Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

EWT 2021-2027

Programy współpracy terytorialnej Interreg / EWT, obejmujące współpracę transgraniczną, transnarodową i międzyregionalną będą kontynuowane także w nowej perspektywie finansowej po roku 2020. Obecnie trwają prace zmierzające do określenia form, celów i tematyki programów Interreg w latach 2021 – 2027. Pierwsze nabory na projekty planowane są na lata 2021 - 2022.

Podstawą trwających prac jest pakiet propozycji KE opublikowany w maju 2018. W pakiecie tym znalazło się odrębne rozporządzenie dotyczące programów Interreg (współpracy terytorialnej) oraz rozporządzenie dotyczące tzw. mechanizmu transgranicznego, pozwalającego rozwijać współpracę na terenach przygranicznych.

Planowane są następujące komponenty współpracy terytorialnej:

A – współpraca transgraniczna (w Małopolsce Program Polska – Słowacja 2021-2027)

B – współpraca transnarodowa (w Małopolsce planowana jest kontynuacja Programów Europa Środkowa oraz Regionu Morza Bałtyckiego)

C – współpraca międzyregionalna (obejmująca całe terytorium UE: planowana kontynuacja Programu Interreg Europa, URBACT, ESPON)

D – (nowy komponent) – współpraca z regionami oddalonymi UE

Zakłada się, że budżet na programy Interreg ulegnie nieznacznemu zmniejszeniu (8,4 mld euro). UE proponuje także, by poziom dofinansowania projektów „wewnątrz” UE wyniósł 70%.

Środki na EWT na lata 2021 -2027

                                                                 źródło: dane Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, stan na grudzień 2019 r.

Programy Interreg będą wpisywać się tematycznie w 5 celów polityki spójności całej UE. Dodatkowo określono dwa cele specyficzne dla Interreg. Każdy program będzie musiał się skupić na kilku wybranych i ściśle opisanych celach (zasada tzw. koncentracji tematycznej).

 

Cele tematyczne EWT na lata 2021-2027

Dodatkowe cele specyficzne EWT na lata 2021 - 2027

                                                         źródło: dane Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, stan na grudzień 2019 r.

Stan prac nad poszczególnymi Programami (dostępnymi dla beneficjentów w Małopolsce)

Program Europa Środkowa

  • W fazie konsultacji jest przygotowany w kwietniu 2020 dokument kierunkowy, opisujący ogólnie jaki zakres tematyczny i problemowy powinien być przedmiotem Programu
  • Trwają prace nad określeniem tematyki Programu (dyskutowane cele: środowisko, innowacje, Europa bliżej obywateli)

Program Regionu Morza Bałtyckiego

  • Został przygotowany dokument kierunkowy (listopad 2019)
  • Określana jest szczegółowa tematyka Programu (dyskusja obejmuje cele: środowisko, innowacje, lepsze zarządzanie Interreg)
  • Wdrażanie Programu będzie ściśle powiązane z makroregionalną Strategią UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

Program Interreg Europa

  • Program przygotowywany jest bez dokumentu kierunkowego – dyskusja toczy się w ramach badań ankietowych i prac warsztatowych
  • Projekty w ramach Programu mają się charakteryzować wymianą doświadczeń i mają służyć poprawie zdolności instytucjonalnej oraz wspieraniu polityki regionalnej

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja 2021-2027

  • Trwają prace polsko – słowackiej Grupy Roboczej w ramach której przygotowano analizę społeczno – ekonomiczną pogranicza polsko – słowackiego
  • Analiza zdefiniowała najważniejsze obszary tematyczne pogranicza: demografia, sfera społeczna, natura i kultura, środowisko, sfera gospodarcza, transport i komunikacja oraz potencjał instytucjonalny

Wszystkie programy zamierzają uwzględnić zmiany wynikające z trwającego w krajach UE stanu epidemii i oczekiwanego kryzysu gospodarczego.

Prezentacja na temat nowej perspektywy finansowej Interreg_2021 +