Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

ITHACA

TYTUŁ PROJEKTU: "INNOWACJE W ZDROWIU I OPIECE DLA WSZYSTKICH - InnovaTion in Health And Care for All" (Akronim: ITHACA).

Grafika przedstawiająca rodzinę

PARTNER WIODĄCY: Prowincja Północnej Brabancji (Holandia)

PARTNERZY PROJEKTU:

 • Region Zelandii (Dania),
 • Uniwersytet w Lublanie (Słowenia),
 • Autonomiczny Region Friuli-Wenecja Julijska (Włochy),
 • NHS Liverpool Clinical Commissioning Group (Wielka Brytania),
 • Autonom Lab z Limoges (Francja),
 • BIOEF – Baskijska Fundacja na rzecz Innowacji i Badań w obszarze zdrowia (Hiszpania),
 • Województwo Małopolskie (Polska),
 • Kraj związkowy Badenia-Wirtembergia (Niemcy).

KWOTA DOFINANSOWANIA DLA PROJEKTU Z EFRR: 1.923.679,20 Euro, w tym Małopolska: 153.844,90 Euro

OKRES REALIZACJI: 01.01.2017 - 31.12.2021

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg EUROPA (1. oś priorytetowa: Badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje).

Celem projektu jest zidentyfikowanie innowacji w opiece społecznej i zdrowotnej oraz udoskonalenie polityk publicznych w tym zakresie. Partnerzy wspierają działania mające na celu budowanie i rozwijanie ekosystemów działających na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się. Aby to osiągnąć, niezbędnym warunkiem jest dokonanie oceny istniejących zasobów i powiązań, zaangażowanie różnego typu instytucji działających w regionie w proces wymiany doświadczeń między partnerami projektu, a w rezultacie wypracowanie realnych rekomendacji dla polityk publicznych.

Ekosystem to słowo klucz w projekcie ITHACA. Może on przyjąć formę poczwórnej helisy (sieci współpracy obejmującej władze publiczne, instytucje naukowe, sektor prywatny i społeczeństwo obywatelskie), której tworzenie – a raczej wzmocnienie – jest ambicją Województwa Małopolskiego. Jednakże nie jest to traktowane jako cel sam w sobie, a jedynie sposób na osiągnięcie celu głównego, jakim jest kształtowanie europejskiego rynku opieki zdrowotnej i społecznej na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się.

Na zdjęciu łóżko, sprzęt medyczny

Living Lab IRIS w Lublanie oraz dom demonstracyjny LebensPhasenHaus w Tybindze są przestrzenią do testowania produktów i usług w warunkach, w których rzeczywiście są używane, fot.M.Klimczyk

Wartością dodaną projektu ITHACA jest rozwinięta metodologia wymiany doświadczeń, prowadzona w formule oceny wzajemnej (peer evaluation). Podczas wizyt studyjnych u poszczególnych partnerów,  eksperci oraz przedstawiciele poczwórnej helisy z regionów partnerskich zapoznawali się z rozwiązaniami stosowanymi w regionie gospodarza, a następnie podczas warsztatów dokonywali ich oceny i proponowali rekomendacje do zmian i  usprawnień (EEPE - Exchange of Experience and Peer Evaluation). Wskazywali również, które dobre praktyki można by przetransferować do innych regionów partnerskich projektu. Efektem tych warsztatów są studia przypadku (ang. Case Study Reports – dostępne w angielskiej wersji językowej na stronie internetowej projektu.

Ulotka_o_projekcie_IHTACA.pdf

Więcej o projekcie na stronie internetowej Programu Interreg EUROPE.

Logo ITHACA

DOBRE PRAKTYKI I PUBLIKACJE PROJEKTOWE:

 • środa, 20 stycznia 2021
  Potrzebę zastosowania innowacji i technologii cyfrowych wspierających ludzi starszych i niepełnosprawnych silnie popiera Unia Europejska, która od 2008 r. zaangażowała się inicjatywę „Nowoczesne technologie w służbie osobom starszym w środowisku zamieszkania” (Ambient Assisted Living, akronim: AAL). Tego typu rozwiązania stanowią kluczowy czynnik umożliwiający osobom starszym i niepełnosprawnym samodzielne, dłuższe pozostawanie w swoim mieszkaniu i zapewniający im poczucie bezpieczeństwa. (...) więcej

  Tablicas ze schematem przedstawiającym inteligentne technologie w mieszkaniu demonstracyjnym IRIS w Uniwersyteckim Centrum Rehabilitacji w Lubljanie (Słowenia)

  Schemat przedstawiający ideę i zastosowanie inteligentnych technologii wspierających osoby starsze i niepełnosprawne  w mieszkaniu demonstracyjnym "Smart Home IRIS" w Uniwersyteckim Instytucie Rehabilitacji w Lublanie;  źródło: ze zbiorów parterów projektu ITHACA

  Zastosowane w ramach ww. inicjatywy "Ambient Assisted Living" (AAL) rozwiązania obejmują m.in.:

  • inteligentne przestrzenie mieszkalne, wykrywające i łagodzące problemy występujące u osób w podeszłym wieku, takie jak utrata pamięci, błądzenie, problemy zdrowotne;
  • inteligentne produkty, takie jak podłogi wyposażone w czujniki i obuwie z siłownikami, wykrywające upadki lub zapobiegające im, opaski i wisiorki służące do uruchamiania alarmów pomocy socjalnej, czy urządzenia przypominające o konieczności zażycia tabletki;
  • cyfrowe usługi informacyjne, obejmujące m.in. sferę bezpieczeństwa, monitorowanie stanu zdrowia (e-zdrowie) i zdalnej opieki (teleopieka). Interesującym rozwiązaniem teleinformatycznym adresowanym do odbiorców w starszym wieku są również systemy zdalnego sterowania urządzeniami domowymi (np. pralką, mikrofalówką, ogrzewaniem), dzięki któremu nawet starsze osoby niepełnosprawne mogą korzystać z tych urządzeń bez pomocy osób trzecich.

  Dobrym przykładem zastosowania koncepcji AAL służącej osobom starszym i niepełnosprawnym jest Inteligentne Mieszkanie IRIS („Smart Home IRIS”), które funkcjonuje w ramach Uniwersyteckiego Centrum Rehabilitacji w Lublanie. Miejsce to stworzono z myślą o pacjentach, którzy po udarach lub uszkodzeniach kręgosłupa  na nowo uczą się funkcjonować w środowisku domowym. Wyposażono je w technologie wspierające samodzielne życie osoby z niepełnosprawnościami  i umożliwiono pacjentom oraz ich rodzinom oswojenie się z tymi ulepszeniami.

  Mieszkanie demonstracyjne Smart Home IRIS, po lewej stronie łóżko z urządzeniami rehabilitacyjnymi, po lewej stronie łazienka przystosowana do potrzeb osob niepłenosprawnych m.in. z uszkodzeniami kręgosłupa lub po amputacji kończyn

  Smart Home IRIS jest inteligentnym rozwiązaniem znajdującym się na pograniczu obiektów mieszkalnych i leczniczych dla osób starszych i niepełnosprawnych; źródło: zbiory projektu ITHACA

  Inteligentne rozwiązania służące osobom starszym i niepełnosprawnym mają niebagatelne znaczenie w realizacji koncepcji samodzielnego, autonomicznego i godnego życia we własnym mieszkaniu.

  Więcej szczegółów na temat dobrej praktyki TUTAJ.

 • poniedziałek, 28 grudnia 2020
  Chociaż istnieje wiele możliwości skorzystania ze wsparcia w opiece nad seniorem w środowisku zamieszkania, ciężar opieki nad seniorem często spoczywa na opiekunach nieformalnych, głównie rodzinnych. Alternatywą wobec opieki sprawowanej przez rodziny jest opieka instytucjonalna, która jest kosztowna i często przerasta możliwości finansowe wielu seniorów i ich rodzin. (...) więcej

  W ostatnich dekadach wsparcie opiekunów nieformalnych osób starszych staje się  coraz częściej rozwijanym segmentem polityki społecznej wielu krajach Europy, w szczególności we Francji.

  Popularne są różne formy wsparcia opiekunów nieformalnych (głównie rodzinnych). Z  jednej strony jest to tzw. opieka wytchnieniowa realizowana w zróżnicowanym otoczeniu – od domowego, poprzez krótkie pobyty dzienne, aż po całodobowe ośrodki stałego pobytu, z drugiej doradztwo, grupy wsparcia i ośrodki wsparcia dla opiekunów nieformalnych oraz ich podopiecznych.

  Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych we Francji - po lewej stronie pomieszczenie do odpoczynku dla opiekunów i ich podopiecznych, po prawej stronie testowany sprzęt i wposażenie do opieki nad osobami starszymi

  Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Pôle Aidant /Aidé prowadzone przez Stowarzyszenie Adpad (Aide aux personnes à domicile) w Limoges (Nowa Akwitania, Francja), źródło: ze zbiorów parterów projektu ITHACA

  W ramach utworzonego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Pôle Aidant / Aidé w Limoges o podniesieniu dobrostanu osoby sprawującej ciężar opieki nad seniorem  myśli się wielowymiarowo.
  Po pierwsze z intencją wyręczenia/uzupełnienia sprawowanej przezeń często w trybie 24/7 opieki; po drugie z intencją podniesienia kompetencji opiekuńczych poprzez doradztwo, szkolenia, testowanie nowych urządzeń/sprzętów etc.; po trzecie z intencją integracji społecznej i podniesienia dobrego samopoczucia poprzez wsparcie psychologiczne i zapewnienie warunków do odpoczynku w specjalnie do tego przygotowanych pokojach dla opiekuna i podopiecznego.

  Te trzy wymiary wzajemnie się wzmacniają i uzupełniają oraz rzutują na potencjał długotrwałego sprawowania opieki (przy redukowaniu ryzyka wypalenia) oraz podtrzymania jej jakości (przez podnoszenie kompetencji opiekuńczych).

  Więcej szczegółów na temat dobrej praktyki TUTAJ.