Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Amicus Hominum

Współpraca

Nagroda ustanowiona w 2006 roku ma na celu wyróżnienie osób, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Nagroda promuje ideę wolontariatu i ma charakter honorowy.

Nagroda "Amicus Hominum" została ustanowiona przez samorząd województwa małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Poprzez tę nagrodę samorząd województwa chce podziękować wszystkim tym, dzięki których pracy i zaangażowaniu, inwencji i oddaniu upowszechniane są postawy wzajemnej pomocy, wsparcia i poświęcenia dla dobra drugiego człowieka. Jest uzupełnieniem Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli" dla najlepszych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Jest ona również rozwinięciem i kontynuacją polityki samorządu województwa związaną z promocją wolontariatu.  

Nabór do XVIII edycji konkursu zakończony! Uroczysta gala rozdania nagród odbyła się 12 grudnia 2023 r. w Filharmonii Krakowskiej. Relacja - LINK.

Kategorie Nagrody Amicus Hominum 2023:

 • DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA - za całokształt bezinteresownej działalności społecznej, której celem jest pomoc osobom i środowiskom szczególnie potrzebującym, w tym m.in.: aktywne zaangażowanie w inicjatywy charytatywne, społeczne, kulturalne, sportowe, ekologiczne lub obywatelskie, walkę z nierównościami i wykluczeniem społecznym, wyrównywanie szans edukacyjnych i zdrowotnych, zmianę rzeczywistości społecznej oraz budowę kultury społecznej.
 • INICJATYWA MŁODYCH - za podejmowanie różnorodnych inicjatyw przez osoby młode lub formalne i nieformalne grupy wolontariackie, w tym młodzieżowe i szkolne koła wolontariatu (11-26 lat) na rzecz dobra innych, promowanie postaw otwartości oraz zaangażowania na rzecz społeczności i osób potrzebujących wsparcia, w tym promowanie idei wolontariatu oraz wzorcowych praktyk wolontariatu, a także nastawienia na współdziałanie i szacunek dla drugiego człowieka.
 • ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE - za działalność prowadzoną na rzecz innych przez osoby z otoczenia biznesu, które dzięki swojej wytrwałości, odwadze i przedsiębiorczości potrafią w znaczący sposób wpływać na rzeczywistość gospodarczą oraz społeczną, w tym za wsparcie finansowe udzielane osobom, podmiotom lub inicjatywom, a także dla tych którzy przyczynili się do rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu i wolontariatu pracowniczego w swojej firmie.

Kto może zgłosić kandydatów do Nagrody ? Osoby prawne, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje oraz organy i jednostki organizacyjne administracji publicznej.

Termin przyjmowania zgłoszeń trwa do 31 lipca 2023 r.

Dodatkowych informacji udziela:

Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
tel. 12 61 60 522, 12 61 60 121
e-mail: 

Wszystkie niezbędnie dokumenty do zgłoszenia 

Więcej informacji o nagrodzie - materiał promocyjny

GALA ROZDANIA NAGRÓD 2023 LINK

LAUREAT GRAND PRIX 2023: MARIA SMARZYŃSKA-FILIPECKA

W dowód uznania za wieloletnią i wszechstronną działalność społeczną na rzecz osób w kryzysie bezdomności. Za bezinteresowność, wytrwałość i oddanie w służbie na rzecz osób przebywających w przytulisku św. Brata Alberta.

W kategorii: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

 • Laureat:  MARIA SMARZYŃSKA-FILIPECKA

Za poruszający przykład bezinteresownej i pełnej zrozumienia pomocy, nieprzerwanie trwającej od ponad trzydziestu lat w służbie na rzecz drugiego człowieka oraz profesjonalną opiekę medyczną i niezwykłą wnikliwość stawianych diagnoz dającą szansę na powrót do zdrowia i społeczeństwa.

 • Wyróżniony: JÓZEF ZAJĄC

Za godny naśladowania przykład prawdziwego zaangażowania w wolontariat. W dowód uznania za wyjątkową skromność oraz pełną troski i życzliwości pomoc niesioną osobom chorym, w najtrudniejszych momentach i u kresu ich życia.

 • Wyróżniony: Monika Biederman-Pers, Piotr Karzełek

W dowód uznania za wyjątkową i pełną zaangażowania działalność artystyczną dedykowaną osobom starszym. Za godny naśladowania przykład empatii wobec chorych oraz niezwykłą umiejętność tworzenia –pełnej wzruszeń i muzycznych uniesień – przestrzeni artystycznej dla osób z niepełnosprawnościami przebywających w placówkach opiekuńczych.

W kategorii: INICJATYWA MŁODYCH

 • Wyróżniony: KLUB WOLONTARIATU „POMAGAMY” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przybysławicach

W dowód uznania za skuteczne promowanie społecznego zaangażowania dzieci i młodzieży, zdolność mobilizowania innych do pomocy oraz propagowanie idei wolontariatu. Za włączanie się i inicjowanie w środowisku lokalnym licznych akcji pomocowych na rzecz dzieci, młodzieży i potrzebujących.

W kategorii: ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE

 • Laureat: URSZULA POTONIEC-MĘDOŃ

W podziękowaniu za pełną zaangażowania pracę na rzecz osób z niepełnosprawnościami w placówkach rehabilitacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych, w szczególności na terenie powiatu nowosądeckiego i limanowskiego. Za wytrwałość i skuteczne działania, które przyczyniły się do utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Łukowicy – miejsca, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą realizować się społecznie i zawodowo.

 • Wyróżniony: ŁUKASZ KUBATY

W dowód uznania za pełne pasji mobilizowanie innych do pomocy, promowanie działań charytatywnych oraz idei wolontariatu pracowniczego. W podziękowaniu za niezwykłą otwartość, życzliwość i włączanie się w liczne działania na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie.

 • Wyróżniony: KRZYSZTOF NAPORA

W dowód uznania za umiejętne łączenie biznesu z działaniem odpowiedzialnym społecznym. W podziękowaniu za materialne wspieranie lokalnych inicjatyw, młodych sportowych talentów, oraz chorych dzieci. Za szczególne zaangażowanie w działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt.

GALA ROZDANIA NAGRÓD 2022 LINK

LAUREAT GRAND PRIX 2022: ŁUKASZ SALWAROWSKI

W dowód uznania za wieloletnią i wszechstronną działalność społeczną. Za poszukiwanie i wdrażanie niekonwencjonalnych projektów w obszarze polityki senioralnej, w tym wzmacniających więzi międzypokoleniowe.

Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

 • Laureat:  ŁUKASZ SALWAROWSKI

Za dostrzeganie potrzeb osób starszych i tworzenie dedykowanych programów, takich jak Gmina Przyjazna Seniorom czy Ogólnopolska Karta Seniora oraz skuteczną aktywizację i edukację seniorów w szczególności w zakresie bezpieczeństwa.

 • Wyróżniony: STANISŁAW KRZEMIEŃ

Za poruszający przykład, trwającego nieprzerwanie od czterdziestu lat, zaangażowania w służbie na rzecz drugiego człowieka. Za wyjątkową, pełną troski i życzliwości pomoc niesioną osobom starszym, dzieciom i młodzieży. Za wieloletnią pracę na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

 • Wyróżniony: RYSZARD PIKUL

W dowód uznania za skuteczne promowanie społecznego angażowania dzieci i młodzieży w działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej poprzez utworzenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Dziecięcych Drużyn Strażackich na terenie powiatu dąbrowskiego. Za upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony i profilaktyki przeciwpożarowej.

 • Wyróżniony: OLGA STETSIUK

Za wyjątkową wrażliwość i gotowość niesienia pomocy ukraińskim matkom w najtrudniejszych momentach ich życia. Za szczególne zaangażowanie, szybkość i trafność działania oraz współutworzenie mechanizmu kompleksowej pomocy dla kobiet w ciąży uciekających przed wojną w Ukrainie.

Kategoria: INICJATYWA MŁODYCH

 • Laureat: WOLONTARIAT PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO-USŁUGOWYCH W TRZEBINI

W dowód uznania dla uczniów za inicjatywę stworzenia szkolnego wolontariatu. Za poruszający przykład niesienia bezinteresownej i pełnej zrozumienia pomocy dla najbardziej potrzebujących. Za wyjątkową wrażliwość, dobroć serca oraz zdolność angażowania lokalnej społeczności do działania na rzecz osób chorych i z niepełnosprawnościami, w tym podopiecznych Fundacji im. Brata Alberta.

 • Wyróżniony: ALEKSANDRA BORKIEWICZ

Za niezwykłą postawę społeczną, zdolność mobilizowania innych do pomocy oraz propagowanie idei wolontariatu. Za włączanie się i inicjowanie licznych akcji pomocowych na rzecz dzieci, młodzieży, ubogich, kombatantów, w tym Polaków na Kresach oraz mieszkańców Gminy Wielka Wieś.

 • Wyróżniony: KAMILA CHUDY

W dowód uznania za wyjątkową i pełną zaangażowania działalność prospołeczną, podejmowanie i włączanie się w liczne działania na rzecz różnych grup społecznych, w szczególności bezdomnych, ubogich, samotnych matek oraz podopiecznych Domów Dziecka. Za oddanie, wrażliwość oraz umiejętność łączenia roli ucznia i społecznika, a także za propagowanie wśród rówieśników idei wolontariatu młodzieżowego.

Kategoria: ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE

 • Laureat: PIOTR ZIĘTARA

W dowód uznania za synergię biznesu z odpowiedzialnym działaniem społecznym. W szczególności za inicjowanie wielu projektów pomocowych, promowanie postaw ekologicznych oraz edukację dzieci i młodzieży w zakresie ochrony akwenów wodnych i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

 • Wyróżniony: PAWEŁ NOWAK

W dowód uznania za odpowiedzialną postawę wobec pracowników Kopalni Soli Wieliczka S.A. i mieszkańców miasta w trudnym czasie pandemii COVID-19. Za wielowymiarowe i niekonwencjonalne rozwiązania służące promocji lokalnego dziedzictwa oraz kultywowaniu górniczych i patriotycznych tradycji. W podziękowaniu za troskę o drugiego człowieka, a w szczególności za inicjowanie i organizowanie pomocy dla obywateli Ukrainy.

 • Wyróżniony: ANNA PRZYBYLSKA

Za godny naśladowania przykład empatii w stosunku do przyszłych matek uciekających przed konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Za przedłożenie dobra ludzkiego nad własne potrzeby biznesowe. Za wymierną pomoc oraz umiejętne i skuteczne łączenie potencjału wielu osób i instytucji.

 • Wyróżniony: WIESŁAW CZOP

W dowód uznania za godny naśladowania przykład filantropii, w postaci wieloletniej, materialnej i merytorycznej pomocy niesionej na rzecz lokalnej społeczności. Za wyjątkową wrażliwość oraz niezwykłą umiejętność jednoczenia ludzi wokół spraw ważnych dla poprawy warunków życia mieszkańców Małopolski, a w szczególności powiatu nowosądeckiego.

GALA ROZDANIA NAGRÓD 2021 LINK

Relacja z wydarzenia LINK

Laureat Grand Prix 2021: Harcerki i Harcerze Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

KATEGORIA: POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA, POMOC OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 • Laureat: Iwona Zabagło - za niezwykłą umiejętność angażowania mieszkańców wsi Wołowice w sprawy istotne dla lokalnej społeczności, w szczególności w międzysąsiedzkie działania pomocowe, w tym na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnościami. Za wyjątkową wrażliwość i dobre serce gotowe nieść pomoc potrzebującym w najtrudniejszych momentach ich życia.
 • Wyróżniony: ks. Artur Barańczuk - za niestrudzoną, wieloletnią działalność na rzecz poprawy warunków życia najbardziej potrzebujących – starszych, samotnych i ubogich. Za niezwykłą umiejętność tworzenia przestrzeni do aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w powiecie gorlickim.

KATEGORIA: PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

 • Laureat: Bożena Szewczyk-Taranek - za pełną zaangażowania pracę na rzecz wdrażania i popularyzacji metody terapeutycznej, jaką jest hortiterapia w placówkach rehabilitacyjnych, terapeutycznych  i edukacyjnych, w szczególności na terenie Małopolski. Za działalność propagującą znaczenie ogrodów terapeutycznych i sensorycznych poprzez utworzenie interdyscyplinarnych studiów podyplomowych pn. „Terapia Ogrodnicza.”  
 • Wyróżniony: Daniel Gacek - za zaangażowanie w propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz organizację akcji oddawania krwi w Krakowie, zwłaszcza w trudnym okresie pandemii. Za dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka oraz działalność charytatywną wspomagającą proces leczenia dzieci, w tym z niepełnosprawnościami.

KATEGORIA: SPORT I EDUKACJA

 • Laureat: Mariusz Pawlus - za upowszechnianie sportu i popularyzację sztuk walki, wśród społeczności powiatu oświęcimskiego. Za promowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnych wartości i wzorców rywalizacji w duchu fair play, wzajemnego szacunku, przyjaźni i zdrowego stylu życia.
 • Wyróżniony: Elżbieta Kusina - za wieloletnie zaangażowanie w edukację i merytoryczne wsparcie przewodników turystycznych Krakowa i Małopolski. Za nieustające dążenie do rozwoju i kreowania nowej jakości usług turystycznych, a także reprezentację głosu małopolskich przewodników na scenie branży turystycznej w Polsce i Europie. 

KATEGORIA: DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA

 • Laureat: Anna Katarzyna Jawor - za świecką działalność misjonarską, wszechstronną pomoc i wsparcie mieszkańców ubogich dzielnic Limy, w szczególności za podjęcie trudu pracy z młodzieżą i dziećmi. Za otwarte serce i wsparcie dla więźniów narodowości polskiej osadzonych w peruwiańskich więzieniach.
 • Wyróżniony: Grzegorz Krawczyk - za ogromną wrażliwość na los osób potrzebujących pomocy. Za bezinteresowną działalność dobroczynną na rzecz mieszkańców powiatu suskiego, w szczególności osób starszych, samotnych i chorych zamieszkujących górzyste tereny. Za włączanie się w akcje charytatywne na rzecz dzieci z ubogich rodzin, osób z niepełnosprawnościami, a także potrzebujących z krajów misyjnych.

KATEGORIA: INICJATYWA MŁODYCH

 • Laureat: Harcerki i Harcerze Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - za umiejętność wykorzystywania swoich talentów do wspierania dzieci i młodzieży oraz poruszający przykład niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym – w szczególności na rzecz seniorów, dzieci i młodzieży – w czasie pandemii, w ramach inicjatywy pn. „Małopolskie Pogotowie Harcerek i Harcerzy ZHR”.
 • Wyróżniony: Agnieszka Serwotka - za pełne zaangażowania koordynowanie wolontariatem w Krakowskim Biurze Festiwalowym oraz bezcenny wkład w promowanie idei wolontariatu w kulturze. Za skuteczne dostosowanie działań wolontaryjnych do zmieniających się warunków w czasie pandemii COVID-19.

GALA ROZDANIA NAGRÓD 2020 (16.06.2021 r.) LINK

Kategoria: POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA, POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM
Laureat: Adam Stromidło, Kraków
Wyróżniony: Lucyna Maria Lubańska, Kraków

Kategoria: PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA
Laureat: Alina Kamińska, Kraków
Wyróżniony: Damian Konieczny, Wieliczka

Kategoria: SPORT I EDUKACJA
Laureat: Magdalena Gorzelany – Dziadkowiec, Myślenice
Wyróżniony: Marek Pajka, Lubień

Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA
Laureat: Zbigniew Konieczek, Nowy Sącz
Wyróżniony: Krzysztof Kołodziejczyk, Nowy Wiśnicz

Kategoria: INCJATYWA MŁODYCH
Laureat: Łukasz Rzepka, Kraków
Wyróżniony: Hufce Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, Kraków

GALA ROZDANIA NAGRÓD 2019 LINK

LAUREAT GRAND PRIX 2019: Maria Jasek

KATEGORIA: POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA, POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

Laureat: Siostra Zofia Mirella Miksztal

w dowód uznania za całokształt wieloletniej misji i posługi na rzecz ludzi ubogich, potrzebujących pomocy, znajdujących się na życiowych zakrętach. Za profesjonalne, pełne serca i oddania kierowanie Przytuliskiem św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie, a zwłaszcza za wcielenie w czyn słów: „chodzi o człowieka, by z nim być, by razem tworzyć dom i być odpowiedzialnym”.

Wyróżniony: Paweł Wójtowicz

w podziękowaniu za niestrudzoną aktywność, pracę prospołeczną i prozdrowotną na rzecz dzieci i dorosłych, dotkniętych mukowiscydozą i innymi chorobami rzadkimi. Za pionierskie działania, które przyczyniły się do wprowadzenia badań przesiewowych w kierunku mukowiscydozy dla wszystkich noworodków w Polsce, ale również w sposób innowacyjny i holistyczny podejmują problem niepełnosprawności niewidocznych, takich jak niepełnosprawność oddechowa.

KATEGORIA: PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

Laureat: Stanisław Śliwiński

w dowód uznania za całokształt wieloletniej i wszechstronnej działalności na rzecz profilaktyki zdrowia i poprawy dostępu do profesjonalnej opieki medycznej dla mieszkańców Małopolski. Za skuteczne działania na rzecz osób uzależnionych, ogromne serce i pomoc okazaną repatriantom z Kazachstanu, a zwłaszcza za pasję, zaangażowanie i pogodę ducha, którymi od lat zaraża innych ludzi dobrej woli.

Wyróżniony: Urszula Smok-Hrehoruk

w podziękowaniu za nieoceniony wkład w holistyczną pomoc osobom zmagającym się z chorobą nowotworową. Za modelową współpracę z licznymi placówkami medycznymi, stworzenie i prowadzenie jedynego w południowej Polsce rejestru dawców szpiku, zintegrowanego z rejestrem krajowym, a zwłaszcza za szereg inicjatyw budujących „mosty” łączące światy osób chorych i zdrowych.

KATEGORIA: SPORT I EDUKACJA

Laureat: Tadeusz Łabędź

za wieloletnie krzewienie miłości do sportu wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie w nich sportowego ducha. Za popularyzowanie wśród młodych zawodników zasad „fair play”, wartości ciężkiej pracy, a zwłaszcza budowanie ich wiary we własne możliwości. Za ogromne serce w wychowanie i ukształtowanie młodej kadry tenisa sportowego, osiągającej liczne, ogólnopolskie sukcesy.

Wyróżniony: Jerzy Krygier

w podziękowaniu za całokształt działalności wychowawczej na rzecz młodzieży szkolnej, w obszarze sportu, kultury, oświaty i wypoczynku. Za pełną zaangażowania i pasji pracę na rzecz zachowania dziedzictwa i tożsamości historycznej Ziemi Myślenickiej. W szczególności zaś za kształtowanie i umacnianie, patriotycznych postaw wśród młodzieży.

KATEGORIA: DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA

Laureat: Maria Jasek

za wspaniały przykład, ogromną troskę i wrażliwość wobec osób potrzebujących pomocy, za pełną serca i empatii pomoc podopiecznym Hospicjum Domowego w Wiśniowej. Za włączanie się w akcje charytatywne na rzecz chorych i cierpiących oraz edukację artystyczną dzieci i młodzieży.

Wyróżniony: Stanisław Petlic

w podziękowaniu za nieoceniony wkład w rozwój dostępu do opieki medycznej i podnoszenia świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej na terenach wiejskich. Za ogromne serce i bezinteresowną pomoc finansową na rzecz rozwijania pasji i talentów dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych oraz seniorów.

KATEGORIA: INICJATYWA MŁODYCH

Laureat: Beata Mirochna

za wyjątkową i pełną zaangażowania działalność prospołeczną, podejmowanie i włączanie się w liczne akcje charytatywne na rzecz osób chorych, cierpiących i potrzebujących, w szczególności osób niepełnosprawnych. Za oddanie, wrażliwość, umiejętność godzenia ról ucznia i społecznika oraz propagowanie wśród rówieśników idei młodzieżowego wolontariatu.

Wyróżniony: Akademickie Koło i Klub HDK PCK

w dowód uznania za wieloletnie zaangażowanie w krzewienie idei krwiodawstwa w środowisku młodzieży studenckiej oraz imponujące wyniki w akcjach honorowego oddawania krwi. Za wielopłaszczyznową działalność na rzecz różnorodnych grup społecznych potrzebujących pomocy, promowanie postaw otwartości i wdrażanie wzorcowych praktyk wolontariatu we wspólnocie akademickiej.

Laureaci Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla osób działających na rzecz dobra innych „AMICUS HOMINUM”- edycja XIII, 2018 r.

KATEGORIA: POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA, POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM
Laureat: Agnieszka Pleti
Wyróżniony: Anna Bała

KATEGORIA: PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA
Laureat: Iwona Nawara
Wyróżniony: Włodzimierz Galaciński

KATEGORIA: SPORT I EDUKACJA
Laureat: Bronisława Kufel - Włodek
Wyróżniony: Krystyna Zaporowska

KATEGORIA: DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA
Laureat: Jan Wójciak
Wyróżniony: Andrzej Kowalik

KATEGORIA: INICJATYWA MŁODYCH
Laureat: Dominika Tabor
Wyróżniony: Dawid Mik

LAUREAT GRAND PRIX 2018:
Bronisława Kufel- Włodek

Laureaci Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla osób działających na rzecz dobra innych „AMICUS HOMINUM”- edycja XII, 2017 r.

Laureat Grand Prix 2017 Maria Nowińska
Uzasadnienie: za poruszający przykład trwającego nieprzerwanie od pięćdziesięciu lat zaangażowania w służbie na rzecz drugiego człowieka, za wyjątkową, pełną ciepła, troski, życzliwości oraz oddania działalność i pomoc niesioną ubogim, chorym i cierpiącym, a zwłaszcza za nieocenioną umiejętność dzielenia się z potrzebującymi.

Kategoria: POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA

Laureat: Elżbieta Achinger, Raciborsko
Uzasadnienie: w dowód uznania za niestrudzoną społeczną aktywność w kreowaniu polityki senioralnej, za inicjowanie licznych przedsięwzięć i działań na ich rzecz, w tym wzmacniających więzi międzypokoleniowe, za twórcze i nowatorskie podejście do edukacji i aktywizacji społecznej osób starszych.

Wyróżnienie: Wiesław Susek, Zator
Uzasadnienie: za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności lokalnej, za całokształt pracy na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Ziemi Zatorskiej oraz nieustanne działania prospołeczne, w tym podjęty trud koordynowania rozbudowy lokalnej szkoły.

Kategoria: PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

Laureat: Danuta Warszawska-Głąb, Limanowa
Uzasadnienie: w podziękowaniu za wieloletnią, pełną serca i poświęcenia służbę na rzecz chorych, za niestrudzoną domową opiekę hospicyjną i wsparcie świadczone rodzinom chorych w trudnym dla nich czasie choroby najbliższych, za niezwykłą umiejętność łączenia wiedzy zawodowej z otwartością na potrzeby innych.

Wyróżniony: Danuta Ochał, Kraków
Uzasadnienie: za wyjątkową, pełną ciepła, troski oraz oddania działalność na rzecz chorych na nowotwory ich rodzin i opiekunów, za przywracanie podopiecznym radości i sensu życia, za niezwykłą zdolność mobilizowania do pomocy na rzecz potrzebujących wielu ludzi o wielkim sercu, za odwagę i umiejętność podejmowania najtrudniejszych tematów związanych z leczeniem onkologicznym i niepełnosprawnością.

Kategoria: POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

Laureat: Anna Kostulska, Olkusz
Uzasadnienie: w dowód uznania za bezinteresowne, pełne poświęcenia, wieloletnie zaangażowanie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, za niestrudzenie podejmowane inicjatywy
na rzecz integracji, wyrównywania szans i włączania w życie społeczne i zawodowe osób dotkniętych problemem niepełnosprawności.

Wyróżniony: Wojciech Pyka, Rabka-Zdrój
Uzasadnienie: za pełną oddania, szlachetności i zaangażowania pomoc niesioną ubogim, chorym i cierpiącym oraz niepełnosprawnym i ich rodzinom, za przełamywanie społecznych uprzedzeń, stereotypów i barier oraz kreowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, integrację i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a zwłaszcza za niezwykłą umiejętność przywracania radości życia, wiary i nadziei na lepsze jutro. 

Kategoria: SPORT I EDUKACJA

Laureat: Eleonora Chmielarska, Bochnia
Uzasadnienie: w podziękowaniu za wieloletnią, wszechstronną działalność na rzecz edukacji dzieci i młodzieży, za wyjątkowe zaangażowanie w propagowanie inicjatyw z zakresu zdrowego stylu życia, ekologii i sztuki, za kształtowanie właściwych postaw moralnych i społecznych wśród młodego pokolenia oraz krzewienie wśród dzieci i młodzieży ducha patriotyzmu.

Wyróżniony: Anna Mach, Tarnów
Uzasadnienie: w dowód uznania za wieloletnią, aktywną działalność na rzecz dzieci i młodzieży, za pełną poświęcenia pracę na rzecz edukacji, rozwoju osobistego, odkrywania talentów i pasji młodego pokolenia, a zwłaszcza za skuteczne promowanie i krzewienie wśród dzieci i młodzieży idei wolontariatu i zaangażowania w działalność charytatywną na rzecz osób potrzebujących.

Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA

Laureat: Maria Nowińska, Kraków
Uzasadnienie: za ogromną wrażliwość serca i poświęcenie swojego życia służbie innym, za poruszający przykład wieloletniego, bezinteresownego zaangażowania w działalność społeczną i charytatywną na rzecz osób chorych, biednych i potrzebujących oraz nieustanne wsparcie materialne ludzi będących w trudnej sytuacji życiowej.

Wyróżniony: Janusz Kadela, Kraków
Uzasadnienie: za ogromną wrażliwość na los osób potrzebujących pomocy, za wyjątkową bezinteresowną działalność dobroczynną na rzecz wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, a zwłaszcza za finansowe wsparcie inwestycji, tworzących zaplecze do prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w Odporyszowie.

Laureaci Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla osób działających na rzecz dobra innych „AMICUS HOMINUM”- edycja XI, 2016 r.

Laureat Grand Prix 2016: Stanisława Wodyńska
Uzasadnienie: Za wyjątkową wrażliwość serca i poświęcenie swojego życia służbie innym. Za pomoc i zaangażowanie w działalność na rzecz osób chorych, biednych i potrzebujących oraz niezwykłą umiejętność łączenia wiedzy zawodowej z otwartością na potrzeby innych.

Kategoria: POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA

Laureat: Ks. Józef Orawczak
Uzasadnienie: Za wieloletnią, pełną poświęcenia posługę kapłańską, zaangażowanie i oddanie na rzecz społeczności lokalnej. Za konsekwentne podejmowanie licznych działań w celu integracji środowiska, kultywowania historii i wzmacniania poczucia tożsamości narodowej wśród mieszkańców Małopolski.

Wyróżnienie: Leszek Pierzchała
Uzasadnienie: Za niezwykłą wrażliwość na potrzeby innych ludzi, wyjątkowe zaangażowanie w propagowanie licznych inicjatyw społecznych, bezinteresowną działalność na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz pełną życzliwości i akceptacji postawę wobec innych.

Kategoria: PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

Laureat: Stanisława Wodyńska
Uzasadnienie: W podziękowaniu za wieloletnią, czynną działalność społeczną i charytatywną na rzecz osób chorych, seniorów i niepełnosprawnych, inicjowanie licznych przedsięwzięć w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia oraz kształtowanie wśród społeczeństwa wrażliwości moralnej.

Wyróżniony: dr Artur Jurczyszyn
Uzasadnienie: Za niezwykle aktywną działalność na rzecz osób dotkniętych chorobami krwi oraz organizację wielu inicjatyw służących rozpowszechnianiu wśród polskich lekarzy wiedzy na temat terapii i sposobu wykrywania choroby nowotworowej na wczesnym etapie rozwoju.

Kategoria: POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

Laureat: Artur Dziurman
Uzasadnienie: Za wyjątkową działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, zwłaszcza niewidomych i niedowidzących artystów, konsekwentne działania mające na celu poprawę jakości ich życia. Za przełamywanie stereotypów, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz integrację i szerzenie tolerancji.

Wyróżniony: Andrzej Wolski
Uzasadnienie: W dowód uznania za szeroko podejmowane inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych, przełamywanie barier, prowadzenie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną, umożliwianie dostępu do rehabilitacji oraz ciągłego podnoszenia standardu ich życia.

Kategoria: SPORT I EDUKACJA

Laureat: Stanisława Szczepaniak
Uzasadnienie: Za szczególne zaangażowanie w działania na rzecz drugiego człowieka, skuteczne promowanie wolontariatu wśród dzieci i młodzieży, pełną poświęcenia pracę na rzecz edukacji, rozwoju osobistego, odkrywania talentów i pasji oraz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.

Wyróżniony: Katarzyna Nogieć
Uzasadnienie: Za wyjątkowe zaangażowanie w propagowanie inicjatyw z zakresu sportu, kultury i sztuki. W szczególności za promocję aktywności sportowej, krzewienie wśród dzieci i młodzieży ducha sportowego oraz podejmowanie inicjatyw integrujących środowisko sportowe ze społecznością lokalną.

Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA

Laureat: Alicja Czerwińska-Franek
Uzasadnienie: Za szczególną pełną szlachetności i zaangażowania działalność skierowaną do osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Za wsparcie materialne działań mających na celu pomoc dzieciom, osobom biednym, niepełnosprawnym, chorym i cierpiącym.

Wyróżniony: Konrad Szymacha
Uzasadnienie: Za poruszający przykład bezinteresownego zaangażowania w działalność społeczną i charytatywną. Za serdeczność i pomysłowość w rozwijaniu dzieł pomocy na rzecz potrzebujących oraz pozyskiwanie środków finansowych i podejmowanie inicjatyw z zakresu edukacji, sportu i kultury.

Laureaci Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla osób działających na rzecz dobra innych „AMICUS HOMINUM”- edycja X, 2015 r.

Laureat Grand Prix 2015: Jan Burkat

Uzasadnienie: Za poruszający przykład wieloletniego bezinteresownego zaangażowania w działalność społeczną i charytatywną skierowaną do instytucji oraz osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Za szczególnie imponującą postawę oraz pełną szlachetności i zaangażowania pomoc niesioną, ubogim, chorym i cierpiącym. Za imponującą pracę na rzecz dobra dzieci i młodzieży z rodzin o szczególnie trudnej sytuacji socjalnej.

Kategoria: POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA

Laureat: Łukasz Kaliciński

Uzasadnienie: Za przykład zaangażowania w służbie społecznej. Za działania zmierzające do przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego. Za pełną życzliwości i akceptacji, a zarazem kompetencji postawę wobec potrzebujących. Za pomoc niesioną osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, mającym poczucie bezradności wobec problemów, z jakimi się zmagają. Za inwestycję w człowieka, tworzenie równych szans, a zwłaszcza za budowanie wiary, że wszystko jest możliwe.

Wyróżniony: Urszula Chrustek

Uzasadnienie: Za niezwykłą, wieloletnią, bezinteresowną dobroczynną działalność na polu pomocy społecznej. Za wyjątkową wrażliwość serca oraz pełną życzliwości i akceptacji pracę na rzecz rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Za niesienie pomocy wszystkim najuboższym i najbardziej potrzebującym. Za niezwykłą zdolność mobilizowania osób do połączenia się w działaniach na rzecz dobra innych.

Kategoria: PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

Wyróżniony: Piotr Filar

Uzasadnienie: Za niezwykłą postawę pełną oddania i zrozumienia wobec dzieci dotkniętych autyzmem. Za poruszający przykład bezinteresownego i pełnego poświęcenia i zaangażowania na rzecz dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Za serdeczność i dobro oferowane w służbie innym, propagowanie idei wolontariatu. Za wsparcie oraz codzienną pracę terapeutyczną z chorymi i ich rodzinami.

Kategoria: POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

Laureat: Ewa Sieczkowska

Uzasadnienie: Za unikalną, pełną ciepła, troski, życzliwości oraz oddania działalność na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Za nadzieję dawaną ludziom niepełnosprawnym, chorym i potrzebującym oraz bezinteresowne wsparcie ich rodzin i opiekunów. Za niezwykłą zdolność mobilizowania osób do połączenia się w działaniach na rzecz dobra innych.

Wyróżniony: Barbara Duran

Uzasadnienie: Za ogromne, bezinteresowne i pełne poświęcenia, wieloletnie zaangażowanie na rzecz dzieci chorych, niepełnosprawnych i z rodzin dysfunkcyjnych. Za przełamywanie społecznych uprzedzeń, stereotypów i barier oraz kreowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, integrację i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Za pomoc, niespotykane pełne życzliwości wsparcie, codzienną pracę z chorymi i ich rodzinami.

Kategoria: SPORT I EDUKACJA

Laureat: Bogdan Banaś

Uzasadnienie: Za wyjątkowe ponad pięćdziesięcioletnie zaangażowanie w promocję aktywności sportowej, krzewienie ducha sportowego oraz podejmowanie inicjatyw integrujących środowisko sportowe ze społecznością. Za całokształt działalności, organizację i propagowanie masowych maratonów ulicznych, biegów narciarskich oraz corocznych cyklicznych tarnowskich imprez sportowych.

Wyróżniony: Katarzyna Dobrzańska-Junco

Uzasadnienie: Za aktywnie, bezinteresownie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szczególnie za postawę pełną dobroci i zaangażowania, przejawiającą się tworzeniem kampanii edukacyjnych, skierowanych do młodych kierowców. Za zaangażowanie i w pomoc rodzinom i osobom poszkodowanym w wypadkach zwłaszcza rodzinom ofiar śmiertelnych.

Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA

Laureat: Jan Burkat

Uzasadnienie: Za ogromną wrażliwość na los ludzi potrzebujących pomocy; za przykład trwającego nieprzerwanie 24 lata zaangażowania w służbie społecznej. Za systematyczne udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego potrzebującym organizacjom i instytucjom oraz osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Za organizowanie zbiórek żywności dla osób ubogich oraz ze schronisk skupiających bezdomnych.

Wyróżniony: Józef Łagosz

Uzasadnienie: Za wieloletnią bezinteresowną pełną życzliwości i oddania dobroczynną działalność na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Za pracę na rzecz lokalnej społeczności, konsekwentne budowanie i podtrzymywanie lokalnych więzi, wsparcie licznych inicjatyw kulturalno-sportowych. Szczególnie za serdeczność, dobroć i pomoc materialną dla potrzebujących z ubogich rodzin.

Wyrazy uznania za całokształt działalności: śp. Józef Kruk

Laureaci Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla osób działających na rzecz dobra innych „AMICUS HOMINUM”- edycja IX, 2014 r.

Laureat Grand Prix: Ks. Andrzej Augustyński

Uzasadnienie: W dowód uznania za całokształt działalności społecznej, połączonej z ogromną wrażliwością i troską o drugiego człowieka, niezwykłą determinację w realizacji postawionych celów oraz nieustanne inicjowanie działań na rzecz osób potrzebujących.

KATEGORIA: POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA

Laureat: Ks. Andrzej Augustyński

Uzasadnienie: Honorując wieloletnią pracę na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie wychowania, terapii i rozwoju fizycznego, wyjątkowe zaangażowanie w propagowanie  licznych inicjatyw społecznych oraz efektywną współpracę ze środowiskiem lokalnym.

Wyróżnienie: Jarosław Chodorowski

Uzasadnienie: Za przełamywanie stereotypów i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywne działania na rzecz rodzin, osób niepełnosprawnych oraz seniorów, zaangażowanie w życie lokalnej społeczności oraz aktywną współpracę z samorządem i organizacjami pozarządowymi.

KATEGORIA: PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

Laureat: Barbara i Jerzy Stuhrowie

Uzasadnienie: W dowód uznania za niezłomną działalność na rzecz osób dotkniętych chorobą onkologiczną, inicjowanie licznych działań w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, kształtowanie wśród społeczeństwa wrażliwości moralnej oraz czynną działalność społeczną i charytatywną.

Wyróżnienie: Jerzy Kornaus

Uzasadnienie: W podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz promowania honorowego krwiodawstwa, organizowanie licznych inicjatyw w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz ciągłe zwiększanie społecznej świadomości w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

KATEGORIA: POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

Laureat: Lidia Jazgar

Uzasadnienie: Za bezinteresowną i pełną poświęcenia działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, organizację licznych przedsięwzięć dobroczynnych oraz stworzenie autorskiego programu ukazującego pozytywne wzorce inicjatyw na rzecz drugiego człowieka.

KATEGORIA: SPORT I EDUKACJA

Laureat: Jerzy Kasprzyk

Uzasadnienie: W podziękowaniu za aktywne działania służące kultywowaniu lokalnych tradycji oraz wzmacnianie poczucia tożsamości mieszkańców, podejmowanie licznych działań na rzecz wzrostu przedsiębiorczości na terenie powiatu chrzanowskiego oraz inicjowanie przedsięwzięć budujących i podtrzymujących lokalne więzi.

Wyróżnienie: Łukasz Kaleta

Uzasadnienie: Za konsekwentną pracę na rzecz promowania przedsiębiorczości wśród młodych osób, wyjątkowe zaangażowanie w propagowanie inicjatyw wspierających początkujące firmy oraz upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie.

KATEGORIA: POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA

Laureat: Barbara Adamik - Stolarczyk   

Uzasadnienie: za wieloletnią i owocną pracę na rzecz uzdolnionej młodzieży, wspieranie młodych talentów w rozwoju muzycznym oraz scenicznym, popularyzowanie idei prowadzenia rodziny zastępczej, a w szczególności za godną naśladowania działalność na rzecz najbardziej potrzebujących

Wyróżnienie: Krystyna Sosin                    

Uzasadnienie: doceniając konsekwentne wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zaangażowanie w życie lokalnej społeczności oraz aktywną współpracę z samorządem i organizacjami pozarządowymi

KATEGORIA: PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

Laureat: Anna Oleksy                                                  

Uzasadnienie: w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz osób z problemami zdrowotnymi, inicjowanie licznych przedsięwzięć mających na celu aktywizację osób starszych i promocję zdrowego stylu życia oraz zaangażowanie w popularyzację idei transplantologii i krwiodawstwa

Wyróżnienie: Mieczysław Jan Ciało-Ciałowicz 

Uzasadnienie: za niezłomną działalność na rzecz osób dotkniętych chorobami kardiologicznymi, organizowanie licznych inicjatyw w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia oraz skuteczne budzenie społecznej świadomości w zakresie zwalczania chorób serca i układu krążenia

KATEGORIA: POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

Laureat: Grzegorz Sotoła                                                           

Uzasadnienie: honorując wyjątkową działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, konsekwentne działania mające na celu poprawę jakości ich życia, przełamywanie stereotypów i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu szerzenie tolerancji i właściwych wartości wśród młodych ludzi, popularyzowanie idei wolontariatu oraz wytrwałą integrację środowiska osób niepełnosprawnych

Wyróżnienie: Teresa Chłosta                                                   

Uzasadnienie: w dowód uznania za szeroko podejmowane inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych, stworzenie specjalistycznej placówki oferującej kompleksową pomoc rehabilitacyjną, medyczną oraz terapeutyczną, prowadzenie na szeroką skalę działań zmierzających do ciągłego podnoszenia standardu życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin

KATEGORIA: SPORT I EDUKACJA

Laureat: Ks. dr Leszek Harasz                                                  

Uzasadnienie: w podziękowaniu za pracę na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, organizowanie szkoleń, kursów i seminariów mających na celu wspieranie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, skuteczne promowanie wolontariatu oraz nieustającą troskę o najbardziej potrzebujących 

Wyróżnienie: Piotr Dusza                                                          

Uzasadnienie: za konsekwentną, pełną poświęcenia pracę na rzecz młodzieży, propagowanie wychowania w duchu patriotycznym, podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowych oraz krzewienie wśród młodzieży szacunku do historii i Ojczyzny

KATEGORIA: DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA

Laureat: Justyna Kowalczyk                                                     

Uzasadnienie: za niezwykły przykład zaangażowania się w działania na rzecz drugiego człowieka kształtowanie wśród społeczeństwa moralnej wrażliwości, nieoceniony wkład w rozwój świadomości i wiedzy na temat mukowiscydozy oraz czynną działalność społeczną i charytatywną

Laureaci Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych "Amicus Hominum" 2012

Laureat Grand Prix: Mieczysław Kaczwiński

Uzasadnienie: Za ponadprzeciętne zaangażowanie w działalność społeczną, połączone z ogromną wrażliwością i troską o zdrowie innych oraz za niezwykłą determinację w realizację celu, jakim jest stworzenie hospicjum dla osób chorych i cierpiących, oferującego profesjonalną pomoc i wsparcie dla osób w ostatnim etapie ich życia.

W kategorii DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJANA

Laureat: ks. Proboszcz Ryszard Honkisz

Uzasadnienie: Za prawie 30-letnią pełną poświęcenia pracę na rzecz lokalnej społeczności, konsekwentne budowanie i podtrzymywanie lokalnych więzi, organizację licznych inicjatyw kulturalno-sportowych, a także duszpasterską życzliwość i duchowe wsparcie oraz nieustające zaangażowanie w lokalne sprawy.

Wyróżnienie: Dorota Maria Ruśkowska-Misztal

Uzasadnienie: Za wyjątkowe zaangażowanie w promocję inicjatyw z zakresu edukacji i kultury, pozyskiwanie środków finansowych na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych, bezinteresowną pomoc najbardziej potrzebującym oraz czynną działalność społeczną i charytatywną.

W kategorii PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

Laureat: Mieczysław Kaczwiński

Uzasadnienie: Za wieloletnią, pełną oddania pracę na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących, ogromne zaangażowanie w organizację licznych inicjatyw społecznych, aktywne pozyskiwanie środków finansowych na sprzęt dla ludzi chorych oraz efektywną współpracę ze środowiskiem lokalnym.

Wyróżnienie: Iwona Mazur

Uzasadnienie: Za niezwykle prężną działalność na rzecz osób dotkniętych przewlekłą chorobą nerek, organizację wielu inicjatyw służących integracji środowiska osób chorych, promocję ochrony zdrowia oraz niezwykłą umiejętność łączenia wiedzy zawodowej z otwartością na potrzeby innych i czynne angażowanie się w działalność społeczną.

W kategorii POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA

Laureat: Ewa Bielecka

Uzasadnienie: Za wieloletnie zaangażowanie w działalność społeczną, wytrwałą i konsekwentną pracę na rzecz młodzieży, niezwykłą wrażliwość oraz kreowanie wśród młodych ludzi postaw godnych naśladowania, a także aktywne działania społeczne w samorządzie oraz stowarzyszeniach zawodowych.

Wyróżnienie: Leszek Tytko

Uzasadnienie: Za zaangażowanie w pracę na rzecz integracji społeczeństwa poprzez edukację sportową, w szczególności za promocję aktywności sportowej i pozasportowej oraz inicjowanie licznych przedsięwzięć przyczyniających się do upowszechniania wśród lokalnej społeczności aktywnego spędzania wolnego czasu.

W kategorii POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

Laureat: Anna Szypuła

Uzasadnienie: Za bezinteresowną i pełną poświęcenia pracę na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, stworzenie im dostępu do rehabilitacji leczniczej, podejmowanie inicjatyw integrujących środowisko osób z dysfunkcjami wzroku oraz pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na leczenie i sprzęt, a także konsekwentne przełamywanie barier i stereotypów.

Wyróżnienie: Janina Zachwieja

Uzasadnienie: Za niezwykle aktywną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, nieustanne zapewnianie im fachowej opieki i odpowiednich warunków rozwoju, organizację licznych przedsięwzięć dobroczynnych oraz wytrwałą integrację środowiska osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

W kategorii SPORT I EDUKACJA

Laureat: Zbigniew Janeczek

Uzasadnienie: Za konsekwentną, pełną poświęcenia pracę na rzecz młodzieży, wyjątkowe zaangażowanie w propagowanie inicjatyw z zakresu sportu, kultury i sztuki, w szczególności za edukację i wychowanie artystyczne młodych ludzi oraz kultywowanie lokalnej tradycji i historii regionu.

Wyróżnienie: Andrzej Danek

Uzasadnienie: Za wyjątkowe zaangażowanie w promocję aktywności sportowej, krzewienie wśród dzieci i młodzieży ducha sportowego oraz podejmowanie inicjatyw integrujących środowisko sportowe ze społecznością lokalną.

Pod patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Laureaci i wyróżnieni w VI edycji Nagrody "AMICUS HOMINUM 2011"

W kategorii POLITYKA SPOŁECZNA

Laureat: Irena Kruczek

Uzasadnienie: Za wytrwałą i konsekwentną pracę na rzecz młodzieży będącej się w trudnej sytuacji życiowej, niezwykłą otwartość, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz kreowanie wśród młodych ludzi postaw godnych naśladowania.

Wyróżnienie: Zofia Dyrcz

Uzasadnienie: Za niezwykłą wrażliwość na potrzeby innych ludzi, wieloletnie zaangażowanie w służbę społeczną, bezinteresowną działalność na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej oraz pełną życzliwości i akceptacji postawę wobec innych.

W kategorii POLITYKA PRORODZINNA

Laureat: Ewa Zbroja

Uzasadnienie: Za wyjątkowe zaangażowanie w propagowanie inicjatyw z obszaru bioetyki i transplantologii, przełamywanie barier społecznych dotyczących przekazywania narządów do transplantacji oraz organizowanie licznych przedsięwzięć w zakresie promocji i ochrony zdrowia wśród dzieci i młodzieży. 

W kategorii OCHRONA ZDROWIA

Laureat: Kazimiera Wojas

Uzasadnienie: Za niezwykłą pasję i oddanie w realizacji swojej misji, jaką jest praca na rzecz chorych oraz podporządkowanie swojego życia działalności na rzecz lokalnej społeczności, za ogromną wrażliwość, postawę pełną życzliwości i niezwykłej troski o zdrowie pacjentów.

Wyróżnienie: Krystyna Grażyna Korzeniowska

Uzasadnienie: Za niezwykle aktywną działalność na rzecz kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi oraz organizację wielu inicjatyw służących integracji środowiska kobiet, promocji ochrony zdrowia i przeprowadzania badań profilaktycznych.

W kategorii POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

Laureat: Maria Krężołek

Uzasadnienie: Za bezinteresowną i pełną poświęcenia pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, zapewnianie im fachowej opieki i odpowiednich warunków rozwoju oraz za wytrwałe przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez kształtowanie właściwego stosunku społeczeństwa do osób dotkniętych niepełnosprawnością.

Wyróżnienie: Zbigniew Wojas

Uzasadnienie: Za niezwykle aktywną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz konsekwentne przełamywanie barier i stereotypów, stworzenie dostępu do rehabilitacji leczniczej dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich integrację i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

W kategorii EDUKACJA I WYCHOWANIE

Laureat: Stanisław Krzyżak

Uzasadnienie: Za pełną poświęcenia pracę na rzecz promocji aktywności sportowej, krzewienie wśród dzieci i młodzieży ducha sportowego oraz podejmowanie inicjatyw integrujących środowisko sportowe ze społecznością lokalną.

Wyróżnienie: Henryka Rogal

Uzasadnienie: Za wyjątkowe zaangażowanie w propagowanie inicjatyw z zakresu kultury i sztuki, w szczególności za edukację i wychowanie artystyczne kolejnych pokoleń Zespołu Pieśni i Tańca “Łobzowianie” oraz kultywowanie lokalnej tradycji i historii regionu.

W kategorii DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJANA

Laureat: Stefania Szal

Uzasadnienie: Za wyjątkowe, pełne poświęcenia zaangażowanie na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, niezwykle aktywną działalność humanitarno-społeczną oraz budowanie pomostów pomiędzy narodami.

Laureat Grad Prix: Kazimiera Wojas

Uzasadnienie: Za ponad pięćdziesięcioletnią, pełną poświęcenia pracę na rzecz społeczności lokalnej, ogromne zaangażowanie na rzecz osób chorych i potrzebujących oraz niezwykłą umiejętność łączenia wiedzy zawodowej z otwartością na potrzeby innych i czynne angażowanie się w działalność społeczną.

Pod patronem medialnym:

logo Telewizji Kraków

logo Gazety Krakowskiej

logo Radio Kraków

Na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2010r. Kapituła Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”, edycja V wyłoniła Laureata Grand Prix oraz laureatów i wyróżnionych w pięciu kategoriach.

W kategorii POLITYKA SPOŁECZNA

Laureat: Helena Wisła

Uzasadnienie: Za niezwykłą, pełną odwagi, wrażliwości serca, a przede wszystkim wytrwałości i dobroczynną działalność na rzecz opieki hospicyjnej; za niezwykłą inicjatywę, jaką jest wybudowanie Hospicjum; za zaangażowanie w pozyskiwaniu środków finansowych na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób przewlekle chorych; za działalność na rzecz integracji społecznej.

Wyróżnienie: Anna Suwara

Uzasadnienie: Za przykład zaangażowania w służbie społecznej; za wieloletnią bezinteresowną działalność na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, a także dzieci; za pomoc z której korzysta wielu potrzebujących; za pełną życzliwości i akceptacji, a zarazem kompetencji i taktu postawę wobec osób. Ponadto za efektywną współpracę z środowiskiem lokalnym oraz zaangażowanie w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność hospicjum.

W kategorii POLITYKA PRORODZINNA

Laureat: Beata i Paweł Dziedzic

Uzasadnienie: Za ogromną, bezinteresowną i pełną poświęcenia, wieloletnią pracę w Rodzinnym Domu Dziecka w Nowym Sączu, szczególnie za  postawę pełną życzliwości i dobroci serca; za budowę domowego ogniska z pozytywnymi wzorcami dla dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto za zaangażowanie w pomoc dla wychowanków poprzez współpracę ze środowiskiem lokalnym.

Wyróżnienie: Stanisław Matras 

Uzasadnienie: Za wieloletnie zaangażowanie na rzecz kształtowania życia małżeńskiego i rodzinnego; za upowszechnianie wartości rodziny; za pomoc niesioną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a także angażowanie innych do działania na rzecz potrzebujących. 

W kategorii OCHRONA ZDROWIA

Laureat: Zofia Michalska

Uzasadnienie: Za ponad 20-letnią bezinteresowną, pełną poświęcenia pracę w prowadzeniu Apteki Darów w Krakowie; za ogromne, wieloletnie zaangażowanie na rzecz osób chorych, bezdomnych i ubogich; za niezwykłe łączenie wiedzy zawodowej z otwartością na potrzeby innych i czynne angażowanie się w działalność społeczną; za ogromną prace charytatywną na rzecz Rodaków na Kresach Wschodnich.

Wyróżnienie: Urszula Smok

Uzasadnienie: Za wieloletnie zaangażowanie w działalność społeczną i charytatywną; za organizację kampanii społecznych promujących w społeczeństwie idee dawstwa szpiku kostnego oraz imprez na rzecz  osób chorych; za kreowanie postaw i wartości godnych naśladowania dla młodego pokolenia; za nadzieję dawaną ludziom chorym.

W kategorii POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

Laureat: Stanisława Jastrząb

Uzasadnienie: Za unikalną, pełną ciepła, troski, życzliwości oraz oddania działalność na rzecz dzieci, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej; za szczególne zaangażowanie w pozyskiwanie środków finansowych na rzecz osób przewlekle chorych; za zaangażowanie w organizację akcji charytatywnych, z których korzysta wielu potrzebujących; za każdy uśmiech na twarzy dziecka wywołany pomocą, ciepłem i oparciem.

Wyróżnienie: Ks. Proboszcz Dziekan Marek Wójcik

Uzasadnienie: Za niezwykły przykład zaangażowania się w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie za stworzenie dostępu do rehabilitacji leczniczej oraz za organizację imprez dla osób niepełnosprawnych; za wieloletnią pomoc rodzinom wielodzietnym, a także rodzinom dysfunkcyjnym; za nadzieję oraz uśmiech dawany dzieciom.

W kategorii EDUKACJA I WYCHOWANIE

Laureat: Wanda Silezin

Uzasadnienie: Za ogromne, pełne poświęcenia, wieloletnie zaangażowanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych, a także przewlekle chorych; za edukację i wychowanie dzieci i młodzieży poprzez organizację imprez oraz różnych inicjatyw, których celem jest promocja twórczości chorych dzieci; za niezwykłą zdolność do mobilizowania innych do pracy na rzecz szczególnie potrzebujących.

Wyróżnienie: Ks. Proboszcz Zygmunt Bochenek

Uzasadnienie: Za wyjątkowe zaangażowanie w propagowanie inicjatyw z zakresu profilaktyki wychowawczej i opiekuńczej; za bezinteresowną, pełną życzliwości i oddania pracę edukacyjną młodego pokolenia; za krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw religijno- patriotycznych; za wieloletnią, dobroczynną, pełną zaangażowania współpracę w środowisku lokalnym.

Laureat Grand Prix: Beata i Paweł Dziedzic

Uzasadnienie: Za podporządkowanie całego swojego życia działalności na rzecz dobra rodziny; za pasję i oddanie w realizacji swojej misji; za kreowanie właściwych postaw i wzorów wśród dzieci i młodzieży; za ogromną wrażliwość, postawę pełną życzliwości i dobroci serca.

Uroczyste wręczenie symbolicznych plakiet laureatom i wyróżnionym IV edycji Nagody "Amicus Hominum" odbyło się 21 grudnia 2009 r. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego podczas wojewódzkiego spotkania opłatkowego.

TEGOROCZNI LAUREACI NAGRODY "AMICUS HOMINUM" 2009:

W KATEGORII POLITYKA SPOŁECZNA:

Wyróżnienie: Robert Opoka

Uzasadnienie: Za przykład zaangażowania w służbie społecznej. Za wieloletnią bezinteresowną dobroczynną działalność na rzecz osób bezdomnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Za działania zmierzające do przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego. Za pełną życzliwości i akceptacji, a zarazem kompetencji i taktu postawę wobec potrzebujących.

Laureat: Małgorzata Wróbel - Film o laureatce

Uzasadnienie: Za niezwykłą, pełną odwagi, wrażliwości serca, a przede wszystkim wytrwałości i poświęcenia dobroczynną działalność na rzecz byłych więźniów i wychowanków ośrodków wychowawczych. Za wsparcie, kreowanie właściwych postaw i wzorów wśród młodzieży niedostosowanej społecznie. Za działalność na rzecz integracji społecznej, współpracy wybitnych osób i  instytucji oraz zaangażowanie ludzi młodych i studentów do pracy na rzecz innych.

W KATEGORII POLITYKA PRORODZINNA:

Wyróżnienie: Maria Hajduk

Uzasadnienie: Za podporządkowanie całego swojego życia działalności dla dobra rodziny. Za wieloletnią, bezinteresowną pracę w Poradni Rodzinnej. Za zaangażowanie w promowanie wartości rodziny. Za pomoc niesioną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a także wszystkim najuboższym i najbardziej potrzebującym pomocy.

Laureat: Ewa Cierniak–Lambert - Film o Laureatce

Uzasadnienie: Za całokształt działalności realizowanej na polu pomocy społecznej. Szczególnie za  postawę pełną życzliwości, dobroci serca i zaangażowania, przejawiającą się wieloletnią, imponującą pracą na rzecz dobra dzieci z najuboższych rodzin. Ponadto za zaangażowanie w pomoc rodzinom i osobom poszkodowanym w wypadkach oraz  za działalność na rzecz służby zdrowia.

W KATEGORII OCHRONA ZDROWA:

Wyróżnienie: Bohdan Kurowski

Uzasadnienie: Za wieloletnie zaangażowanie w działalność społeczną i charytatywną. Za serdeczność i dobro oferowane innym poprzez organizację imprez dobroczynnych na rzecz dzieci wymagających kosztownych operacji i długotrwałego leczenia, osób starszych, byłych sportowców, chorych i niepełnosprawnych. Za pomoc, z której korzystają przedszkola, dzieci i młodzież szkolna, stowarzyszenia i inne instytucje.

Laureat: lek. med. Tomasz Krupiński - Film o laureacie

Uzasadnienie: Za ogromne, bezinteresowne i pełne poświęcenia, wieloletnie zaangażowanie na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Za niezwykłe łączenie wiedzy zawodowej z otwartością na potrzeby innych i czynne angażowanie się w działalność społeczną.  Za imponującą pracę na rzecz dobra dzieci i młodzieży z rodzin o szczególnie trudnej sytuacji socjalnej.

W KATEGORII POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM:

Wyróżnienie: Maria Rogowska

Uzasadnienie: Za niezwykły przykład zaangażowania w działalność na rzecz osób od urodzenia głęboko upośledzonych umysłowo, które tracą oparcie w rodzinie ze względu na śmierć rodziców lub ich niezdolność do kontynuowania opieki nad niepełnosprawnym. Za niezwykłą zdolność mobilizowania osób do połączenia się w działaniach na rzecz dobra innych.

Laureat: Agnieszka Rokita - Film o laureatce

Uzasadnienie: Za unikalną, pełną ciepła, troski, życzliwości oraz oddania działalność na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej. Za nadzieję dawaną ludziom chorym, niepełnosprawnym i potrzebującym, którym swoim przykładem udowadnia, że choroba, nie musi być kresem realizacji życiowych pragnień. Za każdy uśmiech na twarzy dziecka wywołany pomocą, ciepłem, oparciem oraz ukazaniem sensu i radości życia.

W KATEGORII EDUKACJA I WYCHOWANIE:

Wyróżnienie: Zbigniew Starzec

Uzasadnienie: Za zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz sportu. Za bezinteresowną, pełną życzliwości i oddania pracę edukacyjną młodego pokolenia. Za krzewienie wśród dzieci i młodzieży świadomości zdrowego trybu życia. Za wieloletnią, dobroczynną, pełną zaangażowania działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Laureat: Dr inż. Władysława Maria Francuz - Film o laureatce

Uzasadnienie: Za ogromne, pełne poświęcenia, wieloletnie zaangażowanie w tworzenie polskiej kultury. Za edukację i wychowanie artystyczne kolejnych pokoleń Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”. Za ogromny wkład w kształtowaniu postaw muzycznych i patriotycznych. Za  promocję na arenach międzynarodowych oraz kreowanie postaw i wartości godnych naśladowania dla młodego pokolenia.

W KATEGORII DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA:

Wyróżnienie: Maria Rzadkosz

Uzasadnienie: Za serce szczególnie otwarte na potrzeby drugiego człowieka i wyjątkową, długoletnią pomoc charytatywną skierowaną do osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Za szczególnie imponującą postawę oraz pełną szlachetności i zaangażowania działalność na rzecz dzieci z Domu Dziecka. Za wsparcie materialne działań mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym umysłowo, dzieciom z ubogich, dysfunkcyjnych oraz wielodzietnych rodzin.

Laureat: ks. Prałat Józef Poremba - Film o laureacie

Uzasadnienie: Za poruszający przykład wieloletniego bezinteresownego zaangażowania w działalność społeczną i charytatywną. Za serdeczność, entuzjazm i pomysłowość w rozwijaniu dzieł pomocy potrzebującym. Za pomoc niesioną, biednym, chorym i cierpiącym. Za wieloletnią, imponującą pracę na rzecz dobra dzieci żyjących w biedzie, niedostatku oraz z rodzin z problemami alkoholowymi.

Laureat Grad Prix: ks. Prałat Józef Poremba

Uzasadnienie: Za posługę i poświęcenie całego swojego życia innym. Za całokształt niezwykle szlachetnej charytatywnej działalności na polu szeroko rozumianej pomocy społecznej. Za ogromną wrażliwość, wyjątkową, pełną wsparcia duchowego i dobroci postawę oraz pomoc i zaangażowanie w działalność na rzecz osób chorych biednych i potrzebujących.

Uroczyste wręczenie symbolicznych plakiet laureatom i wyróżnionym III edycji Nagody "Amicus Hominum" odbyło się 22 grudnia 2008 r. w Teatrze Juliusza Słowackiego podczas wojewódzkiego spotkania opłatkowego.

TEGOROCZNI LAUREACI NAGRODY "AMICUS HOMINUM" 2008:

Laureat Grand Prix: Maria Pułczyńska

Uzasadnienie: "Za posługę i poświęcenie całego swojego życia tym którzy są mali i nie są w stanie się bronić, a którzy będą w oparciu o własne dziecięce doświadczenia współtworzyć nowy świat przyszłych pokoleń. Za wyjątkową, pełną cierpliwości, zrozumienia i dobroci postawę oraz pomoc i zaangażowanie w krzewienie wartości pedagogicznych, społeczno- moralnych i etycznych w wychowaniu wszystkich dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin problemowych, które najczęściej stają się ofiarami błędów popełnianych przez dorosłych".

W kategorii POLITYKA SPOŁECZNA

Laureat: Maria Pułczyńska

Uzasadnienie: "Za niezwykłą, pełną odwagi, wrażliwości serca, a przede wszystkim wytrwałości i poświęcenia charytatywną działalność na rzecz dzieci i rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej. Za utworzenie dziecięcego państwa Korczakowska Republika Dziecięca DYLINIARNIA, której misją jest pomoc wszystkim dzieciom w ich rozwoju psychicznym, duchowym i moralnym."

Wyróżnienia:

Urszula Jarosz

Uzasadnienie: "Za niezwykły przykład zaangażowania w służbie społecznej. Za utworzenie pierwszego w Polsce "Ogrodu Biblijnego". Za ogromną wrażliwość oraz pełną życzliwości i oddania działalność na rzecz osób potrzebujących z lokalnej wspólnoty. Za działalność na rzecz integracji społecznej osób, a szczególności dzieci niepełnosprawnych. Za pomoc i wsparcie ojców samotnie wychowujących dzieci."

Ks. prob. Jerzy Gondek

Uzasadnienie: "Za niezwykłą, wieloletnią, imponującą pracę na polu pomocy społecznej. Za opiekę nad dziećmi i młodzieżą w utworzonej świetlicy "Przystań". Za niesienie pomocy wszystkim najuboższym i najbardziej potrzebującym. Za zorganizowanie Kuchni dla Ubogich. Za przełamywanie społecznych uprzedzeń i stereotypów oraz kreowanie pozytywnego wizerunku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo. Za inwestycję w człowieka, tworzenie równych szans rozwoju ludzi oraz wychowanie młodego pokolenia."

Ks. dr Władysław Szewczyk

Uzasadnienie: "Za wieloletnią, bezinteresowną, pełną zrozumienia, serdeczności i zaangażowania działalność na rzecz drugiego cierpiącego duchowo, i potrzebującego wsparcia człowieka, założenie Fundacji "Arka" i zgromadzenie wokół siebie osób, których serca są otwarte dla ludzi mających poczucie bezradności wobec problemów, z jakimi się zmagają."

Stanisław Klimek

Uzasadnienie: "Za niesienie pomocy ubogim, wielodzietnym i znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej rodzinom. Za szczególną troskę o budowanie i umacnianie więzi rodzinnych, a zwłaszcza za działalność świetlicową i pracę na rzecz dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo."

Anna Czech

Uzasadnienie: "Za wyjątkową wrażliwość na los ludzi potrzebujących pomocy. Za wieloletnią altruistyczną, pełną dobroci i oddania pomoc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji: bezdomnym, chorym, bezbronnym, samotnym, nieporadnym życiowo. Za pełne zaangażowanie w aktywizację ludzi starszych."

W kategorii POLITYKA PRORODZINNA

Laureat: Tekla Jadwiga Szura

Uzasadnienie: "Za wieloletnie zaangażowanie w upowszechnianie wartości rodzinnych. Za działania wynikające z olbrzymiej troski o kształt polskiej rodziny. Za bezinteresowną działalność edukacyjną w Poradni Rodzinnej. Za poświęcenie dla dzieci, ludzi samotnych, w podeszłym wieku oraz cierpiących."

Wyróżnienie: Władysław Filar

Uzasadnienie: "Za całokształt działalności realizowanej na polu pomocy społecznej; szczególnie za postawę pełną życzliwości, dobroci serca i zaangażowania, przejawiającą się wieloletnią, imponującą pracą na rzecz dobra dzieci zwłaszcza dzieci osieroconych. Za każdy uśmiech na twarzy dziecka wywołany atmosferą ciepła, oparcia i poczucia bezpieczeństwa oraz ukazania sensu, piękna i radości życia."

W kategorii OCHRONA ZDROWIA

Laureat: Kazimierz Nowak

Uzasadnienie: "Za całokształt działalności na rzecz Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Za ogromne zaangażowanie w organizowanie akcji poboru krwi. Za promowanie idei i działalność edukacyjną, podnoszącą wśród dzieci i młodzieży świadomość znaczenia honorowego krwiodawstwa, transplantologii oraz pierwszej pomocy."

Wyróżnienia:

Dr n. med. Mariusz Bałajewicz

Uzasadnienie: "Za wyjątkową, pełną poświęcenia, długoletnią, fachową pomoc i opiekę w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. Za okazywane zrozumienie i podporę w cierpieniu. Za ciepło i dobro oferowane innym oraz nadzieję i wsparcie dla kobiet oczekujących dzieci. Za niezwykłe łączenie wiedzy zawodowej z otwartością na potrzeby innych i traktowanie zawodu lekarza jako powołania."

Janina Radko

Uzasadnienie: "Za działalność społeczną oraz pełną konsekwencji i zaangażowania pracę na rzecz integrowania chorych i cierpiących na nieuleczalne choroby. Za codzienną pracę z chorymi i ich rodzinami oraz za wyjątkowe, pełne życzliwości wsparcie. Za niezwykłą zdolność mobilizowania osób do włączania się w działalność na rzecz dobra innych."

W kategorii POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

Laureat: Francesca Lioce

Uzasadnienie: "Za niezwykle unikalną, pełną ciepła, troski, życzliwości oraz oddania działalność na rzecz osób, szczególnie dzieci i młodzieży, niepełnosprawnych. Za zaangażowanie w prowadzenie "Domu Wspólnoty BETEL", zwłaszcza za odwagę bezgranicznego poświęcenia się opiece nad osobami chorymi z upośledzeniem umysłowym, niedowidzącymi, starszymi oraz dziećmi z rodzin najuboższych."

Wyróżnienia:

Barbara Sobecka-Mikos

Uzasadnienie: "Za poruszający przykład zaangażowania się w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych. Za dobroć, wsparcie duchowe i konsekwentne dążenie do objęcia pomocą medyczną, dydaktyczną i finansową najbardziej potrzebujących, niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Za niezwykłą integrację środowiska ludzi zdrowych, chorych, cierpiących i niepełnosprawnych."

Dr Maria Kędziora

Uzasadnienie: "Za wieloletnią dobroczynną pełną zrozumienia, serdeczności i zaangażowania działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i pokrzywdzonych przez los. W szczególności za działania na rzecz tolerancji wobec osób niepełnosprawnych. Za przełamywanie społecznych uprzedzeń i stereotypów oraz kreowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych i ich integrację z ludźmi zdrowymi."

Cecylia Chrząścik

Uzasadnienie: "Za przykład zaangażowania w służbie społecznej i ogromną wrażliwość na los dzieci specjalnej troski. Za wyjątkową pełną życzliwości i akceptacji, a zarazem kompetencji postawę wobec dzieci szczególnie potrzebujących pomocy i ich rodzin. Za serdeczność, dobroć, uśmiech i wyciągniętą pomocną dłoń."

W kategorii EDUKACJA I WYCHOWANIE

Laureat: Dr Maria Żychowska

Uzasadnienie: "Za postawę pełną głębokiego patriotyzmu i wyjątkowe zaangażowanie na rzecz propagowania historii Polski. Za żmudną i niezwykle czasochłonną pracę przy odkrywaniu coraz to nowych "plam" historii. Za opracowanie historii harcerstwa i zaszczepianie jego idei kolejnym pokoleniom. Za szczególną troskę o wychowanie dzieci oraz młodzieży poprzez krzewienie miłości i szacunku do Ojczyzny."

Wyróżnienia:

Doc. dr hab. n. med. Mikołaj Spodaryk

Uzasadnienie: "Za zaangażowanie w działalność społeczną i charytatywną. Za szczególnie imponującą postawę, pełną szlachetności serca oraz zaangażowania pracę na rzecz dzieci biednych i z terenów wiejskich. Za organizowanie akcji plenerowych pt. "Zróbmy wakacje dzieciom". Za niezwykłą zdolność do mobilizowania innych do pracy na rzecz szczególnie potrzebujących."

Ks. Andrzej Zając

Uzasadnienie: "Za ogromne, pełne poświęcenia, wieloletnie zaangażowanie w tworzenie polskiej kultury. Za edukację kolejnych pokoleń Chłopięcego Chóru Katedralnego "PUERI CANTORES TARNOVIENSES". Za ogromny wkład w kształtowanie kompetencji muzycznych i postaw patriotycznych. Za promocję na arenach międzynarodowych oraz kreowanie postaw i wartości godnych naśladowania dla młodego pokolenia."

Eleonora Chmielarska

Uzasadnienie: "Za ogromną wrażliwość, bezinteresowną, pełną życzliwości i oddania działalność społeczną na rzecz edukacji młodego pokolenia. Za krzewienie wśród dzieci i młodzieży z lokalnego środowiska świadomości zdrowego trybu życia oraz szacunku dla osób starszych. Za kształtowanie właściwych postaw oraz zainteresowań ekologią i sztuką."

W kategorii DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA

Laureat: Jadwiga Karlak

Uzasadnienie: "Za wieloletnie zaangażowanie w działalność społeczną, humanitarną i charytatywną. Za ogromną wrażliwość na los ludzi potrzebujących, biednych, chorych i cierpiących tak w Polsce, jak i w krajach misyjnych. Za serdeczność, entuzjazm i pomysłowość w rozwijaniu dzieł pomocy potrzebującym."

Wyróżnienia:

Marek Andrzej Skolarus

Uzasadnienie: "Za całokształt charytatywnej działalności obejmującej różnorodne obszary życia społecznego. Za pomoc niesioną osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a także wszystkim najuboższym i najbardziej potrzebującym pomocy. Za wspieranie kultury i sportu oraz zaangażowanie w ochronę środowiska."

Kazimierz Kural

Uzasadnienie: "Za serdeczność i dobro dawane innym w czasie wieloletniej działalności charytatywnej. Za organizację i wspieranie imprez dobroczynnych. Za objęcie wsparciem osób starszych, samotnych, ubogich, bezdomnych, chorych i niepełnosprawnych. Za pomoc, z której korzystają przedszkola, dzieci i młodzież szkolna, stowarzyszenia i inne instytucje, a także całe grono będących w potrzebie osób."

Ryszard Gwóźdź

Uzasadnienie: "Za serce otwarte na potrzeby drugiego człowieka i wyjątkową, długoletnią, pomoc charytatywną skierowaną do osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Za wsparcie materialne działań mających na celu pomoc dzieciom oraz ubogim i wielodzietnym rodzinom."

Karolina Witek

Uzasadnienie: "Za całokształt niezwykle szlachetnej charytatywnej działalności na polu szeroko rozumianej pomocy społecznej. Za wielką wrażliwości umiejętność zmieniania trudnej i często smutnej ludzkiej rzeczywistości. Za zrozumienie potrzeb oraz wspieranie dzieci i młodzieży pozbawionej stałej opieki rodzicielskiej. Za niesienie pomocy ubogim i wielodzietnym rodzinom, ludziom chorym oraz wszystkim najuboższym i najbardziej potrzebującym pomocy. Za wspieranie finansowe nauki, artystów i kultury polskiej."

Agata Żądło

Uzasadnienie: "Za dobroć i pomoc materialną niesioną osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Za działalność na rzecz edukacji w tym w szczególności za wspieranie i promocję uzdolnionej młodzieży. Za ciepło i dobro oferowane innym oraz poświęcenie i zaangażowanie w pomoc społeczności powiatu limanowskiego."

Nagroda specjalna "Amicus Hominum": Sarah Ferguson Księżna Yorku

Uzasadnienie: "Za ogromne, pełne dobroci serce i wielką wrażliwość na los ludzi potrzebujących pomocy. Za wyjątkową troskę o chore i cierpiące dzieci, dla których utworzyła "Przystań Górską" - miejsce gdzie mogą odzyskać siły, zapomnieć o chorobie i cieszyć się beztroskim dzieciństwem."

Laureaci i Wyróżnieni Nagrody "Amicus Hominum" 2007 r.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym II edycji nagody "Amicus Hominum" odbyło się 18 grudnia 2007 w Teatrze Juliusza Słowackiego podczas wojewódzkiego spotkania opłatkowego.

Zdjęcie przedstawia rozdanie nagrody Amicus Hominum, które odbyło się w Teatrze Juliusza Słowackiego

Marszałek Marek Nawara, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Andrzej Sztorc oraz Maria Malinowska przewodnicząca Komisji Polityki Proprodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego, jako jedna z inicjatorek ustanowienia nagrody, wspólnie uhonorowali tegorocznych finalistów. 

zdjęcie przedstawia laureatów Nagrody Amicus Hominum z 2007 roku

Marszałek Nawara, wręczając wyróżnienia, zwracał uwagę na bezinteresowne zaangażowanie laureatów w pomoc najbardziej potrzebującym, a także na ich wyjątkową wrażliwość społeczną:

W tym trudnym czasie, kiedy globalizuje się wszystko, kiedy trudno się odnaleźć we współczesnym świecie, są ludzie, którzy dostrzegają tych najbardziej potrzebujących. I taki jest cel nagrody "Amicus Hominum". Czas przed świętami Bożego Narodzenia to doskonały moment, by uhonorować tych najbardziej zasłużonych. Chcemy tę nagrodę pokazywać jak największej publiczności, aby uhonorować ludzi, którzy w czasie wielkich zmian potrafią dostrzec obok siebie innego człowieka

–mówił w czasie gali marszałek Nawara.

zdjęcie przedstawia laureatów Nagrody Amicus Hominum z 2007 roku

Laureaci i Wyróżnieni Nagrody "Amicus Hominum" 2007 r., to:

Laureat Grand Prix: Stanisław Olesiak - Film o laureacie

Za niezwykłą naukę płynącą z jego działalności, że najcenniejszym gestem dla słabego i samotnego człowieka jest dar serdecznej uwagi, obecności, wyciągnięta pomocna dłoń; za nadzieję dawaną ludziom chorym i niepełnosprawnym, którym nieustannie udowadnia, że okaleczone ciało przez wypadek czy chorobę, nie musi być kresem realizacji życiowych pragnień.

Kategoria: POLITYKA SPOŁECZNA

Laureat: Stanisław Olesiak

Za wieloletnią bezinteresowną pomoc niesioną chorym, cierpiącym w Polsce, a także w krajach misyjnych; za pracę często ponad ludzkie siły; za entuzjazm i pomysłowość w rozwijaniu dzieł pomocy potrzebującym - nie zważając na własną chorobę i cierpienie; za niezwykłą integrację środowiska ludzi zdrowych i chorych, cierpiących, niepełnosprawnych.

Wyróżnienia:

Anna Czyż

Za wieloletnią bezinteresowną pomoc niesioną ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, chorym, cierpiącym, bezrobotnym, samotnym i nieporadnym życiowo; za pełną życzliwości i akceptacji, a zarazem kompetencji i taktu postawę wobec potrzebujących.

Maria Cieślik

Za bezinteresowną, pełną życzliwości i oddania działalność na rzecz osób, szczególnie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; za poświęcenie i zaangażowanie w pomoc społeczności lokalnej swojej gminy.

Alicja Kaim

Za ogromną wrażliwość na los ludzi biednych i dotkniętych tragedią; za zaangażowanie w działalność społeczną, humanitarną i charytatywną; za niezwykłą zdolność do mobilizowania innych do pracy na rzecz szczególnie potrzebujących.

Alina Perzanowska

Za niezwykłą postawę pełną oddania i zrozumienia wobec osób dotkniętych autyzmem; za wsparcie oraz codzienną pracę z chorymi i ich rodzinami; za poruszający przykład zaangażowania się w walkę o prawa i godność pacjentów z autyzmem.

Kategoria: POLITYKA PRORODZINNA

Laureat: Halina Fistek - Film o laureatce

Za ogromną wrażliwość, bezinteresowną, pełną życzliwości i oddania działalność na rzecz drugiego znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej człowieka; za serdeczność, dobroć i pomoc materialną dla potrzebujących z ubogich rodzin; za działalność na rzecz byłych więźniarek obozu Ravensbruck.

Wyróżnienie: Elżbieta Zięba

Za posługę i podporządkowanie całego swojego życia działalności dla dobra rodziny; za wieloletnią, bezinteresowną pracę w Poradni Rodzinnej; za działalność edukacyjną prowadzoną zawsze z myślą o zdrowej, szczęśliwej rodzinie; za wyjątkową wrażliwość serca, zrozumienie i cierpliwość dla drugiego człowieka.

Kategoria: EDUKACJA I WYCHOWANIE

Laureat: Stefan Jakubowski - Film o laureacie

Za niezwykłą inicjatywę, jaką jest wybudowanie na szczycie Jaworzyna w Beskidzie Małym kaplicy o nazwie "Ludziom Gór" i doprowadzenie do zmiany nazwy tego szczytu na "Groń Jana Pawła II"; za pasję i oddanie w realizacji swojej misji; za niezwykłą wytrwałość i konsekwencję, z jaką realizował liczne swoje dzieła służące zachowaniu pamięci o Janie Pawle II jako miłośniku gór i pieszej turystyki.

Wyróżnienie: Pułkownik Zdzisław Baszak

Za postawę pełną głębokiego patriotyzmu; za wyjątkowe zaangażowanie w propagowanie historii Polski z okresu II wojny światowej; za krzewienie, miłości i szacunku do Ojczyzny; za założenie i systematyczne wzbogacanie Izby Pamięci Narodowej; za zaangażowanie na rzecz edukacji dzieci i młodzieży; za czynną współpracę ze szkołami.

Kategoria: OCHRONA ZDROWIA

Laureat: Stanisław Sitko - Film o laureacie

Za ogromne, bezinteresowne i pełne poświęcenia, wieloletnie zaangażowanie na rzecz osób chorych na mukowiscydozę; za działalność edukacyjną podnoszącą świadomość społeczną na temat choroby; za pomoc, niespotykane pełne życzliwości wsparcie, codzienną pracę z chorymi i ich rodzinami; za serdeczność i dobro oferowane w służbie innym.

Wyróżnienia:

Zofia Jungiewicz

Za wyjątkową, bezinteresowną i pełną poświęcenia, długoletnią i fachową pomoc wszystkim chorym i potrzebującym; za niezwykłe łączenie wiedzy zawodowej z otwartością na potrzeby innych i traktowanie zawodu lekarza jako powołania; za ciepło i dobro oferowane innym oraz zaangażowanie w służbę społeczną.

Józefa Smoleń

Za wieloletnie zaangażowanie na rzecz osób chorych na cukrzycę; za działalność edukacyjną podnoszącą świadomość społeczną na temat tej choroby; za codzienną pracę z chorymi i ich rodzinami oraz za wyjątkowe, pełne życzliwości wsparcie im udzielane.

Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA

Laureat: Theo Van De Weerdt - Film o laureacie

Za ogromną wrażliwość na los ludzi potrzebujących pomocy; za przykład zaangażowania w służbie społecznej; za trwającą nieprzerwanie 14 lat działalność skupiającą ludzi dobrej woli przy organizacji zbiórek i transporcie darów dla osób najbardziej potrzebujących z Polski.

Wyróżnienie: Alina Krehlik

Za pomoc niesioną osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, mającym poczucie bezradności wobec problemów, z jakimi się zmagają; za wyjątkową wrażliwość oraz pełną życzliwości i akceptacji, a zarazem kompetencji i taktu postawę wobec potrzebujących; za nieustanne przywracanie wiary w człowieka, w jego możliwości twórcze, a zwłaszcza za budowanie wiary, ze wszystko jest możliwe na gruncie wspólnoty rodzinnej.

Laureaci i Wyróżnieni Nagrody "Amicus Hominum" 2006

W Teatrze im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta gala, podczas której uhonorowani zostali laureaci i wyróżnieni w I edycji konkursu "Amicus Hominum".

Uroczystość otworzył marszałek Marek Nawara, który wspólnie z wicemarszałkiem Leszkiem Zegzdą wręczyli laureatom symboliczne medale "Przyjaciela Ludzi", jako wyraz uznania dla ich działań na rzecz osób potrzebujących pomocy.

zdjęcie przedstawia laureatów Nagrody Amicus Hominum z 2006 roku

Kapituła Nagrody przyznała wyróżnienia w  sześciu kategoriach:

POLITYKA SPOŁECZNA

Bogusław Izworski - laureat
Anna Olszyńska - wyróżnienie
Andrzej Czernek - wyróżnienie

POLITYKA PRORODZINNA

Janina Leja - laureat - Film o laureatce

EDUKACJA, WYCHOWANIE

Jan Gałuszka - laureat - Film o laureacie
Stanisław Kania - wyróżnienie
Wiesława Borczyk- wyróżnienie
Stanisława Wiatr Partyka - wyróżnienie

DZIAŁALNOŚĆ HUMANITARNA

Marta Chodacka - wyróżnienie

OCHRONA ZDROWIA

Barbara Wytyszkiewicz - laureat, laureat Nagrody Grand Prix - Film o laureatce
Alfreda Kozera  - wyróżnienie
Jerzy Kmiecik - wyróżnienie

DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA

Zofia Żelazny - laureat - Film o laureacie
Tadeusz Wrześniak – wyróżnienie

Zwieńczeniem uroczystości był pokaz opracowanego przez krakowski oddział TVP 3 filmu "Uwolnić dobro". Film poświęcony jest Barbarze Wytyszkiewicz - laureatce Nagrody Grand Prix. Jest jednocześnie zapowiedzią emisji reportaży o Nagrodzie "Amicus Hominum" i wszystkich laureatach konkursu, które od 22 maja będą ukazywać się co wtorek w krakowskiej TVP 3.

W uroczystości uczestniczyli także wiceprzewodniczący sejmiku Kazimierz Barczyk, radni sejmiku, członkowie kapituły Nagrody, Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego, osoby towarzyszące laureatom oraz przedstawiciele samorządów gmin, na terenie których działają nagrodzeni.

zdjęcie przedstawia laureatów Nagrody Amicus Hominum z 2006 roku

Galeria zdjęć