnię ścieków, wyposażoną w reaktor produkcji biogazu, w której podczas oczyszczania ścieków pochodzących z produkcji wytwarzane jest ok. 300 000 m3 biogazu/rok, co odpowiada zgromadzonej energii w ilości ok. 2350 MWh.

  Poza ściekami z zakładu trafiają tam także ścieki z Gminy Tymbark oraz z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Limanowej. Oczyszczanie ścieków zewnętrznych w zakładowej oczyszczalni stanowi przykład symbiozy przemysłowej. W przypadku zakładów w Tymbarku około 15% zapotrzebowania na energię elektryczną do produkcji soku pochodzi z biogazu powstającego w oczyszczalni ścieków. Zastosowanie  poligeneracji pozwala znacząco zmniejszyć nie tylko koszty prądu, ale także ciepła, chłodu i pary technologicznej.

  Wizualizacja systemu poligeneracji

  Wizualizacja i sterowanie systemem poligeneracyjnym w zakładzie w Tymbarku. Źródło: "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo - Warzywny" (Rocznik 2013, zeszyt 5-6)

  Instalacja poligeneracyjna zapewnia nie tylko tanią energię, ale także bezpieczeństwo energetyczne w przypadku przerw w dostawach energii spowodowanych coraz częstszymi i groźniejszymi anomaliami pogodowymi i technicznymi problemami systemu elektroenergetycznego w Polsce.  Dla wielu przedsiębiorców nawet krótkotrwała przerwa w dostawach energii elektrycznej skutkować może potężnymi stratami. Rozwiązaniem tego problemu mogą być autonomiczne systemy kogeneracyjne, gwarantujące stabilność i pewność dostaw energii.

  Więcej szczegółów na temat dobrej praktyki  TUTAJ.

 • poniedziałek, 12 października 2020
  Zakłady Górniczo – Hutnicze Bolesław w Bukownie (powiat olkuski) uruchomiły pierwszą na świecie instalację, która pozwala efektywnie odzyskać rudy cynku i ołowiu z tzw. odpadów poflotacyjnych. Przez kolejne 15 lat ZGH chce z nich zyskiwać 15 proc. wsadu do produkcji cynku, a docelowo dwie trzecie wsadu mają pochodzić z recyklingu. (...) więcej

  Hałada pogórniczych odpadów

  Flotacja  to w jeden z etapów przygotowania koncentratów cynku i ołowiu z rudy. Odpady powstające podczas procesu flotacji przez 60 lat były gromadzone przez 3 kopalnie zlokalizowane w rejonie ZGH Bolesław. W sumie w tym czasie zebrało się około 60 mln ton odpadów, zebranych w hałdzie o wysokości 30 m zajmującej powierzchnię 110 ha. Zdjęcie: kanał YouTube: materiał wideo: wnp.pl/TV

  Wtórny przerób odpadów pokopalnianych to dobry przykład symbiozy przemysłowej czyli procesu gospodarczego, w którym odpady z jednej firmy stają się użytecznym wkładem surowcowym w innej tworząc trwałą sieć wymiany zasobów, w myśl idei „twój odpad mój produkt”. Symbioza gospodarcza stanowi bardzo ważny element zapewnienia hucie wsadu w obliczu wyczerpywania się złóż rud cynku i ołowiu w kopalni (Olkusz-Pomorzany) zaopatrującej ZGH, której likwidacja została  zaplanowana na koniec 2020 r.  Huta od wielu lat  zwiększa udział we wsadzie surowców z odzysku (tlenki cynku), który stanowi obecnie około 30 proc., co czyni ZGH pierwszym zakładem na świecie w branży metali nieżelaznych wykorzystującym w tak dużym stopniu materiały z recyklingu.

  Zakłada się, że aż dwie trzecie wsadu będzie pochodzić z recyklingu, w tym  15 proc. wsadu uzyskanego z wtórnego przerobu cennych odpadów poflotacyjnych z górniczej hałdy. Władze przedsiębiorstwa zakładają, że zaprojektowana przez nich instalacja przerobi docelowo 2 mln odpadów rocznie. Z takiej ilości powstanie nawet 20 tys. ton koncentratów cynkowych. Przez najbliższych 15 lat będzie to stanowiło ok. 15 proc. wsadu do produkcji cynku.

  Instalacja do odzysku cynku z odpadów pokopalnianych

  Instalacja do odzyskiwania rudy cynku i ołowiu z odpadów poflotacyjnych o wartości 58 mln zł, została wyposażona w system, dzięki któremu na bieżąco monitorowana jest jakość koncentratu cynkowego. W ten sposób maksymalnie wykorzystywany jest wsad, który transportowany jest z hałdy. Rozbiórka połowy tej hałdy przeznaczonej do przerobu na koncentrat potrwa do 2030r. Zdjęcie: kanał YouTube: materiał wideo: wnp.pl/TV

  Więcej szczegółów na temat dobrej praktyki TUTAJ.