Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Interreg Polska - Słowacja 2014-2020

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja (PL - SK) jest instrumentem finansowania przygranicznych obszarów Polski i Słowacji, wdrażanym na terenie województwa małopolskiego w kolejnych edycjach od chwili wejścia Polski do UE. 5- ta edycja Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014 -2020 wspiera m.in. działania z zakresu ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, rozwoju transportu transgranicznego oraz edukacji.

Mapa z obszarem wsparcia programu Interreg Polska - Słowacja

Mapa ilustrująca obszar wsparcia Programu Interreg Polska - Słowacja. Obszar wsparcia w Województwie Małopolskim obejmuje: powiaty olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski, myślenicki, tatrzański, nowotarski, limanowski, gorlicki, sądecki i miasto na prawach powiatu Nowy Sącz.
Po stronie słowackiej: Preszowski Kraj Samorządowy, Żyliński Kraj Samorządowy oraz powiat Spiska Nowa Wieś w Kraju Koszyckim.

 Budżet programu: ponad 178 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W perspektywie finansowej 2007-2013 w ramach Programu PL - SK zatwierdzono do realizacji 109 projektów złożonych przez partnerów z terenu  Małopolski i Słowacji na łączną kwotę dofinansowania ponad 150 mln euro. Dofinansowanie uzyskały głównie projekty miękkie, nieinfrastrukturalne, w tym m.in. z zakresu turystyki, ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza oraz tworzenia sieci współpracy. Natomiast w ramach wsparcia projektów „twardych”, w szczególności z zakresu infrastruktury drogowej, zbudowano lub zmodernizowano ponad 230 km dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ponad 100 km nowych ścieżek rowerowych. W ramach realizowanych projektów z zakresu infrastruktury ochrony środowiska po stronie polskiej wybudowano łącznie ponad 220 km sieci wodno-kanalizacyjnej8 nowoczesnych oczyszczalni ścieków.

Ponadto, w ramach tzw. projektów parasolowych, w tym m.in. z udziałem partnerów z terenu Małopolski (Związek Euroregion ”Tatry” i Stowarzyszenie Region Beskidy) dofinansowanie uzyskało 731  mikroprojektów o łącznej wartości ponad 23 mln euro.

Opisy wszystkich zrealizowanych projektów znajdują się na internetowej stronie Programu www.plsk.eu, zaś opisy mikroprojektów na stronach poszczególnych partnerów Projektu Parasolowego (Euroregion Karpacki Polska, Związek Euroregion ”Tatry”, Stowarzyszenie Region Beskidy, Wyższa Jednostka Terytorialna Preszów, Wyższa Jednostka Terytorialna Żylina). 

Inforgrafika ilustrująca ważniejsze efekty Programu Intereg Polska- Słowacja

Źródło:  Atlas Polsko-Słowackiego Pogranicza, Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, s.4.

W obecnej perspektywie 2014-2020, wg danych na koniec 2018 r. zatwierdzono do realizacji 51 projektów (w tym 6 projektów parasolowych) na łączną kwotę dofinansowania 124 mln euro.  W ramach 6 projektów parasolowych zakontraktowano 221 mikroprojektów na kwotę 12,4 mln euro. Kluczowymi zadaniami w bieżącej edycji Programu PL - SK jest ochrona, promowanie i rozwój zasobów środowiska i dziedzictwa kulturowego. Ze środków programu wspierana jest też modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej usprawniającej komunikację między Polską a Słowacją oraz dostosowanie edukacji zawodowej do wymogów transgranicznego rynku pracy. Na realizację zadań w tych trzech obszarach tematycznych przeznaczono 169,3 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity budżet Programu (łącznie z pomocą techniczną) wynosi 178,6 mln euro.

Programy współpracy transgranicznej na obszarze Małopolski są znaczącym uzupełnieniem realizowanych programów regionalnych oraz sektorowych, są też doskonałym instrumentem, który pozwala na wspieranie różnych inicjatyw, dzięki którym współpraca na pograniczu polsko-słowackim owocnie się rozwija.

Oficjalna strona Wspólnego Sekretariatu Technicznego TUTAJ.

Logotyp promocyjny programu Interreg Polska - Słowacja