Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy Marszałka, Wicemarszałka lub Członka Zarządu Województwa Małopolskiego
Udział Marszałka, Wicemarszałka lub Członka Zarządu Województwa Małopolskiego w Komitecie Honorowym

Informacje ogólne

Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia.
O objęcie Patronatu Honorowego Marszałka, Wicemarszałka lub Członka Zarządu Województwa Małopolskiego mogą ubiegać się podmioty organizujące przedsięwzięcia na terenie Województwa Małopolskiego. W wyjątkowych przypadkach Patronatem Honorowym może być objęte przedsięwzięcie odbywające się poza Województwem Małopolskim. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych Patronatem Honorowym obejmowana jest konkretna edycja.

Patronatem Honorowym nie obejmuje się instytucji, lecz konkretne wydarzenia. Nie przyznaje się Patronatu Honorowego inicjatywom o charakterze komercyjnym i reklamowym.

Decyzję o objęciu przedsięwzięcia Patronatem Honorowym podejmuje Marszałek, Wicemarszałek lub Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, w zależności do kogo złożony został wniosek. Marszałek Województwa Małopolskiego w odpowiedzi na kierowany do niego wniosek może wyznaczyć innego przedstawiciela Zarządu Województwa Małopolskiego do objęcia patronatem danej inicjatywy.

Organizator obowiązany jest wypełnić Wniosek o Patronat Honorowy lub udział w Komitecie Honorowym dostępny na niniejszej stronie internetowej i dostarczyć go do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w jeden wybrany sposób:

  • złożyć na Dzienniku Podawczym;
  • przesłać listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Kancelaria Zarządu

ul. Racławicka 56

30-017 Kraków;

  • przesłać w wersji elektronicznej na adres:  

Wniosek o Patronat Honorowy lub udział w Komitecie Honorowym powinien być dostarczony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego nie później niż na 8 tygodni przed planowanym rozpoczęciem inicjatywy. Wnioski przesłane po tym terminie mogą nie zostać rozpatrzone.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z objęciem Patronatu Honorowego lub udziałem w Komitecie Honorowym. Organizator zostanie pisemnie poinformowany o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku. Stanowisko odmowne nie wymaga uzasadnienia.

W przypadku objęcia Patronatu Honorowego nad inicjatywą organizator zobowiązany jest do zamieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych informacji o objęciu wydarzenia Patronatem Honorowym oraz logotypu Województwa Małopolskiego, dostępnego na stronie internetowej www.malopolska.pl/logo.

Objęcie Patronatu Honorowego nad inicjatywą nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego, wydania materiałów promocyjnych, ani osobistego udziału Marszałka, Wicemarszałka lub Członka Zarządu Województwa w zaplanowanym wydarzeniu. O środki finansowe na organizację wydarzeń można ubiegać się w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego oraz w trybie tzw. „małych grantów”, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Informacje na temat otwartych konkursów ofert i trybu tzw. „małych grantów” dostępne są na stronach internetowych:

https://bip.malopolska.pl/umwm,m,312665,2019.html

https://bip.malopolska.pl/umwm,m,5004,male-granty.html

W przypadku wnioskowania o udział Marszałka, Wicemarszałka lub Członka Zarządu Województwa Małopolskiego w Komitecie Honorowym, obowiązują analogiczne zasady, jak w przypadku Patronatu Honorowego. Nie ma możliwości wnioskowania jednocześnie o Patronat Honorowy i udział w Komitecie Honorowym, ani o Patronat Honorowy lub udział w Komitecie Honorowym więcej niż jednego członka Zarządu Województwa Małopolskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące Patronatu Honorowego i udziału w Komitecie Honorowym można uzyskać w Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – tel. 12 61 60 986,