Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Dyrektor Departamentu: Dominika Studnicka
Zastępca Dyrektora Departamentu: Katarzyna Kosik-Gajewska
Zastępca Dyrektora Departamentu: Radosław Grochal

Sekretariat:
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
tel.: 12 63 03 202
Adres do korespondencji:
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
tel.: 12 63 03 202
e:mail:

Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej:

 1. przygotowuje i realizuje założenia regionalnej polityki zdrowotnej, opracowuje wieloletnie programy zdrowotne/programy polityki zdrowotnej oraz wytyczne organizacyjne dotyczące systemu ochrony zdrowia w województwie,
 2. opracowuje projekty, monitoruje rezultaty, sporządza sprawozdania z realizacji oraz aktualizuje wojewódzkie programy zdrowotne i plany,
 3. sprawuje nadzór nad wojewódzkimi podmiotami leczniczymi działającymi w formie spzoz m.in. poprzez bieżące monitorowanie zmiany struktury wewnętrznej zakładów, organizacji świadczeń zdrowotnych, wykorzystanie zasobów kadrowych i materialnych oraz analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej, a także współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi UMWM w zakresie spraw kadrowych kierowników wpl oraz skarg i wniosków związanych z funkcjonowaniem nadzorowanych podmiotów,
 4. wykonuje czynności związane z nadawaniem oraz wprowadzaniem zmian w statutach wojewódzkich podmiotów leczniczych działających w formie spzoz,
 5. wykonuje czynności związane z powoływaniem, odwoływaniem i zmianami składów rad społecznych wojewódzkich podmiotów leczniczych działających w formie spzoz,
 6. przygotowuje i nadzoruje czynności w zakresie przekształceń wojewódzkich podmiotów leczniczych działających w formie spzoz,
 7. sprawuje nadzór właścicielski nad wojewódzkimi podmiotami leczniczymi ochrony zdrowia działającymi w formie spółek prawa handlowego,
 8. współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 9. realizuje zadania związane z organizacją, finansowaniem i odbywaniem stażu podyplomowego dla lekarzy, lekarzy dentystów, ustalaniem listy podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych dla absolwentów studiów lekarskich i lekarsko – dentystycznych,
 10. dofinansowuje realizację zadań z zakresu służby medycyny pracy,
 11. dofinansowuje koszty tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
 12. realizuje zadania Marszałka Województwa z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, m.in. poprzez rozpoznawanie potrzeb Województwa w zakresie opieki psychiatrycznej; zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób, wobec których sąd orzekł o umieszczeniu ich w szpitalu psychiatrycznym bez ich zgody; współpraca z lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii, upoważnionym przez Marszałka Województwa Małopolskiego do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego,
 13. wydaje zezwolenia na leczenie substytucyjne, 
 14. opracowuje i realizuje projekty, programy zdrowotne/programy polityki zdrowotnej w obszarze zdrowia publicznego,
 15. nadzoruje realizację wojewódzkich programów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz działalność wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnień i współuzależnień,
 16. wykonuje czynności związane z nadzorem sprawowanym przez Zarząd nad Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w zakresie realizacji zadań statutowych oraz współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w zakresie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, inicjowania i realizowania wojewódzkich programów w zakresie polityki społecznej, zadań kierowanych do seniorów oraz realizacji zadań zleconych marszałkowi województwa, w tym zadań, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym w zakresie prowadzenia ośrodka adopcyjnego,
 17. identyfikuje i analizuje potrzeby oraz priorytety w zakresie zadań na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa w regionie, a także opracowuje projekty, realizuje przedsięwzięcia i monitoruje rezultaty działań dotyczących wspierania rodzin na terenie województwa,
 18. współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej i Departamentem Zrównoważonego Rozwoju w zakresie wspólnej polityki senioralnej województwa, 
 19. wykonuje czynności związane  ze zlecaniem podmiotom niepublicznym realizacji zadań polegających na prowadzeniu ośrodków adopcyjnych,
 20. wykonuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym: opracowuje i realizuje wojewódzkie programy dotyczące wyrównania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych, realizuje zadania samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 21. dofinansowuje roboty budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,
 22. weryfikuje i opiniuje wnioski o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych,
 23. realizuje działania w zakresie udzielania i rozliczania dotacji celowych na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne wojewódzkich podmiotów leczniczych,
 24. monitoruje realizację inwestycji budowlanych finansowanych lub współfinansowanych z budżetu województwa w wojewódzkich podmiotach leczniczych,
 25. realizuje i zarządza projektem „Małopolski Tele-Anioł”,
 26. obsługuje organy doradcze Zarządu w sprawach będących w kompetencjach departamentu.
 27. Prowadzi obsługę sekretarsko-asystencką Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny.
 28. Wspiera samorząd Województwa w działalności w zakresie zasady równego traktowania i ochrony praw rodziny, szczególnie w przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną.