Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Zostaw 1,5% w Małopolsce

Przekazując 1,5% swojego podatku wszyscy przyczyniamy się do wsparcia organizacji pożytku publicznego, które prężnie działają w Małopolsce. Nie sposób wymienić wszystkich obszarów, w których się realizują – od charytatywnej, przez ochronę zdrowia, przeciwdziałanie bezrobociu, sport, po kulturę, naukę, bezpieczeństwo publiczne. Pamiętajmy, że Organizacje Pożytku Publicznego działają dla dobra wszystkich mieszkańców, stanowią nasz wspólny kapitał, działają, pokazując jak sami możemy pomagać innym i sobie, tutaj - w Małopolsce. Ważne byśmy dostrzegali ich nieocenione zaangażowanie, pracę oraz obecność. Możemy to zrobić przekazując im 1,5%.

Plakat zachęcający do oddanie 1,5%

MECHANIZM ODPISU 1,5% PODATKU

Możliwość przekazania 1,5% podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego to wyjątkowa szansa wsparcia organizacji działających na rzecz innych. To kwota potrącana z podatku, który zostanie przekazany do Urzędu Skarbowego – nie jest zabierany podatnikom.

Organizacje Pożytku Publicznego [OPP] to stowarzyszenia i fundacje, zakładane przez aktywnych obywateli, w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, spełniające określone ustawowo wymogi. Są to podmioty cieszące się zaufaniem społecznym, spełniające konkretne kryteria, tj. muszą prowadzić działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, a także wyróżniać się transparentnością zarówno w momencie rejestracji, jak i w całym okresie działania.

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1,5% PODATKU ORGANIZACJOM?

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
 • podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi,
 • podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości,
 • 1,5% podatku dochodowego mogą przekazać również emeryci – jeżeli samodzielnie złożą formularz PIT-37.

Jak dokonać odpisu 1,5% podatku w 2024 roku?

W usłudze Twój e-PIT do 30 kwietnia br. czekają przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) rozliczenia roczne za 2023 r. Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje.

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że wpiszesz numer KRS wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym. Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1,5% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu. Oczywiście możesz zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.

Instrukcja jak przekazać 1,5% podatku na rzecz OPP w usłudze Twój e-PIT krok po kroku znajduje się również tutaj. 

Organizację Pożytku Publicznego możesz wybrać z aktualnej listy OPP uprawnionych do otrzymywania 1,5% dostępnej pod tym adresem.

Zachęcamy do wybrania OPP z Małopolski! Jest ich nieco ponad 800, więc z pewnością znajdziesz taką, która zainteresuje Cię swoją działalnością i będziesz chciał ją wesprzeć. 

Terminy składania PIT-ów w 2024 roku:

W 2024 roku deklaracje podatkowe PIT za 2023 składać należy:

 • do 30 kwietnia 2024 r. – PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, 

Podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Potem KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie podsiadanych danych. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Ważne informacje:

 • Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje kwotę 1,5% podatku należnego na rzecz OPP w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy podany przez OPP. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego
 • Naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1,5% podatku na rzecz OPP, jeżeli organizacja nie podała rachunku bankowego właściwego do przekazania 1,5% podatku lub podała go nieprawidłowo, albo organizacja OPP została usunięta z wykazu prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego.
 • Kwota ta nie zostanie również przekazana, gdy podatnik we wniosku o przekazanie 1,5% poda numer wpisu do KRS, którego nie zawiera wskazany wyżej wykaz.
 • Jeżeli podatnik w swoim wniosku poda kwotę, która przekracza wysokość 1,5% jego podatku należnego, naczelnik urzędu skarbowego przekaże na rzecz wybranej OPP kwotę w prawidłowej wysokości.

Więcej informacji dotyczących przekazywania 1,5% można znaleźć w Twój e-PIT - materiały informacyjne