Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Zadania inwestycyjne w latach 2018-2020

Nowe przestrzenie kultury – przykłady zakończonych projektów i nowych obiektów instytucji kultury województwa oddanych do użytku w 2020 roku:

1. W ramach projektu partnerskiego pn. Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego w 2020 roku zrealizowano: oddział sądeckiego Muzeum Okręgowego - Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju, mieszczące się w zabytkowej willi Romanówka, w nowej odsłonie zostało udostępnione dla zwiedzających – w ramach projektu przeprowadzono modernizację i remont konserwatorski obiektu, zaadaptowano pomieszczenia dla osób z niepełnosprawnościami oraz przygotowano aranżację nowej wystawy. W Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie stworzono ogród sensoryczny pełniący funkcję rekreacyjną, spacerową, terapeutyczną oraz edukacyjną. Jest on podzielony na dwie strefy. Pierwsza z nich nawiązuje do tradycji i historii miejsca. Druga natomiast stymuluje zmysły: węch, słuch, wzrok i dotyk. Powstała m.in. strefa dźwięku, roślin oraz integracyjny i bezpieczny plac zabaw. Na nowo zaadaptowano i uporządkowano również istniejący rynek. Z kolei Muzeum Tatrzańskie im. dra. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przygotowało narzędzia, które przez materię i strukturę tworzy język opisujący zasób zgromadzony w Muzeum Stylu Zakopiańskiego. Wszystko z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Powstały m.in. miniaturowe makiety najważniejszych obiektów w stylu witkiewiczowskim dedykowane osobom niewidzącym i słabowidzącym, zaopatrzone w braillowski opis, a także sensoryczne zestawy edukacyjne eksponujące elementy z motywami w stylu podhalańskim, angażujące zmysły dotyku, słuchu oraz smaku. Najważniejsze portrety autorstwa Witkacego zostały zaprezentowane w technice tyflografiki. Obiekty eksponowane są we wnętrzach willi Koliba oraz w miarę możliwości pogodowych – w ogrodzie willi. W Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku (oddział Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów) udostępniono edukacyjny park historii budownictwa ludowego i maszyn z pogranicza polsko-słowackiego oraz nową wystawę „Pogórzanie i sąsiedzi – stroje ludowe z regionów Polski i Słowacji” zaaranżowaną w translokowanej na teren skansenu zabytkowej stodole.

Projekt Muzea otwarte realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020.

2. Muzeum Okręgowe w Tarnowie zakończyło realizację projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z RPO WM 2014-2020. Przeprowadzono kompleksową restaurację i konserwację zabytkowej substancji najcenniejszego zespołu renesansowych kamienic na tarnowskim Rynku (kamienice Rynek 20 i 21 oraz Kapitulna 9), obejmującą zabytkowe polichromie, kamieniarkę i wątki ceglane. Ponad to przeprowadzono adaptację poddasza dla zwiększenia powierzchni użytkowej adaptację pomieszczeń do rozszerzonej koncepcji ekspozycji stałej; zastosowano nowoczesne technologie wystawiennicze i zabezpieczające.

3. Zakończono remont konserwatorski i modernizację siedziby krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego – przeprowadzono prace służące zabezpieczeniu i utrwaleniu substancji zabytkowej, zahamowaniu procesów destrukcyjnych, wyeksponowania walorów architektonicznych i estetycznych. Jednocześnie nastąpiła poprawa warunków akustycznych oraz funkcjonalnych w obiekcie – wyciszenie głównej sali koncertowej od strony ul. Zwierzynieckiej; adaptacja akustyczna wnętrza głównej sali koncertowej; przebudowa estrady; rozbudowa instalacji odsłuchu z estrady; przebudowa widowni; remont i rozbudowa gerderób; inne niezbędne prace budowlano-adaptacyjne. Projekt współfinasowany był ze środków unijnych w ramach POIS 2014-2020.

4. Dzięki pozyskanemu wsparciu z Funduszy Europejskich (POIS 2014-2020) Muzeum Tatrzańskie im. dra T. Chałubińskiego w Zakopanem przeprowadziło rewaloryzację i modernizację zespołu 6 obiektów zlokalizowanych w Zakopanem i na Podtatrzu, które wymagały prac konserwatorskich i modernizacyjnych: Muzeum Stylu Zakopiańskiego w wilii Koliba; Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza; Galeria Władysława Hasiora; Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje im. M. i B. Dembowskich; Zagroda Sołtysów w Jurgowie; Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze. Obiekty te prezentują nową ofertę programową odpowiadającą na potrzeby współczesnych odbiorców i  spełniają standardy nowoczesnego muzealnictwa.

5. Opera Krakowska zakończyła realizację projektu dofinansowanego w ramach RPO WM 2014-200. Kamienica przy ul. Św. Tomasz 37, w której mieści się Studio Baletowe, została poddana kompleksowemu remontowi - od piwnic aż po strych. Studio Baletowe zyskało dodatkową powierzchnię użytkową, zaadaptowano strych na nową salę baletową. Ponadto uzyskano dodatkowe pomieszczenia biurowe, zaplecze techniczne. Zagospodarowano dużą część podziemia - ponad 130 mkw. Przeprowadzono pełną renowację i konserwację elewacji, wymieniono okna, kamienica została docieplona, wymieniono konstrukcję dachu oraz podłogę baletową. Do dyspozycji tancerzy są szatnie, dwie sale prób, pokoje socjalne oraz zaplecze do ćwiczeń i rehabilitacji. Na parterze budynku powstała wystawa multimedialna „Balet 21” - prezentująca na kilku ekranach materiały o początkach baletu w Krakowie: zdjęcia, projekty plakatów, specjalnie przygotowane z tej okazji nagrania. Ekspozycja prezentuje, jak od momentu założenia w 1954 roku działał Balet Opery Krakowskiej. To taneczna scena z różnych perspektyw: historyczna, współczesna, plastyczna, edukacyjna i zza kulis. Wartość całkowita zadania wyniosła około 7,2 mln zł, w tym około 4,1 mln zł stanowiły środki UE oraz ponad 2 mln zł środki pochodzące z budżetu województwa małopolskiego.

6. Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu zakończyło realizację dwóch komplementarnych projektów dofinansowanych w ramach RPO WM 2014-2020 tj. Małopolska Szkoła Tradycji oraz Małopolska Źródłem Tradycji. Projekt Małopolska Szkoła Tradycji skupiał się na różnych aspektach niematerialnego dziedzictwa kulturowego m.in. muzyka, taniec, tradycyjne rzemiosło i rękodzieło artystyczne. Przeprowadzono szereg działań: warsztaty muzykowania – indywidualne zajęcia oraz konsultacje dotyczące nauki gry na instrumentach tradycyjnych/zanikających (m.in. skrzypce, trąbka, klarnet, basy, heligonka, cymbały, dudy) oraz wspólne muzykowanie – łączenie poszczególnych instrumentów w skład małych muzyk; warsztaty tańca ludowego – zajęcia oraz konsultacje w obrębie tradycji tanecznych regionu, zwyczajów i obrzędów; warsztaty tradycyjnych zawodów rzemiosła i rękodzieła artystycznego warsztaty garncarstwa, hafciarstwa, rzeźby, malarstwa na szkle, kowalstwa oraz inne – w zależności od tradycji danego regionu; muzyczne warsztaty mistrzowskie - forma edukacyjna skierowana do kierowników kapel ludowych, instrumentalistów ludowych, instruktorów muzyki – muzykantów z dużym doświadczeniem jak również początkujących, którzy podtrzymują i kultywują tradycje muzyczne regionu Krakowiaków Wschodnich i Zachodnich; taneczne warsztaty mistrzowskie - forma edukacyjna skierowana do instruktorów tańca, choreografów, tancerzy, kierowników zespołów regionalnych, animatorów kultury oraz osób zajmujących się edukacją regionalną na całym obszarze Krakowiaków Wschodnich i Zachodnich; regionalne spotkania kół gospodyń wiejskich - poruszano zagadnienia dotyczące: stroju, tradycyjnych potraw regionów ludowych, obrzędowości dorocznej w poszczególnych regionach (Krakowiacy Wschodni, Krakowiacy Zachodni), prowadzono warsztaty z zakresu plastyki obrzędowej; opracowano i wydano folder podsumowujący cykliczne spotkania kół gospodyń wiejskich. Natomiast projekt Małopolska Źródłem Tradycji obejmował zagadnienia związane z ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego Małopolski stanowiące fundament, na którym można było realizować działania edukacyjne. W ramach projektu przeprowadzono badania terenowe, mające na celu dokumentację i archiwizację aktualnego stanu zachowania tradycyjnej kultury ludowej na terenie całej Małopolski; wydano tematyczne albumy (książka, film); prowadzono prace digitalizacyjne; rozbudowano i zaktualizowano portal etnoZAGRODA. Ogółem wartość tych dwóch projektów wyniosła 4,1 mln zł, w tym dofinansowanie w ramach środków UE 3 mln zł oraz środki z budżetu województwa małopolskiego na poziomie 1 mln zł.

W 2020 roku zainicjonowano i rozpoczęto fazę przygotowawczą m.in. następujących przedsięwzięć – wpisujących się w kierunki wskazane w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”:

  • Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytutsa Chałubińskiego w Zakopanem pn. Utworzenie Muzeum Palace. Projekt zakłada rozbudowę, remont konserwatorski i adaptację budynku Palace na cele muzealne. Nowopowstałe Muzeum przybliży trudną i skomplikowaną historię Podhala podczas II wojny światowej oraz umożliwi zachowanie w pamięci osób w różny sposób uwikłanych w wojenne dzieje okresu 1939-1945 za sprawą budynku Palace. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wydarzenia mające miejsce w willi Palace służące zwiększeniu świadomości historycznej mieszkańców i turystów poprzez przedstawienie złożonego mechanizmu wojenno-okupacyjnego oraz totalitarnego charakteru państwa niemieckiego w sposób jednoznaczny ku przestrodze. W obiekcie powstanie historyczno-martyrologiczna wystawa stała, przestrzeń do realizacji programu kulturalno-edukacyjnego; pozyskane zostaną zbiory (zabytki ruchome), infrastruktura zostanie dostosowana do prowadzenia działalności kulturalnej w obiekcie oraz do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prace inwestycyjne związane z Muzeum Palce są zaplanowane na lata 2020-2023; aranżacja wystawy zostanie wykonana w latach 2022-2023, natomiast otwarcie Muzeum Palace dla zwiedzających zaplanowane jest na czerwiec 2023 roku. Zadanie zostało ujęte w dokumentach strategicznych Województwa Małopolskiego tj. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Małopolskiego oraz w Małopolskim Planie Inwestycyjnym na lata 2015-2023. Szacowana całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 16,2 mln zł, w tym 12 mln zł z RPO 6.1.3. Projekt planowany do realizacji jako projekt pozakonkursowy.
  • Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec – to zadanie inwestycyjne mające na celu budowę nowoczesnej siedziby Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa – 3-kondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej 2 239,7 m² wkomponowanego w istniejącą zabudowę i teren, spełniającego wszystkie wymagania stawiane przed obiektem o profilu technicznym. Obiekt będzie spełniać wszystkie warunki wymagane przez obecne normatywy oraz wymagania wynikające z wymogów UE w ramach programów wsparcia, a w szczególności posiadać przystosowania dla osób z niepełnosprawnościami. Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2023. Otwarcie Muzeum planowane jest na czerwiec 2023 roku. Zadanie zostało ujęte w dokumentach strategicznych Województwa Małopolskiego tj. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Małopolskiego oraz w Małopolskim Planie Inwestycyjnym na lata 2015-2023. Szacowana całkowita wartość inwestycji wynosi około 12,7 mln zł, w tym 8,1 mln zł z RPO 6.3.1. Projekt planowany do realizacji jako projekt pozakonkursowy.
  • Projekt pn. Udostępnianie zasobów dziedzictwa – utworzenie Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich – etap pierwszy – realizowany przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Zakłada się adaptację wielofunkcyjnego obiektu. Powierzchnia użytkowa budynku powinna wynosić ok. 1700 – 2000 m². Obiekt będzie wyposażony w sprzęt do archiwizacji i digitalizacji oraz do funkcji upowszechniania i promocji dziedzictwa kulturowego a także do działalności dydaktyczno-szkoleniowej. W programie funkcjonalno-użytkowym przewidziane są pracownie specjalistyczne i pomieszczenia do działalności programowej: pracownia etnograficzna, etnomuzykologiczna, etnochoreograficzna, sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego, edukacji regionalnej z pow. biurową i salą wielofunkcyjną, pracownie specjalistyczne do digitalizacji archiwalnych zbiorów fonograficznych, wideo, foto, studio nagrań. Działalność instytutu ukierunkowana będzie na pracę z „żywą” kulturą regionalną i obejmować będzie między innymi: współpracę z instytucjami i organizacjami w zakresie dokumentowania i opracowywania najistotniejszych elementów i zjawisk w zakresie kultury i sztuki ludowej; kształcenie i doskonalenie kadry instruktorskiej amatorskiego ruchu artystycznego; doskonalenie i popularyzowanie twórczości artystycznej, folkloru i sztuki ludowej; działalność w obszarze wykorzystywania małopolskich tradycji dla wzmocnienia potencjału ekonomicznego regionu; upowszechnianie interesujących zjawisk kulturotwórczych, tworzenie i inspirowanie projektów promujących regionalne dziedzictwo niematerialne i oryginalne zjawiska kulturowe w ciekawej, nowoczesnej formule, wraz z użyciem nowych technologii. 
  • Małopolski Dwór – „zielona” odnowa i odbudowa zabytków i adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych – projekt ujęty w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” jako przedsięwzięcie strategiczne, planowany do realizacji w formule partnerstwa w ramach środków unijnych dostępnych w nowym okresie programowania 2021-2027. Projekt ma na celu ochronę i opiekę nad dziedzictwem narodowym, głównie w kontekście zabytkowych obiektów i zespołów dworskich w Małopolsce wraz z nadaniem lub utrzymaniem w tych obiektach funkcji kulturalnej.
  • Muzea domowe – ożywianie tożsamości w społecznościach lokalnych Małopolski – jako przedsięwzięcie strategiczne Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Zakres projektu polega m.in. na pomocy w dotarciu do tego rodzaju kolekcji instytucjom kultury, osobom piszącym prace naukowe i popularnonaukowe oraz wszystkim zainteresowanym zbiorami, pomoc właścicielom kolekcji w prezentowaniu swoich prywatnych zbiorów szerszemu gronu odbiorców i ich promowanie, pomoc przy profesjonalnym opisie gromadzonych przedmiotów i w określeniu ich przynależności kulturowej, wskazaniu sposobów w pozyskiwaniu środków i w wypełnianiu wniosków o dotacje finansowe, organizacji spotkań i konferencji dla muzeów domowych na terenie Małopolski. Celem jest wypracowanie modelu współpracy instytucji kultury z muzeami domowymi. Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji dysponuje danymi dotyczącymi obecności muzeów domowych w Małopolsce w postaci mapy, która jest sukcesywnie uzupełniana

Wartość całkowita wszystkich projektów realizowanych w 2019 roku wynosi około 230 mln zł, w tym dotacja unijna na poziomie blisko 132,5 mln zł, wkład z budżetu województwa małopolskiego wynosi blisko 75,6 mln zł.

Nowe przestrzenie kultury – przykłady zakończonych projektów i nowych obiektów instytucji kultury województwa oddanych do użytku w 2019:

1. Zakończenie realizacji projektu partnerskiego Przy wiejskiej drodze – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych. W nowopowstałym Sektorze Przemysłu Ludowego w Sądeckim Parku Etnograficznym stanęły unikalne obiekty przeniesione ze swoich pierwotnych lokalizacji i pieczołowicie odtworzone: tartaki z Młodowa i Zasadnego, folusz z Krościenka-Kątów oraz młyn wodny z Kamienicy. Wymienione drewniane budowle przemysłowe są czynne i napędzane siłą wody. W Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej w wyniku rozbudowy ścieżki przemysłów chłopskich na Orawie zrekonstruowano, odbudowano i wyposażono obiekty w skansenie: rekonstrukcja XVIII-wiecznej farbiarni z wyposażeniem, maglowni z urządzeniem magla kieratowego oraz translokacja, konserwacja, odbudowa zabytkowej zagrody i  urządzenie w niej pracowni stolarskiej i gonciarni. W ramach komponentu miękkiego prowadzono badania terenowe, kwerendy archiwalne, warsztaty, pokazy i konferencję naukową. Nowe obiekty wzbogacają ofertę kulturalno-edukacyjną małopolskich skansenów. Wartość projektu wyniosła 4,2 mln zł, w tym środki pochodzące z budżetu województwa małopolskiego wyniosły około 1,2 mln zł, natomiast 2,9 mln złotych stanowiły środki unijne pozyskane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020.

2. Zakończenie realizacji projektu partnerskiego Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu. Zachowanie zabytków architektury drewnianej poprzez zapewnienie ochrony i opieki konserwatorskiej, zabezpieczenie przed pożarem i klęskami żywiołowymi; modernizacja, renowacja skansenów, która objęła 87 zabytków nieruchomych, 10 wystaw stałych; obiekty zostały przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 81 obiektów zabezpieczono przed kradzieżą i zniszczeniem; wdrożono nowoczesny program kulturalno-edukacyjny, który wpłynie na zwiększenie zainteresowania dziedzictwem kulturowym i historią tych miejsc oraz na zwiększenie liczby odwiedzających skanseny (zwiększenie frekwencji o 32 000 osób), w okresie trwałości projektu powstaną nowe miejsca pracy: łącznie 5. Wartość projektu wyniosła 13,4 mln zł, w tym środki pochodzące z budżetu województwa małopolskiego wyniosły około 1,7 mln zł, zaś 8,8 mln zł stanowiły środki unijne pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W Sądeckim Parku Etnograficznym przeprowadzono konserwację i remont obiektów zabytkowych: wymieniono pokrycie dachów, wykonano konserwację i impregnację obiektów z sektora pogórzańskiego (6 obiektów) oraz w Zborze ze Stadeł w Sektorze Kolonistów Niemieckich, gdzie dodatkowo prace objęły konserwację polichromii. Prace remontowo-konserwatorskie w sektorze łemkowskim objęły 16 obiektów, w dworskim 9 obiektów.

Muzeum Dwór w Dołędze – jeden z oddziałów Muzeum Okręgowego w Tarnowie zyskało nowy obiekt – chatę chłopską, translokowaną na teren muzeum, odnowiono zabytkowy spichlerz, który obecnie służy do prowadzonej na terenie skansenu działalności warsztatowej. Przeprowadzono kompleksowy remont samego budynku dworu. W Zalipiu wszystkie budynki w Zagrodzie Felicji Curyłowej zostały poddane pracom restauratorskim i konserwatorskim, również ten oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie zyskał nowy obiekt – chatę Stefanii Łączyńskiej.

W orawskim skansenie rewaloryzacji poddano dwubudynkową zagrodę Pawlaczek, wykonano monitoring i ogrodzenie skansenu. Pracami konserwatorskimi i remontowymi objęto 18 obiektów.

W Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec dokonano wymiany gontów i łat wraz z impregnacją i wymianą instalacji odgromowej na domu z Chrzanowa i dzwonnicy z Nowej Góry; na studni z Aleksandrowic i ogrodzeniu murowanym skansenu wymieniono łaty i pokrycia gontowe, wykonano instalację gaśniczą z zastosowaniem systemu automatycznego gaszenia pożaru mgłą wodną niskociśnieniową w Kościele z Ryczowa (system FOG) oraz prace budowlano konserwatorskie przy wymianie więźby dachowej i pokrycia dachowego; zakupiono wyposażenie; wykonano remont i konserwację 5 obiektów na terenie NPE.

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów przeprowadziło prace konserwatorskie i remontowe wraz z impregnacją 10 obiektów w Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku, utwardzono teren w skansenie. Zagroda Maziarska w Łosiu zyskała nowy obiekt, na jej teren została translokowana zabytkowa chyża. Remontowi, konserwacji i impregnacji poddano pozostałe 3 obiekty drewniane.

W Skansenie w Dobczycach prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzono przy 4 obiektach: karczma, kuźnia, spichlerz, dom pogrzebowy; wyremontowano obiekty przeznaczone na magazyny, zagospodarowano teren; zmodernizowano wystawę stałą, zakupiono wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalnej, konserwacją objęto zabytki ruchome. Skansen objęty został systemem monitoringu i zabezpieczeniem antywłamaniowym.

Niewielki Skansen w Sidzinie objęto monitoringiem wizyjnym (CCTV) i systemem alarmowym. Przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie, w tym: wymianę, konserwację i malowanie dachów oraz zabezpieczenie ścian w trzech obiektach. Zakupiony został infokiosk
i stanowisko holograficzne, a ekspozycję historii wsi i stanowisko obróbki lnu i wełny wzbogacono o wyposażenie multimedialne.

Za kompleksową promocję całego projektu odpowiadał Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

3.Muzeum Tatrzańskim im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem w 2019 roku zakończono realizację dwóch projektów współfinansowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020 tj. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim oraz Zakopiańskie Centrum Dokumentacji Dziedzictwa Niematerialnego. Ogółem wartość tych projektów wyniosła blisko 1,2 mln zł, w tym środki unijne na poziomie 858 tys. zł oraz dotacja z budżetu województwa małopolskiego blisko 300 tys. zł. W ramach pierwszej inwestycji bogate archiwum fotograficzne Muzeum Tatrzańskiego (ok. 90 tys. negatywów i pozytywów, archiwalia, albumy, książki) zostało systemowo i profesjonalnie uporządkowane oraz zdigitalizowane. Opracowano kompletny system udostępniania treści cyfrowych obejmujący: kopie cyfrowe posiadanych przez Muzeum artefaktów, infrastrukturę archiwizacji i przechowywanie danych cyfrowych (repozytorium archiwalne z narzędziami administracyjnymi i oprogramowaniem wykonującym kopie zapasowe, narzędzia informatyczne do sprawnego przeszukiwania repozytorium, a następnie ich wysyłania do portalu); stworzono portal udostępniający zgromadzone zbiory cyfrowe w internecie, umożliwiający eksport danych do portali zewnętrznych np. Wirtualne Muzea Małopolski, Małopolska Biblioteka Cyfrowa. Dzięki realizacji drugiego przedsięwzięcia stworzono Zakopiańskie Centrum Dokumentacji Dziedzictwa Niematerialnego – obejmujący zbiór wywiadów, rozmów i filmów z okresu drugiej połowy XX wieku i pierwszej dekady XXI wieku. Zebrano istniejące materiały (wywiady, filmy), uzupełniono je kolejnymi będącymi świadectwem historii oraz sporządzono katalog dla takiego zbioru i zbudowano zespół narzędzi czyniących go dostępnym dla wszystkich zainteresowanych kulturą Podtatrza, które jest przykładem żywo istniejącej kultury tradycyjnej.

4. Podczas uroczystych obchodów 86. urodzin wybitnego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego miało miejsce otwarcie multimedialnej ekspozycji poświęconej jego twórczości. Realizacja nowoczesnej i interaktywnej ekspozycji prezentującej dorobek polskiej muzyki XX i XXI wieku możliwa była dzięki pozyskaniu dofinansowania w wysokości 2,3 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Całość projektu wyniosła 3,4 mln zł, w tym dotacja z budżetu województwa małopolskiego około 409 tys. zł. Dzięki realizacji projektu zakłada się wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach o ok. 3,2 tys. os, zakłada się także wzrost zatrudnienia w instytucji o 3 dodatkowe osoby.

5. Realizowany w formule partnerskiej projekt pn. Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego przynosi już pierwsze efekty – w oddziałach sądeckiego Muzeum Okręgowego tj. w Miasteczku Galicyjskim oraz w Muzeum Pienińskim w Szlachtowej działają ogrody sensoryczno-edukacyjne. To miejsca do prowadzenia warsztatów edukacyjnych i terapeutycznych, a także zabawy. Różne urządzenia edukacyjne i zabawowe oraz zastosowanie roślin oddziałują na wszystkie zmysły, w szczególności takie jak dotyk, słuch i węch. Ogrody są przeznaczone dla każdego dziecka, ale szczególnie dedykowane są osobom z niepełnosprawnościami. Obiekty są inspirowane elementami ekspozycji skansenu i nawiązują do specyfiki kultury ludowej w nim prezentowanej. Projekt Muzea otwarte realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020.

Podmioty działające w sferze kultury podejmują działania oraz realizują projekty, które odpowiadają na rodzące się zapotrzebowania. Projekty z zakresu ochrony dziedzictwa nieruchomego i ruchomego, poprawy ładu przestrzennego, modernizacji i rewaloryzacji infrastruktury kultury oraz projekty realizujące przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne wpływają na poprawę funkcjonalności, podwyższenie jakości oraz tworzą nowe możliwości rozwijania oferty kulturalnej, co również prowadzi do zwiększenia zainteresowania uczestnictwem w kulturze. Nowoczesne obiekty infrastruktury kultury kształtują pozytywny wizerunek miast i regionów.

Małopolska przoduje w sferze dbania o kulturę, w eksponowaniu unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu z uwzględnieniem wymogów, jakie instytucjom kultury – dostarczające usługi z obszaru przemysłu czasu wolnego – stawia współczesny odbiorca. Znaczącym środkiem w osiąganiu celów związanych z koniecznością utrzymywania oraz dostosowania kultury i dziedzictwa narodowego do zmian społecznych i gospodarczych są środki zewnętrzne, głównie środki unijne. Zrealizowane inwestycje przyczyniają się do rozwoju samej instytucji oraz są katalizatorem pozytywnych zmian w wielu obszarach m.in.: estetyki przestrzeni publicznej, zakresu i metod współpracy międzysektorowej, tworzenia oferty kulturalnej dla mieszkańców, tworzenia oferty turystycznej.

W 2018 roku otwarto następujące obiekty instytucji kultury województwa małopolskiego:

1. W dniu 26 kwietnia 2018 roku, dokładnie w 80-lecie działalności Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu wzbogaciło się o nową siedzibę główną. Zabytkowy obiekt mieszczący się przy ul. Jagiellońskiej 56 w Nowym Sączu został poddany modernizacji oraz przekształcony w główną siedzibę muzeum, poprzez dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i z budżetu województwa małopolskiego. Zwiedzający obiekt mogą zapoznać się m.in. z wystawami na temat dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny oraz dziejami Nowego Sącza – od okresu autonomii galicyjskiej do zakończenia II wojny światowej, a także dowiedzieć się więcej na temat historii samego budynku, wzniesionego w 1912 roku i pełniącego wówczas funkcję austro-węgierskiego banku. Muzeum pozyskało pomieszczenia biurowe i magazynowe oraz przestrzenie na wstawy stałe i czasowe. Wartość projektu wyniosła 4,37 mln zł, w tym środki unijne wyniosły 0,98 mln zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu województwa małopolskiego (ponad 2,97 mln zł) oraz środki własne Muzeum (około 0,42 mln zł). Projekt realizowano w latach 2016-2017.

2. Centrum Sztuki Mościce nowa sala widowiskowa została oddana do użytku w dniu 13 października 2018 roku. Może ona pełnić wiele funkcji w tym: sali koncertowej, teatralnej, kinowej i konferencyjnej. Na widowni pomieści się 586 widzów. Od teraz łatwiejszy dostęp do wszystkich wydarzeń mają też osoby z niepełnosprawnościami. Układ zmodernizowanej sali widowiskowej gwarantuje lepszą komunikację i większe bezpieczeństwo. Specjalnie zaprojektowane, komfortowe fotele, znakomita akustyka, przestrzenny dźwięk. Sala została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt: nagłośnienie i laserowy projektor kinowy ze specjalnym ekranem. Modernizację sali widowiskowej przeprowadzono w oparciu o środki pochodzące z budżetu województwa małopolskiego (blisko 6,5 mln zł) oraz ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (2 mln zł). Wartość projektu wyniosła 8,5 mln zł.

3. W 2018 roku zakończono modernizację siedziby Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu – dzięki przeprowadzonej przebudowie amfiteatr sali im. Lucjana Lipińskiego w MCK Sokół został przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, modernizacją objęto system nagłośnienia i multimediów oraz system oświetlenia scenicznego. Recepcja Galerii Sztuki Współczesnej BWA została zaaranżowana na nowo m.in. na przestrzeń do prowadzenia działalności edukacyjnej. Instytucja wzbogaciła się o dwie nowe strony internetowe. Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym dotacją unijną w ramach RPO WM 2014-2020 w wysokości 1,8 mln zł, wkład z budżetu województwa małopolskiego wyniósł 2,4 mln zł. Ogółem całkowita wartość projektu wyniosła 4,2 mln zł.

4. W dniu 7 października 2018 otwarto Sektor Przemysłu Ludowego w Sądeckim Parku Etnograficznym. W nowym sektorze znalazły się unikalne obiekty przeniesione ze swoich pierwotnych lokalizacji i pieczołowicie odtworzone: tartaki z Młodowa i Zasadnego, folusz z Krościenka-Kątów oraz młyn wodny z Kamienicy. Wymienione drewniane budowle przemysłowe są czynne i napędzane siłą wody. Prace związane z Sektorem Przemysłu Ludowego przeprowadzono w ramach projektu partnerskiego pn. Przy wiejskiej drodze – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych. Wartość projektu wyniosła 2,1 mln zł, w tym środki pochodzące z budżetu województwa małopolskiego wyniosły blisko 390 tys. zł, zaś 1,7 mln zł stanowiły środki unijne pozyskane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020.

5. Muzeum Dwór w Dołędze – jeden z oddziałów Muzeum Okręgowego w Tarnowie ponownie otwarto dla zwiedzających w dniu 13 października 2018 roku. Kilkumiesięczny, gruntowny remont Muzeum został przeprowadzony w ramach projektu partnerskiego pn. Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu. Muzeum zyskało również nowy obiekt – chatę chłopską – translokowaną na teren muzeum, odnowiono zabytkowy spichlerz, który obecnie służy do prowadzonej na terenie skansenu działalności warsztatowej. Przeprowadzono kompleksowy remont samego budynku dworu. Wartość prac budowlanych to ponad 2 mln zł, z czego ponad 1 mln zł stanowiła dotacja unijna pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz z budżetu województwa małopolskiego – około 600 tys. zł.

 

 

Galeria zdjęć