Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Programy transgraniczne

Programy transgraniczne stanowią pierwszy komponent Europejskiej Współpracy Terytorialnej, lepiej znany jako Interreg A. Służą przede wszystkim budowaniu więzi łączących społeczności po obu stronach granicy. Ich realizacja ma się przyczyniać do wzmocnienia współpracy poprzez wzrost liczby wspólnych inicjatyw dotyczących między innymi dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, rozbudowy infrastruktury, wymiany kulturalnej czy wzajemnych kontaktów młodzieży.

W ramach ww. komponentu Polska uczestniczy w 7 transgranicznych programach operacyjnych w 5-tej edycji EWT na lata 2014-2020: Polska-Słowacja, Litwa-Polska, Południowy Bałtyk (Dania, Litwa, Niemcy, Polska, Szwecja), Czechy-Polska, Polska-Meklemburgia, Polska-Brandenburgia, Polska-Saksonia.                                                                      

Województwo Małopolskie może korzystać z programu transgranicznego Interreg V-A Polska-Słowacja. Program wspiera działania z zakresu ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, rozwoju transportu transgranicznego oraz edukacji. Został zatwierdzony przez Komisję Europejską 12 lutego 2015 r.

 Logotyp promocyjny programu Interreg Polska - Słowacja

Oficjalna strona Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Interreg Polska - Słowacja  TUTAJ.

Budżet programu: ponad 178 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Obszar wsparcia:

Po stronie polskiej podregiony (NUTS III, zgodnie z podziałem obowiązującym do 1.1.2015).

W województwie małopolskim obszar wsparcia obejmuje powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski, myślenicki, tatrzański, nowotarski, limanowski, gorlicki, sądecki i miasto na prawach powiatu Nowy Sącz.

Po stronie słowackiej: Preszowski Kraj Samorządowy, Żyliński Kraj Samorządowy oraz powiat Spiska Nowa Wieś w Kraju Koszyckim.

Osie priorytetowe:

Oś priorytetowa 1 „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”;

Oś priorytetowa 2 „Zrównoważony transport transgraniczny”;

Oś priorytetowa 3 „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”;

Oś priorytetowa 4 „Pomoc techniczna”.

Instytucje w Programie:

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (PL)

Instytucja Certyfikująca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (PL)

Instytucja Audytowa: Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów (PL)

Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) z siedzibą w Krakowie. WST w wykonywaniu powierzonych mu zadań wspierany jest przez Regionalne Punkty Kontaktowe w urzędach marszałkowskich województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego – postronnie polskiej oraz w Wyższych Jednostkach Terytorialnych Preszów i Żylina po stronie słowackiej.

Potencjalni wnioskodawcy (lista indykatywna, szczegółowa lista stanowi załącznik nr 1 do Podręcznika beneficjenta):

    - organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,

    - jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,

    - instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,

    - organizacje pozarządowe non-profit,

    - Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,

    - kościoły i związki wyznaniowe,

    - jednostki naukowe.