Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wynika z realizacji misji, która brzmi:

Sprawny i skuteczny Urząd regionalnej administracji publicznej realizujący z partnerami ustawowe i własne działania na rzecz rozwoju Małopolski

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania ukierunkowana jest na następujące priorytety:

a) poprawę jakości życia mieszkańców regionu przez realizację Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego oraz
b) doskonalenie organizacji i funkcjonowania Urzędu w celu ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług oraz wzrostu zadowolenia Klientów.

Cele ogólne wynikające z priorytetów Polityki ZSZ, stanowiące ramy celów szczegółowych dla procesów i zadań realizowanych przez Urząd, to:

  1. Zapewnienie partycypacji obywateli w zarządzaniu regionalną wspólnotą samorządową.
  2. Kształtowanie tożsamości kulturowej Małopolski.
  3. Podnoszenie jakości świadczonych usług publicznych poprzez rzetelne, sprawne, terminowe, bezstronne i zgodne z prawem realizowanie zadań oraz profesjonalną obsługę Klientów.
  4. Minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne i podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu oraz pracowników Urzędu, a także podejmowanie aktywnych działań na rzecz ochrony i kształtowania środowiska naturalnego.
  5. Przestrzeganie zasad etyki oraz standardów zachowań określonych w przepisach prawa i „Kodeksie etyki pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego”.
  6. Monitorowanie, zarządzanie ryzykiem i szansą w celu zwiększenia prawdopodobieństwa osiągnięcia przyjętych celów strategicznych ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców regionu.
  7. Zapewnienie należytej ochrony zasobów informacyjnych przetwarzanych w Urzędzie poprzez realizację przyjętych zasad bezpieczeństwa informacji oraz utrzymywanie zabezpieczeń odpowiednich do oszacowanego poziomu ryzyka.
  8. Stała poprawa środowiska pracy, w szczególności zapobieganie wypadkom przy pracy, właściwa organizacja stanowisk i procesów pracy, utrzymywanie warunków sprzyjających zapobieganiu chorobom zawodowym, a także stałe podnoszenie świadomości pracowników w zakresie BHP.