Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

SYMBI

TYTUŁ PROJEKTU: "Symbioza przemysłowa na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego i efektywnego gospodarowania zasobami w gospodarce o obiegu zamkniętym -  Industrial SYMBIosis for Regional Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular Economy”.

Na zdjęciu roślina

PARTNER WIODĄCY: Agencja FUNDECYT (Hiszpania)

PARTNERZY PROJEKTU:

1. Park Naukowo-Techniczny Estremadury (Hiszpania)

2. Regionalne Ministerstwo Środowiska i Planowania Przestrzennego Andaluzji (Hiszpania)

3. Województwo Małopolskie (Polska)

4. Rządowe Biuro na rzecz Rozwoju i Europejskiej Polityki Spójności (Słowenia)

5. Region Molise (Włochy)

6. Region Kozani (Grecja)

7. Agencja Rozwoju Regionalnego Pannon Novum (Węgry)

8. Region Hame (Finlandia)

9. Uniwersytet HAMK (Finlandia)


KWOTA DOFINANSOWANIA DLA PROJEKTU Z EFRR:
1 607 825,00 euro, w tym Małopolska: 125 079,20 euro

OKRES REALIZACJI: 01.04.2016 - 31.03.2021

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg Europe (4.oś priorytetowa: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami).

Celem projektu SYMBI jest wspieranie polityk publicznych w zakresie dążenia do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez rozpowszechnienie symbiozy przemysłowej. Ponadto projekt ma wspierać wdrażanie instrumentów i działań w zakresie zmniejszenia kosztów produkcji i łagodzenia presji na środowisko przez zwiększoną efektywność wykorzystania zasobów i zmniejszoną emisję gazów cieplarnianych.

Strategicznym zamierzeniem projektu jest propagowanie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i symbiozy przemysłowej, a także zachęcanie podmiotów publicznych i prywatnych do tworzenia regionalnych rynków surowców wtórnych oraz przetwarzania odpadów w ramach ekosystemów innowacji przemysłowych. Projekt ma także za zadanie propagowanie idei tzw. zielonych zamówień w ramach inwestycji prowadzonych przez regionalne i lokalne podmioty publiczne, a także tworzenia sieci współpracy na rzecz GOZ pomiędzy interesariuszami w poszczególnych regionach.

Grafika

Modelowy przykład symbiozy przemysłowej pomiędzy parkiem wodnym Atlantis, a firmą Yulon produkującą tekstylia w Lublanie (Słowenia). Symbioza polega m.in. na wykorzystaniu (odzyskiwaniu) nadmiaru energii cieplej ze ścieków przemysłowych z zakładów włókienniczych do ogrzewania wody basenowej i całego obiektu parku wodnego. Innowacyjnym rozwiązaniem jest również przetwarzanie syntetycznych surowców wtórnych (stare, zużyte sieci rybackie) do wytwarzania regenerowanego włókna nylonowego, które znajduje zastosowanie m.in. przy produkcji strojów kąpielowych i innych dzianin, (Źródło: opr. własne: A.Piskór  na podstawie materiałów filmowych z wizyty studyjnej na Słowenii - SYMBI Video - Study visit in Slovenia)

W ramach projektu SYMBI, Województwo Małopolskie stworzyło metodologię gromadzenia danych nt. symbiozy przemysłowej, wykorzystania surowców wtórnych oraz gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) na poziomie regionalnym i krajowym. Ponadto przeprowadzona została analiza porównawcza polityk publicznych w zakresie symbiozy przemysłowej i GOZ dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej (UE-28) wraz z rekomendacjami, m.in. w zakresie polityki podatkowej (zniesienie podatku VAT dla produktów wykonanych z surowców wtórnych, wprowadzenie ulg podatkowych dla firm stosujących symbiozę przemysłową).

Wartością dodaną projektu jest podnoszenie świadomości społecznej na temat koncepcji symbiozy przemysłowej i gospodarki o obiegu zamkniętym oraz propagowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w dążeniu do jej wdrożenia, a także zachęcenie małych i średnich przedsiębiorstw do wykorzystania efektu synergii w ramach tworzenia sieci współpracy osobnych sektorów gospodarczych działających na tym dynamicznie rozwijającym się rynku.

Więcej o projekcie na stronie internetowej programu Interreg Europa.

Ulotka o projekcie SYMBI

Logo Symbi

DOBRE PRAKTYKI I PUBLIKACJE PROJEKTOWE:

Więcej informacji wkrótce.