Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Projekty edukacyjne Województwa Małopolskiego

„Regionalny parlament. Sejmik Województwa Małopolskiego – Lekcje samorządowe” to projekt, którego celem jest wsparcie szkół w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy i świadomości młodych Małopolan w zakresie zasad funkcjonowania Samorządu Województwa Małopolskiego oraz walorów, tradycji i historii Regionu. Adresatami projektu są uczniowie małopolskich gimnazjów oraz szkół średnich.
Dzięki uczestnictwu w „Lekcjach samorządowych”, które mają charakter warsztatowy, uczniowie poznają m.in. specyfikę realizacji zadań publicznych właściwych dla Samorządu Województwa w takich obszarach, jak; edukacja, kultura, ochrona zdrowia, turystyka, rozwój gospodarczy, fundusze europejskie.
Projekt „Lekcje samorządowe” realizowany jest w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej 56 w sali sesyjnej Sejmiku Województwa Małopolskiego. Przewidywany czas trwania warsztatów to ok. 3 godziny lekcyjne. Uczniowie podczas warsztatów mają okazję uczestniczyć w interaktywnym forum dyskusyjnym, na które zapraszani są przedstawiciele Samorządu Województwa Małopolskiego.

Województwo Małopolskie uczestniczy w Targach Edukacyjnych pn. „Mundialu Zawodów w Lyonie” od 2002 roku na mocy Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Regionem Rhone-Alpes w Republice Francuskiej.

Mundial Zawodów odbywa się w formie targów ekspozycyjnych, gdzie na poszczególnych stoiskach prezentowana jest oferta edukacyjna oraz projekty służące orientacji zawodowej młodzieży. Organizatorami i instytucjami wspomagającymi Mundial Zawodów są: francuskie stowarzyszenie AROM zajmujące się kształceniem i orientacją zawodową oraz Region Rhone-Alpes. W targach biorą udział specjaliści zajmujący się kształceniem zawodowym i przygotowaniem do wyboru zawodu. W trakcie Mundialu Zawodów odbywają się również pokazy umiejętności uczniów. Mundial to jedno z największych edukacyjnych przedsięwzięć, które odwiedza co roku ponad 100 000 uczniów.
W roku 2016 w dniach od 4 do 7 lutego w Targach Edukacyjnych, pn. „Mundial Zawodów” w Lyonie Małopolskę reprezentowali uczniowie dwóch szkół: Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie prezentując branżę budowlaną w zawodzie technik renowacji elementów architektury oraz Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie prezentując i promując branżę motoryzacyjną w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Wykonywane przez uczniów na stoisku Małopolski pokazy m.in. technik malarskich, pokaz diagnostyki silnika OBD II oraz jazdy na symulatorze jazdy samochodem były dużą atrakcją Targów i przyciągały uwagę wielu odwiedzających, którzy chętnie brali aktywny udział w pracach wykonywanych przez uczniów na stoisku.

Celem Mundialu zawodów jest:

 • promocja Województwa Małopolskiego poprzez prezentację rozwiązań związanych z edukacją w naszym Regionie,
 • kontynuacja współpracy miedzy Regionem Rhone – Alpes a Województwem Małopolskim w zakresie edukacji,
 • prezentacja oferty edukacyjnej oraz projektów, służących orientacji zawodowej,
 • wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk,
 • porównanie standardów kształcenia obowiązujących w różnych regionach.

O projekcie

Województwo Małopolskie od dnia 1 października 2013 r. realizuje międzynarodowy projekt „Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej” (REDDSO) we współpracy z Regionem Rhône-Alpes jako Liderem projektu oraz Partnerami: Regionem Piemonckim, Rządem Katalonii i organizacjami pozarządowymi: Katalońską Federację Organizacji Pozarządowych na rzecz Rozwoju (FCONGD), Konsorcjum Organizacji Pozarządowych Regionu Piemonckiego (COP), Rodano-Alpejską Sieć Wspierania Współpracy Międzynarodowej (RESACOOP).

Założeniem projektu jest utworzenie stałej platformy współpracy w zakresie wykorzystania zasobów, wymiany informacji oraz prowadzenia doświadczalnych projektów pedagogicznych w dziedzinie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej.

W Małopolsce projekt ma na celu upowszechnienie edukacji globalnej, wsparcie współpracy podmiotów działających w sferze pożytku publicznego ze szkołami, pogłębienie wiedzy oraz wzrost aktywności uczniów i nauczycieli.

Strona internetowa projektu:

Strony Partnerów projektu:


Projekt „Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej” (REDDSO)

Projekt pod nazwą „Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej” (REDDSO) trwał od 1 kwietnia 2013 roku do 30 września 2015 roku. Województwo Małopolskie realizuje projekt od dnia 1 października 2013 r.

Projekt REDDSO realizowany jest przez Region Rhône-Alpes jako Lidera Projektu oraz Partnerów: Województwo Małopolskie, Region Piemoncki, Rząd Katalonii, Katalońską Federację Organizacji Pozarządowych na rzecz Rozwoju (FCONGD), Konsorcjum Organizacji Pozarządowych Regionu Piemonckiego (COP), Rodano-Alpejską Sieć Wspierania Współpracy Międzynarodowej (RESACOOP).

Celem projektu jest wdrożenie w regionach partnerskich procesów partycypacyjnych mających na celu promowanie wspólnej definicji i polityk publicznych wobec edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej w systemach oświatowych oraz wspieranie procesu kształtowania globalnych postaw obywatelskich. Założeniem projektu jest utworzenie stałej platformy współpracy w zakresie wykorzystania zasobów, wymiany informacji oraz prowadzenia doświadczalnych projektów pedagogicznych w dziedzinie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej. W Małopolsce projekt ma na celu upowszechnienie edukacji globalnej, wsparcie współpracy podmiotów działających w sferze pożytku publicznego ze szkołami, pogłębienie wiedzy oraz wzrost aktywności uczniów i nauczycieli.

Projekt „Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej” (REDDSO) jest współfinansowany przez Komisję Europejską i realizowany na podstawie umowy dotacyjnej nr DCI-NSA-ED/2012/287-834 zawartej pomiędzy Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską i Regionem Rhône-Alpes. Projekt stanowi poszerzoną kontynuację przeprowadzonego wcześniej z sukcesem przez Region Rhône-Alpes oraz Region Piemoncki programu „Od Alp po Sahel”.

Działania Województwa Małopolskiego w ramach projektu REDDSO:

 • Analiza diagnostyczna stanu edukacji globalnej na terenie Małopolski
  Województwo Małopolskie w ramach realizowanych działań opracowało dokument „Analizy diagnostycznej potrzeb, znaczenia oraz ewolucji polityk prowadzonych w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej (edukacji globalnej) na terenie Małopolski”. Od kwietnia do czerwca 2014 roku prowadzone były badania ankietowe, w które zaangażowało się 1396 nauczycieli z małopolskich szkół oraz wywiady indywidualne z 18 nauczycielami zaangażowanymi w realizację treści edukacyjnych w zakresie edukacji globalnej. Rezultaty analizy stały się podstawą do opracowania dalszych działań w projekcie oraz cennym źródłem wiedzy na przyszłość w zakresie efektywniejszego projektowania konkursów i programów wsparcia. Ponadto, w oparciu o wyniki zawarte w analizie przygotowany został dokument syntezy, który został przetłumaczony na język francuski oraz język angielski. Autorkami dokumentów są pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz współpracownik Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.


  Synteza analizy diagnostycznej potrzeb, znaczenia oraz ewolucji polityk prowadzonych w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej (EDUKACJI GLOBALNEJ) na terenie Małopolski (pobierz)

  Analiza diagnostyczna stanu edukacji globalnej na terenie Małopolski (pobierz) 

  Celem opracowania analizy było w szczególności: 
  - uzyskanie wizji sytuacji w zakresie dynamiki działań edukacyjnych prowadzonych w dziedzinie edukacji globalnej na terenie Małopolski,
  - wskazanie innowacyjnych praktyk w zakresie edukacji globalnej realizowanych w regionie, jak również ograniczeń w rozwoju edukacji globalnej,
  - ocena stopnia realizacji treści z zakresu edukacji globalnej zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Województwa Małopolskiego,
  - ocena celowości nauczania edukacji globalnej w szkołach,
  - ocena stanu infrastruktury dydaktycznej wspierającej realizację edukacji globalnej w małopolskich szkołach,
  - przedstawienie informacji dotyczących podmiotów działających w obszarze edukacji globalnej oraz zakresu współpracy między miejscowymi placówkami edukacyjnymi i tymi podmiotami w Małopolsce.

 • Film i spot nt. edukacji globalnej w Małopolsce
  W ramach działań projektowych zrealizowany został film oraz spot promujący edukację globalną, który stanowi wizję sytuacji w zakresie dynamiki działań edukacyjnych prowadzonych w dziedzinie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej na terenie Małopolski. Film w sposób oryginalny przedstawia tematykę edukacji globalnej, prezentując nie tylko jej definicję, ale także innowacyjne praktyki realizowane w małopolskich szkołach. W filmie znajdzie Państwo także informacje dotyczące instytucji działających w obszarze edukacji globalnej.
  Zobacz film
  Zobacz spot
 • Wsparcie finansowe dla NGO oraz szkół z Małopolski
  Województwo Małopolskie udzieliło w ramach otwartego konkursu ofert pn. Edukacja globalna w Małopolsce wsparcia finansowego dla podmiotów działających w sferze pożytku publicznego realizujących projekty innowacyjnych strategii pedagogicznych w dziedzinie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej (edukacji globalnej), których beneficjentami są szkoły z terenu Województwa Małopolskiego.


  W ramach otwartego konkursu ofert wspierane były projekty z zakresu:

  - kształtowania i wspierania kompetencji małopolskich uczniów dotyczących edukacji globalnej,
  - przekazywania wartości, rozwijania umiejętności i kształtowania świadomości wyzwań z zakresu edukacji globalnej,
  - zastosowania innowacyjnych praktyk w zakresie edukacji globalnej na terenie Województwa Małopolskiego,
  - prezentacji możliwie pełnego kontekstu zagadnień z zakresu edukacji globalnej oraz wzajemnych współzależności, przełamujących istniejące stereotypy i uprzedzenia poprzez kształtowanie u uczniów krytycznego myślenia i wspieranie samodzielnego zdobywania i przetwarzania przez nich informacji oraz wyciągania wniosków.

  Przeprowadzony konkurs miał na celu:
  - Nawiązanie współpracy podmiotów działających w sferze pożytku publicznego ze szkołami z terenu Województwa Małopolskiego w zakresie edukacji globalnej.
  - Upowszechnienie edukacji globalnej na terenie Województwa Małopolskiego.
  - Pogłębienie wiedzy oraz wzrost aktywności uczniów i nauczycieli z małopolskich szkół w zakresie edukacji globalnej.
  - Wskazanie możliwości wdrażania edukacji globalnej w nauczaniu przedmiotowym w sposób systematyczny.
  - Zwiększenie dynamiki działań edukacyjnych prowadzonych w dziedzinie edukacji globalnej (edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej) na terenie województwa małopolskiego.

  Otwarty konkurs ofert był podstawą do wyłonienia i dofinansowania najlepszych innowacyjnych projektów edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej (edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej), których beneficjentami są szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne z terenu Województwa Małopolskiego (dzieci, młodzież szkolna, nauczyciele).

  Wyłonionych i dofinansowanych zostało osiem projektów edukacyjnych realizowanych od sierpnia do grudnia br. w 29 szkołach na łączną kwotę 85 650,00 zł.
  Najlepsze innowacyjne projekty edukacyjne z zakresu edukacji globalnej
  Najlepsze innowacyjne projekty edukacyjne z zakresu edukacji globalnej
  Najlepsze innowacyjne projekty edukacyjne z zakresu edukacji globalnej
  Najlepsze innowacyjne projekty edukacyjne z zakresu edukacji globalnej

  Lista organizacji, którym udzielona została dotacja na realizację projektów w małopolskich szkołach:
  Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
  - Fundacja Koalicja Sprawiedliwego Handlu
  - Polska Akcja Humanitarna
  - Stowarzyszenie Nowa
  - Instytut Wschodnich Inicjatyw
  - Fundacja Beskidzka Zima
  - Fundacja 33
  - Caritas Diecezji Tarnowskiej
 • Warsztaty dla nauczycieli
  W październiku i listopadzie br. odbył się cykl czterech bezpłatnych spotkań warsztatowych w Krakowie, Tarnowie oraz Nowym Sączu. Tematyka warsztatów cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy udział ponad 160 nauczycieli pracujących w małopolskich szkołach I, II, III i IV etapu edukacyjnego. Celem organizowanych warsztatów było: podniesienie świadomości uczestników na temat współczesnych globalnych wyzwań dla sprawiedliwości i zrównoważonego rozwoju, zapoznanie z misją edukacji globalnej oraz wybranymi zagadnieniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju we współczesnym, zglobalizowanym świecie. Wiedza i materiały przekazane na warsztatach służyły m.in. zainspirowaniu nauczycieli do zorganizowania interesujących, spójnych i aktywizujących młodzież szkolną zajęć dydaktycznych w zakresie edukacji globalnej oraz zachęceniu do przeprowadzenia działań z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej w szkołach.

  Przydatne materiały do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych:
  - eFTe - Lokalne
  - EfTE radzi - Fair trade
  - Historia rzeczy
  - iRobot - Zaplanowane starzenie
  - Lead India - The Tree
  - Opowieści przemysłu odzieżowego - Historia Kalpony Akter
 • Linki do instytucji działających w zakresie edukacji globalnej:
  MSZ – Polska pomoc
  MEN
  ORE
 • Linki do organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji globalnej:
  Grupa zagranica
  Polska Zielona Sieć
  Polska Akcja Humanitarna
 • Dokumenty do pobrania:
  Efekty międzynarodowego projektu REDDSO dla środowiska lokalnego – wyniki kapitalizacji regionalnej w Małopolsce
  ASTROLABIUM praktyczny e-przewodnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek z regionu Małopolski dotyczący edukacji dla zrównoważonego rozwoju (edukacji globalnej)
  Analiza diagnostyczna stanu edukacji globalnej na terenie Małopolski
  Synteza analizy diagnostycznej potrzeb z zakresu edukacji globalnej na terenie Małopolski
  Dokument syntezy w języku francuskim
  Dokument syntezy w języku angielskim
  Seminarium wymiany doświadczeń w Barcelonie
  Edukacja globalna - jak lepiej zrozumieć świat (film)
  Edukacja globalna - jak lepiej zrozumieć świat (French)
  Edukacja globalna (spot)

  Kontakt:
  Urząd Marszałkowski Województwa Marszałkowskiego,
  Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego,
  e-mail:
  Adres do korespondencji:
  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Od 2003 r. Województwo Małopolskie współpracuje z Fundacją Regionów Europejskich na rzecz Badań nad Edukacją i Kształceniem Zawodowym (FREREF) od 2006 r. Województwo Małopolskie jest jej aktywnym członkiem.
Fundację powołano do życia 14 marca 1991 r.
Celem fundacji jest:

 • stworzenie platformy wymiany i współpracy pomiędzy politykami, przedstawicielami administracji publicznej, badaczami oraz przedstawicielami podmiotów gospodarczych zaangażowanych w badania z zakresu edukacji i kształcenia ustawicznego,
 • stymulowanie, moderowanie i ułatwianie rozwoju międzyregionalnej sieci poprzez organizowanie seminariów i wydawanie publikacji,
 • promowanie wszelkich działań związanych z uczeniem się przez całe życie, które będą miały wpływ na poszczególne regiony.

Członkami fundacji są regiony, instytucje (publiczne lub prywatne, aktywne i uprawnione do podejmowania działań w zakresie kształcenia i edukacji), członkowie indywidualni: badacze oraz członkowie honorowi. Zakres tematyczny podejmowanych działań związany jest głównie z prowadzeniem badań, podejmowaniem działań związanych z rozwojem edukacji w porozumieniu z siłami politycznymi regionów, współpraca pomiędzy europejskimi regionami, wymiana opinii specjalistów zawodowo zajmujących się kształceniem ustawicznym i zawodowym. Współpraca umożliwia poznawanie rozwiązań w zakresie wspierania rozwoju edukacji, stosowanych w innych regionach, a także udział w kształtowaniu europejskiej polityki uczenia się przez całe życie. Podczas organizowanych konferencji i warsztatów dokonuje się wymiana dobrych praktyk, narzędzi i technik pomiędzy specjalistami zajmującymi się kształceniem ustawicznym w regionach, a przedstawicielami środowisk naukowych i politycznych.
Małopolska reprezentowana jest w następujących organach FREREFu:

 • Radzie Administracyjnej,
 • Walnym Zgromadzeniu,
 • Radzie Naukowej,
 • Dyrekcji Wykonawczej.

Jedną z form współpracy jest udział przedstawicieli Małopolski w Europejskim Uniwersytecie Regionów na rzecz uczenia się przez całe życie. W 2015 r w Konstancji w Niemczech odbyła się XIII sesja Uniwersytetu. Tematyką tego spotkania było: edukacja, szkolenia, przedsiębiorstwa, obywatele dla Europy. Przedstawiciele Województwa Małopolskiego wystąpili z tematyką:

 1.  „Doctus" jako przykład współpracy naukowców i przedsiębiorców,
 2. Kwalifikacje szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw poprzez bony szkoleniowe
 3. Case study "Przemiany w Małopolsce".

W bieżącym roku XIV sesja Europejskiego Uniwersytetu Regionów na rzecz uczenia się przez całe życie odbędzie się w dniach 22-23 września 2016 roku w Małopolsce w Krakowie na Wydziale Zarzadzania i Komunikacji Społecznej – w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem przewodnim tegorocznej sesji będzie „Budowanie ścieżki kariery w społeczeństwie jutra”. Rozwój nowych technologii i globalizacja procesów wymaga od społeczeństw ciągłego rozwoju, aby sprostać coraz większym wyzwaniom ewoluującej cywilizacji. Zorganizowana podczas tegorocznej sesji debata oraz warsztaty będą okazją do wymiany doświadczeń przedstawicieli różnych regionów w zakresie działań podejmowanych na rzecz kształcenia ustawicznego.

W ramach współpracy międzyregionalnej pomiędzy Województwem Małopolskim a Regionami Partnerskimi raz w roku organizowane są tygodniowe międzynarodowe warsztaty dla liderów młodzieżowych (po 10 osób z każdego regionu). W trakcie ich trwania młodzież uczestniczy w zajęciach teoretycznych prowadzonych przez specjalistów oraz w wycieczkach do najciekawszych miejsc Regionu, który w danym roku jest organizatorem.
Zakres tematyczny warsztatów obejmuje analizę sytuacji i perspektywy rozwoju młodzieży, edukację europejską, rynek pracy, projektowanie działań oraz angażowanie się młodzieży w sprawy na szczeblu regionalnym, narodowym i europejskim, a także współpracę młodzieży z administracją samorządową.
Podczas warsztatów młodzież pracuje w międzynarodowych zespołach zadaniowych podzielonych tematycznie, dlatego ważnym aspektem spotkania jest wzajemne poznanie się młodzieży z Polski, Niemiec, Słowacji i Ukrainy, a także prezentacja regionów, integracja oraz wymiana doświadczeń międzykulturowych.
Projekt ma na celu:

 • kreowanie wśród młodzieży aktywnej postawy obywatelskiej, w oparciu o zasady demokracji, wolności i sprawiedliwości,
 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez inicjowanie i wspieranie samorządowej działalności młodzieży,
 • wspieranie młodych ludzi w rozwijaniu postaw odpowiedzialności i świadomości społecznej i politycznej,
 • poszerzenie wiedzy młodzieży o historii, tradycji, dziedzictwie kulturowym województwa małopolskiego oraz regionów partnerskich,
 • wychowywanie młodzieży do udziału w życiu społecznym i gospodarczym,
 • rozwijanie zainteresowań młodzieży,
 • wymiana „dobrych praktyk”,wypracowanie koncepcji nowych projektów, określenie priorytetów współpracy.

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego organizuje konferencje skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Każdorazowo temat konferencji jest dobierany w oparciu o opinię nauczycieli zaangażowanych w procesy edukacyjne, głos ekspertów oraz zapotrzebowanie środowiska wychowawców i nauczycieli. Celem konferencji jest dostarczanie nowej wiedzy, wskazanie kierunków rozwoju dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, dostarczania narzędzi niezbędnych w procesie edukacyjnym i wychowawczym.

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego przygotował publikacje skierowaną do dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym z serii „Mała Polska. Cztery Pory Dzieci”, które zawierają opis alternatywnych form spędzania wolnego czasu rodziców z dziećmi, nauczycieli i wychowawców oraz propozycje zajęć edukacyjnych do wykorzystania przez nich na każdą porę roku. Wydawnictwo zawiera cztery pozycje Jesień, Wiosna, Lato, Zima i stanowi mini przewodnik po małopolskich miejscach atrakcyjnych pod względem edukacyjnym, kulturowym i turystycznym. Wydawnictwo, dzięki przekazaniu informacji o Małopolsce w sposób przyswajalny przez dzieci oraz propozycjom zajęć dostosowanych do wieku odbiorców, jest pomocne w procesie wychowania regionalnego i obywatelskiego, zapoznaniem z historią, kulturą i tradycją Małopolski.
Wydawnictwo zawiera elementy zarówno edukacyjne, wychowawcze jak i rozrywkowe. Uczy prawdziwych wartości i regionalnych tradycji. Poprzez proponowane rozwiązania jest zarówno poradnikiem dla rodziców, wychowawców i nauczycieli jak i wspaniałą atrakcją dla najmłodszych.