Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych

p.o. Dyrektora Departamentu: Dominika Studnicka
Zastępca Dyrektora Departamentu: Dawid Konina
p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu: Radosław Grochal

Sekretariat:
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
tel.: 12 63 03 202
Adres do korespondencji:
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
tel.: 12 63 03 202
e:mail:

Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych:

 1. przygotowuje i realizuje założenia regionalnej polityki zdrowotnej, opracowuje wieloletnie programy zdrowotne/programy polityki zdrowotnej oraz wytyczne organizacyjne dotyczące systemu ochrony zdrowia w Województwie,
 2. opracowuje projekty, monitoruje rezultaty, sporządza sprawozdania z realizacji oraz aktualizuje wojewódzkie programy zdrowotne i plany,
 3. sprawuje nadzór nad wojewódzkimi podmiotami leczniczymi działającymi w formie spzoz poprzez bieżące monitorowanie zmiany struktury wewnętrznej zakładów, organizacji świadczeń zdrowotnych, wykorzystanie zasobów kadrowych i materialnych oraz analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej,
 4. wykonuje czynności związane z nadawaniem oraz wprowadzaniem zmian w statutach wojewódzkich podmiotów leczniczych działających w formie spzoz,
 5. wykonuje czynności związane z powoływaniem, odwoływaniem i zmianami składów rad społecznych wojewódzkich podmiotów leczniczych działających w formie spzoz,
 6. przygotowuje i nadzoruje czynności w zakresie przekształceń wojewódzkich podmiotów leczniczych działających w formie spzoz,
 7. sprawuje nadzór właścicielski nad wojewódzkimi podmiotami leczniczymi ochrony zdrowia działającymi w formie spółek prawa handlowego,
 8. współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 9. realizuje zadania związane z organizacją, finansowaniem i odbywaniem stażu podyplomowego dla lekarzy, lekarzy dentystów, ustalaniem listy podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych dla absolwentów studiów lekarskich i lekarsko – dentystycznych,
 10. dofinansowuje realizację zadań z zakresu służby medycyny pracy,
 11. dofinansowuje koszty tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
 12. realizuje zadania Marszałka Województwa z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, m.in. poprzez rozpoznawanie potrzeb Województwa w zakresie opieki psychiatrycznej oraz organizowanie i wykonywanie czynności związanych z wdrażaniem założeń programu,
 13. wydaje zezwolenia na leczenie substytucyjne, prowadzenie prywatnej praktyki psychologicznej,
 14. nadzoruje realizację wojewódzkich programów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz działalność wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnień i współuzależnień,
 15. wykonuje czynności związane z nadzorem sprawowanym przez Zarząd nad Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w zakresie realizacji zadań statutowych oraz współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w zakresie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, inicjowania i realizowania wojewódzkich programów w zakresie polityki społecznej oraz realizacji zadań zleconych marszałkowi województwa, w tym zadań, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym w zakresie prowadzenia ośrodka adopcyjnego,
 16. wykonuje czynności związane  ze zlecaniem podmiotom niepublicznym realizacji zadań polegających na prowadzeniu ośrodków adopcyjnych,
 17. wykonuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym: opracowuje i realizuje wojewódzkie programy dotyczące wyrównania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych, realizuje zadania samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 18. dofinansowuje roboty budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,
 19. weryfikuje i opiniuje wnioski o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych,
 20. realizuje działania w zakresie udzielania i rozliczania dotacji celowych na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne wojewódzkich podmiotów leczniczych,
 21. monitoruje realizację inwestycji budowlanych finansowanych lub współfinansowanych z budżetu województwa w wojewódzkich podmiotach leczniczych,
 22. realizuje i zarządza projektem „Małopolski Tele-Anioł”,
 23. realizuje i wspiera programy dotyczące propagowania zdrowego stylu życia.