Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Interreg Polska - Słowacja 2021-2027

Rozpoczęła się nowa edycja programu Interreg Polska-Słowacja na lata 2021-2027.

Ochrona środowiska, kultura i turystyka, transgraniczna mobilność, współpraca instytucji i obywateli – to najważniejsze obszary tematyczne, w których będą mogły rozwijać się tereny przy granicy Polski i Słowacji.Komisja Europejska zatwierdziła program Interreg Polska-Słowacja (26 września 2022 r.). Budżet programu to prawie 130 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)  dla pogranicza polsko-słowackiego.

Trzy zdjęcia ilustrujace najważniejsze obszary tematyczne nowego Programu Interreg Polska- Słowacja: ochrona środowiska, turystyka i mobilność transgraniczna.

Zdjęcie ilustrujące obszary tematyczne nowego programu Interreg Polska- Słowacja, źródło: https://pl.plsk.eu

Nowy program współpracy transgranicznej Interreg Polska − Słowacja 2021−2027 zatwierdzony przez Komisję Europejską można pobrać TUTAJ.

Wyzwania, priorytety i zasięg terytorialny

Nowy program wspiera projekty współpracy transgranicznej w czterech obszarach tematycznych, tzw. osiach priorytetowych programu. Program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 będzie realizował swoje działania w ramach czterech osi priorytetowych:

  • Przyjazne naturze i bezpieczne pogranicze,
  • Lepiej połączone pogranicze,
  • Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze,
  • Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza.

Uwzględnia również nowe ważne aspekty, takie jak transformacja cyfrowa, Europejski Zielony Ład oraz premiowanie partycypacji społecznej (projekty z obszaru turystyki i kultury). 

Program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 promuje współpracę transgraniczną pomiędzy Polską a Słowacją.  Zasięgiem terytorialnym obejmuje regiony przygraniczne:

  • w Polsce – podregiony (powiaty) w Województwie Małopolskim, Województwie Podkarpackim i Województwie Śląskim;
  • na Słowacji – podregiony: Żyliński Kraj Samorządowy i Preszowski Kraj Samorządowy oraz powiat Spiska Nowa Wieś w Koszyckim Kraju Samorządowym.

Obszar wsparcia w Województwie Małopolskim obejmuje: powiaty olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski, myślenicki, tatrzański, nowotarski, limanowski, gorlicki, nowosądecki i miasto na prawach powiatu Nowy Sącz.

Po stronie słowackiej: Preszowski Kraj Samorządowy, Żyliński Kraj Samorządowy oraz powiat Spiska Nowa Wieś w Kraju Koszyckim.

Na zdjęciu uroczysta inauguracja nowego Programu POlska-Słowacja z udziałem przedstawicieli rządów Polski i Słowac Dwie kobiety reprezentujące stronę słowacką i dwóch mężczyzn ze polskiej strony ( Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej))

Dwanaście powiatów skorzysta z pieniędzy na rozwój transgraniczny w Małopolsce. Zdjęcie z inauguracji programu Interreg Polska - Słowacja 2021 - 2027 w Bielsku-Białej w dniu 19.10.2022 r., fot. Adam Stano/Radio eM

Jaki będzie nowy program?

Priorytety Programu wpisują się w strategię Europejskiego zielonego ładu, a przy wyborze projektów będą wykorzystywane kryteria, które promują zielone rozwiązania. Realizowane w Programie projekty będą wspierać cele środowiskowe i klimatyczne polityki spójności w tym także dotyczące bioróżnorodności.

Program na lata 2021-2027 otwiera się na udział małych i średnich przedsiębiorstw w projektach dotyczących:

  • przystosowania do zmian klimatu oraz zapobieganiu ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi;
  • wzmacniania ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej;
  • wzmacniania roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

Ponadto nowością w programie jest partycypacja społeczna. Partycypacja polega na włączaniu różnych grup społecznych w projektowanie i wdrażanie przedsięwzięć w sektorach kultury i turystyki. Partycypacja jest po to, aby projekty lepiej odpowiadały na różne potrzeby społeczne.

W nowej edycji programu Interreg Polska-Słowacja, w latach 2021-2027, będzie kontynuowane dofinansowanie dla dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, współpracy instytucji i mieszkańców. Pojawią się także nowe tematy związane z dostosowaniem się do zmian klimatu i utrzymaniem bioróżnorodności na południowym pograniczu.

Istotnym elementem działań w zakresie społecznego i gospodarczego rozwoju turystyki na pograniczu jest tworzenie sieci współpracy instytucji różnych sektorów, np. współpraca instytucji publicznych z sektorem prywatnym w celu świadczenia usług dla społeczności lokalnych oraz turystów. W programie ze Słowacją będzie możliwa bezpośrednia współpraca z sektorem MŚP.

Jednym z najważniejszych wyzwań będzie minimalizowanie negatywnych skutków pandemii, w szczególności w branżach związanych z ruchem turystycznym. W nowym programie Polska-Słowacja działania związane z edukacją będą mogły być wspierane w zakresie tematów związanych ze zwiększeniem świadomości mieszkańców odnośnie do dbania o czystość środowiska naturalnego, zmian klimatu, bioróżnorodności, segregacji odpadów, energooszczędności, dbania o czystość środowiska naturalnego.

Praktyczne informacje dla Wnioskodawców

Poniżej zamieszczamy informacje o kwalifikowalnych typach działań, beneficjentów, szczegółach dotyczących nowości w  projektach - premiowanie partycypacji społecznej (projekty z obszaru turystyki i kultury) oraz orientacyjny harmonogram naborów na rok 2022. Pierwsze konkursy na projekty wystartują w grudniu 2022 r.

Jakie typy działań są kwalifikowalne - rozdz. 2.6 Podręcznika beneficjenta

Polskie instytucje i organizacje, które mogą uzyskać dofinansowanie

Słowackie instytucje i organizacje, które mogą uzyskać dofinansowanie

Partycypacja - rozdział 2.5 Podręcznika beneficjenta

Orientacyjny harmonogram naborów na 2022 rok w Programie Interreg Polska − Słowacja 2021 -2027.pdf

Ponadto, zapraszamy do  skorzystania z usług Regionalnego Punktu Kontaktowego w Krakowie działającego w ramach struktur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Więcej szczegółów w zakładce "Regionalny Punkt Kontaktowy".Logotyp programu Interreg Polska - Słowacja na lata 2021 - 2027

Żródła internetowe:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/startuje-nowa-edycja-programu-interreg-polska-slowacja (dostęp: 19.10.2022)

https://www.radioem.pl/doc/7894504.Slaskie-Interreg-Polska-Slowacja-Pieniadze-poplyna-do-czterech (dostęp: 20.10.2022)