Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

MTA - pakiet edukacyjny II

Logo projektu

Projekt pn.  „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” stanowi bezpośrednią odpowiedź na wyzwania dla oświaty w Małopolsce, a co za tym idzie konieczność podjęcia działań w zakresie pomocy szkołom w walce z zagrożeniami i skutkami pandemii Covid-19, realizowane na trzech płaszczyznach:

 • Wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, poprzez wyposażenie tych szkół i placówek w narzędzia do nauki zdalnej, (Grant 1); ogłoszenie naboru 15 czerwca 2022 .
 • Umożliwienie transformacji cyfrowej 22 szkół (które nie zostały tzw. ”szkołami modelowymi” w ramach pierwszej edycji Konkursu grantowego – grant 2 w projekcie pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych), poprzez wyposażenie wybranych szkół w wysokiej jakości urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne oraz oprogramowania a następnie, w ramach projektu komplementarnego pn. Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – nowy model nauczania, wprowadzenie wszechstronnego wsparcia dydaktycznego, organizacyjnego i technologicznego pracy szkoły z wykorzystaniem jednolitego dla wszystkich uczniów i nauczycieli środowiska cyfrowego, w wyniku którego, szkoły te staną się tzw. Szkołami modelowymi, (Grant 2); ogłoszenie naboru 11 maja 2022, dokumentacja poniżej.
 • Zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom (Grant 3), ogłoszenie naboru 11 maja 2022, dokumentacja poniżej.

Uwaga! Ważny Komunikat

Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu w dniu 31 maja 2022 r., wydłużył okres składania wniosków o przyznanie grantów w ramach realizowanego przez Województwo Małopolskie Departament Edukacji  projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”- Grant  2 oraz Grant 3 . Nabór Wniosków o przyznanie tych dwóch grantów będzie prowadzony od 11 maja 2022 r. od godziny 12.00 (dzień otwarcia naboru) do 8 czerwca 2022 r. do godziny 12.00 (dzień zamknięcia naboru). Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest do złożenia Wniosku o przyznanie grantu w formie elektronicznej na adres mailowy: w terminie określonym powyżej.

Serdecznie zapraszamy organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i szkół policealnych) zlokalizowane na terenie Województwa Małopolskiego do złożenia wniosku na Grant 2 oraz organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe  oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i szkół policealnych)) zlokalizowane na terenie Województwa Małopolskiego do złożenia wniosku na Grant 3

Projekt realizowany jest od maja 2022 roku do września 2023 roku na obszarze Małopolski. Projekt współfinansowany jest ze środków dotacji celowej Budżetu Państwa i Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to: 23 000 000 PLN

Województwo Małopolskie - Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ogłasza:

Nabór wniosków o grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 3 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.


I. Cel zadania grantowego
Celem jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.

II. Formuła projektu
Projekt realizowany jest w formule grantowej, o której mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków
Wnioskodawcą może być organ prowadzący publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i szkół policealnych) zlokalizowane na terenie Województwa Małopolskiego.

IV. Zakres przedmiotowy dofinansowania
Zgodnie z regulaminem udzielania grantów w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 3.

V. Finanse
1. Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie zadania grantowego w ramach Projektu grantowego dla Konkursu grantowego – Grant 3 wynosi 13 520 000,00 zł.
2. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (UE) i Budżetu Państwa (BP).
3. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania w formie zadania grantowego wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem. Montaż finansowy Zadania grantowego to 85% UE + 15% BP.
4. Kwota Grantu nie może przekroczyć iloczynu: 40 000,00 PLN x liczba szkół/placówek systemu oświaty, które Wnioskodawca wskaże we Wniosku o przyznanie grantu w kategorii pn. Planowane wskaźniki, z zastrzeżeniem iż maksymalna kwota Grantu nie będzie wyższa niż:
   a) 800 000,00 PLN - w przypadku Wnioskodawcy Gminy Miejskiej Kraków,
   b) 240 000,00 PLN - w przypadku Wnioskodawcy: Gminy Miasta Nowy Sącz, Gminy Miasta Tarnów,
   c) 120 000,00 PLN - w przypadku pozostałych Wnioskodawców będących organami prowadzącymi szkoły.
5. Liczba Grantów jest uzależniona od posiadanych przez Grantodawcę środków finansowych.

VI. Harmonogram naboru
Nabór Wniosków o przyznanie grantów będzie prowadzony od 11 maja 2022 r. od godziny 12.00 (dzień otwarcia naboru) do dnia 1 czerwca 2022 r. do godziny 12.00 (dzień zamknięcia naboru).

VII. Sposób aplikowania:
Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest do złożenia wniosku w formie elektronicznej na adres mailowy: , w terminie określonym w pkt VI.

XIII. Informacja o projekcie
Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: lub dzwoniąc pod nr tel.: (+48 12) 6160715, 6160716, 6160720, 6160709.

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie grantu należy zapoznać się z Regulaminem Udzielania Grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 3.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej:

Departament Edukacji UMWM zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

Załączniki:

 1. Regulamin udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” - Grant 3 (wersja archiwalna) (wersja obowiązująca od dnia 31.05.2022)
 2. Wniosek o przyznanie grantu (excel)
 3. Wzór umowy powierzenia grantu (word)
 4. Wzór protestu (word)
 5. Wzór wniosku rozliczającego grant (excel)
 6. Załącznik nr 3 do umowy - Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności podatku VAT (word)
 7. Załącznik nr 5 do regulaminu - Wykaz narzędzi do nauki zdalnej w ramach Konkursu grantowego –Grant 1 (word)
 8. Załącznik do wniosku rozliczającego grant - Informacja o obowiązkach dotyczących płatności w związku z tzw. białą listą podatników VAT oraz mechanizmem podzielonej płatności (word)
 9. Dochód na 1 mieszkańca – tabela (excel)

Najczęściej zadawane pytania: 

Pytanie 1:  Jak wpisać do Wniosku o przyznanie grantu w pozycji „4.  Planowane wielowymiarowe wsparcie uczniów niwelujące skutki pandemii COVID -19 - budżet Zadania grantowego” planowane działania i ich koszty dla jednej szkoły, które mają różny VAT np. zajęcia wyrównawcze – katalog kosztów: wynagrodzenie nauczyciela (VAT zw.) + książki (VAT) ? 
Odpowiedź: Należy pogrupować wydatki według stawek VAT i tyle razy multiplikować daną szkołę  i planowane działania ile będzie zastosowanych różnych stawek VAT. 
Wzór wniosku 

Pytanie 2: Jak wypełnić  Wniosek o przyznanie grantu – Grant 3, cz. 4. Planowanie wielowymiarowe wsparcie uczniów (…) w przypadku kosztu - wynagrodzenie nauczyciela. Jak potraktować kolumnę VAT?
Odpowiedź: Jeśli w przypadku danego wydatku nie występuję VAT np. wynagrodzenie nauczyciela, należy w kolumnie VAT napisać „nie dotyczy”, a w przypadku kwot netto i brutto można postąpić na dwa sposoby:
a) w kolumnie „netto” ująć wyłącznie wynagrodzenie tzw. netto pracownika, a wszystkie składki pracownika i pracodawcy (tzw. brutto-brutto) dodać dopiero w kolumnie „brutto” albo
b) w kolumnie „netto” ująć pełne koszty związane z wynagrodzeniem pracownika (składki pracownika i pracodawcy, tzw. brutto-brutto), a wtedy kolumna netto będzie równa kolumnie brutto.

Pytanie 3: Jak rozumieć liczbę szkół, którą należy wskazać we Wniosku o przyznanie grantu – Grant 3, cz. 2 Informacje niezbędne do oceny wniosku (…)
Odpowiedź: W komórce Liczba szkół, cz.2 Wniosku o przyznanie grantu należy wskazać każdą szkołę prowadzącą kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i szkół policealnych), która nie jest w likwidacji, zlokalizowaną na terenie województwa małopolskiego, dla której Wnioskodawca jest organem prowadzącym na dzień składania Wniosku o przyznanie grantu.

Pytanie 4: Jak ma wyglądać „diagnoza potrzeb szkoły” i kto ją zatwierdza. Czy jest dostępny wzór diagnozy potrzeb? 
Odpowiedź: Wnioskodawca, gwarantuje że realizacja wielowymiarowego wsparcia szkół w ramach Zadania grantowego jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół/ placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne. Wnioski z diagnozy powinny wpisywać się w planowane wielowymiarowe wsparcie szkół. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę/ placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do podejmowania decyzji. Podmiot przeprowadzający diagnozę ma możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub biblioteki pedagogicznej.

Pytanie 5: Jakie warunki musi spełniać wielowymiarowe wsparcie aby było kwalifikowane w projekcie?
Odpowiedź: Wnioskodawca gwarantuje, że wielowymiarowe wsparcie szkół w ramach Zadania Grantowego, będzie stanowiło uzupełnienie działań prowadzonych przez szkoły/ placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne. Skala działań prowadzonych przed złożeniem Wniosku o przyznanie grantu przez szkoły/placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku o przyznanie grantu (średniomiesięcznie). Warunek nie dotyczy działań zrealizowanych w ramach RPO oraz programów rządowych. Dofinansowanie mogą uzyskać te formy wsparcia, które w tym samym zakresie  nie są finansowane  z innych źródeł, w tym ze środków subwencji oświatowej.

Pytanie 6: Czy w przypadku powierzenia/zatrudnienia do zajęć nauczyciela Grantobiorca stosuje się art. 35a ustawy — Karta Nauczyciela i art. 16 ustawy - Prawo oświatowe? Czy zatrudniając personel do prowadzenia zajęć Grantobiorca jest zobowiązany stosować „Materiał informacyjny dotyczący zatrudniania i angażowania personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”?
Odpowiedź: Grantobiorca w przypadku powierzenia/zatrudnienia do zajęć nauczyciela stosuje przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku organu prowadzącego szkoły publiczne ma więc zastosowanie zarówno art. 35a ustawy - Karta Nauczyciela jak i art. 16 ustawy - Prawo oświatowe. W przypadku organu prowadzącego szkołę niepubliczną lub organu prowadzącego szkołę publiczną niebędącego jednostką samorządu terytorialnego zastosowanie ma art. 10 a ustawy – Karta Nauczyciela. „Materiał informacyjny dotyczący zatrudniania i angażowania personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (…)” nie stanowi prawa powszechnie obowiązującego jednak może pełnić funkcję instruktażu jak stosować przywołane powyżej przepisy prawa i inne przepisy prawa przy zatrudnianiu personelu do realizacji wielowymiarowego wsparcia w szkołach/placówkach systemu oświaty. Materiał informacyjny. 

Pytanie 7: Jak rozumieć kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne?
Odpowiedź: Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne to te, których wszyscy potrzebujemy do samorealizacji i rozwoju osobistego, a więc: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski i ich rodzin), TIK, umiejętności rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się oraz umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Kompetencje  mogą  być  stosowane w  wielu  różnych  kontekstach i  rozmaitych  kombinacjach.  Ich zakresy się pokrywają i są ze sobą powiązane: aspekty niezbędne w jednej dziedzinie wspierają kompetencje w innej. Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne mogą być kształtowane na każdym przedmiocie szkolnym i  zajęciach edukacyjnych. Nie jest istotna nazwa przedmiotu, na którym będą realizowane zajęcia, ważne aby podczas tych zajęć były kształtowane wskazane powyżej kompetencje i umiejętności. We wniosku o przyznanie grantu należy więc opisać jaka kompetencja lub umiejętność będzie kształtowana na danych zajęciach.

Pytanie 8: Czy możliwy jest zakup programów komputerowych w ramach materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji wsparcia edukacyjnego lub psychologicznego na rzecz ucznia?
Odpowiedź: Zakup programów komputerowych jest możliwy, o ile będą to programy zakupione w celu realizacji: 1) działań uzupełniających u uczniów braki edukacyjne w realizacji podstawy programowej oraz działań z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych lub 2) działań wspomagających psychologicznie uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych i rozwijaniu zainteresowań. Nie mogą to być oprogramowania, o których mowa w załączniku nr 5 do Regulaminu - Wykaz narzędzi do nauki zdalnej w ramach Konkursu grantowego –Grant 1, których celem jest umożliwienie lub ułatwienie nauki zdalnej. Zakupione programy nie mogą również być środkiem trwałym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z poźn. zm.).

Pytanie 9: Czy zajęcia uzupełniające u uczniów braki edukacyjne w realizacji podstawy programowej mogą być realizowane z innych dziedzin niż kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne?
Odpowiedź: Zarówno zajęcia uzupełniające u uczniów braki edukacyjne w realizacji podstawy programowej jak i zajęcia rozwijające mogą być realizowane wyłączenie z zakresu kompetencji kluczowych.

Lista rankingowa

Na podstawie § 7 ust. 20 Regulaminu udzielania Grantów w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 3 uprzejmie informujemy Państwa iż, Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu w dniu 11 października 2022 r. zatwierdził Uchwałą Nr 1774/22 listę rankingową tj.: listę Wniosków o przyznanie grantu zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania (lista)

Umieszczenie Wnioskodawcy na liście Wniosków o przyznanie grantu zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania jest równoznaczne z przyznaniem prawa do Grantu.

Wyniki oceny formalnej i porównawczej

Na podstawie § 7 ust. 8 Regulaminu udzielania Grantów w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 3 publikujemy wyniki oceny formalnej i porównawczej złożonych wniosków o przyznanie grantu.


Uprzejmie informujemy, iż wszystkie wnioski spełniły kryteria oceny formalnej i porównawczej oraz uzyskały rekomendacje do przyznania grantu. Kwota alokacji przeznaczona na Konkurs grantowy – Grant 3 nie została w całości wykorzystana.


Jednocześnie przypominamy o uprawnieniu wynikającym z § 7 ust. 9 Regulaminu tj. możliwości wniesienia protestu.

Wyniki oceny wniosków dostępne tutaj

Lista Wnioskodawców którzy złożyli wnioski w odpowiedzi na Konkurs grantowy - Grant 3. Lista wnioskodawców (pdf)

W przypadku Wnioskodawcy, który przesłał Wniosek o przyznanie grantu w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu o Konkursie grantowym – Grant 3 w terminie do dnia 08.06.2022 r do godz. 12:00, a nie znalazł się na liście, o której mowa powyżej, w terminie do 05.07.2022 r., jest zobligowany do dostarczenia Grantodawcy potwierdzenia złożenia Wniosku o przyznanie grantu, na którym będzie widnieć: adres elektroniczny skrzynki pocztowej wskazanej w ogłoszeniu o naborze, adres elektroniczny Wnioskodawcy, „temat” wysłanej wiadomości, treść wiadomości wraz z załączonym Wnioskiem o przyznanie grantu oraz data i godzina przesłania Wniosku do Grantodawcy. W przypadku uznania przez Grantodawcę, że wina nieotrzymania Wniosku o przyznanie grantu przez Grantodawcę nie leży po stronie Wnioskodawcy, Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do Grantodawcy Wniosku w ustalonej z Grantodawcą formie i terminie.

Województwo Małopolskie - Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ogłasza:

Nabór wniosków o grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 2 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.


I. Cel zadania grantowego
Celem Zadania grantowego jest umożliwienie transformacji cyfrowej szkoły i wprowadzenia do niej elementów nauczania metodą STEAM poprzez wyposażenie jej w urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne i oprogramowania, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19. Transformacja będzie realizowana w ramach projektu koordynacyjnego pn. Małopolska Chmura Eduakcayjna- nowy model nauczania, w którym wybrana szkoła zostanie objęta wszechstronnym wsparciem i w wyniku tych działań stanie się Szkołą modelową II.

II. Formuła projektu
Projekt realizowany jest w formule grantowej, o której mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków
Wnioskodawcą może być organ prowadzący publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i policealnych) znajdujące się na terenie Województwa Małopolskiego.

IV. Zakres przedmiotowy dofinansowania
Zgodnie z regulaminem udzielania grantów w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 2.

V. Finanse
1. Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie zadania grantowego w ramach Projektu grantowego dla Konkursu grantowego – Grant 2    wynosi 1 980 000,00 zł.
2. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (UE) i Budżetu Państwa (BP).
3. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania w formie zadania grantowego wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem. Montaż finansowy Zadania grantowego to 85%UE + 15% BP.
4. Maksymalna wartość grantu wynosi 90 000 zł i jest ustalana na podstawie Wykazu zakupów.
5. Liczba Grantów jest uzależniona od posiadanych przez Grantodawcę środków finansowych.

VI. Harmonogram naboru
Nabór Wniosków o przyznanie grantów będzie prowadzony od 11 maja 2022 r. od godziny 12.00 (dzień otwarcia naboru) do dnia 1 czerwca 2022 r. do godziny 12.00 (dzień zamknięcia naboru).

VII. Sposób aplikowania:
Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest do złożenia wniosku (wyłącznie plik programu Excel) wraz z załącznikami określonymi we Wniosku o przyznanie grantu w formie elektronicznej na adres mailowy: , w terminie określonym w pkt VI.

VIII. Informacja o projekcie
Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: lub dzwoniąc pod nr tel.: (+48 12) 6160715, 6160716, 6160720, 6160709.

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie grantu należy zapoznać się z Regulaminem Udzielania Grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 2.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej:

Departament Edukacji UMWM zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

Załączniki:

 1. Regulamin udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” - Grant 2 (wersja archiwalna) (wersja obowiązująca od dnia 31.05.2022)
 2. Wniosek o przyznanie grantu, (excel) wraz z wymaganymi załącznikami tj. Deklaracja zawarcia umowy o realizacji zadań „Szkoły modelowej” w ramach projektu "Małopolska chmura edukacyjna-nowy model nauczania" w ramach poddziałania 10.1.4 RPO WM (word) i opis kryterium potencjału transformacji cyfrowej (word)
 3. Wzór umowy powierzenia grantu (word)
 4. Wzór protestu (word)
 5. Wzór wniosku rozliczającego grant (excel)
 6. Karta oceny formalnej (word)
 7. Karta oceny merytorycznej (word)
 8. Wykaz Szkół modelowych I wybranych w ramach Pierwszy konkurs grantowy – Grant 2 (word)
 9. Załącznik nr 3 do umowy Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (word)
 10. Załącznik nr 4 do umowy - wykaz niezbędnych urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania w celu dokonania przez szkoły transformacji cyfrowej (excel)
 11. Załącznik nr 5 Umowa dotycząca transformacji cyfrowej (word)
 12. Załącznik do wniosku rozliczającego grant - Informacja o obowiązkach dotyczących płatności w związku z tzw. białą listą podatników VAT oraz mechanizmem podzielonej płatności (word)

Pytanie 1: Jak zaokrąglać  wynik kryterium we Wniosku o przyznanie grantu w pkt. 2.  Charakterystyka szkoły(…) przy ustalaniu przedziału kryterium? 
Odpowiedź: Przy ustalaniu przedziału kryterium we Wniosku o przyznanie grantu w pkt. 2.  Charakterystyka szkoły (…)wynik danego kryterium należy zaokrąglić zawsze go góry niezależnie od liczby po przecinku. Przykład.

Pytanie 2: Czy możliwy jest zakup  programów komputerowych w ramach materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji wsparcia edukacyjnego lub psychologicznego na rzecz ucznia?
Odpowiedź: Zakup programów komputerowych jest możliwy, o ile będą to programy zakupione w celu realizacji: 1) działań uzupełniających u uczniów braki edukacyjne w realizacji podstawy programowej oraz działań z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych lub 2) działań wspomagających psychologicznie uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych i rozwijaniu zainteresowań. Nie mogą to być oprogramowania,  o których mowa  w załączniku nr 5 do Regulaminu - Wykaz narzędzi do nauki zdalnej w ramach Konkursu grantowego –Grant 1, których celem jest umożliwienie lub ułatwienie nauki zdalnej. Zakupione programy nie mogą również być środkiem trwałym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z poźn. zm.).

Pytanie 3: Co powinna zawierać Uchwała Rady Pedagogicznej, która ma być załącznikiem do Wniosku o przyznanie Grantu?
Odpowiedź: Uchwała Rady Pedagogicznej powinna zawierać deklarację udziału szkoły w Projekcie pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja Wsparcia Szkół i Placówek oświatowych, w tym deklarację przystąpienia do procesu transformacji cyfrowej szkoły w odpowiedzi na pandemię COVID-19 w projekcie pn.: „Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania”.

Listy rankingowe

na podstawie § 7 ust. 26 i ust.27. Regulaminu udzielania Grantów w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant  2  stanowiącego załącznik do uchwały Nr 709/22 z dnia 10 maja 2022 r. w  sprawie przyjęcia procedur dotyczących wyboru wniosków o powierzenie grantu w brzmieniu Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 2 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zmienionego uchwałą:  Nr 887/22 z dnia 31 maja 2022 r, uprzejmie informujemy Państwa iż, Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2022r. zatwierdził Uchwałą Nr 1483/22 listy rankingowe tj.:

 • listę Wniosków o przyznanie grantu rekomendowanych do dofinansowania (22 Szkoły modelowe II) według kolejności zgodnej z uzyskaną punktacją,- lista
 • listę rezerwową, tj. listę obejmującą Wnioski, których punktacja jest niewystarczająca, aby znaleźć się na liście 22 Wniosków rekomendowanych do dofinansowania według kolejności zgodnej z uzyskaną punktacją- lista

Umieszczenie Wniosku o przyznanie grantu na liście Wniosków rekomendowanych do dofinansowania jest równoznaczne z przyznaniem prawa do Grantu.

Wyniki oceny merytorycznej

Na podstawie § 7 ust. 14 Regulaminu udzielania Grantów w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 2 stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr 709/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia procedur dotyczących wyboru wniosków o powierzenie grantu w brzmieniu Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 2 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zmienionego uchwałą nr 887/22 z dnia 31 maja 2022 r. uprzejmie informujemy Państwa o wynikach oceny merytorycznej wniosków o przyznanie grantu złożonych w ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych Grant 2.

Jednocześnie przypominamy  o uprawnieniach wynikających z § 7 ust. 15 Regulaminu.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków dostępne tutaj.

Wyniki oceny formalnej

Na podstawie §7 Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 2 oraz w związku z dokonaną oceną formalną wniosków, które wpłynęły w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 2, informujemy, iż wszystkie wnioski spełniły wymagania oceny formalnej.

W wyniku pozytywnej oceny formalnej wnioski zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Lista Wnioskodawców którzy złożyli wnioski w odpowiedzi na Konkurs grantowy - Grant 2. Lista wnioskodawców (pdf)

W przypadku Wnioskodawcy, który przesłał Wniosek o przyznanie grantu w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu o Konkursie grantowym – Grant 2 w terminie do dnia 08.06.2022 r do godz. 12:00, a nie znalazł się na liście, o której mowa powyżej,  w terminie do 28.06.2022 r., jest zobligowany do dostarczenia Grantodawcy potwierdzenia złożenia Wniosku o przyznanie grantu, na którym będzie widnieć: adres elektroniczny skrzynki pocztowej wskazanej w ogłoszeniu o naborze, adres elektroniczny Wnioskodawcy, „temat” wysłanej wiadomości, treść wiadomości wraz z załączonym Wnioskiem o przyznanie grantu oraz data i godzina przesłania Wniosku do Grantodawcy. W przypadku uznania przez Grantodawcę, że wina nieotrzymania Wniosku o przyznanie grantu przez Grantodawcę nie leży po stronie Wnioskodawcy, Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do Grantodawcy Wniosku w ustalonej z Grantodawcą formie i terminie.

Województwo Małopolskie - Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ogłasza:


Nabór wniosków o grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, grant 1 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

I. Cel zadania grantowego
Celem Zadania grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i szkół policealnych) poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej, o których mowa w § 5 ust. 2 regulaminu, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.

II. Formuła projektu
Projekt realizowany jest w formule grantowej, o której mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków
Wnioskodawcą może być organ prowadzący publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i szkół policealnych) zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego.

IV. Zakres przedmiotowy dofinansowania
Zgodnie z regulaminem udzielania grantów w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 1

V. Finanse
1. Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie Zadania grantowego w ramach Projektu grantowego dla Konkursu grantowego – Grant 1 wynosi 9 920 000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy 00/100). Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu społecznego (UE) i Budżetu Państwa (BP). Istnieje możliwość zwiększenia alokacji na Konkurs grantowy – Grant 1 w przypadku dostępności dodatkowych środków.
2. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania w formie Zadania grantowego wynosi 100% kosztów objętych Wnioskiem o przyznanie grantu. Montaż finansowy Zadania grantowego to 85 %UE + 15 % BP.
3. Kwota Grantu nie może przekroczyć iloczynu: 25 000,00 PLN x liczba szkół, które Wnioskodawca wskaże we Wniosku o przyznanie grantu w kategorii pn. Planowane wskaźniki, z zastrzeżeniem iż maksymalna kwota Grantu nie będzie wyższa niż:
  a) 500 000,00 PLN - dla Wnioskodawcy Gminy Miejskiej Kraków,
  b) 150 000,00 PLN - dla Wnioskodawcy Gminy Miasta Nowy Sącz,
  c) 150 000,00 PLN - dla Wnioskodawcy Gminy Miasta Tarnów,
  d) 75 000,00 PLN – dla każdego z pozostałych Wnioskodawców będących organami prowadzącymi szkoły.

VI. Harmonogram naboru
Nabór Wniosków o przyznanie grantów będzie prowadzony od 15 czerwca 2022 r. od godziny 12.00 (dzień otwarcia naboru) do dnia 6 lipca 2022 r. do godziny 12.00 (dzień zamknięcia naboru).

VII. Sposób aplikowania:
Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest do złożenia Wniosku o przyznanie grantu w formie elektronicznej na adres mailowy: , w terminie określonym w pkt. VI .

VIII. Informacja o projekcie
Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: lub dzwoniąc pod nr tel.: (+48 12) 6160715, 6160716, 6160709.


Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie grantu należy zapoznać się z Regulaminem Udzielania Grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 1

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej:

Departament Edukacji UMWM zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru

Złączniki:

 1. Regulamin udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” - Grant 1 (wersja archiwalna) (wersja obowiązująca od 29.11.2022 r.)
 2. Wniosek o przyznanie grantu (excel)
 3. Wzór umowy powierzenia grantu (word)
 4. Wzór protestu (word)
 5. Wzór wniosku rozliczającego grant (excel)
 6. Załącznik nr 3 do umowy -  Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności podatku VAT (word)
 7. Załącznik do wniosku rozliczającego grant - Informacja o obowiązkach dotyczących płatności w związku z tzw. białą listą podatników VAT oraz mechanizmem podzielonej płatności (word)
 8. Dochód na 1 mieszkańca – tabela (excel)

 

Aktualizacja List rankingowych

W związku ze zwiększeniem alokacji w ramach zadania grantowego Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych Grant 1, na podstawie § 7 ust. 22 Regulaminu udzielania grantów, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 2162/22 z dnia 13.12.2022 r. zaktualizował listy rankingowe. Aktualizacja polegała na dopisaniu 9 wnioskodawców, którzy dotychczas byli na liście rezerwowej, do listy wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania wg. właściwej kolejności. (lista)

Umieszczenie Wnioskodawcy na liście Wniosków o przyznanie grantu zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania jest równoznaczne z przyznaniem prawa do Grantu.

Listy rankingowe

Na podstawie § 7 ust. 20 Regulaminu udzielania Grantów w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 1 uprzejmie informujemy Państwa iż, Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu w dniu 27 października 2022 r. zatwierdził Uchwałą Nr 1870/22 listy rankingowe tj.:

 • listę Wniosków o przyznanie grantu zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania (lista)
 • listę rezerwową Wniosków o przyznanie grantu tj. listę obejmującą Wnioski o przyznanie grantu, które spełniły kryteria oceny i uzyskały ocenę pozytywną, jednak kwota alokacji jest niewystarczająca do wybrania ich do otrzymania Grantu (lista)

 

Umieszczenie Wnioskodawcy na liście Wniosków o przyznanie grantu zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania jest równoznaczne z przyznaniem prawa do Grantu.

Wyniki oceny formalnej i porównawczej

Na podstawie § 7 ust. 8 Regulaminu udzielania Grantów w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 1 publikujemy wyniki oceny formalnej i porównawczej złożonych wniosków o przyznanie grantu.

Uprzejmie informujemy, iż wszystkie wnioski spełniły kryteria oceny formalnej i porównawczej. 144 wnioski uzyskały rekomendacje do przyznania grantu, natomiast pozostałe 9 wniosków ze względu na niewystarczającą kwotę alokacji znalazły się na Liście rezerwowej.

Jednocześnie przypominamy  o uprawnieniu wynikającym z § 7 ust. 9 Regulaminu tj. możliwości wniesienia protestu.

Wyniki oceny wniosków dostępne tutaj.

Lista Wnioskodawców którzy złożyli wnioski w odpowiedzi na Konkurs grantowy - Grant 1. Lista wnioskodawców (pdf)

W przypadku Wnioskodawcy, który przesłał Wniosek o przyznanie grantu w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu o Konkursie grantowym – Grant 1 w terminie do dnia 06.07.2022 r do godz. 12:00, a nie znalazł się na liście, o której mowa powyżej, w terminie do 26.07.2022 r., jest zobligowany do dostarczenia Grantodawcy potwierdzenia złożenia Wniosku o przyznanie grantu, na którym będzie widnieć: adres elektroniczny skrzynki pocztowej wskazanej w ogłoszeniu o naborze, adres elektroniczny Wnioskodawcy, „temat” wysłanej wiadomości, treść wiadomości wraz z załączonym Wnioskiem o przyznanie grantu oraz data i godzina przesłania Wniosku do Grantodawcy. W przypadku uznania przez Grantodawcę, że wina nieotrzymania Wniosku o przyznanie grantu przez Grantodawcę nie leży po stronie Wnioskodawcy, Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do Grantodawcy Wniosku w ustalonej z Grantodawcą formie i terminie.