Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Kryształy Soli

Współpraca

Ustanowiona w 2005 roku nagroda dla najlepszych organizacji pozarządowych w Małopolsce. Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów. Nazwa Nagrody „Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi” oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w jakiejś społeczności.

Kategorie Nagrody:

 • Lider Pozarządowej Małopolski KRYSZTAŁY SOLI 2024 - dla organizacji pozarządowej za całokształt wieloletniej (min. 10 lat) działalności, cieszącej się znaczącym dorobkiem i sukcesami w pracy na rzecz mieszkańców Małopolski. Organizacji, która tworzy pozytywny wizerunek trzeciego sektora, stosuje modelowe, niestandardowe metody służące rozwiązywaniu lub łagodzeniu potrzeb społecznych. Organizacji, która posiada zdolność budowania partnerstw wokół wspólnej sprawy i dla dobra wspólnego.
 • Małopolski Lider Społeczności Lokalnych KRYSZTAŁY SOLI 2024 - dla organizacji pozarządowej, która animuje życie społeczności lokalnych województwa małopolskiego. Organizacji, która trafnie definiuje oraz zaspokaja potrzeby Małopolan w różnych obszarach życia wspólnotowego np. kulturalne, sportowe, edukacyjne, pomocowe, charytatywne itp. Organizacji, która tworzy przestrzeń i warunki do solidarnego angażowania się mieszkańców, organizacji, instytucji i przedsiębiorstw wokół wspólnych spraw.
 • Małopolska Inicjatywa Pozarządowa KRYSZTAŁY SOLI 2024 - dla projektu, który wpłynął na poprawę jakości życia mieszkańców Małopolski, złagodził lub rozwiązał dany problem społeczny oraz może zostać zaimplementowany do wdrożenia w innych organizacjach czy instytucjach. Projektu, który zasługuje na szczególne uznanie ze względu na swoją wartość lub cechy przyczyniające się do rozwoju województwa małopolskiego w różnorodnych aspektach życia wspólnotowego, w tym do rozwoju małopolskiego społeczeństwa obywatelskiego i sektora pozarządowego.

Uwaga! W kategorii Małopolska Inicjatywa Pozarządowa mogą uczestniczyć organizacje, które uzyskały tytuł Laureata w poprzednich edycjach konkursu.

Termin przyjmowania zgłoszeń trwa do 31 lipca 2024 r.: 

 • Pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kancelaria Zarządu,30-017 Kraków, ul. Racławicka 56 z dopiskiem na kopercie: Nagroda Kryształy Soli Uwaga! Decyduje data stempla pocztowego!
 • Osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu w godzinach 8.00 – 16.00 (ul. Racławicka 56, parter - nowy budynek lub ul. Basztowa 22 w Krakowie).
 • Osobiście w Agendach Urzędu w godzinach 8.00 – 16.00: Miechów, ul. Sobieskiego 4; Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52; Oświęcim, ul. Górnickiego 1; Tarnów, al. Solidarności 5-9; Zakopane, ul. Kościeliska 7; Sucha Beskidzka, ul. J. Piłsudskiego 23.
 • Elektronicznie - za pośrednictwem platformy ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/

Zwycięzców konkursu poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się końcem 2024 roku.

Dodatkowych informacji udziela:

Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
tel. 12 61 60 121, 12 61 60 522
email: 

Wszystkie niezbędnie dokumenty do zgłoszenia znajdziesz poniżej:

 

Więcej informacji o nagrodzie - materiał promocyjny

GALA ROZDANIA NAGRÓD 2023 - relacja LINK

Lider Pozarządowej Małopolski Kryształy Soli 2023: Stowarzyszenie Mała Armia Janosika

W uznaniu zasług dla rozwoju artystycznego młodego pokolenia, niezwykłą umiejętność łączenia tradycji z nowoczesnością. Za wielką pasję do muzyki regionalnej, kultury i tradycji Podhala oraz kształtowanie w młodych ludziach postawy obywatelskiej, społecznej i patriotycznej.

Kategoria: POLITYKA SPOŁECZNA

 • Laureat: Fundacja Zdrowie Dziecka

Za wieloletnią i pełną zaangażowania pracę na rzecz promocji, zwiększania świadomości w obszarze profilaktyki i ochrony zdrowia najmłodszych. W dowód uznania za nieustające wsparcie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie w zakresie diagnostyki, terapii chorób dziecięcych, a także poprawy warunków hospitalizacji dzieci.  

 • Wyróżniony: Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. T. Deca

W dowód uznania za całokształt działań na rzecz wspierania i poprawy jakości życia osób chorujących psychiczne oraz ich rodzin. Za realizację licznych projektów z zakresu destygmatyzacji chorujących psychicznie i uzależnionych, a także podejmowanie inicjatyw zmierzających do aktywizacji zawodowej tych osób.

 • Wyróżniony: Fundacja "Kromka Chleba"

Za wieloletnią i pełną wrażliwości działalność na rzecz osób potrzebujących: bezdomnych, samotnych i chorych. Za realizację autorskiego projektu dla osób bezdomnych – Misja Dworcowa „Łazienka”. W dowód uznania za niestrudzone dążenie do powstania Hospicjum Via Spei w Tarnowie.

Kategoria: KULTURA i TOŻSAMOŚĆ REGIONALNA

 • Laureat: Stowarzyszenie "Mała Armia Janosika"

Za rozwój edukacyjny młodego pokolenia w duchu szacunku dla dziedzictwa kulturowego regionu Podhala oraz wartości narodowych, a także promocję Małopolski podczas krajowych i międzynarodowych wydarzeń. Za niezwykłą umiejętność łączenia pokoleń dla promocji kultury góralskiej poprzez działalność Zespołu Mała Armia Janosika.

 • Wyróżniony: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej "COR"

Za wieloletnią pracę na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, wraz z jego górniczo-hutniczym charakterem. Za prowadzenie Muzeum Regionalnego w Trzebini i Chóru „Milenium”, a tym samym propagowanie wiedzy i pamięci o Ziemi Trzebińskiej.

 • Wyróżniony: Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu „Lachy” w Nowym Sączu

W dowód uznania za pielęgnowanie tożsamości i kultywowanie dziedzictwa Lachów Sądeckich, poprzez działalność wielopokoleniowego Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Lachy”. Za wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez dzielenie się, przez ponad 65 lat, bogactwem kultury ludowej i folkloru regionu.  

Kategoria: EDUKACJA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE i ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

 • Laureat: Fundacja Brat Słońce

Za nieoceniony wkład, trwającego nieprzerwanie od ponad 20 lat, zaangażowania w służbie na rzecz drugiego człowieka. Za wyjątkową, pełną troski i życzliwości pomoc niesioną na rzecz uchodźców z Ukrainy, wsparcie adaptacyjne oraz edukacyjne, a także przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.

 • Wyróżniony: Stowarzyszenie Zintegrowana Służba Ratownicza

W dowód uznania za stworzenie kompleksowych struktur w obszarze ratownictwa i ochrony życia ludzkiego, a także za skuteczną działalność na rzecz zwiększania świadomości społecznej dotyczącej przestrzegania zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy, zwłaszcza wśród najmłodszych.

 • Wyróżniony: Ochotnicza Straż Pożarna - Poręba

W podziękowaniu za podjęcie trudu utworzenia i prowadzenia miejsca aktywności lokalnej w formule Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży w Porębie. W dowód uznania za służbę na rzecz ochrony zdrowia i życia mieszkańców oraz za skuteczne działania w celu zwiększania świadomości społecznej dotyczącej przestrzegania zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy.

Kategoria: SPORT, TURYSTYKA, EKOLOGIA

 • Laureat: Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "UNIA" w Oświęcimiu

W dowód uznania za wkład w popularyzację i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności łyżwiarstwa figurowego. Za imponujące osiągnięcia sportowe łyżwiarzy oraz pełną uznania działalność charytatywną na rzecz chorych dzieci. 

 • Wyróżniony: KLUB SPORTOWY AQUILA WADOWICE

Za wieloletnie promowanie kultury rowerowej oraz rozwijanie pasji do sportu wśród dzieci i młodzieży. Za sprawne wykorzystywanie nowych lokalnych potencjałów dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych, szczególnie kolarstwa.

 • Wyróżniony: Ludowy Klub Sportowy „Lubomir” Wiśniowa

Za aktywne działania w zakresie promowania aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Za budowanie szerokiej oferty zapewniającej aktywność fizyczną mieszkańców lokalnej społeczności niezależnie od wieku i umiejętności oraz propagowanie wśród zawodników zasady fair play.

Kategoria: NAJLEPSZA MAŁOPOLSKA INICJATYWA POZARZĄDOWA

 • Laureat: Fundacja Plenerowania

Za godne naśladowania, innowacyjne podejście do budowania tożsamości oraz odpowiedzialności za lokalne i regionalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Za zastosowanie nieszablonowych rozwiązań do rozwoju dialogu obywatelskiego poprzez utworzenie Ekomuzeum w formule „muzeum bez ścian.”

 • Wyróżniony: Fundacja inCanto

W podziękowaniu za stworzenie możliwości doświadczania sacrum w sztuce dla szerokiej publiczności poprzez organizacje Festiwalu Musica Divina. Za promowanie dziedzictwa sakralnego Krakowa oraz ułatwianie odbiorcom Festiwalu zgłębiania wiedzy o polskiej i europejskiej tożsamości zawartej w muzyce dawnej i sakralnej.

 • Wyróżniony: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych GALICJA w Tęgoborzy

Za podejmowanie działań integrujących środowisko branży transportowej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W podziękowaniu za dostrzeżenie potrzeby rozwoju i doskonalenia kierowców zawodowych poprzez organizację konkursu „Małopolski Mistrz Kierownicy CE.”

GALA ROZDANIA NAGRÓD 2022 LINK

Lider Pozarządowej Małopolski Kryształy Soli 2022: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski

W podziękowaniu za nieustanną i szeroko rozumianą służbę ludziom, za ciągłą gotowość do działania i służenia pomocą niezależnie od sytuacji oraz skali potrzeb. W podziękowaniu za wychowywanie w duchu wartości pokoleń dzieci i młodzieży. Za poruszający przykład trwania w tradycji i umiłowaniu dla Ojczyzny, a także otwartość na wyzwania współczesności.

Kategoria: POLITYKA SPOŁECZNA

 • Laureat: Fundacja „AUXILIUM”

W dowód uznania za całokształt działań na rzecz wsparcia osób potrzebujących. Za prowadzenie Poradni Specjalistycznych i Telefonu Zaufania „Arka” dla osób przeżywających trudności życiowe. Za działalność na rzecz rodziców, dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w sieci, a także za rozwój i promocję wolontariatu.

 • Wyróżniony: Fundacja Pełna Życia

Za ponad 30-letnią działalność na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i opiekunów. Za holistyczny program wsparcia i prowadzenia rehabilitacji poprawiającej funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami, w szczególności za popularyzację i wytyczanie nowych standardów w hipoterapii. Za rewitalizację i przystosowanie budynku Fortu 52 ½ S Sidzina, stanowiącego nową przestrzeń do prowadzenia różnych form terapii.

 • Wyróżniony: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Tuchowie

W podziękowaniu za wieloletnią pracę na rzecz osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną oraz ich rodzin. A także za podejmowanie inicjatyw zmierzających do integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami oraz ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Kategoria: KULTURA i TOŻSAMOŚĆ REGIONALNA

 • Laureat: Stowarzyszenie ”Mystkowianie”

Za wieloletnią działalność na rzecz zachowania i pielęgnowania tożsamości oraz dziedzictwa kultury ludowej i folkloru Lachów Sądeckich z pogranicza lachowsko-pogórzańskiego, w szczególności poprzez prowadzenie Zespołu Regionalnego Mystkowianie. Za rozwój świadomości kulturowej młodego pokolenia, integrację społeczności lokalnej, a także promocję Małopolski w kraju i za granicą.

 • Wyróżniony: Stowarzyszenie Chór Chłopięcy Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej

Za 30-letnią działalność artystyczną oraz popularyzację muzyki sakralnej i patriotycznej na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. W dowód uznania za wychowywanie przez sztukę, kształtowanie wrażliwości muzycznej dzieci i młodzieży, a także odkrywanie talentów i pasji młodego pokolenia.  

 • Wyróżniony: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie

W dowód uznania za działalność na rzecz kultywowania lokalnych tradycji oraz upowszechniania historii swojej „małej ojczyzny”. Za prowadzenie działań na rzecz aktywizacji i integracji społeczności Głogoczowa i Gminy Myślenice, budowania więzi społecznych i wzmacniania tożsamości regionalnej, poprzez dokumentowanie lokalnych wydarzeń w ramach projektu „Archiwum Społeczne Wsi Głogoczów.”

Kategoria: EDUKACJA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE i ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

 • Laureat: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski

Za nieoceniony wkład w rozwój młodego pokolenia w duchu wartości, odpowiedzialności za Polskę, a także wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Za niezwykłą zdolność mobilizowania innych do pomocy oraz propagowanie wśród harcerzy idei wolontariatu. W dowód uznania za nieustanną gotowość do działania w sytuacjach kryzysowych, w szczególności za podjęcie trudu służby na rzecz uchodźców w obliczu wojny w Ukrainie.

 • Wyróżniony: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych MiLA

Za całokształt działalności w zakresie dialogu obywatelskiego oraz promowania mechanizmów partnerstwa i partycypacji społecznej. Za umiejętne i skuteczne zaangażowanie lokalnej społeczności, w szczególności seniorów, w dialog z administracją publiczną. W dowód uznania za wypracowanie własnych flagowych metod, takich jak ekomuzeum czy questing, które pozwalają na odkrywanie zasobów lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

 • Wyróżniony: Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach

W dowód uznania za 150-letnią służbę na rzecz ochrony zdrowia i życia mieszkańców Gminy Kęty, w szczególności za specjalistyczne działania z wykorzystaniem psów ratowniczych. Za podjęcie trudu budowy poligonu ratowniczego, który służy szkoleniu ratowników z kraju i z zagranicy. A także za skuteczną działalność na rzecz zwiększania świadomości społecznej dotyczącej przestrzegania zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy, zwłaszcza wśród najmłodszych.

Kategoria: SPORT, TURYSTYKA, EKOLOGIA

 • Laureat: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Odział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Małopolskiego

Za ponad 100-letnią tradycję popularyzacji ruchu strażackiego i ochrony przeciwpożarowej, za rozwijanie działalności artystycznej i sportowej w ochotniczych strażach pożarnych w Małopolsce. A także za wielokierunkową edukację dzieci i młodzieży, w tym z zakresu wiedzy pożarniczej, pierwszej pomocy, ekologii i ochrony środowiska.

 • Wyróżniony: Fundacja Targ Pietruszkowy

Za aktywne działania w zakresie propagowania zasad zdrowego odżywiania, zrównoważonego rozwoju oraz filozofii zero waste. Za wspieranie małopolskich rolników i wytwórców żywności oraz promowanie zdrowych, naturalnych produktów rolnych. W szczególności za realizację inicjatywy „Targ Pietruszkowy” – miejsca, gdzie nie tylko można kupić lokalne wyroby, ale również nauczyć się jak je wykorzystać poprzez udział w warsztatach i wydarzeniach o tematyce ekologicznej. A także za promowanie małopolskiej żywności na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.

 • Wyróżniony: Fundacja Promocji Nowej Huty

W uznaniu zasług za rozwój lokalnej turystyki, promocję Nowej Huty oraz wizerunku dzielnicy m.in.: poprzez wycieczki objazdowe i odkrywanie dzielnicy z epoki PRL w ramach projektu „eNHa TRIP”. Za realizację projektów, które angażują i integrują lokalną społeczność, a przede wszystkim wspierają rozwój nowohuckich dzielnic. Ponadto, za wkład w aktywizację zawodową mieszkańców miasta oraz pomoc osobom z niepełnosprawnościami oraz w wieku emerytalnym.

Kategoria: NAJLEPSZA MAŁOPOLSKA INICJATYWA POZARZĄDOWA

 • Laureat: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” – Piwniczna Zdrój

W dowód uznania za całokształt pełnionej misji na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Za stworzenie Domu, który nie tylko zapewnia godne warunki swoim podopiecznym, ale również tworzy przestrzeń do rehabilitacji, budowania relacji, współpracy oraz rozwijania umiejętności społecznych.

 • Wyróżniony: Ochotnicza Straż Pożarna w Grojcu

W podziękowaniu za nieocenione wsparcie udzielone mieszkańcom Nowej Białej – poszkodowanym w niszczycielskim pożarze. Za bezinteresowną pomoc oraz pełną oddania służbę na rzecz ochrony życia i zdrowia ludzkiego. A także natychmiastowe zorganizowanie wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy.

 • Wyróżniony: Fundacja Po Zdrowie Do Natury

Za zbudowanie, na kanwie lokalnego produktu nowoczesnej strategii promocji Powiatu Nowosądeckiego poprzez stworzenie Marki Miodny Szlak. Za ciągłe doskonalenie i dostrzeganie coraz to nowszych przestrzeni dla jeszcze lepszego wykorzystania skarbów Beskidu Sądeckiego oraz gromadzenie wokół tej inicjatywy lokalnych przedsiębiorców, administracji oraz liderów.

GALA ROZDANIA NAGRÓD 2021 LINK

Relacja z wydarzenia LINK

Laureat Nagrody Grand Prix: Fundacja „Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim” za całokształt prowadzonej działalności poprzez realizację misji towarzyszenia chorym u kresu ich życia. Nagroda ta została przyznana również za nieustanne rozwijanie pasji pomagania i szerzenia idei hospicyjnej oraz w podziękowaniu za codzienną troskę o nieuleczalnie chorych i starszych, a także za otwarte serce i ogromne wsparcie dla rodzin w trudnym okresie odchodzenia bliskich.  

KATEGORIA: POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIAMI

 • Laureat: Fundacja „Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim” - za wieloletnią pracę na rzecz osób terminalnie chorych i umierających. Za kompleksową, całodobową opiekę: medyczną, pielęgnacyjną, duchową, psychologiczną i socjalną zapewnianą chorym, a także wsparcie dla ich rodzin. Za stworzenie godnych warunków dla osób u kresu życia. Za nieoceniony wkład w rozwój wolontariatu hospicyjnego.
 • Wyróżniony: Stowarzyszenie Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL - za całokształt pracy socjalnej na rzecz dzieci i młodzieży oraz podejmowanie coraz to nowszych wyzwań w celu przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. Za wdrożenie metody streetworkingu i realizację szeregu niekonwencjonalnych projektów, których celem jest wyrównanie szans społecznych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z trudnych środowisk.

KATEGORIA: KULTURA, DZIEDZICTWO NARODOWE, TOŻSAMOŚĆ REGIONALNA

 • Laureat: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu - za całokształt działań podejmowanych na rzecz wspierania i promocji twórczości artystycznej oraz regionalnej sztuki ludowej Nowego Sącza i Sądecczyzny. Za kultywowanie pamięci i dbałość o dorobek artystyczny sądeckiego malarza Bolesława Barbackiego. A także za wsparcie i motywację udzielaną artystom w trudnym czasie pandemii COVID-19.
 • Wyróżniony: Stowarzyszenie Scena Kultury Wokalnej „Śpiewanie Bez Granic”– za ogromny wkład w kształtowanie i upowszechnianie kultury muzycznej Małopolski oraz wspieranie działalności artystycznej muzyków, zespołów i orkiestr. Za prowadzone działania edukacyjne, zwłaszcza za organizację Międzynarodowych Warsztatów Wokalnych oraz integrację artystów i amatorów w trudnym okresie pandemii. Za promocję polskiej muzyki za granicą, w głównej mierze poprzez realizację koncertów patriotycznych „VIVA POLONIA”.

KATEGORIA: EDUKACJA, NAUKA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

 • Laureat: Fundacja Obraz w Pigułce - za wspieranie procesu leczenia i rehabilitacji dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie i prowadzenie warsztatów artystycznych, aktywizację kulturalną i społeczną oraz „arteterapię”. Za stworzenie nieszablonowego projektu „Obraz w pigułce”, który dzięki ciekawej formule dzieła w dziele, angażuje nie tylko małych pacjentów – poprawiając atmosferę i jakość czasu spędzonego w szpitalu – ale również wolontariuszy.
 • Wyróżniony: Małopolskie Stowarzyszenie Probacja - za aktywne działania na rzecz poprawy sytuacji dzieci więźniów oraz readaptacji skazanych, a także przeciwdziałanie przestępczości. Za prowadzenie programów rodzinnych w jednostkach penitencjarnych, za realizację ciekawych, autorskich projektów, w szczególności „POCZYTAJ MI” oraz „KONTAKT, czyli jak być lepszym rodzicem zza krat”. A także doceniając kampanię społeczną „NIE MOJA WINA, ALE MOJA KARA”, poruszającej w przestrzeni publicznej kwestię ochrony praw dzieci, których rodzic odbywa karę pozbawienia wolności.

KATEGORIA: SPORT, TURYSTYKA, ŚRODOWISKO, EKOLOGIA

 • Laureat: Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Adolfa Hyły - za propagowanie wiedzy o bezpieczeństwie w górach, w szczególności poprzez realizację akcji „Bezpieczni i rozważni w Tatrach” oraz za promowanie polskiej turystyki. Za działalność edukacyjną i wydawniczą, a także krzewienie pamięci o Adolfie Hyle.
 • Wyróżniony: Fundacja Wyobraź Sobie - za aktywne działania w zakresie edukacji ekologicznej i globalnej. Za realizację ciekawych projektów, w tym „Eko-światozmieniacze” oraz kształtowanie i uczenie młodego pokolenia „świadomości ekologicznej” i filozofii zero waste. A także za tworzenie własnych projektów profilaktycznych i wsparcie pedagogiczno-psychologiczne rodzin.

KATEGORIA: GOSPODARKA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

 • Laureat: Przedsiębiorstwo Społeczne – Społeczna 21 Sp. z o.o. – za bezcenny wkład w aktywizację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami, w szczególności osób z zespołem Downa, za pomoc w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy, a tym samym wkład w rozwój przedsiębiorczości społecznej. Za stworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami i pokazywanie ich potencjału oraz za podejmowanie działań ukierunkowanych na promowanie pozytywnego wizerunku osób z zespołem Downa.

KATEGORIA: NAJLEPSZY PROJEKT SPOŁECZNY

 • Laureat: Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych - za stworzenie i prowadzenie dla seniorów z gmin Gromnik, Wojnicz i Zakliczyn Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus, a tym samym kompleksowe wsparcie osób starszych. Za nieustanne podnoszenie jakości życia osób niesamodzielnych z gmin wiejskich oraz realizację działań aktywizujących podopiecznych objętych projektem.
 • Wyróżniony: Fundacja Zupa (Zupa na Plantach) - za wdrożenie w Krakowie nieszablonowego projektu „Zupa na Plantach”, polegającego na przygotowaniu ciepłych posiłków dla osób bezdomnych oraz niezwykłą umiejętność skupienia wokół projektu rzeszy wolontariuszy niosących realną pomoc, szczególnie w czasie pandemii COVID-19. Za prowadzenie szeroko zakrojonych działań skierowanych do osób bezdomnych, w tym pomagających podopiecznym w wychodzeniu z kryzysu bezdomności.

GALA ROZDANIA NAGRÓD 2020 - 16 czerwca 2021 r. LINK

KATEGORIA: POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Laureat: Stowarzyszenie Dobroczynne RES SACRA MISER, Bukowno
Wyróżniony: Stowarzyszenie Szansa, Oświęcim

KATEGORIA: KULTURA, DZIEDZICTWO NARODOWE, TOŻSAMOŚĆ REGIONALNA:
Laureat: Związek Polskich Artystów Plastyków okręg Krakowski, Kraków
Wyróżniony: Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu

KATEGORIA: EDUKACJA, NAUKA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE:
Laureat: Ochotnicza Straż Pożarna w Goszczy – Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza
Wyróżniony: Stowarzyszenie „Instytut Świętej Jadwigi Królowej Polski”, Kraków

KATEGORIA: SPORT, TURYSTYKA, ŚRODOWISKO, EKOLOGIA:
Laureat: Stowarzyszenie Socios Wisła Kraków
Wyróżniony: Fundacja MALI MISTRZOWIE, Wieliczka

KATEGORIA: GOSPODARKA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ:
Laureat: Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, Kraków
Wyróżniony: Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

KATEGORIA: NAJLEPSZY PROJEKT SPOŁECZNY
Laureat: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”, Wadowice
Wyróżniony: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek Betlejem”, Kraków

GALA ROZDANIA NAGRÓD 2019 LINK

LAUREAT GRAND PRIX 2019: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „NADZIEJA”, Nowy Sącz

KATEGORIA: POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Laureat: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „NADZIEJA”, Nowy Sącz

w dowód uznania za całokształt nieprzerwanie pełnionej misji na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Za kompleksowy program wsparcia oraz wytyczanie nowych standardów w terapii. Za pełną zaangażowania pracę na rzecz rozwoju osobistego, intelektualnego oraz społeczno-zawodowego swoich podopiecznych.

Wyróżniony:  Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym NADZIEJA, Stróża, gmina Pcim

za bezcenny, wieloletni wkład w działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Za codzienną pracę i pomoc w pokonywaniu barier oraz zapewnianie osobom z niepełnosprawnościami „godnego życia” w aspekcie: fizycznym, społecznym, intelektualnym i duchowym.

KATEGORIA: KULTURA, DZIEDZICTWO NARODOWE, TOŻSAMOŚĆ REGIONALNA:

Laureat:  Fundacja Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO ARTE, Kraków

za całokształt działalności na rzecz promocji, rozwoju oraz propagowania muzyki klasycznej w wymiarze sakralnym. Za podejmowanie unikatowych inicjatyw artystycznych, łączących sztukę ludową z muzyką sakralną, w szczególności za „Festiwal Pieniny – Kultura Sacrum”. Za stwarzanie możliwości, środowiskom oddalonym od instytucji kultury, odkrywania piękna muzyki organowej, kameralnej, orkiestrowej i chóralnej w oprawie zabytkowych obiektów sakralnych.

Wyróżniony:  Towarzystwo Przyjaciół Dziecięcego Zespołu „Mali Śwarni", Nowy Targ

za wyjątkową, wieloletnią pracę na rzecz zachowania i pielęgnowania tożsamości oraz dziedzictwa kultury ludowej i folkloru Podhala. Za rozwój edukacyjny młodego pokolenia w duchu dziedzictwa kulturowego regionu, promocję Małopolski na krajowych i międzynarodowych festiwalach. Umiejętność łączenia nowoczesnych form przekazu z historią i folklorem ziem górskich, w tym organizację innowacyjnego wydarzenia „Karnawał na śniegu”.

KATEGORIA: EDUKACJA, NAUKA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE:

Laureat:  Fundacja Inteligentna Małopolska, Kraków

w dowód uznania za działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji i wychowania, zwłaszcza w zakresie edukacji technicznej. Za wspieranie rozwoju regionalnego w obszarze innowacji oraz wykorzystywanie technologii informatycznych i komunikacyjnych. Za stworzenie niekonwencjonalnej, nowoczesnej i rozwijającej się marki FabLab Małopolska – miejsca kreatywnego myślenia, łączącego ludzi z pasją do tworzenia, budowania i projektowania, gdzie nowoczesność łączy się z tradycją.

Wyróżniony:  Fundacja Burza Mózgów, Kraków

doceniając aktywną działalność związaną z popularyzacją sztuki dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem promocji literatury i czytelnictwa. Tworzenie unikalnej oferty edukacyjnej dla dzieci oraz rozwiązań metodycznych, podnoszących kompetencje nauczycieli i bibliotekarzy w zakresie czytelnictwa. Za wkład w rozwój potencjału intelektualnego dzieci, a zwłaszcza za wychowywanie pokolenia świadomych i aktywnych czytelników.

KATEGORIA: SPORT, TURYSTYKA, ŚRODOWISKO, EKOLOGIA:

Laureat: Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA, Kraków

w podziękowaniu za podejmowanie licznych inicjatyw prospołecznych, kulturalnych i sportowych, zwłaszcza na rzecz dzieci i młodzieży, środowiska akademickiego, w tym studentów z niepełnosprawnościami. Za aktywne zaangażowanie w rozwój oraz promocję walorów turystycznych Małopolski, a zwłaszcza tras VeloMałopolska. Za całokształt działań upowszechniających jazdę na rowerze, w tym kolarstwo, a w szczególności współtworzenie festiwalu rowerowego Małopolska TOUR.

Wyróżniony:  Fundacja Będzie Dobrze, Stary Sącz

doceniając całokształt pracy na rzecz społeczności lokalnej oraz organizowanie licznych inicjatyw prospołecznych i pomocowych. Za wyjątkowe zaangażowanie na rzecz podnoszenia kondycji fizycznej lokalnej społeczności, popularyzowanie aktywności ruchowej oraz zdrowego stylu życia, a zwłaszcza za rozwój pasji sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

KATEGORIA: NAJLEPSZY PROJEKT SPOŁECZNY

Laureat: Fundacja „AD Vocem”, Kraków

doceniając kampanię społeczną „Mamo nie krzywdź. Profilaktyka FAS” poruszającą w przestrzeni publicznej niezwykle ważny i trudny problem społeczny dotyczący następstw Alkoholowego Zespołu Płodowego. Za nieszablonowe włączenie w realizację projektu małopolskich maturzystów, kreowanie właściwych postaw społecznych oraz unikalne połączenie profilaktyki i edukacji społecznej w zakresie skutków spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży oraz ochrony praw dziecka nienarodzonego.

Wyróżniony: Fundacja Siódmy Zmysł, Krzeszowice

w dowód uznania za holistyczne opracowanie innowacyjnego produktu przyszłości – aplikacji „AudioMovie. Kino dla Wszystkich” – umożliwiającego włączenie osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu w przestrzeń życia kulturalnego i publicznego. Za przygotowanie rozwiązań technologicznych i legislacyjnych dla tej usługi, wdrażanej obecnie w Polsce, celem eliminacji wykluczenia społecznego.

Gala rozdania nagród 2018 LINK

Laureaci Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego "Kryształy Soli" – edycja XIV, rok 2018

LAUREAT GRAND PRIX 2018: Stowarzyszenie na rzecz dzieci z chorobą nowotworową KOLIBER, Kraków

KATEGORIA: POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Laureat: Stowarzyszenie na rzecz dzieci z chorobą nowotworową KOLIBER, Kraków

za wyjątkową, pełną ciepła i troski działalność na rzecz dzieci chorych na nowotwory i ich rodzin. Za łączenie środowiska naukowego i medycznego na rzecz wypracowania nowej jakości procesu terapeutycznego w obszarze onkologii dziecięcej. Za inicjowanie zmiany postaw społecznych, w tym organizację Bandana Day – dnia solidarności z młodymi chorymi na nowotwory i tymi, którzy tę chorobę pokonali.

Wyróżniony: Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny świat”, Mędrzechów


KATEGORIA: KULTURA, DZIEDZICTWO NARODOWE, TOŻSAMOŚĆ REGIONALNA:

Laureat: Stowarzyszenie Twórczości Regionalnej w Bobowej, Bobowa

w uznaniu za bezcenny wkład w upowszechnianie kultury regionu i popularyzację unikalnego rękodzieła ludowego – „bobowskiej koronki klockowej” na arenie krajowej i międzynarodowej. Za pielęgnowanie i kultywowanie koronkarstwa z pokolenia na pokolenie oraz umiejętność łączenia tej tradycji z nowoczesnością.

Wyróżniony: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Dobczycach, Dobczyce


KATEGORIA: EDUKACJA, NAUKA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE:

Laureat: Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE, Klucze

za kreowanie postaw społecznej odpowiedzialności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz aktywizowanie ich do podejmowania inicjatyw oddolnych stymulujących rozwój regionu i sektora pozarządowego. Dbanie o wszechstronny rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, w tym bogatą ofertę edukacji pozaformalnej.

Wyróżniony: Młodzieżowy Chór „Scherzo”, Nowy Sącz

KATEGORIA: SPORT, TURYSTYKA, ŚRODOWISKO, EKOLOGIA:

Laureat: Fundacja Horyzont 360, Wielogłowy

za całokształt działań podejmowanych na rzecz rozwoju oferty turystycznej Sądecczyzny, a zwłaszcza okolic Jeziora Rożnowskiego. Za budowanie, na kanwie lokalnych produktów, nowoczesnej strategii promocji miejsca poprzez stworzenie marki „Rożnowskie Jezioro Marzeń”. Za cenne inicjatywy w obszarze ochrony środowiska naturalnego, ekologii i kultury.

Wyróżniony: Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Dobczycach, Dobczyce

KATEGORIA: GOSPODARKA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ:

Laureat: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej, Chrzanów

w uznaniu za konsekwentne i skuteczne działania w dziedzinie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, szczególnie tych zagrożonych wykluczeniem społecznym, za rozwój przedsiębiorczości i aktywności obywatelskiej, kompleksowe wspieranie rozwoju sektorów: pozarządowego oraz ekonomii społecznej.

Wyróżniony: Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "PIAST" im. W. Witosa, Wola Rzędzińska

Laureaci Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego "Kryształy Soli" – edycja XIII, rok 2017

LAUREAT GRAND PRIX 2017: Stowarzyszenie Sądecki Elektryk
za bezcenny wkład w pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji szachowych wśród dzieci i młodzieży, popularyzację innowacyjnych form edukacji, realizację unikalnych przedsięwzięć o charakterze proekologicznym i turystycznym oraz kształtowanie aktywnych i przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży.

LAUREAT NAGRODY INTERNAUTÓW 2017: Hospicjum dla Dzieci Alma Spei w Krakowie 

POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE ORAZ DZIAŁALNOŚC NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

LAUREAT: Stowarzyszenie Filantropów im. Brӧra Hanssona w Krakowie
za niestrudzoną i pełną zaangażowania pomoc chorym i potrzebującym  poprzez wieloletnie prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pobudzanie w młodym pokoleniu moralnej wrażliwości i kształtowanie postaw prospołecznych.

WYRÓŻNIONY: Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Klika”
w dowód uznania za całokształt misji pełnionej na rzecz osób niepełnosprawnych, kompleksowy program wsparcia podopiecznych oraz niezwykle bogatą działalność na rzecz aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

LAUREAT: Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej w Zatorze
za pełną pasji misję na rzecz promocji i rozwoju Ziemi Zatorskiej, dbałość o zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz tworzenie niecodziennej i różnorodnej oferty kulturalnej dla szerokiego grona odbiorców

WYRÓŻNIONY: Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny SPAM 
w uznaniu za bezcenny wkład w upowszechnianie kultury i historii Ziemi Muszyńskiej, pielęgnowanie i podtrzymywanie dialogu międzykulturowego, niezwykle bogatą ofertę edukacji kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz nieustanne dbanie o zabytki regionu

EDUKACJA I NAUKA

LAUREAT: Stowarzyszenie Sądecki Elektryk w Nowym Sączu
w uznaniu za niekonwencjonalne podejście do popularyzacji nauki wśród młodego pokolenia, dbanie o wszechstronny rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, oraz kreowanie właściwych postaw społecznych i bezcenny wkład w rozwój wolontariatu

WYRÓŻNIONY: Stowarzyszenie Sympatyków Babic „Impuls”
doceniając szeroką działalność na rzecz lokalnej społeczności, w tym niezwykle bogatą ofertę edukacji pozaformalnej dla dzieci, inspirowanie seniorów do aktywności edukacyjnej oraz inicjowanie przedsięwzięć wzmacniających więzi międzypokoleniowe

SPORT, TURYSTYKA,REKREACJA, EKOLOGIA ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

LAUREAT: Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Olkuszu
w podziękowaniu za działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności popularyzację piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży, a także imponujące osiągnięcia sportowe szczypiornistek oraz pełną uznania działalność charytatywną na rzecz chorych dzieci

WYRÓŻNIONY: Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Speranza”
doceniając wieloaspektowe działania na rzecz dzieci i młodzieży inspirowane bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej, krzewienie sportowego ducha rywalizacji oraz zdrowego współzawodnictwa i zasad „fair play”

AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA

LAUREAT: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” w Wieprzu
w uznaniu za konsekwentne działania na polu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, dbałość o rozwój gospodarczy – w szczególności promocję lokalnych produktów tradycyjnych, a także realizację modelowego programu reintegracji zawodowej i społecznej oraz aktywizację obywatelską dzieci i młodzieży

WYRÓŻNIONY: Fundacja Głos Serca
za nieoceniony wkład w budowanie partnerstw międzysektorowych, popularyzowanie dobroczynności oraz wielokierunkową działalność na rzecz pobudzania i inicjowania przedsiębiorczych i obywatelskich postaw wśród mieszkańców Małopolski

Laureaci Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego "Kryształy Soli" – edycja XII, rok 2016

LAUREAT GRAND PRIX 2016: Stowarzyszenie Europe4Youth
Doceniając zaangażowanie na rzecz stworzenia regionalnej polityki młodzieżowej, przeprowadzanie wymian międzynarodowych, realizację unikatowych przedsięwzięć, w tym utworzenie prestiżowego certyfikatu jakim jest „Paszport Kompetencji”.

LAUREAT NAGRODY INTERNAUTÓW 2016: Stowarzyszenie „Piękne Anioły” z Krakowa

POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

LAUREAT: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Tarnowie
Doceniając bezinteresowną działalność na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane, niezwykłe zaangażowanie w pomoc osobom dotkniętym chorobą oraz nieustanne i wszechstronne wsparcie chorych i ich rodzin.

WYRÓŻNIONY: Fundacja „Promyczek” z Targanic
Za szczególny charakter misji pełnionej na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, modelowe i wieloaspektowe podejście do diagnozy i terapii, niezwykle bogatą działalność na rzecz wsparcia oraz integracji lokalnej społeczności. 

AKTYWIZACJA GOSPOGARCZA I OBYWATELSKA

LAUREAT: Stowarzyszenie Europe4Youth z Krakowa
Za nieoceniony wkład w rozwój kompetencji osób wkraczających na rynek pracy, działalność na rzecz aktywizacji ludzi młodych, wielosektorową współpracę w kraju i za granicą oraz promocję nauki pozaformalnej i rozwój wolontariatu

WYRÓZNIONY: Małopolska Fundacja Przyjaźni Polsko-Ukraińsko-Słowackiej „Braterstwo” z Krynicy-Zdrój
Za wieloaspektową działalność na rzecz poszkodowanych w wyniku konfliktu na Ukrainie, organizację akcji humanitarnych, programów pomocy medycznej oraz działalność na rzecz ukraińskiej Polonii i wsparcie polskich bibliotek na Wschodzie.

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, EKOLOGIA ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

LAUREAT: Uczniowski Klub Sportowy WIERTMET w Libuszy
W podziękowaniu za wszechstronną działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, popularyzację piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie talentów sportowych oraz krzewienie rywalizacji sportowej w duchu „fair play”.

WYRÓŻNIONY: Stowarzyszenie „Młoda Alwernia”
Za pracę na rzecz rozwoju, integracji i wspierania lokalnej społeczności, wieloaspektową działalność na rzecz animacji czasu wolnego mieszkańców oraz rozwijanie pasji wśród dzieci i młodzieży.

EDUKACJA I NAUKA

LAUREAT: Stowarzyszenie AIESEC Polska Komitet Lokalny Kraków
Doceniając długofalowe działania na rzecz rozwoju i wsparcia młodzieżowych praktyk oraz wolontariatu, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu budowania postaw liderskich wśród młodych ludzi, podnoszenie ich atrakcyjności na rynku pracy oraz szeroką promocję Małopolski w kraju i na świecie.

WYRÓŻNIONY: Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z Krakowa
Za różnorodną działalność na rzecz edukacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, wsparcie osób poszkodowanych w wypadkach i ich rodzin, tworzenie ogólnopolskich kampanii społecznych oraz budowanie modelowych partnerstw międzysektorowych.

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

LAUREAT: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Teatralnych z Tarnowa
Za niezwykle bogatą ofertę edukacji teatralnej dla dzieci i młodzieży, pobudzanie
i inicjowanie kreatywnego tworzenia i odbioru sztuki scenicznej, niekonwencjonalne podejście do teatru łączące sztukę z nauką oraz tworzenie niecodziennej i różnorodnej oferty kulturalnej dla mieszkańców lokalnej społeczności.

WYRÓŻNIONY: Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu 
Za bezcenny wkład w promocję tradycji, sztuki ludowej i rękodzieła, działalność na rzecz popularyzacji i rekonstrukcji Zamku Rabsztyn, niezwykle bogatą ofertę edukacji kulturalnej i historycznej dla szerokiego grona odbiorców oraz promocję dziedzictwa kulturowego Małopolski

Laureaci Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego "Kryształy Soli" – edycja XI, rok 2015

LAUREAT GRAND PRIX 2015: Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem

Za bezcenny wkład w rozwój i popularyzację innowacyjnych form edukacji kulturalnej, realizację unikalnych przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, za pielęgnowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Małopolski w kraju i na świeciew tym za utworzenie i organizację prestiżowego wydarzenia kulturalnego, jakim jest Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka na Szczytach”

POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

LAUREAT: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie

Za szczególny charakter misji pełnionej na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie,kompleksowy i modelowy system wsparcia podopiecznych i ich rodzin, działalność na rzecz aktywnego uczestniczenia osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym oraz konsekwentne uwrażliwianie społeczeństwa na piękno i bogactwo każdej osoby, niezależnie od jej sprawności fizycznej czy intelektualnej

WYRÓŻNIONY: Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość

Za całokształt działań realizowanych na polu szeroko rozumianej pomocy społecznej, niekonwencjonalne pomysły łączące pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom lokalnej społeczności z działaniami na rzecz rozwoju oświatowo - kulturalnego i społeczno - gospodarczego przy wykorzystaniu naturalnych walorów turystycznych regionu, za bezcenny wkład w walkę z problemem bezrobocia na lokalnym rynku pracy oraz integrację i aktywizację lokalnej społeczności

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

LAUREAT: Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem

Za unikalne połączenie działań mających na celu zachowanie, rozwój i promocję polskiej twórczości, tradycji i kultury, pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego regionu, za niezwykle bogatą ofertę edukacji kulturalnej i muzycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, stworzenie unikalnej oferty artystycznej oraz szeroką promocję Małopolski w kraju i na świecie

WYRÓŻNIONY: Stowarzyszenie „Raciechowice 2005”

Za bezcenny wkład w rozwój i promocję tradycji, sztuki ludowej, rękodzieła a także twórczości i kultury lokalnej oraz regionalnej, integrację i aktywizację społeczności lokalnej oraz kreowanie i promocję aktywności i przedsiębiorczości, za wspieranie najuboższych członków lokalnej społeczności oraz różnorodne inicjatywy współpracy partnerskiej regionów Europy i świata

EDUKACJA I NAUKA

LAUREAT: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

Doceniając długofalowe działania na rzecz rozwoju i wsparcia instytucji skupionych w sektorze ekonomii społecznej, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego, realizację pionierskich i nowatorskich projektów badawczych, za bezcenny wkład w rozwój świadomości i aktywności obywatelskiej, pobudzanie i inicjowanie przedsiębiorczych postaw wśród mieszkańców Małopolski, za wieloaspektową działalność na rzecz edukacji i nauki oraz tworzenie modelowych partnerstw międzysektorowych

WYRÓŻNIONY: Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci

Za szeroką działalność na rzecz edukacji dzieci i młodzieży, popularyzację nauki, rozwój potencjału intelektualnego dzieci poprzez niekonwencjonalne i nowatorskie metody przekazywania wiedzy naukowej, podnoszenie poziomu edukacyjnego i wychowawczego, promowanie i kreowanie wśród młodego pokolenia właściwych postaw społecznych oraz bezcenny wkład w rozwój i promocję wolontariatu

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, EKOLOGIA ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

LAUREAT: Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów

W podziękowaniu za wszechstronną działalność na rzecz promocji i upowszechniania sportu, turystyki i zdrowia, propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności, za niekonwencjonalne działania łączące turystykę rowerową jako aktywną formę wypoczynku z działaniami na rzecz rozwoju lokalnej infrastruktury rowerowej

WYRÓŻNIONY: Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA

W dowód uznania za działania na rzecz rozwoju i wspierania tradycyjnych gospodarstw rolnych, pielęgnowanie i kultywowanie tradycji polskiej wsi, propagowanie zdrowego stylu życia wśród młodego pokolenia poprzez nowatorskie działania z zakresu edukacji prozdrowotnej i proekologicznej, promocję produktów lokalnych i obszarów wiejskich przy wykorzystaniu naturalnych walorów przyrodniczych regionu do promocji rozwoju lokalnego i gospodarczego

AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA

LAUREAT: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

Doceniając wieloletnią, aktywną działalność na rzecz poprawy warunków życia lokalnych społeczności, aktywizację osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, realizację modelowych programów reintegracji zawodowej i społecznej, integrację i aktywizację lokalnej społeczności, pobudzanie i inicjowanie przedsiębiorczych postaw oraz wzorową współpracę z licznymi parterami

WYRÓŻNIONY: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu

Za bezcenny wkład w rozwój i pielęgnowanie tradycji, historii oraz kultury regionalnej, promowanie i kreowanie obywatelskich postaw społecznych, poczynając od dzieci aż po seniorów, aktywizację lokalnej społeczności do włączenia się w działania na rzecz rozwoju regionu z zachowaniem jego dorobku oraz tożsamości historycznej i naukowej

 

Laureaci Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego "Kryształy Soli" – edycja X, rok 2014 

KATEGORIA: POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Laureat: STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ONKOLOGII UNICORN

Doceniając aktywną działalność na rzecz rozwoju onkologii, niezwykłe zaangażowanie w pomoc osobom dotkniętych chorobą nowotworową, nieustanne towarzyszenie pacjentom i ich bliskim oraz wytyczanie nowych standardów opieki psychoonkologicznej i ochrony zdrowia

Wyróżnienie: STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA „TĘCZA” W KRAKOWIE

W dowód uznania za całokształt misji pełnionej na rzecz osób niepełnosprawnych,
wszechstronny program pomocy dla niepełnosprawnych dzieci oraz ich rodzin
oraz konsekwentne uwrażliwianie społeczeństwa na piękno i bogactwo każdej osoby, niezależnie od jej sprawności fizycznej czy intelektualnej

KATEGORIA: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Laureat: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PARTNERSTWO NA JURZE”

Za niekonwencjonalne pomysły łączące ochronę przyrody, kultury i tradycji z działaniami na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz bezcenny wkład w promowanie i kreowanie przedsiębiorczych postaw oraz aktywizację lokalnej społeczności

Wyróżnienie: TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO – WSCHODNICH ODDZIAŁ W TARNOWIE

Jako wyraz uznania za działania mające na celu zachowanie dziedzictwa historycznego Lwowa wkład w ratowanie pamiątek narodowych oraz popularyzację historii i kultury kresowej, a także nieustanne dbanie o polską kulturę i zabytki na Kresach Wschodnich

KATEGORIA: EDUKACJA I NAUKA

Laureat: KATOLICKIE CENTRUM EDUKACJI MŁODZIEŻY “KANA” W NOWYM SĄCZU

Za niezwykle bogatą ofertę edukacyjną dla dzieci, młodzieży i seniorów, inicjowanie przedsięwzięć na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych; podnoszenie poziomu edukacyjnego i wychowawczego; promowanie i kreowanie wśród młodego pokolenia właściwych postaw społecznych oraz bezcenny wkład w rozwój i promocję wolontariatu

Wyróżnienie: STOWARZYSZENIE ROZWOJU I INTEGRACJI MŁODZIEŻY ST.R.I.M

Za całokształt wieloletniej działalności na rzecz edukacji młodzieży, promocję i organizację wolontariatu europejskiego, rozwijanie świadomości regionalnej, narodowej i europejskiej,
oraz promocję kultury polskiej na arenie międzynarodowej

KATEGORIA: SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, EKOLOGIA ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

Laureat: STOWARZYSZENIE ROZWOJU SOŁECTWA KRZYWA

W uznaniu za wszechstronną działalność na rzecz dzieci i młodzieży środowiska wiejskiego,
ochronę przyrody i dziedzictwa kulturowego oraz modelowe działania na rzecz rozwoju turystyki w regionie poprzez stworzenie atrakcyjnego produktu turystycznego na terenie Beskidu Niskiego

Wyróżnienie: STOWARZYSZENIE HOMINI ET TERRAE Z ZABIERZOWA

Doceniając aktywną działalność na rzecz ochrony środowiska, propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia inicjowanie różnorodnych przedsięwzięć ekologicznych oraz integrację społeczności lokalnych

KATEGORIA: AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA

Laureat: FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH

Za bezcenny wkład w rozwój świadomości i aktywności obywatelskiej, budowę społeczeństwa obywatelskiego, pobudzanie i inicjowanie przedsiębiorczych postaw wśród mieszkańców Małopolski oraz tworzenie modelowych partnerstw międzysektorowych

Wyróżnienie: STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ WIEJSKICH W GŁOGOCZOWIE

Za unikalne połączenie działań na rzecz propagowania kultury ludowej, pielęgnowanie tradycji regionalnej integracji i aktywizacji społeczności lokalnej oraz kreowania i promocji przedsiębiorczych postaw

LAUREAT GRAND PRIX 2014: FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH

Za niezwykle zaangażowanie na rzecz wzmacniania potencjału małopolskiego sektora pozarządowego, integrację i profesjonalizację III sektora oraz budowanie mostów pomiędzy mieszkańcami, organizacjami i samorządami

 

W kategorii POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Laureat: Fundacja im. Brata Alberta

Uzasadnienie: za szczególny charakter misji pełnionej na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, kompleksowy i modelowy system wsparcia podopiecznych i ich rodzin oraz konsekwentne uwrażliwianie społeczeństwa na piękno i bogactwo każdej osoby, niezależnie od jej sprawności fizycznej czy intelektualnej

Wyróżnienie: Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "DAĆ SZANSĘ" w Wadowicach

Uzasadnienie: w dowód uznania za całokształt aktywnej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wszechstronny program pomocy dla niepełnosprawnych dzieci oraz ich rodzin oraz niezwykle bogatą działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu

W kategorii OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Laureat: Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute

Uzasadnienie: w uznaniu za bezcenny wkład w upowszechnianie kultury i historii Żydów w Polsce, pielęgnowanie i podtrzymywanie dialogu międzykulturowego,  aktywne prowadzenie edukacji historyczno-politycznej oraz promocję regionu na arenie międzynarodowej

W kategorii EDUKACJA I NAUKA

Wyróżnienie: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie

Uzasadnienie: za całokształt działań na rzecz aktywizacji osób starszych, promowanie wartości ciągłego kształcenia, konsekwentne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu seniorów poprzez zwiększenie ich udziału w życiu publicznym oraz skuteczne promowanie wolontariatu

W kategorii SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, EKOLOGIA ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

Wyróżnienie: Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice

Uzasadnienie:w podziękowaniu za wszechstronną działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności oraz krzewienie sportowego ducha rywalizacji, zdrowego współzawodnictwa i zasad „fair play” wśród dzieci i młodzieży

W kategorii AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA

Laureat: Jurajska Izba Gospodarcza

Uzasadnienie: za działalność na rzecz małopolskich przedsiębiorców, długofalowe pobudzanie i inicjowanie przedsiębiorczych i aktywnych postaw wśród mieszkańców regionu, oraz modelową współpracę z licznymi partnerami zarówno z sektora pozarządowego, administracji, jak i świata biznesu

Wyróżnienie: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom "NADZIEJA"

Uzasadnienie:doceniając aktywną działalność na rzecz poprawy warunków życia lokalnych społeczności, aktywizację osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, realizację modelowego programu reintegracji zawodowej i społecznej oraz aktywizację dzieci i młodzieży

Laureat Grand Prix: Fundacja im. Brata Alberta

Uzasadnienie: za podjęcie oraz realizowanie niezwykle ważnej i moralnie doniosłej inicjatywy, jaką jest „walka o godność ludzkiego życia”. Za pobudzanie świadomości społecznej, a tym samym pogłębienie i szerzenie odpowiedzialności za los drugiego człowieka. W szczególności zaś za przywracanie podopiecznym i ich rodzinom radości i nadziei na „godne życie”

 

Laureaci Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego "Kryształy Soli" 2012

Laureat Grad Prix: Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

Uzasadnienie: za całokształt działalności prowadzonej na rzecz tworzenia pomostu pomiędzy trudną i bolesną przeszłością a teraźniejszością, nowatorską i niekonwencjonalną formę ukazywania historii współczesnej Europy, walkę z uprzedzeniami, krzewienie miłości i szacunku między narodami oraz kształtowanie wrażliwości i tolerancji wśród młodych ludzi.

W kategorii: POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Laureat: Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Uzasadnienie: za niezwykły przykład zaangażowania się w działania na rzecz drugiego człowieka oraz kształtowanie wśród społeczeństwa moralnej wrażliwości, ratowanie ludzkiego życia, prowadzenie placówek starających się zaspokoić najpilniejsze potrzeby najuboższych poprzez zapewnienie im schronienia, żywności i opieki medycznej,  udzielanie pomocy terapeutycznej osobom dotkniętym przemocą fizyczną i psychiczną oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych i dysfunkcyjnych.

Wyróżnienie: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Uzasadnienie: za nieoceniony wkład w rozwój świadomości i wiedzy na temat mukowiscydozy, działania zmierzające do poprawy bytowej chorych i podniesienia standardów leczenia w Polsce, prowadzenie projektu domowej fizjoterapii oraz nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla chorych oraz przyczynianie się do upowszechnienia i rozwoju polskiego programu transplantacji płuc.

W kategorii: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Laureat: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie

Uzasadnienie: za bezcenny wkład w rozwój i pielęgnowanie tradycji, sztuki ludowej i kultury regionu oraz integrację, aktywizację i organizowanie czasu wolnego społeczności lokalnej, działalność opiekuńczą, oświatową, edukacyjną oraz kultywowanie radości płynącej z własnoręcznie wykonanej pracy.

Wyróżnienie: Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju”

Uzasadnienie: za pełną oddania działalność na rzecz dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji społecznej, żyjącej w biedzie i niedostatku, przeciwdziałanie marginalizacji i zjawiskom patologii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci, tworzenie równych szans dla dyskryminowanych i najsłabszych oraz przyczynianie się do zachowania tożsamości kulturowej regionu, dziedzictwa przodków i kultywowania podstawowych wartości.

W kategorii: EDUKACJA i NAUKA

Laureat: Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

Uzasadnienie: za szczególny charakter pełnionej misji, jaką jest propagowanie edukacji historycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, w oparciu o historię KL Auschwitz i symbolikę tego miejsca na świecie, edukację ukierunkowaną na poszanowanie praw człowieka, przeciwdziałanie rasizmowi, antysemityzmowi i ksenofobii we współczesnym świecie oraz podejmowanie działań na rzecz tolerancji i respektowania różnorodności oraz nieustanne uczenie patriotyzmu.

Wyróżnienie: Parafia Św. Jakuba Apostoła

Uzasadnienie: za wychodzenie naprzeciw społecznym potrzebom, upowszechnianie i pielęgnowanie aktywnej i wrażliwej na ludzkie potrzeby postawy, niezwykle prężną współpracę z różnymi środowiskami oraz promocję Małopolski na arenie międzynarodowej, nieoceniony wkład w rozwój infrastruktury lokalnej, szereg przedsięwzięć kulturalno-oświatowych o zasięgu regionalnym, przeprowadzenie inwestycji, które umożliwiły parafii poszerzenie zakresu działalności i pozwoliły na współorganizowanie i inicjowanie przedsięwzięć o charakterze sportowo-rekreacyjno-edukacyjnym.

W kategorii: SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA

Laureat: Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego Kraków

Uzasadnienie: za całokształt działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu wyczynowego, propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia oraz dążenie do upowszechniania nowego modelu człowieka – sprawnego nie tylko intelektualnie, ale również fizycznie, współorganizację wydarzeń sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym oraz nowatorstwo realizowanych projektów i programów autorskich zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób starszych.

Wyróżnienie: Sądecka Organizacja Turystyczna

Uzasadnienie: za wielki profesjonalizm i ogromną pasję w wypełnianiu swojej misji, wieloletnią, konsekwentną i wszechstronną działalność na rzecz promocji i rozwoju turystyki w Małopolsce, tworzenie rekreacyjno-wypoczynkowej infrastruktury, przyczyniającej się do upowszechniania Ziemi Sądeckiej i Małopolski w kraju i na świecie, całokształt działań oraz bezcenny wkład w budowanie międzysektorowych partnerstw na rzecz społecznego i gospodarczego rozwoju regionu.

W kategorii: AKTYWIZACJA GOSPODARCZA i OBYWATELSKA

Laureat: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Uzasadnienie: za wieloletnią, aktywną działalność edukacyjną, informacyjną i prawną oraz pracę na rzecz promocji świadomości obywatelskiej i społecznej, wsparcie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz upowszechnianie idei wolontariatu, reagowanie na potrzeby i oczekiwania małopolskich organizacji pozarządowych, profesjonalizację i zwiększenie skuteczności ich działań oraz podniesienie standardów funkcjonowania poprzez długofalowy, zróżnicowany i zindywidualizowany program wsparcia.

Wyróżnienie: Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Uzasadnienie: za czynne zaangażowanie w działalność na rzecz aktywizacji gospodarczej i obywatelskiej oraz promocji zatrudnienia, całokształt działań, bogatą ofertę edukacyjną oraz skuteczną promocję i budowanie międzysektorowych partnerstw, przyczyniających się do społecznego i gospodarczego rozwoju regionu, ogromny wkład w działalność kulturalną, naukową, edukacyjną i społeczną na rzecz rozwoju rynku, demokracji i cywilizacji oraz zbliżania narodów.

 

Pod patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

 

Laureaci i wyróżnieni VII edycji Nagrody "Kryształy Soli"

Laureat Grad Prix: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska

W kategorii POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Laureat: Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski

Wyróżniony: Fundacja "DR CLOWN" (Oddział Kraków)

W kategorii OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Laureat: Fundacja "Edukacyjne Centrum Żydowskie"

Wyróżniony: Chłopięcy Chór Katedralny "Pueri Cantores Tarnovienses"

W kategorii EDUKACJA I NAUKA

Laureat: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska

Wyróżniony: Stowarzyszenie MANKO

W kategorii SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, EKOLOGIA ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

Laureat: Krakowski Klub Sportowy "Jura Moto Sport"

Wyróżniony: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

W kategorii AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA

Laureat: Spółdzielnia Socjalna "OPOKA"

Wyróżniony: Fundacja Rozwoju Gmin Polskich

 

Pod patronatem medialnym:

Logo Telewizji Kraków

Logo Gazety Krakowskiej

Logo Radia Kraków

 

Laureaci VI edycji Nagrody "Kryształy Soli"

Tegorocznymi laureatami oraz wyróżnionymi w konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego "Kryształy Soli" zostali:

W kategorii POLITYKA SPOŁECZNA

Laureat: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „GNIAZDO” ze Starego Sącza

Wyróżnienie: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach

W kategorii OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I  PRZYRODNICZEGO

Laureat: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich

Wyróżnienie: Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

W kategorii EDUKACJA I NAUKA

Laureat: Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA” z Tarnowa

Wyróżnienie: Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Krzywa z Sękowej

W kategorii SPORT ZDROWIE I TURYSTYKA

Laureat: Stowarzyszeniu Gmin Babiogórskich z Zawoi

Wyróżnienie: Tarnowskie Hospicjum Domowe im. Bł. Fryderyka Ozanama

W kategorii AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA

Laureat: Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Nagrodę Grand Prix VI edycji Konkursu „KRYSZTAŁY SOLI” otrzymało: Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA” z Tarnowa 

Laureaci i Wyróżnieni V edycji konkursu „Kryształy Soli”

Laureat Grand Prix 2009

Związek Podhalan

Uzasadnienie: Za prawie stuletnią tradycję promocji regionu Podhala, jego kultury i tradycji. Za kształtowanie świadomości lokalnej i chrześcijańskiej.

W kategorii EDUKACJA I NAUKA

Tytuł Laureata otrzymało Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” w Tarnowie

Uzasadnienie: Za całokształt działań prowadzonych na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, szczególnie za nowatorskie podejście przy realizacji projektów. Za bogatą ofertę edukacyjną oraz za skuteczną współpracę z partnerami, zarówno lokalnymi, jak i międzynarodowymi.

Wyróżnienie otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Gorlicach

Uzasadnienie: Za szczególną troskę w obszarze zapewnienia opieki dzieciom i młodzieży z rodzin biednych, niewydolnych wychowawczo, niepełnych, z problemami alkoholowymi i zagrożonych przemocą domową. Za bogatą ofertę edukacyjno-wychowawczą Środowiskowego Ogniska Wychowawczego. Za różnorodność nowatorskich form aktywizacji wychowanków i realizację licznych programów rozwijających ich twórczość, a także za propagowanie zdrowego stylu życia oraz organizowanie aktywnego wypoczynku dla dzieci.

W kategorii OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO

Tytuł Laureata otrzymał Związek Podhalan w Nowym Targu

Uzasadnienie: Za wieloletni trud pielęgnowania tradycji i kultury góralskiej, tworzenie silnej marki regionu Podhala. Za  bogactwo form działalności, umiejętne połączenie nowoczesnych form przekazu z historią i folklorem ziem górskich. Za krzewienie kultury podhalańskiej wśród dzieci i młodzieży.

Wyróżnienie otrzymało Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich” w Olkuszu

Uzasadnienie: Za precyzyjne definiowanie potrzeb lokalnego środowiska i skuteczną realizację celów poprzez różnorakie formy działalności kulturalno - edukacyjnej. Za pomoc materialną świadczoną dla chorych i ubogich oraz wspieranie wybitnie utalentowanej młodzieży. Ponadto za budowę świadomości obywatelskiej i społecznej poprzez aktywizację młodzieży na rzecz środowiska lokalnego oraz współpracę z władzami lokalnymi.

W kategorii POLITYKA SPOŁECZNA

Tytuł Laureata otrzymał SALTROM Salezjański Ruch Troski o Młodzież w Krakowie

Uzasadnienie: Za długotrwałą i efektywną działalność na rzecz młodzieży oraz osób wykluczonych społecznie, w  szczególności za prowadzenie Świetlicy dla Dzieci.  Za bogatą ofertę zajęć, kursów, programów aktywizujących  dzieci i młodzież. Za ogromny wkład w rozwój świadomości obywatelskiej i chrześcijańskiej w społeczności lokalnej.

Wyróżnienie otrzymało Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy „OSTOJA” w Brzesku

Uzasadnienie: Za kompleksowy i funkcjonalny program opieki nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami. Za upowszechnianie różnych form wolontariatu. Za inicjowanie różnych form aktywizacji, różnorodność zajęć terapeutycznych. Ponadto za stworzenie Wspólnoty Osób Niepełnosprawnych.

W kategorii SPORT, ZDROWIE, TURYSTYKA

Tytuł Laureata otrzymało Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Zarząd Wojewódzki w Krakowie

Uzasadnienie: Za wszechstronną i dynamiczną działalność na rzecz promocji i rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz zdrowego stylu życia, w szczególności za nowatorstwo realizowanych projektów i programów autorskich, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób starszych. Za nieustający rozwój i wychodzenie naprzeciw potrzebom społeczeństwa. Za rozpowszechnianie nowych form aktywności ruchowej, nowych dyscyplin sportowych. 

Wyróżnienie otrzymało Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN w Krakowie

Uzasadnienie: Za niezmierny wkład w rozwój świadomości i wiedzy o psychoonkologii w środowisku, tak osób chorych, jak i lekarzy. Za bogatą ofertę szkoleń, warsztatów i bezpłatnych konsultacji m.in za projekt.: „Nie Jesteś Sam”, za zajęcia choreoterapeutyczne, treningi z wykorzystaniem niekonwencjonalnych metod terapeutycznych. Za niezwykłą umiejętność dawania pacjentom motywacji do życia - wyposażania ich w skuteczne narzędzia pomagające walczyć z chorobą i cieszyć się życiem.

W Kategorii AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA

Tytuł Laureata otrzymało Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu

Uzasadnienie: Za ponadprzeciętną, wykraczającą poza formułę typową dla uniwersytetów trzeciego wieku, działalność edukacyjną, kulturalną i sportową na rzecz seniorów. Za bogatą ofertę wykładów tematycznych, realizację programów specjalnych, warsztatów psychologicznych, imprez oraz zajęć sportowo – rekreacyjno - ruchowych. Za kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz popularyzację współpracy międzypokoleniowej. Za inicjowanie i realizację działań na rzecz organizacji pozarządowych na niespotykaną do tej pory skalę w subregionie.

Wyróżnienie otrzymało Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” w Krakowie

Uzasadnienie: Za nowatorskie próby rozwiązywania trudnych problemów dotyczących wykluczenia społecznego osób chorych psychicznie w skali kraju,  za pomoc terapeutyczną. Ponadto za niezwykłą umiejętność aktywizacji i stworzenia szansy pracy dla niepełnosprawnych oraz realizację unikatowych projektów lokalnych i międzynarodowych.

Laureaci i Wyróżnieni IV edycji konkursu "Kryształy Soli"   

LAUREAT GRAND PRIX 2008

Fundacja Urszuli Smok "Podaruj Życie" Rejestr Dawców Szpiku Kostnego

Uzasadnienie: Za szczególny charakter pełnionej misji, za podjęcie oraz realizowanie niezwykle ważnej i moralnie doniosłej inicjatywy, jaką jest "walka o ludzkie życie". Za budzenie świadomości społecznej w zakresie transplantologii, a tym samym za pogłębienie i szerzenie odpowiedzialności za los drugiego człowieka. A zwłaszcza za przywracanie chorym radości i nadziei na "nowe życie".

W kategorii POLITYKA SPOŁECZNA

Tytuł Laureata otrzymało Stowarzyszenie "ARKA Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania w Tarnowie"

Uzasadnienie: Za szczególny charakter pełnionej na polu szeroko rozumianej pomocy społecznej misji. Za kompleksowy, modelowy i nowatorski system pomocy. Za wieloletnią, ofiarną służbę na rzecz potrzebujących pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, medycznej i duszpasterskiej. W szczególności zaś za 27 lat - nieprzerwanej, pełnej pasji, zaangażowania oraz zrozumienia dla drugiego człowieka, wymagającej czasem poświęcenia własnego życia osobistego - pracy.

Wyróżnienie otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIL"

Uzasadnienie: Za całokształt realizowanych na polu szeroko rozumianej pomocy społecznej działań. Za opracowanie oraz realizację autorskiego programu reintegracji zawodowej i społecznej służącego niesieniu pomocy ludziom niepełnosprawnym, bezrobotnym, ubogim, bezdomnym, niezdolnym do samodzielnego życia. Za dynamiczne włączenie się w walkę z problemem długotrwałego bezrobocia na lokalnym rynku pracy, a zwłaszcza za umiejętność inicjowania prężnej i owocnej współpracy z różnorodnymi partnerami dla wypełniania swojej misji.

Wyróżnienie otrzymało Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "DAĆ SZANSĘ" w Wadowicach

Uzasadnienie: Za całokształt niezwykle prężnej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Za przełamywanie społecznych uprzedzeń i stereotypów. Za dawanie żywego świadectwa, że niepełnosprawność nie oznacza niezdolności do pracy. W szczególności zaś za kompleksowy i konsekwentny program pomocy niepełnosprawnym dzieciom oraz ich rodzinom, oparty na wczesnej interwencji, zapewniający nie tylko nowatorskie formy terapii i wsparcia, ale również specjalistyczną edukację przy równoczesnym otoczeniu opieką psychologiczną rodziców dotkniętych niepełnosprawnością swojego dziecka.

W kategorii OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO

Tytuł Laureata otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Sztuki w Miechowie

Uzasadnienie: Za bezcenny wkład w promowanie oraz ochronę rodzimej sztuki, pielęgnowanie i podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego Małopolski. Za niepowtarzalne połączenie promowania sztuki z pielęgnowaniem rodzimej historii, a w szczególności za ratowanie tkanin miechowskiego skarbca Bożogrobców poprzez odnawianie zabytkowych szat liturgicznych, konserwację i promocję zabytków kultury miechowskiej. Za aktywizację dzieci i młodzieży w dziedzinie sztuki. Za wsparcie i promocję miechowskich artystów w kraju oraz na arenie międzynarodowej.

Wyróżnienie otrzymał Klub Inteligencji Katolickiej w Tranowie im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza

Uzasadnienie: Za bezcenny wkład w pielęgnowanie oraz upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i historii narodu. Za wieloletnią, konsekwentną i niezwykle różnorodną działalność kulturalną, społeczną, edukacyjną i patriotyczną. Za ogromny wkład w rozwój świadomości obywatelskiej i budowę społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza w trudnym okresie poprzedzającym transformację ustrojową.

Wyróżnienie otrzymała Tarnowska Orkiestra Kameralna

Uzasadnienie: Za bezcenny wkład w rozwój kultury, wsparcie oraz promocję młodych artystów, a także za działalność charytatywną zwłaszcza na rzecz dzieci autystycznych i upośledzonych intelektualnie. Za wielki profesjonalizm, pasję, konsekwencję i determinację w pracy artystycznej kontynuującej tradycję kulturalną Tarnowa. Za osiągnięcie najwyższego poziomu artystycznego, za stworzenie niezwykle bogatego repertuaru upowszechniającego nie tylko muzykę kameralną, ale również symfoniczną i oratoryjną oraz filmową. W szczególności zaś za szeroką promocję Małopolski w kraju i na świecie.

W kategorii EDUKACJA I NAUKA

Tytuł Laureata otrzymało Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

Uzasadnienie: Za całokształt działalności służącej rozwojowi nauki i oświaty na terenie Małopolski Zachodniej. Za szeroką ofertę edukacyjną kierowaną do różnorodnych grup społecznych, pomagającą rozwiązywać problemy lokalnego rynku pracy, a tym samym wpływać na rozwój społeczno-gospodarczy Chrzanowa i okolic. W szczególności zaś za projekt "Super Szkoła", który przyczynił się do wyrównania szans edukacyjnych, rozwoju aspiracji oraz potencjału edukacyjnego i społecznego uczniów pochodzących z obszarów wiejskich.

Wyróżnienie otrzymała Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

Uzasadnienie: Za całokształt działalności na rzecz edukacji, nauki i kultury obejmującej różnorodne środowiska: dzieci, młodzież, studentów, naukowców oraz seniorów. Za unikatowe połączenie działań pozwalających zachować pamięć o najtragiczniejszych wydarzeniach historii współczesnej Europy z działaniami na rzecz przełamywania panujących stereotypów i uprzedzeń międzykulturowych. Za niezwykle prężną współpracę międzynarodową oraz promocję Ziemi Oświęcimskiej i Małopolski na arenie międzynarodowej.

W kategorii SPORT, ZDROWIE, TURYSTYKA

Tytuł Laureata otrzymała Fundacja Urszuli Smok "Podaruj Życie" Rejestr Dawców Szpiku Kostnego

Uzasadnienie: Za całokształt działalności na rzecz szerzenia wiedzy w zakresie diagnostyki, leczenia, opieki, profilaktyki oraz edukacji prozdrowotnej zarówno w środowiskach medycznych, jak i wśród pacjentów i ich rodzin, przyczyniającej się w istotny sposób do poszerzania, a także stałej aktualizacji wiedzy z zakresu onkologii. W szczególności za utworzenie i prowadzenie jedynego w Polsce południowej rejestru dawców szpiku kostnego, zwiększającego szansę wielu chorych na wykonanie transplantacji szpiku od niespokrewnionego dawcy.

Wyróżnienie otrzymała Sądecka Organizacja Turystyczna

Uzasadnienie: Za całokształt działań na rzecz rozwoju turystyki w Małopolsce,
za tworzenie infrastruktury turystycznej, rekreacyjno-wypoczynkowej oraz kreowanie nowych produktów turystycznych przyczyniających się do promocji walorów ziemi sądeckiej. Za wieloletnią, konsekwentną pracę, dzięki której udało się połączyć potencjał sekatora społecznego, samorządowego oraz prywatnego na rzecz rozwoju lokalnego i gospodarczego. Za niezwykle umiejętne i trafne wykorzystanie walorów przyrodniczych regionu służące jego promocji.

Wyróżnienie otrzymała Caritas Diecezji Kieleckiej "Hospicjum im. Bł. S. Bernardyny Jabłońskiej"

Uzasadnienie: Za szczególny charakter pełnionej misji, za codzienną benedyktyńską pracę na rzecz ciężko chorych w schyłkowym okresie ich życia. Za wielki profesjonalizm, poświecenie, ciepło oraz serdeczność niosącą ulgę w cierpieniu choremu i jego bliskim. Za dawanie społeczeństwu, a zwłaszcza młodemu pokoleniu bezcennej lekcji: miłości, życzliwości i troski o drugiego człowieka.

W kategorii AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA

Tytuł Laureata otrzymało Stowarzyszenie "GOŚCINIEC"

Uzasadnienie: Za niekonwencjonalne pomysły łączące ochronę dóbr przyrodniczych, kulturowych i tradycji z działaniami na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Za bezcenny wkład w rozwój i pielęgnowanie tradycji, sztuki i kultury regionalnej, promowanie i kreowanie przedsiębiorczych postaw oraz aktywizację lokalnej społeczności. Za modelowe budowanie partnerstw oraz realizację międzynarodowych projektów wpływających na rozwój małopolskiej wsi, a zwłaszcza za działania na rzecz federalizacji Małopolskich Lokalnych Grup Działania.

Wyróżnienie otrzymało Olkuskie Stowarzyszenie "Miasta Partnerskie"

Uzasadnienie: Za całokształt niezwykle różnorodnej działalności z zakresu edukacji, sportu, kultury, sztuki, integracji międzykulturowej i międzypokoleniowej.
Za niezwykłą umiejętność aktywizacji mieszkańców w działalność społeczną poprzez pielęgnowanie historii, tradycji oraz kultury Olkusza i okolic. Za promowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego oraz za propagowanie dialogu ponad różnicami. A zwłaszcza za stworzenie "żywego partnerstwa" wolnego od historycznych, narodowościowych i kulturowych barier.

 

Laureaci i Wyróżnieni "Kryształy Soli" 2007

W kategorii POLITYKA SPOŁECZNA – POLITYKA PRORODZINNA

Tytuł Laureata otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski

Za całokształt niezwykłej działalności na rzecz dziecka i rodziny; za połączenie działań na rzecz tworzenia nowych rodzin, czy też pomoc w powrocie dzieci do biologicznych rodziców z działaniami edukacyjnymi i upowszechniającymi prawa dziecka; w szczególności zaś za troskę o budowanie i umacnianie więzi rodzinnych; za kierowanie się we wszystkich swoich działaniach fundamentalną zasadą, iż "najważniejsze jest dziecko..."

Wyróżnienie: Fundacja "Viribus Unitis – Połączonymi Siłami"

Za całokształt działań realizowanych na polu szeroko rozumianej pomocy społecznej; zwłaszcza zaś za niesienie pomocy dzieciom oraz ubogim i wielodzietnym rodzinom,, osobom bezrobotnym, chorym i niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania, a także wszystkim najuboższym i najbardziej potrzebującym pomocy członkom lokalnej wspólnoty; ponadto za prężne włączenie się w walkę z problemem bezrobocia na lokalnym rynku pracy.

W kategorii POLITYKA SPOŁECZNA – DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Tytuł Laureata otrzymała Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę "MATIO"

Za unikalną i jedyną w swoim rodzaju działalność na rzecz ludzi dotkniętych nieuleczalną chorobą, a zwłaszcza za działania na rzecz dzieci i ich rodzin; za nieustanny wyścig z czasem, pomoc i walkę o prawa oraz miejsce w społeczeństwie ludzi chorych na mukowiscydozę, za przywracanie chorym nadziei na "godne życie".

Wyróżnienie: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół "OGNISKO"

Za wieloletnią, konsekwentną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych skoncentrowaną na indywidualnym rozwoju osoby niepełnosprawnej i jej przygotowaniu do samodzielnego niezależnego, i godnego życia; za odkrywanie i ukazywanie społeczeństwu wartości osób niepełnosprawnych oraz konsekwentne starania o przywrócenie im właściwego miejsca w rodzinie i społeczeństwie; w szczególności zaś za pomoc dla osób pozostających poza rynkiem pracy poprzez stwarzanie im możliwości aktywności zawodowej w ramach utworzonego przedsiębiorstwa społecznego "OGNISKO".

Wyróżnienie: Fundacja ARKA

Za kompleksowy i konsekwentny program pomocy osobom niezdolnym do samodzielnego życia; za działania oparte na unikalnej metodzie pracy z człowiekiem niepełnosprawnym; ponadto za stworzenie w Śledziejowicach dla osób niepełnosprawnych „rodzinnych domów” z prawdziwą rodzinną atmosferą.

Wyróżnienie: Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

Za całokształt działalności; wieloletnią, imponującą pracę na rzecz dzieci ze szczególnie dotkliwymi i trudnymi w leczeniu schorzeniami; za konsekwencję w propagowaniu modelu kompleksowej terapii dzieci niepełnosprawnych, wspomaganej przez hipoterapię; ponadto za niezwykłe, innowacyjne projekty jakim niewątpliwie jest integracyjna grupa teatralna "KUCYKI".

Wyróżnienie: Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolbromiu

Za całokształt działań na rzecz osób niepełnosprawnych, przełamywanie społecznych uprzedzeń i stereotypów oraz kreowanie pozytywnego wizerunku, i stosunku do osób niepełnosprawnych w lokalnej społeczności; w szczególności za kompleksowy i konsekwentny program pomocy dzieciom niepełnosprawnym, i ich rodzinom, z zapewnieniem nie tylko terapii i wsparcia, ale również specjalistycznej edukacji.

Wyróżnienie: Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego

Za szczególny charakter pełnionej misji; za codzienną pracę na rzecz ciężko chorych i ich rodzin; za niesienie opieki i pomocy w  najtrudniejszych i najcięższych momentach ludzkiego życia; a w szczególności za konsekwentne działania wydobywające z ludzi, zwłaszcza młodych, najcenniejsze pokłady dobra, jakimi jest bezinteresowna, wolontarystyczna praca na rzecz drugiego człowieka. 

W kategorii POLITYKA SPOŁECZNA

Tytuł Laureata otrzymało Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących "SURSUM CORDA"

Za niezwykle pionierskie i nowatorskie projekty ukierunkowane na kreowanie właściwych postaw i wzorów społecznych wśród dzieci i młodzieży, w tym za wyjątkowo oryginalne i ciekawe sposoby zagospodarowywania dzieciom wolnego czasu; za promocję i organizację wolontariatu, a zwłaszcza za utworzenie na Sądecczyźnie „Młodzieżowego Centrum Wolontariatu”; w szczególności zaś za wielki profesjonalizm i ogromną pasję w prowadzonej na co dzień działalności.

Wyróżnienie: Fundacja Rozwoju Społecznego "DEMOS"

Za całokształt działalności na rzecz środowisk młodzieżowych; za szeroką działalność edukacyjno–wychowawczą; za nowatorskie pomysły na rzecz kreowania i aktywizowania liderów młodzieżowych do działania  w ich własnych środowiskach; a w szczególności za pomoc okazywaną młodym ludziom w wyborach ich własnych dróg życiowych przy jednoczesnym kreowaniu i przekazywaniu im właściwych wzorców i norm społecznych, które kształtując ich charaktery pokazują, że można "żyć inaczej...".

Wyróżnienie: Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjno – Misyjny "MAGNIFICAT"

Za konsekwentny i kompleksowy program pomocy materialnej, psychologicznej i edukacyjnej dla dzieci, i młodzieży; za całokształt działań na rzecz wsparcia rodziny w jej właściwym funkcjonowaniu i wychowaniu młodego pokolenia do odpowiedzialności za własny rozwój oraz rozwój społeczności lokalnej; w szczególności za nowatorski, międzynarodowy projekt "Nowy Sącz – skrzyżowania świata" promujący i rozwijający ducha wolontariatu w młodym pokoleniu.

Wyróżnienie: Stowarzyszenie "RES SACRA MISER" w Olkuszu

Za bardzo szeroką i bogatą działalność obejmującą różne środowiska (osoby starsze, bezrobotnych, bezdomnych, dzieci i młodzież oraz niepełnosprawnych); w szczególności zaś za nowatorski projekt Sala Doświadczania Świata „Snoezelen” wspomagający działania rehabilitacyjno-terapeutyczne dzieci specjalnej troski; ponadto za niezwykle prężną działalność charytatywną oraz współpracę z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

W kategorii KULTURA

Tytuł Laureata otrzymało Stowarzyszenie Dziewczęcy Chór Katedralny "PUELLAE ORANTES"

Za całokształt niezwykle szerokiej działalności obejmującej różnorodne obszary życia społecznego: rozwój kultury, promocję regionu, edukację i wychowanie oraz działalność charytatywną; w szczególności zaś za kreowanie postaw i wartości godnych naśladowania dla młodego pokolenia.

Zobacz film o laureacie

W kategorii EDUKACJA I NAUKA

Tytuł Laureata otrzymało Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice

Za całokształt działalności; za unikalne połączenie działań na rzecz edukacji dzieci i młodzieży z lokalnego środowiska z działaniami z zakresu rozwoju gospodarczo–społecznego Kwiatonowic i okolic; za działania integrujące społeczność lokalną wokół wspólnych spraw i problemów; w szczególności zaś za nowatorską inicjatywę przekształcenia lokalnej szkoły w ważny ośrodek kulturotwórczy, aktywizujący do działania nie tylko uczniów, ale także całą lokalna wspólnotę.

Wyróżnienie: Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Za całokształt działalności; za ogromny wkład w rozwój świadomości obywatelskiej i budowę społeczeństwa obywatelskiego; za działania na rzecz edukacji, w tym w szczególności za wspieranie i promocję młodych talentów; za działania na rzecz pobudzania i inicjowania przedsiębiorczych i aktywnych postaw wśród mieszkańców ziemi tarnowskiej; za modelową współpracę z licznymi partnerami zarówno z sektora administracji jak i świata biznesu.

W kategorii SPORT, ZDROWIE

Tutuł Laureata otrzymało Stowarzyszenie "AMAZONEK" w Brzeszczach

Za szczególny charakter pełnionej misji - pomoc kobietom i ich rodzinom w walce z ciężką chorobą w myśl przyjętego przez Stowarzyszenie hasła "Wygramy tę wojnę"; za odważne nagłaśnianie bardzo trudnego, a jednocześnie niezwykle ważnego tematu, jakim jest wczesna diagnoza i profilaktyka w leczeniu nowotworów piersi.

Wyróżnienie: Uczniowski Klub Sportowy "RYTER" z Rytra

Za szczególny wkład w rozwój sportu na terenie południowej Małopolski; za umiejętne i trafne wykorzystanie naturalnego środowiska do prowadzenia aktywności sportowo–kulturowo–zdrowotnej; za promocję aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia wśród młodego pokolenia jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu oraz za propagowanie „szlachetnego” współzawodnictwa sportowego.

W kategorii TURYSTYKA, REKREACJA

Tytuł Laureata otrzymało Towarzystwo Turystyki Rowerowej "CYKLISTA"

Za nowatorskie działania łączące turystykę rowerową jako aktywną formę wypoczynku z działaniami na rzecz budowy nowych lokalnych i ponadlokalnych szlaków rowerowych na terenie Małopolski; za kultywowanie i promowanie turystyki rowerowej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, jako nie tylko zdrowego stylu życia, ale również ciekawej propozycji spędzenia wolnego czasu.

Wyróżnienie: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Ziemi Tarnowskiej"

Za całokształt działań na rzecz promocji i rozwoju turystyki; za kultywowanie turystycznej tradycji Małopolski; za unikalne połączenie tworzenia nowych produktów turystycznych oraz poszerzania oferty turystycznej z działaniami na rzecz krajoznawczej edukacji dzieci i młodzieży.

W kategorii ROZWÓJ GOSPODARCZY, ROZWÓJ RYNKU PRACY, ROZWÓJ LOKALNY

Tytuł Laureata otrzymała Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Za całokształt działalności, za niezwykle bogatą i różnorodną ofertę skierowaną do różnych grup m.in. przedsiębiorców, bezrobotnych, młodzieży; w szczególności za propagowanie i kreowanie przedsiębiorczych postaw wśród członków lokalnej społeczności oraz za skutecznie realizowane projekty, których celem jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw.

W kategorii OBYWATEL I PRAWO

Tytuł Laureata otrzymał Salezjański Wolontariat Misyjny "MŁODZI ŚWIATU"

Za całokształt działalności, a w szczególności za konsekwentnie realizowany program edukacji rozwojowej, który pokazuje jak mądrze nieść wsparcie najbardziej potrzebującym; za wkład w rozwój i promocję idei wolontariatu, za ukazywanie młodzieży właściwych wzorców, postaw, wartości rozwijających ich świadomość obywatelską i wydobywających z młodych ludzi tkwiące w nich pokłady dobra i wrażliwości; za prowadzoną szeroko działalność edukacyjną – naukę tolerancji, poszanowania różnorodności rasowej i kulturowej.

Wyróżnienie: Ochotnicza Straż Pożarna w Barcicach

Za niezwykły wkład w pracę na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej, porządku i bezpieczeństwa publicznego wśród mieszkańców społeczności lokalnej, za prężną współpracę międzynarodową, za liczne projekty edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży.

W kategorii EKOLOGIA

Wyróżnienie: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Za całokształt działalności na rzecz ekologii i ochrony środowiska; za aktywność w zakresie edukacji ekologicznej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży; w szczególności zaś za projekt „Dolina Karpia”, który jest nie tylko modelowym przykładem współpracy organizacji pozarządowej z samorządem lokalnym, ale także przykładem niekonwencjonalnego wykorzystania naturalnych walorów przyrodniczych terenu na rzecz rozwoju eko–przedsiębiorczości, w tym za wykreowanie nowego produktu turystycznego, jakim jest "Muzeum Karpia".

NAGRODA GRAND PRIX 2007

Nagrodę Grand Prix otrzymało Stowarzyszenie Dziewczęcy Chór Katedralny „PUELLAE ORANTES”

Za bezcenny wkład w rozwój i pielęgnowanie polskiej tradycji, i kultury, za osiągnięcie najwyższego poziomu artystycznego potwierdzonego wieloma nagrodami krajowymi i międzynarodowymi; w szczególności zaś za szeroką promocję Małopolski w kraju i na świecie.

 

LAUREACI I WYRÓŻNIENI "Kryształy Soli" 2006

Tegoroczne nagrody, wręczone po raz drugi, otrzymały organizacje o najwyżej ocenionym poziomie działalności w 2005 roku.

W kategorii POLITYKA SPOŁECZNA – POLITYKA PRORODZINNA

Tytuł Laureata otrzymało Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym "POMOCNA DŁOŃ"

Za całokształt działań realizowanych na polu szeroko rozumianej pomocy społecznej. Za niesienie pomocy ludziom niepełnosprawnym, ubogim, bezdomnym, bezrobotnym, niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania, uzależnionym oraz ofiarom wypadków, a w szczególności za kompleksowe i konsekwentne działania na rzecz dzieci i ich rodzin. Ponadto za niezwykłą pasję i nowatorstwo działań obejmujących swą opieką coraz szersze grupy społeczne, a także za umiejętność inicjowania prężnej i owocnej współpracy z różnorodnymi partnerami dla wypełniania swojej misji.

Wyróżnienie: Zespoł Placówek Caritas w Proszowicach

Za unikalne połączenie działań na rzecz: dzieci, rodzin, osób starszych i samotnych, a zwłaszcza umacniania więzi rodzinnych i przekazywania pozytywnych wzorców wypływających z wartości chrześcijańskich z działaniami na rzecz przełamywania stereotypów i burzenia codziennych barier osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności za wizjonerski projekt „Ogrodu biblijnego”. Ponadto za prężne włączenie się w walkę z problemem bezrobocia na lokalnym rynku pracy oraz za szeroką i modelową współpracę z lokalnymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej.

W kategorii POLITYKA SPOŁECZNA – DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Tytuł Laureata otrzymała Fundacja "Mam Marzenie"

Za całokształt działań na rzecz chorych dzieci i ich rodzin, a w szczególności za spełnianie najskrytszych marzeń ciężko chorych dzieci, które nie tylko przywracają nadzieję, ale i pozwalają choć na chwilę zapomnieć o tragedii, jaka ich spotkała i znów poczuć radość bycia dzieckiem. Ponadto za stworzenie łańcucha ludzi dobrej woli, których bezinteresownie i społecznie zaangażowano w pracę organizacji, „pracę, która otwiera człowieka na całe życie…”

Wyróżnienie: Fundacja im. Brata Alberta

Za całokształt działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin, przełamywanie barier społecznych, walkę z stereotypem osoby niepełnosprawnej oraz za budowę nowego społecznego wizerunku osób niepełnosprawnych. W szczególności za stworzenie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w Radwanowicach „drugiego rodzinnego domu” z prawdziwą rodzinną atmosferą.

W kategorii POLITYKA SPOŁECZNA

Tytuł Laureata otrzymało Stowarzyszenie "Lekarze Nadziei"

Za szczególny charakter wypełnianej misji, opiekę nad tymi, którymi inni nie chcą lub nie mogą się zajmować, a zwłaszcza za opiekę medyczną, pielęgnacyjną, duchową, psychologiczną i socjalną udzielaną ludziom chorym, potrzebującym w tym osobom bezdomnym w ramach przychodni nie bez powodu nazywanej „Przychodnią Nadziei”. Ponadto za całokształt działalności humanitarno – charytatywnej organizowanej w skali międzynarodowej we współpracy z innymi międzynarodowymi i krajowymi organizacjami oraz za zaangażowanie w swoją działalność lekarzy, absolwentów i studentów medycyny oraz rzeszy ludzi dobrej woli, którzy bezinteresownie, jako wolontariusze wspierają Stowarzyszenie.

Wyróżnienie: Stowarzyszenie "U Siemachy"

Za konsekwentny i kompleksowy program pomocy materialnej, psychologicznej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz za całokształt działań na rzecz wsparcia rodziny w pełnieniu jej funkcji opiekuńczych i wychowawczych. Ponadto za nowatorski projekt kreowania i aktywizowania liderów młodzieżowych, którzy pełnią rolę fundamentalnej siły sprawczej w swoich środowiskach oraz za bezcenny wkład w kreowanie właściwych postaw i wzorców społecznych wśród dzieci i młodzieży. A w szczególności za wielki profesjonalizm i ogromną pasję w wypełnianiu swojej misji.

W kategorii KULTURA

Tytuł Laureata otrzymało Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia

Za bezcenny wkład w rozwój i pielęgnowanie tradycji, sztuki i kultury regionalnej, promocję przedsiębiorczych postaw społecznych oraz za integrację, aktywizację i organizowanie czasu wolnego społeczności lokalnej. Ponadto za realizację nowatorskiego, ponadregionalnego, a zarazem eksperymentalnego projektu rozwiązującego problemy lokalnego rynku pracy, w ramach którego udało się połączyć potencjał sektora prywatnego i społecznego w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań dla tworzenia nowych miejsc pracy przy wykorzystaniu naturalnych walorów przyrodniczo – turystycznych regionu.

Wyróżnienie: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie

Za unikalne połączenie działań na rzecz propagowania kultury wiejskiej, sztuki ludowej, rękodzieła oraz pielęgnowania tradycji regionalnej z działaniami na rzecz integracji i aktywizacji społeczności lokalnej, kreowania i promocji przedsiębiorczych postaw społecznych. Ponadto za promocję zdrowego stylu życia wśród społeczności wiejskiej zwłaszcza na rzecz poprawy życia i pracy kobiet wiejskich, a w szczególności za działalność opartą wyłącznie na pełnej pasji i pozytywnej energii pracy członkiń.

W kategorii EDUKACJA I NAUKA

Tytuł Laureata otrzymało Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" w Chełmku

Za szeroką działalność na rzecz edukacji i nauki dzieci i młodzieży, organizowania ich wolnego czasu w myśl zasady, iż „można spędzać czas inaczej” oraz za działania edukacyjne na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy m. in. w ramach „Klubu praca – Tak”, a poprzez to za ogromny wkład w rozwiązywanie problemów lokalnego rynku pracy. Ponadto za promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw społecznych, a zwłaszcza za aktywizację młodych osób do podejmowania działalności wolontarystycznej m. in. poprzez stworzenie grupy Młodego Kolpinga.

Wyróżnienie: Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA" w Nowym Sączu

Za unikalne połączenie działań na rzecz edukacji młodzieży, wyrównywania szans ludzi młodych, bezrobotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z działaniami na rzecz promowania i kreowania wśród młodego pokolenia właściwych postaw społecznych oraz za aktywizację bezrobotnej młodzieży do podejmowania działalności wolontarystycznej. Ponadto za niezwykle owocną współpracę z licznymi partnerami zarówno z sektora administracji jak i biznesu. Nadto za wspieranie i promocję młodych talentów, a zwłaszcza za niezwykłą konsekwencję, pasję i ogromny profesjonalizm realizowanych działań.

W kategorii SPORT, ZDROWIE

Tutuł Laureata otrzymało Towarzystwo Sportowe "WISŁA" Kraków

Za całokształt działalności na rzecz kultury fizycznej i sportu, a w szczególności organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym również dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz za kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez wychowanie w duchu poszanowania uniwersalnych ideałów kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez propagowanie idei „szlachetnego” współzawodnictwa sportowego. Ponadto za działania promujące sport jako alternatywę aktywnego spędzania wolnego czasu, propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, jak również za niezwykle prężną i profesjonalną działalność charytatywną, która przywraca dzieciom i młodzieży zwłaszcza niepełnosprawnej nadzieję na lepsze jutro.

Wyróżnienie: Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej

Za bezcenny wkład w rozwój środowiska sportowego Małopolski, za profesjonalizm w działalności na rzecz kultury fizycznej oraz sportu dzieci i młodzieży prowadzonej w sposób niezwykle obszerny i wielopłaszczyznowy. Ponadto za promocję aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia wśród młodego pokolenia oraz za propagowanie „szlachetnego” współzawodnictwa sportowego.

W kategorii TURYSTYKA I REKREACJA

Tytuł Laureata otymało Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze im. Romana Nitribitta w Krynicy Zdroju

Za całokształt działań na rzecz promocji i rozwoju turystyki, a w szczególności za szereg nowatorskich działań na rzecz propagowania aktywnego wypoczynku, w tym zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, ale i również za inicjowanie takich działań, których zadaniem jest promowanie i zachęcanie do aktywnego wypoczynku całych rodzin.

Wyróżnienie: Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego zs. w Akademii Rolniczej w Krakowie

Za całokształt działań na rzecz rozwoju doradztwa rolniczego i edukacji rolniczej, a zwłaszcza za bezcenny wkład w rozwój turystyki i agroturystyki w Małopolsce. Za konsekwentne działania nie tylko edukacyjne, ale również promujące potrzebę tworzenia nowych gospodarstw agroturystycznych oraz rozbudowę bazy turystycznej gmin uzdrowiskowych Małopolski. Ponadto za modelową i wzorcową współpracę międzynarodową oraz realizacje międzynarodowych projektów i programów wpływających głównie na rozwój małopolskiej wsi.

W kategorii ROZWÓJ GOSPODARCZY, ROZWÓJ RYNKU PRACY, ROZWÓJ LOKALNY

Wyróżnienie: Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Za całokształt działań na rzecz młodzieży wkraczającej na rynek pracy, propagowanie i kreowanie właściwych wzorców społecznych oraz przedsiębiorczych postaw.

W kategorii OBYWATEL I PRAWO

Tytuł Laureata otrzymała Fundacja "Instytut Studiów Strategicznych"

Za bezcenny wkład w rozwój świadomości obywatelskiej oraz budowę społeczeństwa obywatelskiego, za niezwykle prężną współpracę międzynarodową, realizację międzynarodowych projektów oraz inicjowanie interdyscyplinarnych badań, skupiających się na najważniejszych problemach Polski i współczesnego świata w tym zwłaszcza z zakresu polityki wschodniej, integracji europejskiej oraz kondycji polskiej demokracji. Ponadto za edukację i umożliwienie dostępu do wiedzy z zakresu Unii Europejskiej młodzieży z najdalszych miejsc Małopolski oraz za niezwykle prężną i profesjonalną działalność na rzecz wzmacniania potencjału małopolskiego sektora pozarządowego, jego integrację i profesjonalizację.

Wyróżnienie: Stowarzyszenie "WIOSNA"

Za wkład w rozwój i promocję wolontariatu w Małopolsce oraz za realizację niezwykle wartościowych i nowatorskich projektów, dzięki którym udaje się aktywizować i integrować mieszkańców Małopolski do działań na rzecz wspólnego dobra, w tym szczególnie za akcję „Świąteczna Paczka”. Ponadto za promowanie właściwych wzorców, norm społecznych oraz rozwój świadomości obywatelskiej i współodpowiedzialności za losy wspólnoty regionalnej wśród jej mieszkańców.

NAGRODA GRAND PRIX 2006

Nagrodę Grand Prix otrzymała Fundacja "Mam Marzenie"

Za wkład w rozwój i promocję postaw wolontarystycznych i humanitarnych w polskim społeczeństwie poprzez konsekwentną działalność opartą wyłącznie na pracy wolontariuszy - ludzi o wielkim sercu, otwartych na potrzeby chorych i słabszych.

 

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli" dla najlepszych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego.

W 2005r. Statuetki "Kryształy Soli", wręczone zostały po raz pierwszy. Otrzymały je organizacje o najwyżej ocenionym poziomie działalności w 2004 roku.

W kategorii POLITYKA SPOŁECZNA

Tytuł Laureata otrzymała Fundacja Wspólnota Nadziei

za kompleksowy i konsekwentny program pomocy osobom dotkniętym autyzmem i ich rodzinom, za wizjonerski projekt stworzenia "Farmy Życia", a zarazem za benedyktyńską, codzienną pracę z chorymi i ich rodzinami.

Wyróżnienie: Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie

za bardzo zróżnicowaną działalność w ramach pomocy społecznej, obejmującą różne środowiska (osoby starsze, bezrobotnych, dzieci, młodzież) oraz za prężną współpracę z organizacjami zagranicznymi.

W kategorii KULTURA

Tytuł Laureata otrzymało Stowarzyszenie Ekologiczno- Kulturalne "Na Bursztynowym Szlaku"

za wkład w rozwój tradycji regionalnej, kultury oraz przedsiębiorczości, za bardzo prężną działalność na obszarach wiejskich, za współpracę międzynarodową oraz realizację międzynarodowych projektów, za aktywizację społeczności lokalnej.

Wyróżnienie: Oddział Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krynicy - Zdroju

za szeroką działalność na polu kulturalnym, obejmującą swym zasięgiem różne gatunki sztuki: literaturę, malarstwo, rzeźbiarstwo oraz za pomoc i promocję artystów – amatorów.

W kategorii EDUKACJA I NAUKA

Tytuł Laureata otrzymała Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

za szeroką działalność, służącą nauce, oświacie i kulturze, obejmującą swym zasięgiem nie tylko młodzież akademicką, ale również młodzież szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, jak również za umożliwienie dostępu do oferty edukacyjnej młodzieży z najdalszych miejsc Małopolski.

W kategorii SPORT, REKREACJA, ZDROWIE, TURYSTYKA

Tytuł Laureata otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. Św. Łazarza"

za szczególny charakter swojej misji: opiekę nad tymi, którymi inni nie chcą lub nie mogą się zajmować; za całokształt działalności: opiekę medyczną, pielęgnacyjną, duchową, psychologiczną i socjalną zapewnianą chorym w ostatnim okresie ich życia, jak również za niesienie wsparcia rodzinom w okresie choroby bliskiej osoby, a także w czasie żałoby. Ponadto za zaangażowanie w swoją działalność dzieci, młodzieży, jak również ludzi dobrej woli, którzy jako wolontariusze wspierają Hospicjum.

Wyróżnienie: Małopolski Szkolny Związek Sportowy

za szeroką działalność na rzecz kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, za promocję aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia, za propagowanie współzawodnictwa sportowego, za organizowanie obozów sportowych oraz licznych zawodów sportowych, w tym także dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Na szczególne uznanie zasługują Powiatowe Szkolne Związki Sportowe.

W kategorii ROZWÓJ GOSPODARCZY, ROZWÓJ RYNKU PRACY, ROZWÓJ LOKALNY

Tytuł Laureata otrzymało Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu

za niekonwencjonalne pomysły łączące ochronę dóbr geologiczno-przyrodniczych, kulturowych i tradycji, równocześnie wpływających na rozwój lokalny i gospodarczy poprzez tworzenie infrastruktury turystycznej, rekreacyjno-wypoczynkowej oraz tworzenie miejsc pracy, za konsekwentne dążenie do wykreowania nowego produktu turystycznego "Ekomuzeum Alwernii"

W kategorii OBYWATEL I PRAWO oraz w kategorii EKOLOGIA
Kapituła postanowiła nie przyznawać tytułu Laureata oraz Wyróżnienia, z uwagi na fakt zgłoszenia się do tych kategorii tylko pojedynczych organizacji.

NAGRODA GRAND PRIX

Nagrodę Grand Prix otrzymało Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu

za unikalne połączenie działań promujących rozwój lokalny, wzrost miejsc pracy z działaniami z zakresu ochrony tradycji. Projekty realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu charakteryzują się z jednej strony harmonijnym wkomponowaniem w środowisko naturalne, a z drugiej strony łączą elementy promocji gospodarczej oraz współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej.