Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Staże podyplomowe

 

Staże podyplomowe

Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych będących obywatelami polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, a w przypadku osób będących obywatelami innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej zamierzających odbywać staż podyplomowy na obszarze tego województwa, jest zadaniem Marszałka Województwa z zakresu administracji rządowej.

Obsługa administracyjna:

Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Społecznych UMWM
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków
tel. 12 63-03-205
adres do korespondencji - ul. Racławicka 56, 31- 017 Kraków

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych:

ZARZĄDZENIE Nr 57/2024 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 13 czerwca2024 roku w sprawie listy podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów

Zasady odbywania stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty regulują przepisy w oparciu o art. 15c ust. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2023 poz. 1516 z późn. zm.).

Marszałek województwa, uwzględniając zasady i tryb odbywania stażu oraz przewidywaną liczbę absolwentów jednolitych studiów magisterskich na kierunkach lekarskich i lekarsko-dentystycznych mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską, ustala listę podmiotów uprawnionych oraz maksymalną liczbę miejsc dla lekarzy stażystów w tych podmiotach, którzy równocześnie mogą odbywać staż podyplomowy, z wyjątkiem lekarzy, lekarzy dentystów powołanych do zawodowej służby wojskowej i obowiązanych do odbycia stażu.  

 1. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia stażu podyplomowego, zwanymi dalej „podmiotami prowadzącymi staż”, w tym części stażu, zwanej dalej „stażem cząstkowym”, lub części stażu cząstkowego, są:
 • podmiot leczniczy,
 • lekarz dentysta wykonujący działalność leczniczą w formie indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej, lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej,
 • w przypadku stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego w dziedzinie medycyny rodzinnej, lekarz wykonujący działalność leczniczą w formie indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej, lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, udzielający świadczeń z zakresu medycyny rodzinnej

– wpisani na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty prowadzoną przez marszałka województwa, zwaną dalej „listą podmiotów uprawnionych”.

 1. Podmiot prowadzący staż jest obowiązany spełniać następujące warunki:
 • posiadać w swojej strukturze organizacyjnej zakład leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych umożliwiających zrealizowanie programu co najmniej jednego stażu cząstkowego lub co najmniej jednej części programu stażu cząstkowego w ramach komórek organizacyjnych o profilu odpowiadającym programowi stażu podyplomowego;
 • zatrudniać lekarzy posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i szkoleń praktycznych określonych programem stażu podyplomowego;
 • posiadać zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne umożliwiające realizację programu stażu podyplomowego;
 • jeżeli prowadzi szpital – udzielać stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych umożliwiających zrealizowanie objętych programem staży cząstkowych.
 1. Podmiotami uprawionymi do podpisania umowy o pracę z lekarzem stażystą są:
 • w przypadku stażu podyplomowego lekarza - podmiot leczniczy udzielający stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych umożliwiających realizację ramowego programu stażu podyplomowego lekarza w ramach staży cząstkowych, co najmniej w dziedzinie chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej,
 • w przypadku stażu podyplomowego lekarza dentysty - podmiot leczniczy albo grupowa praktyka lekarzy dentystów albo lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym realizację ramowego programu stażu podyplomowego lekarza dentysty w co najmniej dwóch z następujących dziedzin: stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej i protetyki stomatologicznej

– mającym zawarte umowy z innymi podmiotami prowadzącymi staż, w celu umożliwienia zrealizowania przez lekarza albo lekarza dentystę, w ramach oddelegowania, tej części programu stażu podyplomowego, której realizacji nie może zapewnić w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowych informacji dotyczących trybu kierowania na staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty oraz zasad jego odbywania udzielają Okręgowe Rady Lekarskie:

Po uzyskaniu rekomendacji właściwej Izby należy przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego następujące dokumenty:

 • podanie w sprawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty i zawierania umów o pracę w celu odbycia stażu podyplomowego /załącznik nr 1/ lub prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza, lekarza dentysty /załącznik nr 2/,
 • wypełnioną kartę informacyjną według wzoru /załączniki nr (3)/ w przypadku wpisu na listę podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę,
 • podpisaną klauzulę informacyjną na podstawie artykułu 14 RODO (rozporządzenia o ochronie danych osobowych) /załącznik nr 4/,
 • podpisaną klauzulę informacyjną na podstawie artykułu 13 RODO (rozporządzenia o ochronie danych osobowych) /załącznik nr 5/,
 • statut podmiotu lub numer księgi rejestrowej wraz z podaniem podmiotu rejestrowego.

Lista załączników nr 1, 2, 3, 4, 5 do pobrania poniżej.