Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

MTA - pakiet edukacyjny I

Logo projektu

Projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – grant nr 1 stanowi bezpośrednią odpowiedź na wyzwania dla oświaty w Małopolsce, a co za tym idzie konieczności podjęcia działań w zakresie pomocy uczniom w przejściu z tradycyjnego stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania w oparciu o  narzędzia cyfrowe. Celem projektu grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie.
Natomiast celem projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” - grant nr 2 jest przyznanie 22 grantów, po jednym w każdym małopolskim powiecie, skierowanym do Szkół Modelowych i udzielenie im grantów na zakup wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania w celu umożliwienia transformacji cyfrowej tych szkół i wprowadzenia do nich elementów nauczania metodą STEAM, z wykorzystaniem koncepcji Kompetencji 4.0. Transformacja będzie realizowana w ramach projektu koordynacyjnego, w którym szkoły te zostaną objęte wszechstronnym wsparciem i w wyniku tych działań staną się tzw. Szkołami modelowymi. Działania proponowane w ramach projektu stanowią odpowiedź na wyzwania będące skutkiem pandemii COVID-19.

Projekt realizowany jest od września 2020 roku do maja 2022 roku na obszarze Małopolski. Projekt współfinansowany jest ze środków dotacji celowej Budżetu Państwa i Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to: 14 752 573,00 PLN

Informacje o rozstrzygnięciu naboru o przyznaniu grantu nr 1 w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowy”- grant nr 1, dostępne są TUTAJ.

Zmiana regulaminu udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” Grant nr 1, dostępna tutaj.

Poniżej lista zmian Uchwał Zarządu dot. Regulaminu udzielania grantu nr 1

Województwo Małopolskie - Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ogłasza:

Nabór wniosków o grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych” W Ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza I Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne Typ A. Granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

 I. Cel projektu

Celem głównym projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

II.Formuła projektu

Projekt realizowany jest w formule grantowej, o której mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wsparcie w formie grantów kierowane jest do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) z terenu Województwa Małopolskiego.

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków

Wnioskodawcą może być organ prowadzący publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) zlokalizowane na terenie Województwa Małopolskiego.

IV. Zakres przedmiotowy dofinansowania

Wydatki kwalifikowane w zadaniu grantowym stanowią wyłącznie koszty zakupu:

 1. laptopów,
 2. komputerów typu All in One,
 3. tabletów,
 4. ubezpieczeń zakupionego sprzętu komputerowego,
 5. usług zapewniających dostęp do Internetu,
 6. oprogramowań,
 7. innych niezbędnych urządzeń peryferyjnych i akcesoriów umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędnych akcesoriów i oprogramowań dla osób z niepełnosprawnościami.

Wartość jednostkowego sprzętu nie może przekroczyć kwoty, właściwej dla środka trwałego 10 000 zł netto.

Warunkiem zakwalifikowania wydatków na sprzęt jest:

 1. zakup nowego sprzętu komputerowego,
 2. zakup sprzętu używanego o ile spełnione są łącznie następujące warunki:
 3. cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu,
 4. sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie,
 5. sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat (liczonych w miesiącach kalendarzowych od daty rozliczenia wydatku) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych.

Należy pamiętać, iż deklaracje, o których mowa w pkt. 4 i 5, powinny również zawierać dane umożliwiające powiązanie przedmiotu sprzedaży z zadaniem

Okres kwalifikowalności wydatków w ramach zadania grantowego realizowanego przez Grantobiorców rozpoczyna się od 17 września 2020 r. i kończy się po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

V. Finanse

Wartość projektu: 8 020 000,00 zł

 1. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania w formie zadania grantowego wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem. Montaż finansowy zadania grantowego to 85 %Unia Europejska + 15 % Budżet Państwa.
 2. Maksymalna wartość grantu wynosi w przypadku wnioskodawców:
 3. z Gminy Miejskiej Kraków, Gminy Miasta Nowy Sącz, Gminy Miasta Tarnów: 125 000 zł (tylko te trzy gminy jako organy prowadzące dla szkół i placówek)
 4. pozostałych: 75 000 zł (gmin i powiatów z Małopolski oraz organów prowadzących niepubliczne placówki w Małopolsce)
 5. Maksymalna wartość wsparcia w ramach grantu przypadająca na jedną szkołę lub placówkę wynosi 25 000 PLN.
 6. Liczba grantów jest uzależniona od posiadanych przez Grantodawcę środków finansowych.

Szczegółowe informacje są zawarte w regulaminie udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”.

VI. Harmonogram naboru

Termin składania wniosków o grant: od 5 października 2020 r. od godziny  12.00  (dzień otwarcia naboru) do dnia 26 października 2020 do godziny 12.00 (dzień zamknięcia naboru).

VII. Sposób aplikowania:

Wypełniony wniosek o grant (bez pisma przewodniego) powinien zostać dostarczony do Grantodawcy w formie elektronicznej (wyłącznie plik .xlsx) na adres e-mail:

VIII. Ocena wniosków

 1. Ocena wniosku o przyznanie Grantu nr 1 składa się z dwóch etapów: najpierw oceny formalnej a następnie oceny porównawczej i przebiega zgodnie z przyjętymi kryteriami, określonymi w Regulaminie.
 2. Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie grantu należy zapoznać się z Regulaminem Udzielania Grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”.

IX. Informacja o projekcie

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail:  lub dzwoniąc pod nr tel.: (+48 12) 6160720, 6160715, 6160719, 6160717  lub 6160721.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej:

http://www.malopolska.pl/mta-pakiet-edukacyjny

https://bip.malopolska.pl/umwm

https://www.fundusze.malopolska.pl

https://www.rpo.malopolska.pl

Departament Edukacji UMWM zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

Uwaga! W związku z pojawiającym się pytaniami o rachunek bankowy: Grantodawca rekomenduje, aby Grantobiorcy wyodrębnili rachunek bankowy (najlepiej nieoprocentowany) dla przejrzystości operacji finansowych.

Interpretacja Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska tarcza antykryzysowa – pakiet edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – grant nr 1

Kryterium formalne, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt. 1 Regulaminu tj. „I kryterium - poprawne wypełnienie wszystkich pól we wniosku” zostaje spełnione jeśli Wnioskodawca spełni łącznie następujące przesłanki:

 1. wypełni prawidłowymi danymi wszystkie edytowalne pola we Wniosku o przyznanie grantu 1 (pola zaznaczona na żółto) i
 2. złoży wszystkie oświadczenia z kategorii „pozostałe oświadczenia” tj. oświadczenia od nr 11 do nr 22 poprzez zaznaczenie „Tak” na formularzu Wniosku o przyznanie grantu 1 z wyłączeniem oświadczenia nr 19 - „Oświadczam, ze nie posiadam możliwości odzyskania podatku VAT”, które Wnioskodawca wypełnia według stanu faktycznego i prawnego poprzez zaznaczenie „TAK” lub „Nie”.

Brak spełnienia łącznie obydwu przesłanek skutkować będzie negatywną oceną wniosku o przyznanie grantu.

Załączniki:

 1. Regulamin udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”, (.doc)
 2. Wniosek o przyznanie grantu (.xlsx), Dochód na 1 mieszkańca (.xlsx), DEBURBA (xlsx.), Instrukcja (.doc.),
 3. Wzór umowy o powierzenie grantu, (.doc)
 4. Wzór protestu, (.doc)
 5. Wzór wniosku o rozliczenie grantu, (.xlsx)
 6. Rekomendowane wymagania minimalne i maksymalne dla laptopów, (.doc)
 7. Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności podatku VAT. (.doc)

Projekt realizowany jest od września 2020 roku do grudnia 2021 roku na obszarze Małopolski. Projekt współfinansowany jest ze środków dotacji celowej Budżetu Państwa i Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to: 14 752 573,00 PLN

*** Interpretacja Grantodawcy dotycząca składanego przez Wnioskodawców we wniosku o przyznanie grantu nr 1 Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych Oświadczenia w zakresie dotyczącym, niezalegania z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
Za niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r uznaje się niezaleganie na dzień 31 grudnia 2019 r. z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uregulowanie tych zobowiązań do dnia złożenia wniosku o przyznanie grantu (w tym: (1) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (2) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, które nie jest uznawane za zaległość).  

***Interpretacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach Grantu nr 1 
Zgodnie z intencją Grantodawcy wyrażoną w klauzuli informacyjnej zawartej w Regulaminie udzielana grantów podstawą przetwarzania danych osobowych dla potrzeb realizacji Grantu  nr 1 jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W związku z powyższym, jeśli Grantobiorca nie wykazał we Wniosku o przyznanie grantu, Umowie powierzenia grantu, Wnioski rozliczającym grant innych danych osobowych niż niezbędne do udzielenia wsparcia w ramach projektu (t.j. dane Wnioskodawcy, w tym dane osoby upoważnionej do podpisania Wniosków, Umowy, dane osoby do kontaktów roboczych w zakresie wskazanym w tych dokumentach) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w § 10 ust. 1 i ust.3 jest bezprzedmiotowe t.j. nie zachodzi konieczność uzyskiwania zgody na przetwarzania tych danych osobowych, ze względu na fakt iż są one przetwarzane dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Pytanie: Czy można rozliczyć we Wniosku rozliczającym grant wydatki za Internet, które będą ponoszone po złożeniu Wniosku rozliczającego grant, jedynie na podstawie umowy z dostawcą Internetu? 
Odpowiedź:Zgodnie z § 4 ust.1 Umowy o powierzenie grantu, Grantobiorca zobowiązuje się zrealizować zadanie grantowe w zakresie rzeczowym wynikającym z Wniosku o przyznanie grantu, w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dlatego też w okresie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy muszą zostać faktycznie poniesione wydatki na usługę Internetu potwierdzone dokumentem księgowym (faktura/rachunek), sama umowa z dostawcą Internetu nie jest wystarczająca. Niemniej jednak wydatki na Internet wskazane w dokumencie księgowym mogą obejmować okres późniejszy niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

Pytanie: Czy  Grantobiorca ma obowiązek publikacji zamówienia publicznego w bazie konkurencyjności? 
Odpowiedź: Grantobiorca zgodnie z umową powierzenia grantu w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny” nie jest zobowiązany do stosowania „wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”, zamówienie na zakup sprzętu komputerowego nie podlega publikacji w bazie konkurencyjności, jednak jako jednostka samorządu terytorialnego powinni Państwo  stosować odpowiednie przepisy ustawy PZP.

Pytanie: Organem prowadzącym jest gmina. Ona podpisuje umowę o dofinansowanie reprezentowana przez wójta gminy. Grant jest  przekazywany na rachunek dochodów gminy.Natomiast wydatki w przypadku jst są ponoszone przez konkretne jednostki gminy np. urząd, szkoły, ZEAS-y. Faktury za zakup sprzętu zostaną wystawione na Gminę ..(nazwa gminy) jako nabywcę i daną jednostkę np. urząd gminy, szkołę jako odbiorcę. Którą z jednostek rekomendują Państwo jako realizatora grantu? Nie może być nim sama gmina?

Odpowiedź: Wybór realizatora grantu należy do organu prowadzącego – w tym przypadku do gminy -  który jest stroną Umowy o powierzeniu grantu, tzw. Grantobiorcą, ze względu na fakt, że w ramach grantu Grantobiorca może dokonać zakupu sprzętu dla kilku jednostek (szkół) rekomenduje się, aby realizatorem był urząd gminy. Faktura za zakupiony sprzęt powinna  być wystawiona na organ prowadzący/urząd gminy.

Pytanie: Czy wsparcie może być przeznaczone dla szkoły podstawowej specjalnej (która realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego) i działa w zespole szkół ze szkołą specjalna Przysposabiająca do Pracy? Czy wsparcie może być przeznaczone dla Liceum Ogólnokształcącego działającego wraz ze Szkołą Branżową I Stopnia oraz Technikum w ramach zespołu szkół?

Odpowiedź: Wsparcie może być przeznaczone dla obu szkół tj. szkoły podstawowej specjalnej i Liceum Ogólnokształcącego wskazanych w pytaniu.

Pytanie: W formularzu wniosku zablokowane jest pole gdzie mamy wpisać nr telefonu do kontaktów roboczych, czy mogę wpisać nr telefonu przy adresie e mail? Oprogramowanie - czy system WINDOWS należy wpisać w pozycji oprogramowanie czy potraktować go jako część laptopa? Obszar według stopnia urbanizacji - czy wystarczy jeżeli opiszę jako kategoria 3?

Odpowiedź: Telefon można wpisać w polu mail lub przy nazwisku. To już od państwa zależy czy będziecie kupować laptopy już wyposażone w Windows czy laptopy bez Windows. Trzeba jedynie odpowiednio wpisać we wniosku o grant. Wystarczy wpisanie cyfry określającej obszar Degurba.

Pytanie: Diagnoza potrzeb szkoły na sprzęt komputerowy: jak powinna wyglądać taka diagnoza? Czy jest określony jakiś wzór? Na etapie aplikowania o środki do programu Zdalna szkoła każda ze szkół składała nam informację jednostronicową zawierająca informacje o posiadanym sprzęcie komputerowym, sprzęcie który wymaga wymiany ze względu na swój wiek. Na podstawie tej diagnozy został zakupiony sprzęt. Czy taki dokument będzie akceptowalny? Czy jeśli w ramach Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła+ kupiliśmy już komputery dla 6 szkół z naszego terenu ale nie zaspokoiły one realnych potrzeb szkół to czy możemy teraz w ramach "Cyfryzacji..." zakupić dla nich sprzęt? Szkoła otrzymała np. 10 laptopów a wnioskowała o 20?

Odpowiedź: Nie ma wzoru diagnozy. Diagnoza to określenie potrzeb i oczekiwań. Nie tworzycie Państwo nowej diagnozy dla projektu realizowanego przez Województwo Małopolskie Departament Edukacji projektu  pn.  Małopolska Tarcza Antykryzysowa-Pakiet Edukacyjny cyfryzacja szkół i placówek oświatowych, możecie wykorzystać diagnozę, przeprowadzoną dla innego projektu np. Zdalna szkoła, czy Zdalna szkoła+ lub odpowiednio zmodyfikować posiadaną diagnozę potrzeb na sprzęt komputerowy. Jeżeli jednak nie było takiej diagnozy to trzeba ją opracować i organ prowadzący misi zatwierdzić. Możecie też Państwo wykorzystać diagnozę potrzeb opracowaną w czerwcu 2020 na potrzeby rozeznania Departamentu Edukacji UMWM  ta diagnoza powinna być zatwierdzona przez organ prowadzący.Jeśli udział w ramach projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + nie zaspokoiły potrzeb na sprzęt to można wnioskować o grant.

Pytanie: Proszę o ponowną analizę dotyczącą systemu WINDOWS, z doświadczenia w realizacji podobnych projektów. Producenci laptopów np. DELL, HP mają tzw status OEM, sami montują ten system w produkowanych przez siebie komputerach, w tym przypadku system jest dużo tańszym elementem. Skutkuje to tym że dostarczyciel laptopów w takiej sytuacji napisze na fakturze w pozycji system WINDOWS 0 zł (czy podczas rozliczenia grantu nie będzie to problem?). Natomiast jeżeli zmusimy dostawców do zakupu odrębnie systemu Windows na rynku komercyjnym to będzie to stanowi koszt ok. 600zł i zmusi nas do zakupu gorszych jakościowo i tańszych laptopów. Podobnie jak przy tabletach system android.

Odpowiedź: Proszę w takim razie w „komórce” laptop wpisać laptop i kwotę a w komórce oprogramowanie liczba sztuk i kwotę „zero”  ( ponieważ cena za oprogramowanie będzie zawierać się w cenie laptopa) lub w „Jednostka miary” w wierszu ‘laptop” wpisać „laptop wraz z oprogramowaniem”

Pytanie: Dotyczy kolejności: najpierw składamy wniosek, czekamy na odpowiedz i dopiero po akceptacji wniosku kupujemy sprzęt?

Odpowiedź: Wydatki są kwalifikowalne od 17 września, ale zakupy przed przyznaniem grantu jeśli będą dokonane to wyłącznie na ryzyko składającego grant. Zapewne nie wszyscy, którzy złożą wniosek uzyskają środki finansowe w postaci grantu i podpiszą umowę o powierzenia grantu .

Pytanie: Granty są przyznawane na szkoły i placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne  publiczne i niepubliczne. Jeżeli złożymy wniosek o przyznanie grantu jako gmina (organ prowadzący szkoły publiczne) to czy Stowarzyszenia, które prowadzą na terenie danej gminy szkoły niepubliczne będą mogły złożyć też wnioski na swoje szkoły ?

Odpowiedź: Każdy organ prowadzący szkołę/placówkę oświatową prowadząca kształcenie ogólne (zgodnie z regulaminem)  składa 1 wniosek o przyznanie grantu.

Pytanie: Czy przedszkola, żłobki mogą zostać tez wyposażone?

Odpowiedź: Nie, tylko szkoły i placówki prowadzące kształcenie ogólne mogą korzystać ze wsparcia

Pytanie: Zgodnie z oświadczeniem nr 8 zawartym we wniosku o przyznanie grantu „Oświadczam, iż posiadam zatwierdzoną przez organ prowadzący diagnozę potrzeb szkół/placówek na sprzęt komputerowy”. Czy oznacza to, że we wniosku podać można wyłącznie dane zgodne z diagnozą przesłaną do Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w czerwcu 2020 r. czy też można przeprowadzić ponowną diagnozę potrzeb w październiku i we wniosku o udzielenie grantu podać aktualnie zebrane zapotrzebowanie?

Odpowiedź: Diagnoza powinna powstać przed złożeniem wniosku o grant i być przyjęta/zatwierdzana  przez organ prowadzący. Jeśli organ prowadzący przyjmował diagnozę potrzeb i jest ona zatwierdzona przez organ prowadzący to należy ją wykorzystać.

Pytanie: Czy w ramach grantu można kupić laptopy o różnych parametrach, tak by do szkół z mniejszym zapotrzebowaniem ilościowym trafiły laptopy o lepszych parametrach (droższe) niż do szkół, w których potrzebna jest większa liczba laptopów (tańsze)? Jeśli tak to jak taką sytuację ująć we wniosku (we wniosku można podać tylko jedną cenę dla laptopów)

Odpowiedź: Minimalne i maksymalne parametry sprzętu są dostępne na stronie internetowej, na której ogłoszono nabór wniosków. Grantodawca nie określał czy zakupione laptopy do kilku szkół muszą być jednego rodzaju.

Pytanie: W formularzu wniosku nie przewidziano pól umożliwiających wskazanie wymaganych parametrów dla zaplanowanego do zakupu sprzętu. Czy zatem na etapie realizacji grantu możliwe będzie stosowanie wymagań wyższych niż wymagania podane w pliku „Rekomendowane wymagania minimalne i maksymalne dla laptopów” - czy dopuszczalne będzie wymaganie od oferentów dostawy laptopów np. z minimum 8 GB pamięci RAM zamiast 4 GB wynikającej z „Rekomendowanych wymagań minimalnych i maksymalnych laptopów”?

Odpowiedź: Załącznik nr 3 do wzoru umowy zawiera minimalne i maksymalne parametry. Tych wskazań przekroczyć nie należy.

Pytanie: Jaką odpowiedź należy podać w oświadczeniu nr 4, w przypadku gdy zaplanowano zakup nowego sprzętu komputerowego? (przewidziano tylko odpowiedź tak/nie, nie przewidziano odpowiedzi „nie dotyczy”)?

Odpowiedź: Zgodnie z §7 ust. 3 pkt 2 należy wskazać „TAK” .

Pytanie: Czy jest limit wniosków o przyznanie grantów na gminę ? Jeżeli zrobi to Urząd Miejski jako gmina to stowarzyszenia już nie będą mogły ?

Odpowiedź: Wnioskodawca w ramach naboru może złożyć jeden wniosek. Gmina jest wnioskodawcą która prowadzi szkoły i może złożyć jeden wniosek, a np. Stowarzyszenia to już inni wnioskodawcy i też mogą złożyć 1 wniosek.

Pytanie: Czy spełnienie standardu MIL-STD-810 G dla sprzętu, który zostanie zakupiony w ramach "Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Edukacyjny" jest konieczne? Z naszego rozeznania wynika, iż standard ten dotyczy raczej sprzętu, który ma pracować w terenie i jest stosowany min. przez wojsko, geodetów etc. Parametr ten podwyższ cenę laptopa, przy czym dla celów zdalnej nauki naszym zdaniem istotniejsze są lepsze parametry np. karty graficznej, procesora, czy dysku twardego. Czy zatem standard ten jest obligatoryjny, czy wystarczą np wzmocnione zawiasy etc?

Odpowiedź; Standardy minimum i maksimum są obligatoryjne. Standard ten to odporność w zakresie wytrzymałości na upadek i odporności na zalanie. We wniosku w oświadczeniu nr 10  oświadczacie Państwo,  że zakupiony zostanie  sprzęt zgodny z minimalnymi i maksymalnymi parametrami.  W wykazie jest mowa o MIL-STD-810 G lub równoważnym. Takie kryterium było stosowane w innych konkursach i cena laptopa nie przewyższała 3000 zł.

Pytanie: W związku z przygotowywaniem wniosku do projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa” – pakiet edukacyjny, mam kilka pytań dot. dostępności laptopów z wymaga datą wprowadzenia procesora po raz pierwszy na rynek nie wcześniej niż w czwartym kwartale 2019 r. Laptopów z procesorem intel core i3, i5, i7 typowo z okresu (Q4/20) nie ma na rynku.

Odpowiedź: W związku ze złożonym wnioskiem w naborze: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”, informujemy, że w załączniku „Rekomendowane wymagania minimalne i maksymalne  dla laptopów”, nastąpiła omyłka pisarska w zakresie sprzętu (procesor). Poprawny plik znajduje się w dokumentach na stronie Internetowej. Wniosek będzie można oczywiście skorygować na etapie oceny formalnej.

 Pytanie: Czy w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych”, rekomendowane wymagania minimalne i maksymalne dla laptopów (załącznik nr 6) są wymaganiami koniecznymi do spełnienia by uzyskać dofinansowanie, czy też są to jedynie wytyczne dla organów prowadzących, które same mogą dopasować parametry sprzętu do potrzeb swoich szkół?

Odpowiedź: Wymagania są obowiązkowe. We wniosku w oświadczeniu nr 10 potwierdzacie Państwo zakup takiego sprzętu

Pytanie: Zwracam się z zapytaniem czy ceny sprzętu komputerowego podane we wniosku o przyznanie grantu są wiążące już na etapie składania wniosku, czy można je zaktualizować po uzyskaniu grantu i przeprowadzonym przetargu?

Odpowiedź: Zgodnie z regulaminem w  przypadku zrealizowania grantu w innym zakresie niż wskazany we  wniosku o przyznanie grantu  tj. np.: zakupu innej niż założono liczby sprzętu komputerowego lub innego rodzaju sprzętu niż wnioskowany, istnieje  konieczność  uzasadnienia i zgłoszenia zmiany  Grantodawcy, a następnie po uzyskaniu zgody  Grantodawcy uwzględnienia zmiany we wniosku rozliczającym grant, zadanie grantowe po zmianie musi nadal spełniać kryteria wyboru Grantobiorców, być zgodne z Regulaminem. Działania Grntobiorcy podejmowane przed uzyskaniem zgody Grantodawcy podejmowane są na własne ryzyko.

Pytanie: Proszę o potwierdzenie – czy w procedurze wyboru dostawcy sprzętu komputerowego można stosować bardziej zawężone wymagania niż określone w Załączniku nr 3 do wzoru umowy „Rekomendowane wymagania minimalne i maksymalne dla laptopów” o ile nie przekraczają one wartości minimalnych i maksymalnych podanych w tym załączniku? Np. można wymagać minimum 8 GB pamięci RAM (tj. więcej niż rekomendowane minimum 4 GB) ale nie można wymagać minimum 2 GB pamięci RAM (bo jest to mniej niż rekomendowane minimum 4 GB) – czy jest to prawidłowe rozumowanie?

Odpowiedź: Parametry sprzętu mogą być większe od minimalnych wskazanych w załączniku nr 3.

Pytanie: Zgodnie z Regulaminem konkursu „Maksymalna wartość wsparcia w ramach grantu  przypadająca na jedną szkołę lub placówkę wynosi 25 000 PLN”. Czy limit ten należy rozumieć jako wartość średnią przypadającą na jedną szkołę – a tym samym czy zgłaszając przykładowo dwie szkoły, można do jednej z nich przekazać sprzęt o wartości przekraczającej 25 000 PLN (np. 30 000 PLN) a do drugiej o odpowiednio niższej wartości (np. 20 000 PLN), tak by średnia wartość wsparcia przypadająca na jedną szkołę nie przekroczyła 25 000 PLN (30 000 PLN + 20 000 PLN = 50 000 PLN; 50 000 PLN / 2 szkoły = 25 000 PLN)? Czy może limit ten oznacza, że wartość sprzętu przekazywanego do szkół nie może przekroczyć 25 000 zł w żadnej ze szkół (czyli nawet jeśli jedna szkoła otrzyma sprzęt o wartości 20 000 PLN, to druga szkoła może otrzymać sprzęt maksymalnie o wartości 25 000 PLN a nie 30 000 PLN)?

Odpowiedź: 25 000 zł to maksymalna kwota na 1 szkołę. Tej kwoty przekroczyć nie można.

Pytanie: Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat wpisania kwoty dochodu 1 mieszkańca Gminy za rok 2019 we wniosku o przyznanie grantu 1 Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych. Skarbnik Gminy podała mi kwotę 826,26 zł na jednego mieszkańca. Jak wynika z tabeli zamieszczonej na stronie informującej o grancie oraz w załączniku- jest to kwota 4609,54 zł. Proszę o udzielenie wiążącej informacji, która kwota jest prawidłowa, albowiem będzie to miało znaczenie przy ocenie formalnej wniosku.

Odpowiedź: W kwestii dochodu na 1 mieszkańca gminy proszę wykorzystywać dane z tabeli umieszczonej na stronie www dotyczącej projektu grantowego.

Pytanie: Jakie Deburga podać dla powiatu?

Odpowiedź: W związku z tym,  że Degurba jest wyznaczana dla gmin, w przypadku organu - powiatu,  wnioskodawcy mają wskazać Degurbę właściwą  dla miejsca siedziby danego powiatu.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków

Na podstawie § 7 ust. 11,  ust. 12  i ust. 14  Regulaminu udzielania Grantów w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych – Grant nr 2 stanowiącego załącznik nr 1  do Uchwały Nr 1825/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia procedur dotyczących wyboru wniosków o powierzenie grantu w brzmieniu Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowy”- grant nr 2 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne  typ A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zmienionego uchwałami:  Nr 51/21 z dnia 22 stycznia 2021 r, Nr 151/21 z dnia 18 lutego 2021, Nr 389/21 z dnia 8 kwietnia 2021 r., uprzejmie informuję , iż Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia br. zatwierdził wnioski o przyznanie grantu   w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowy”- grant nr 2.

Zgodnie z regulaminem udzielania grantów, po zakończeniu oceny merytorycznej, wyniki oceny niezwłocznie zostają opublikowane na stronie internetowej Grantodawcy wskazanej w Regulaminie. Grantodawca opublikuje listę rankingową zawierającą:

 • listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania (22 szkoły modelowe) według kolejności zgodnej z uzyskaną punktacją,
 • listę rezerwową, listę obejmującą wnioski, których punktacja jest niewystarczająca, aby znaleźć się na liście 22 wniosków rekomendowanych do dofinansowania według kolejności zgodnej z uzyskaną punktacją.

W związku z powyższym, informujemy Państwa o wynikach oceny merytorycznej wniosków o przyznanie grantu nr 2 wraz z  przypomnieniem  o uprawnieniach wynikających z § 7  ust. 17 Regulaminu.

Na podstawie § 7 ust. 12  informujemy, iż lista rankingowa, stanowiąca załącznik nr 1 do załączonej  uchwały staje się ostateczną listą wniosków wybranych do dofinansowania i przyznania grantu, a lista rankingowa, stanowiąca załącznik nr 2 do załączonej  uchwały staje się ostateczną listą rezerwową.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków dostępne tutaj.

Wyniki oceny formalnej

Na podstawie §7 Regulaminu Udzielania Grantów w Ramach Projektu Grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – Grant nr 2  oraz w związku z dokonaną oceną formalną wniosków, które wpłynęły w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – Grant nr 2, informujemy, iż wszystkie wnioski spełniły wymagania oceny formalnej.

W wyniku pozytywnej oceny formalnej wnioski zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Na podstawie Uchwały 1825/2020 zmienionej Uchwałami 151/2021 oraz 389/2021 został wydłużony okres oceny wniosków o przyznanie Grantu nr 2. Ocena wniosku o przyznanie Grantu nr 2 składa się z: oceny formalnej (do 30 dni kalendarzowych od zakończenia naboru), a następnie oceny merytorycznej (do 60 dni kalendarzowych od zakończenia oceny formalnej danego wniosku).

UWAGA! Ważny komunikat

Zarząd Województwa Małopolskiego, wydłuża okres składania wniosków o przyznanie grantów w ramach realizowanego przez Województwo Małopolskie projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”- Grant nr 2 . Nabór wniosków o przyznanie grantów będzie trwał 40 dni i będzie prowadzony od 21 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 (dzień otwarcia naboru) do dnia 29 stycznia 2021 do godziny 12.00 (dzień zamknięcia naboru). Wnioskodawcy składają wnioski w formie elektronicznej na adres mailowy: Serdecznie zapraszamy organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i policealnych), zlokalizowane na terenie Województwa Małopolskiego do złożenia wniosku.

Poniżej dokumenty – grant 2

Województwo Małopolskie - Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ogłasza: nabór wniosków o udzielenie grantu  nr 2 w ramach projektu  pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych” w  ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza I Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia ogólnego  Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne Typ A. Granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

I. Cel
Celem naboru grantowego jest przyznanie 22 grantów, po jednym w każdym małopolskim powiecie, skierowanym do Szkół Modelowych i udzielenie im grantów na zakup wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania w celu umożliwienia transformacji cyfrowej tych szkół i wprowadzenia do nich elementów nauczania metodą STEAM. Transformacja będzie realizowana w ramach projektu koordynacyjnego, w którym szkoły te . zostaną objęte wszechstronnym wsparciem i w wyniku tych działań staną się tzw. Szkołami modelowymi.

II. Formuła projektu
Projekt realizowany jest w formule grantowej, o której mowa w art. 35 i 36 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wsparcie w formie grantów kierowane jest do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i policealnych) z terenu Województwa Małopolskiego.

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków
Do udziału w konkursie grantowym uprawniony jest organ prowadzący publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i policealnych), które są  zlokalizowane na terenie Województwa Małopolskiego. Grantobiorca realizuje zadanie grantowe na podstawie Umowy o powierzenie grantu.
Wnioskodawca w ramach niniejszego konkursu grantowego może złożyć wyłącznie jeden wniosek. W przypadku złożenia kolejnych wniosków przez tego samego Wnioskodawcę, wniosek złożony później nie będzie podlegał ocenie, o ile wcześniejszy wniosek lub wnioski nie zostały wycofane przez Wnioskodawcę.

IV. Zakres przedmiotowy dofinansowania

1. Wydatki kwalifikowane w projektach realizujących zadanie grantowe stanowią wyłącznie koszty zakupu:

1)  Urządzenia cyfrowe:

 1. Komputery przenośne (laptopy)
 2. Urządzenia ekranowe (smartfony, tablety, czytniki)
 3. Urządzenia audio – video np. kamery cyfrowe z wyposażeniem wspomagającym typu gimball, statywy, oświetlenie, blendy, głośniki mobilne bezprzewodowe
 4. Projektory multimedialne, w tym piko projektory i projektory krótkoogniskowe do tablic multimedialnych oraz ekrany
 5. Tablice interaktywne wraz z oprzyrządowaniem typu stojak mobilny
 6. Urządzenia do realizacji zajęć edukacyjnych w Rzeczywistości Wirtualnej/ Rozszerzonej (VR/AR) oprogramowania edukacyjnego,

2)         ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;

3)         Oprogramowanie, np.:

 1. oprogramowanie do realizacji zajęć edukacyjnych w Rzeczywistości Wirtualnej/ Rozszerzonej (VR/AR)
 2. Oprogramowanie do montażu materiałów video
 3. Oprogramowanie do montażu materiałów audio
 4. Oprogramowanie „radiowe” do uruchomienia szkolnej cyfrowej stacji radiowej
 5. Oprogramowanie graficzne do budowania serwisów internetowych, aplikacji i narzędzi webowych wykorzystywanych w ramach działań szkoły
 6. Oprogramowanie do tablic interaktywnych

4)         Pomocy dydaktycznych niezbędnych w procesie edukacji np.:

 1. Klocki, roboty i inne urządzenia służące realizacji działań robotyczno – programistycznych
 2. Dostęp do platform edukacyjnych zawierających materiały i pomoce dydaktyczne
 3. Dostęp do serwisów streamingowych w wersjach premium typu Spotify, Yotube, Tidal itp.

2. Warunkiem zakwalifikowania wydatków jest:
1)zakup nowego sprzętu komputerowego;
2)zakup sprzętu używanego o ile spełnione są łącznie następujące warunki;

 1. cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu,
 2. sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie,
 3. sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat (liczonych w miesiącach kalendarzowych od daty rozliczenia wydatku) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych;
  3) zakupiony może być wyłącznie sprzęt/oprogramowanie, którego wykaz zostanie ustalony ze Stowarzyszeniem Miasta w Internecie, które w ramach projektu „Małopolska chmura edukacyjna-nowy model nauczania” Poddziałanie 10.1.4 RPO WM przeprowadzi transformacje cyfrową szkoły. Wykaz zostanie ustalony po analizie zasobów oprogramowania i sprzętu szkoły.
  4) W przypadku zrealizowania zadania grantowego w innym zakresie niż wskazany w Wykazie zakupów tj. zakupu innej niż założono liczby/rodzaju urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania niż wnioskowany, istnieje konieczność uzasadnienia i zgłoszenia zmiany Grantodawcy, a następnie po uzyskaniu zgody Grantodawcy uwzględnienia zmiany w Wykazie. Zadanie grantowe po zmianie musi nadal spełniać kryteria wyboru Grantobiorców, być zgodne z Regulaminem. W przypadku dokonania zmian bez zgody grantodawcy, wydatki zostaną uznane za niekwalifikowalne.
  5) Okres kwalifikowalności wydatków to okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021. Grant z powinien zostać rozliczony w 6 miesięcy od podpisania umowy

V. Finanse
Wartość projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych” wynosi 1 980 000,00  zł

1. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania w formie zadania grantowego wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem. Montaż finansowy zadania grantowego  to 85 %Unia  Europejska + 15 % Budżet Państwa.

2. Wykaz niezbędnych urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych  oraz oprogramowania zostanie sporządzony dla każdej z 22 szkół w drodze konsultacji prowadzonych we współpracy z projektem koordynacyjnym   i będzie zgodny z katalogiem wskazanym w Regulaminie. Wykaz ten będzie stanowił podstawę do określenia ostatecznej wartości grantu, która nie będzie mogła być jednak wyższa niż 90 000 zł. dla Grantobiorcy.

Szczegółowe informacje są zawarte w regulaminie udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”- Grant nr

VI. Harmonogram naboru
Termin składania wniosków o grant: od 21 grudnia 2020r. od godziny  12.00  (dzień otwarcia naboru) do dnia 22 stycznia 2021 r. do godziny 12.00 (dzień zamknięcia naboru).

VII. Sposób aplikowania
Wypełniony Wniosek o przyznanie grantu (wyłącznie plik programu Excel) wraz z załącznikami określonymi we wniosku o przyznanie grantu (Uchwała Rady Pedagogicznej zawierającej deklarację udziału w Projekcie oraz  Deklaracja zawarcia umowy o realizacji zadań „Szkoły modelowej” w ramach projektu "Małopolska chmura edukacyjna-nowy model nauczania" w ramach poddziałania 10.1.4 RPO WM i opis kryterium potencjału transformacji cyfrowej ) bez pisma przewodniego, powinien zostać dostarczony do Grantodawcy w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu o konkursie w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu na adres e-mail:

VIII. Ocena wniosków

1. Ocena wniosku o przyznanie Grantu nr 1 składa się z dwóch etapów: najpierw oceny formalnej a następnie dwu etapowej oceny merytorycznej i  przebiega zgodnie z przyjętymi kryteriami określonymi w Regulaminie.

2. Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie grantu należy zapoznać się z Regulaminem Udzielania Grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”- Grant nr 2 .

IX.Informacja o projekcie

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail:  lub dzwoniąc pod nr tel.: (+48 12) 6160720, 6160715, 6160719, 6160717  lub 6160721.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej:

Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych

Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego

Fundusze Europejskich

Regionalnego Programu Operacyjnego

Departament Edukacji UMWM zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

Załączniki:

 1. Regulamin udzielania granów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”- Grant nr 2, (word)
 2. Wniosek o przyznanie grantu, (excel) wraz z wymaganymi załącznikami tj. Deklaracja zawarcia umowy o realizacji zadań „Szkoły modelowej” w ramach projektu "Małopolska chmura edukacyjna-nowy model nauczania" w ramach poddziałania 10.1.4 RPO WM (word) i opis kryterium potencjału transformacji cyfrowej (word)
 3. Wzór umowy o powierzenie grantu (word)
 4. Wzór protestu (word)
 5. Wzór wniosku o rozliczenie grantu (excel)
 6. Karta oceny formalnej (word)
 7. Karta oceny merytorycznej (word)
 8. Załącznik nr 3 do umowy Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT (word)
 9. Załącznik nr 4 do umowy, wykaz sprzętu (excel)
 10. Załącznik nr 5 Umowa dotycząca transformacji cyfrowej (word).

 

*** Cyfrowe szkoły modelowe HUMINE

W Małopolsce powstaną 22 szkoły modelowe, które w latach 2021-2023 przejdą modernizacyjną transformację, bazującą na rozwiązaniach cyfrowych, stając się nowoczesnymi placówkami edukacyjnymi, odpowiadającymi na wyzwania XXI wieku.

Każda ze szkół modelowych będzie systematycznie wspierana przez ekspertów i trenerów Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” (SMWI) w ramach uruchomionego przez władze województwa projektu Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE. Wszystkie elementy wsparcia udostępniane będą bezpłatnie. Projekt stanowi element pakiet regionalnego programu antykryzysowego powołanego w odpowiedzi na pandemię COVID-19.

Do udziału w projekcie HUMINE w roli szkół modelowych zostaną zakwalifikowane 22 placówki wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – po jednej w każdym z powiatów ziemskich i miast na prawach powiatu.

Kluczowym warunkiem skutecznego udziału w nim jest przedstawienie przez szkołę pakietu działań, których realizacja do czerwca 2023 roku zapewni cyfrową modernizację placówki. Oczekiwane zmiany obejmują m.in.:

 • upowszechnienie metod dydaktycznych aktywizujących ucznia, zapewniających warunki do interakcji między nauczycielami a uczniami oraz indywidualizacji nauczania, a także do odmiejscowienia uczenia (się)
 • zapewnienie warunków do „uczenia się przez doświadczenie” poprzez wprowadzanie do codziennej dydaktyki modelu STEAM
 • nabycie przez wszystkich nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych kompetencji metodyczno-cyfrowych, a przez dyrektorów kompetencji w zakresie zarządzania transformacją cyfrową placówki
 • wdrożenie procedur i upowszechnienie kultury dbałości o bezpieczeństwo i higienę cyfrową uczniów i pracowników szkoły
 • dokonanie zmian organizacyjnych w szkole umożliwiających skuteczne przeprowadzenie transformacji cyfrowej
 • zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu dla uczniów i pracowników na terenie całej szkoły
 • zapewnienie cyfrowych urządzeń, pomocy dydaktycznych, aplikacji i narzędzi cyfrowych, niezbędnych do przeprowadzenia transformacji cyfrowej.

Istotą procesu modernizacyjnej transformacji cyfrowej szkoły jest dokonanie trwałych, skutecznych zmian w dotychczasowej pracy szkoły i przygotowanie jej kadr do stawienia czoła wyzwaniom edukacyjnym XXI wieku. Dlatego w konkursie promowane będą szkoły posiadające potencjał do przeprowadzenia takich zmian: gotowość kierownictwa i nauczycieli do wprowadzenia nowych metod pracy i podnoszenia kompetencji, poparcie dla zmian wyrażone przez organ prowadzący oraz odpowiednią infrastrukturę dostępu do Internetu. Działania w ramach inicjatywy szkół modelowych nie oznaczają tylko modernizacji infrastruktury (zakupu cyfrowych urządzeń, aplikacji i pomocy dydaktycznych), lecz realizację systemowych zmian transformujących szkołę z modelu obecnego do modelu cyfrowej szkoły XXI wieku.      

W ramach projektu szkoły modelowe uzyskają kompleksowe, bieżące wsparcie realizowane przez ekspertów i trenerów SMWI, a także przez liderów edukacji cyfrowej z całej Polski. Od października br. pracuje punkt konsultacyjny, który udziela odpowiada na pytania i znajduje rozwiązania problemów zgłaszanych przez małopolskie szkoły. Każda ze szkół otrzyma wsparcie dedykowanego jej konsultanta. Pierwszym krokiem na drodze ku modernizacyjnym zmianom w każdej z placówek będzie opracowanie przez dyrekcję i nauczycieli wspólnie z ekspertem SMWI tzw. Planu Transformacji Cyfrowej Szkoły do roku 2023.

Kadrom szkół modelowych zostaną udostępnione online poradniki, tutoriale i inne materiały edukacyjne oraz kursy e-learningowe. Już w 2 kwartale 2021r. szkoła otrzyma także grant w wysokości 90.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych, aplikacji i urządzeń cyfrowych, niezbędnych do realizacji programu transformacji cyfrowej (zakup musi zostać dokonany zgodnie ze specyfikacją sprzętu i pomocy dydaktycznych opracowaną przez ekspertów Małopolskiego Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE).   

Konkurs, w ramach którego zostaną wyłonione szkoły modelowe, został ogłoszony 21 grudnia 2020r. Wnioski w konkursie można zgłaszać  do 22 stycznia 2021 roku (godz. 12:00). Konsultacji związanych z konkursem udzielają eksperci HUMINE pod adresem

Pytanie: Czy  Grantobiorca ma obowiązek publikacji zamówienia publicznego w bazie konkurencyjności? 
Odpowiedź:
Grantobiorca zgodnie z umową powierzenia grantu w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny” nie jest zobowiązany do stosowania „wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”, zamówienie na zakup sprzętu komputerowego nie podlega publikacji w bazie konkurencyjności, jednak jako jednostka samorządu terytorialnego powinni Państwo  stosować odpowiednie przepisy ustawy PZP.

*** Interpretacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach Grantu nr 2 
Zgodnie z intencją Grantodawcy wyrażoną w klauzuli informacyjnej zawartej w Regulaminie udzielana grantów podstawą przetwarzania danych osobowych dla potrzeb realizacji Grantu nr 2 jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W związku z powyższym, jeśli Grantobiorca nie wykazał we Wniosku o przyznanie grantu, Umowie powierzenia grantu, Wnioski rozliczającym grant innych danych osobowych niż niezbędne do udzielenia wsparcia w ramach projektu (t.j. dane Wnioskodawcy, w tym dane osoby upoważnionej do podpisania Wniosków, Umowy, dane osoby do kontaktów roboczych w zakresie wskazanym w tych dokumentach) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w § 10 ust. 1 i ust.3 jest bezprzedmiotowe t.j. nie zachodzi konieczność uzyskiwania zgody na przetwarzania tych danych osobowych, ze względu na fakt iż są one przetwarzane dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Pytanie: Organem prowadzącym jest gmina. Ona podpisuje umowę o dofinansowanie reprezentowana przez wójta gminy. Grant jest  przekazywany na rachunek dochodów gminy. Natomiast wydatki w przypadku jst są ponoszone przez konkretne jednostki gminy np. urząd, szkoły, ZEAS-y. Faktury za zakup sprzętu zostaną wystawione na Gminę ..(nazwa gminy) jako nabywcę i daną jednostkę np. urząd gminy, szkołę jako odbiorcę. Którą z jednostek rekomendują Państwo jako realizatora grantu? Nie może być nim sama gmina?
Odpowiedź: Wybór realizatora grantu należy do organu prowadzącego – w tym przypadku do gminy -  który jest stroną Umowy o powierzeniu grantu. Faktura za zakupiony sprzęt powinna  być wystawiona na organ prowadzący/urząd gminy.

Pytanie: Kto podpisuje umowę o powierzenie grantu, kto może być realizatorem grantu?
Odpowiedź:  Umowę powierzenia grantu podpisuje Grantobiorca tj. organ prowadzący. Organ prowadzący może upoważnić inną osobę do reprezentowania np. dyrektora szkoły, w takim przypadku należy do umowy powierzenia grantu dołączyć upoważnienie, że dana osoba może reprezentować organ prowadzący i podpisywać w jej imieniu dokumenty takie jak np. umowę powierzenia grantu.  
Wybór realizatora grantu  należy do organu prowadzącego, Grantodawca nie narzuca w tym zakresie konkretnych rozwiązań.

Pytanie: Dotyczy kryterium 1, czy liczba laptopów z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10 można odnieść do 50 uczniów?
Odpowiedź: Wykazując liczbę laptopów wskazujemy wyłącznie laptopy, które mogą być udostępnione uczniom. Nie bierzemy tu pod uwagę laptopów, które wykorzystywane są w codziennej pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły.

***Interpretacja - diagnoza potrzeb szkoły
Diagnoza potrzeb szkoły powinna  być jedną uniwersalną dla każdego projektu diagnozą zapotrzebowania szkoły. Diagnozy potrzeb szkoły nie tworzy się pod wymagania projektu, w którym szkoła chce uczestniczyć, a jest dokumentem, z którego wynika, że szkoła ma braki w wyposażeniu i dlatego przystępuje do danych projektów, po to aby te braki uzupełnić.
Diagnoza potrzeb szkoły może więc być szerszym dokumentem w zakresie zapotrzebowania na sprzęt niż wynika to z złożonych wniosków o dofinansowanie sprzętu (wniosków złożonych w różnych projektach/inicjatywach, w tym  w projekcie „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych”). Diagnoza potrzeb szkoły nie może być natomiast węższa (przedstawiać mniejsze zapotrzebowanie na sprzęt) niż wynika to zbiorczo z wnioskowanego i przyznanego wsparcia w ramach wszystkich projektów/inicjatyw w danym okresie przewidzianym diagnozą potrzeb szkoły (np. niedopuszczalna jest sytuacja, że z diagnozy potrzeb szkoły wynika, iż szkoła potrzebuje 15 komputerów. Szkoła w ramach 1 projektu kupiła 10 komputerów, w ramach drugiego projektu kupiła 5 komputerów i chce wnioskować o kolejne komputery na podstawie  tej diagnozy).
Diagnoza potrzeb szkoły może oczywiście być aktualizowana o nowe sprzęty, które są potrzebne szkole. Aktualizacja takiej diagnozy powinna nastąpić przed złożeniem wniosku w danym projekcie, w którym wnioskuje się o dany sprzęt (w tym przypadku grant nr 2).
Ze względu na specyfikę  grantu  nr 2 w ramach projektu  pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych” (wykaz urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania, powstaje  w drodze konsultacji z przedstawicielami Stowarzyszeniem Miasta w Internecie po złożeniu wniosku) w diagnozie potrzeb szkoły, przed złożeniem wniosku o grant 2 należy wykazać zapotrzebowanie szkoły wynikające z Regulaminu udzielenia grantów – grant 2  § 5 ust. 2 tj. : 
1)         Urządzenia cyfrowe:

 1. Komputery przenośne (laptopy)
 2. Urządzenia ekranowe (smartfony, tablety, czytniki)
 3. Urządzenia audio – video np. kamery cyfrowe z wyposażeniem wspomagającym typu gimball, statywy, oświetlenie, blendy, głośniki mobilne bezprzewodowe
 4. Projektory multimedialne, w tym piko projektory i projektory krótkoogniskowe do tablic multimedialnych oraz ekrany
 5. Tablice interaktywne wraz z oprzyrządowaniem typu stojak mobilny
 6. Urządzenia do realizacji zajęć edukacyjnych w Rzeczywistości Wirtualnej/ Rozszerzonej (VR/AR) oprogramowania edukacyjnego,

2)            Ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;

3)            Oprogramowanie, np.:

 1. oprogramowanie do realizacji zajęć edukacyjnych w Rzeczywistości Wirtualnej/ Rozszerzonej (VR/AR)
 2. Oprogramowanie do montażu materiałów video
 3. Oprogramowanie do montażu materiałów audio
 4. Oprogramowanie „radiowe” do uruchomienia szkolnej cyfrowej stacji radiowej
 5. Oprogramowanie graficzne do budowania serwisów internetowych, aplikacji i narzędzi webowych wykorzystywanych w ramach działań szkoły
 6. Oprogramowanie do tablic interaktywnych

4)            Pomoce dydaktyczne niezbędne w procesie edukacji np.:

 1. Klocki, roboty i inne urządzenia służące realizacji działań robotyczno – programistycznych
 2. Dostęp do platform edukacyjnych zawierających materiały i pomoce dydaktyczne
 3. Dostęp do serwisów streamingowych w wersjach premium typu Spotify, Yotube, Tidal itp.

W diagnozie potrzeb szkoły należy również wskazać, iż ostateczny wykaz sprzętu w ujęciu  ilościowym zostanie ustalony ze Stowarzyszeniem Miasta w Internecie, które w ramach projektu „Małopolska chmura edukacyjna-nowy model nauczania” Poddziałanie 10.1.4 RPO WM przeprowadzi transformacje cyfrową szkoły. Wykaz zostanie ustalony po analizie zasobów oprogramowania i sprzętu szkoły.

***We wniosku o dofinansowanie należy wskazać Odsetek nauczycieli uczestniczących w ostatnich 3 latach we wsparciu z zakresu wykorzystania TIK w edukacji w obszarze dydaktyki z wyłączeniem szkoleń o charakterze ściśle dotyczącym obsługi technicznej urządzeń TIK;
Pytanie: Czy można zatem tutaj wykazać nauczycieli uczestniczących w szkoleniu „Office 365 w edukacji”?
Odpowiedź: Z uwagi na fakt iż jednym z elementów Office 365 jest Microsoft Teams, można wykazać nauczycieli, którzy brai udział w szkoleniu.
Pytanie: W jaki sposób należy wyliczyć ww. odsetek nauczycieli? Dzieląc łączną liczbę nauczycieli uczestniczących w ostatnich 3 latach we wsparciu z zakresu wykorzystania TIK w edukacji w obszarze dydaktyki (z wyłączeniem szkoleń o charakterze ściśle dotyczącym obsługi technicznej urządzeń TIK) przez aktualną liczbę wszystkich nauczycieli w szkole?
Odpowiedź: Wyliczenia należy dokonać poprzez proporcje np. jeśli 80 nauczycieli to 100%, a w szkoleniach brało udział 30 nauczycieli to liczymy następująco:
80 to 100%
30 to x 
30 x 100/80=37,5%

Pytanie: W ramach kryterium nr 4 ocenie podlega odsetek nauczycieli uczestniczących w ostatnich 3 latach we wsparciu z zakresu wykorzystania TIK w edukacji w obszarze dydaktyki. W ramach tego kryterium można otrzymać: 81-90% nauczycieli - 1 punkt, 71-80% nauczycieli - 2 punkty. Jeśli odsetek nauczycieli wynosi 80,77%, który przedział należy wskazać we wniosku o dofinansowanie: 81-90% czy 71-80%?
Odpowiedź: Jeśli wynik wynosi 80,77% to należy zaokrąglić w górę do 81% zgodnie z zasadami matematyki.