Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

CRinMA

TYTUŁ PROJEKTU: "ZASOBY KULTUROWE NA OBSZARACH GÓRSKICH - CULTURAL RESOURCES in the MOUNTAIN AREAS" (Akronim: CRinMA).

Obszary górskie w Małopolsce (Niedzica)

PARTNER WIODĄCY: Województwo Małopolskie (Polska)

PARTNERZY PROJEKTU:

 1. Województwo Podkarpackie (Polska)
 2. Regionalna Agencja Rozwoju Kraju Preszowskiego (Słowacja)
 3. UNCEM Piemont – Unia Gmin i Powiatów Górskich Piemontu (Włochy)
 4. AEM Promonte – Stowarzyszenie Przedstawicieli Obszarów Górskich (Francja)
 5. Gmina Montalegre (Portugalia)
 6. INORDE – Instytut Rozwoju Gospodarczego Prowincji Ourense  (Hiszpania)

KWOTA DOFINANSOWANIA DLA PROJEKTU Z EFRR: 1.217.250,00 Euro, w tym Małopolska: 218.600,00 Euro

OKRES REALIZACJI: 01.01.2017 - 30.06.2021

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg EUROPA (4 oś priorytetowa: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami). Celem projektu CRinMA jest zapewnienie skutecznej ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich zarówno w materialnym jak i niematerialnym wymiarze, m.in. poprzez wymianę doświadczeń w trakcje wizyt studyjnych, a także wypracowanie dobrych praktyk w powyższym zakresie. Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich jest bardzo istotna ze względu na zapewnienie różnorodności kulturowej Europy oraz zachowanie oryginalnych elementów krajobrazu kulturowego, lokalnych tradycji i zwyczajów dla przyszłych pokoleń.

Dziedzictwo materialne i niematerialne

Tradycyjna kultura ludowa stanowi ważny element materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego na terenach górskich Małopolski (fot.J.Waruś)

W oparciu o dotychczasowe bogate doświadczenie we wdrażaniu programów transgranicznych (Interreg Polska-Słowacja, ALCOTRA – Włochy, Francja oraz POCTEP – Portugalia, Hiszpania), partnerzy CRinMA postanowili skupić się na przygranicznych obszarach górskich, tj. Karpatach, Alpach oraz Transgranicznym Parku Gêres-Xurés, zakładając, że wiele wyzwań w zakresie zrównoważonego wykorzystania oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, pojawiających się na danym obszarze geograficznym obejmującym obie strony granicy jest podobnych.

Projekt CRinMA, którego liderem jest Województwo Małopolskie, został wyróżniony przez Komisję Europejską prestiżowym znakiem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Dzięki temu uda się jeszcze skuteczniej promować i chronić dorobek społeczności, które żyją na terenach najważniejszych pasm górskich w Europie. Wszystkie działania CRinMy będą też odpowiednio oznakowane graficznie oraz promowane przy użyciu #EuropeForCulture.

Logotyp promocyjny projektu CRinMA

Więcej szczegółów o projekcie na stronie internetowej Programu Interreg EUROPE.

Ulotka w wersji elektronicznej (PL) - do pobrania.


DOBRE PRAKTYKI I PUBLIKACJE PROJEKTOWE:

 • wtorek, 09 lutego 2021
  Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego „Kultura na obszarach górskich", który przedstawia jedynie fragmentaryczny obraz kulturowej różnorodności i dynamiki wielowiekowego dziedzictwa Karpat na pograniczu polsko-słowackim Małopolski, Podkarpacia i Spiszu – zarówno w materialnym, jak i niematerialnym wymiarze. (...) więcej

  Film w dwóch wersjach językowych adaptowanych  do potrzeb osób niedosłyszących (napisy PLEN) został umieszczony na profilu społecznościowym YouTube "Lubię Małopolskę".

   

   

   

  Więcej szczegółów o projekcie CRinMA znajduje się na  oficjalnym serwisie internetowym  programu Interreg Europe  - https://www.interregeurope.eu/crinma.

 • piątek, 11 września 2020
  Ekomuzea, czyli muzea rozproszone, stanowią ciekawą i innowacyjną alternatywę dla skupionych w jednej lokalizacji, a często w jednym budynku, tradycyjnych, znanych od wieków muzeów. W przeciwieństwie do muzeów, ekomuzea tworzą sieć rozproszonych w terenie obiektów, gromadzących żywą i działającą kolekcję, gdzie elementy przyrodnicze, kulturowe i historyczne są prezentowane w miejscu swego występowania i zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. (...) więcej

  Ekomuzem Barroso

  Ekomuzeum Barroso to innowacyjny projekt, który łączy nowe technologie z dziedzictwem kulturowym mieszkańców rejonu Barroso (Gmina Montalegre, Portugalia). W przestrzeni tego etnograficznego centrum interpretacyjnego przełamuje się stare zasady muzeologii, wprowadzając nową koncepcję - "Eksponat. Proszę, dotknij". Wizyta staje się interaktywną przygodą.

  Do głównych celów kreowania ekomuzeów możemy zaliczyć:

  ochronę zasobów naturalnych i kulturowych  w oryginalnym miejscu ich występowania;
  odkrywanie i interpretację miejscowego dziedzictwa;
  zaangażowanie lokalnej społeczności i wzmacnianie lokalnej tożsamości;
  rozwój zrównoważonej turystyki i promocji lokalnych wytworów.

  Podstawowym założeniem ekomuzeów jest współuczestniczenie zwiedzających w wydarzeniach kreowanych przez te jednostki. Oprócz zwiedzania poszczególnych obiektów ekomuzea oferują także:  

  możliwość degustacji lokalnych produktów kulinarnych;
  – uczestniczenie w warsztatach rzemiosła (np. kowalstwo, garncarstwo);
  – wędrowanie ścieżkami edukacyjnymi (tematycznymi);
  – zajęcia sportowe w terenie (np. bieg na orientację) lub artystyczne (związane z tematem danej placówki lub regionem);
  – możliwość zakupu lokalnych produktów rękodzieła i specjalności kulinarnych.

                                                                                                                                                                                                   

  Ekomuzeum Terrazzamenti

  EcoMuseo dei Terrazzamenti e della vitae - obóz praktyk dla studentów architektury (Region Alta Langa, Piemont, Włochy). Poprzez kreowanie interesującej oferty w innowacyjny sposób, ekomuzea mogą przyciągać nowe grupy odwiedzających i  turystów, znudzonych tradycyjnymi formami muzealnictwa.

  Podwaliny ekomuzeów w Europie Zachodniej pojawiły się w latach 60. XX wieku (Francja). Od lat 70. do dziś powstało na świecie około 300 ekomuzeów, z czego większość (około 200) w Europie. W Polsce działa ponad 20 ekomuzeów. Dobrym przykładem takiej jednostki w Małopolsce jest Ekomuzeum „Babia Góra”.  

  Więcej szczegółów na temat dobrej praktyki TUTAJ

 • piątek, 28 sierpnia 2020
  Dobrą praktyką jest nowatorskie podejście projektowe, polegające na położeniu szczególnego nacisku na działaniach w zakresie rewitalizacji tradycyjnych umiejętności rolniczych, rozwoju ekoturystyki oraz budowaniu kompetencji w zarządzaniu środowiskiem na specyficznym obszarze, jakim jest rezerwat chroniony biosfery UNESCO w Parku Narodowym Peneda-Gerês (Portugalia). (...) więcej

  Fragment obszaru Parku Peneda Geres

  Park Peneda-Gerês został założony 40 lat temu, by chronić endemiczne gatunki flory i fauny dla celów edukacyjnych, naukowych i turystycznych. Strefę chronioną można odwiedzać przez cały rok.

  Koncentracja na rozwoju ekoturystyki i edukacji szkolnej oraz przywróceniu tradycyjnych technik rolniczych i pasterstwie na terenie Parku i okolic, przyniosły wymierne korzyści dla lokalnej społeczności, w tym m.in. nowe miejsca pracy i sposoby zarobkowania. Projekt  przyczynił się także do zatrzymania procesu migracji mieszkańców, zwłaszcza osób młodych z tego peryferyjnego, najbardziej wysuniętego na północ obszaru Portugalii graniczącego z Hiszpanią.

  Peneda Geres - centrum interpretacyjne

  W ramach projektu utworzono centrum interpretacyjne, które ma służyć turystom odwiedzającym Park, a także przyciągnąć wycieczki szkolne. Wytyczono 5 ścieżek edukacyjnych, które pozwalają zapoznać się ze specyfiką krajobrazu kulturowego.

  Dobra praktyka może być przeniesiona do innych podobnych regionów górskich/wiejskich/peryferyjnych, które starają się przyciągnąć nowych mieszkańców, zwłaszcza młode rodziny oraz osoby przedsiębiorcze otwarte na nowe sposoby zarobkowania, np. tradycyjne pasterstwo, produkcja serów, ekoturystyka, które bazują na  wykorzystaniu  potencjału  lokalnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

  Krowy rasy Barrosso w Parku Peneda Geres

  Podczas wędrówek po Parku Peneda-Gerês można spotkać długorogie krowy rasy barrosão hodowane jedynie w tym regionie. W ramach projektu, 400 młodych rolników i pasterzy zostało przeszkolonych w zakresie tradycyjnych metod pasterskich.                                                                                                                                                                                               

  Więcej szczegółów na temat dobrej praktyki  TUTAJ.

 • poniedziałek, 01 czerwca 2020
  W ciekawej i nowoczesnej edytorskiej formule ukazała się kolorowa broszura poświęcona prezentacji wybranych aspektów zarządzania dziedzictwem kulturowym na obszarach górskich trzech transgranicznych regionów Europy: Karpat (pogranicze polsko-słowackie), Alp (pogranicze francusko-włoskie) oraz terenu górskiego rezerwatu biosfery wyróżnionego przez UNESCO, Parku Gerês-Xurés (pogranicze portugalsko-hiszpańskie). (...) więcej

  Niniejsza publikacja przedstawia jedynie fragmentaryczny obraz kulturowej różnorodności i dynamiki dziedzictwa w poszczególnych regionach objętych projektem – zarówno w materialnym, jak i niematerialnym wymiarze. Opracowanie to uświadamia nam jednocześnie, że wiele wyzwań w zakresie zrównoważonego wykorzystania oraz ochrony zasobów kulturowych i naturalnych, które pojawiają się na danym geograficznym obszarze górskim, jest podobnych, niezależnie od granic administracyjnych.

  Zapraszamy do lektury!

  Broszura w wersji elektronicznej (PL)  - do pobrania

  Broszura w wersji adaptowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową - do pobrania

  Broszura w wersji angielskiej (EN) - do pobrania