Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Patronat Honorowy

Patronaty i komitety honorowe Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa Małopolskiego

INFORMACJE OGÓLNE

Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia.

O objęcie Patronatu Honorowego Marszałka, Wicemarszałka lub Członka Zarządu Województwa Małopolskiego mogą ubiegać się podmioty organizujące przedsięwzięcia na terenie Województwa Małopolskiego. W wyjątkowych przypadkach Patronatem Honorowym może być objęte przedsięwzięcie odbywające się poza Województwem Małopolskim.

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych Patronatem Honorowym obejmowana jest konkretna edycja.

Patronatem Honorowym nie obejmuje się instytucji, lecz konkretne wydarzenia. Nie przyznaje się Patronatu Honorowego inicjatywom o charakterze komercyjnym i reklamowym.

WNIOSEK

Organizator zobowiązany jest wypełnić Wniosek o Patronat Honorowy lub udział w Komitecie Honorowym dostępny na niniejszej stronie internetowej i dostarczyć go do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w jeden wybrany sposób:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kancelaria Zarządu
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków;

  • przesłać w wersji elektronicznej na adres: .

Wniosek o Patronat Honorowy lub udział w Komitecie Honorowym powinien być dostarczony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego nie później niż na 8 tygodni przed planowanym rozpoczęciem inicjatywy. Wnioski przesłane po tym terminie mogą nie zostać rozpatrzone.

Integralną częścią Wniosku o Patronat Honorowy lub udział w Komitecie Honorowym jest klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

DECYZJA

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z objęciem Patronatu Honorowego. Organizator zostanie pisemnie poinformowany o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku. Stanowisko odmowne nie wymaga uzasadnienia.

Decyzję o objęciu przedsięwzięcia Patronatem Honorowym podejmuje Marszałek, Wicemarszałek lub Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, w zależności do kogo złożony został wniosek. Marszałek Województwa Małopolskiego w odpowiedzi na kierowany do niego wniosek może wyznaczyć innego przedstawiciela Zarządu Województwa Małopolskiego do objęcia patronatem danej inicjatywy.

W przypadku objęcia Patronatu Honorowego nad inicjatywą organizator zobowiązany jest do zamieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych informacji o objęciu wydarzenia Patronatem Honorowym oraz logotypu Województwa Małopolskiego, dostępnego na stronie internetowej Logo/ System Identyfikacji Wizualnej.

Objęcie Patronatu Honorowego nad inicjatywą nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego, wydania materiałów promocyjnych, ani osobistego udziału Marszałka, Wicemarszałka lub Członka Zarządu Województwa w zaplanowanym wydarzeniu.

O środki finansowe na organizację wydarzeń można ubiegać się w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego oraz w trybie tzw. „małych grantów”, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Informacje na temat otwartych konkursów ofert i trybu tzw. „małych grantów” dostępne są na stronach internetowych:

Otwarte Konkursy Ofert 2023

Informacje o małych grantach


W przypadku wnioskowania o udział Marszałka, Wicemarszałka lub Członka Zarządu Województwa Małopolskiego w Komitecie Honorowym, obowiązują analogiczne zasady, jak w przypadku Patronatu Honorowego.

Szczegółowe informacje dotyczące Patronatu Honorowego i udziału w Komitecie Honorowym można uzyskać w Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – tel. 12 61 60 986,