Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Archiwum inwestycji

Skansenova- systemowa opieka nad małopolskimi skansenami

W ramach projektu odnowiono i zabezpieczono przed niekorzystnym działaniem czasu i sił przyrody ponad 100 obiektów. Prace konserwatorskie, które od ponad dwóch lat są przeprowadzane w dziewięciu skansenach położonych na terenie całego województwa, dobiegają końca.

"Skansenova” – to pierwszy tak kompleksowy i realizowany na tak dużą skalę projekt konserwacji zabytków drewnianych w naszym regionie. Realizacja, podjętego w 2016 roku przez Województwo Małopolskie zadania, zakończy się formalnie w grudniu, ale już dziś turyści mogą podziwiać odnowione perełki architektury drewnianej w muzeach pod gołym niebem w: Dobczycach, Nowym Sączu, Zubrzycy Górnej, Sidzinie, Szymbarku i Łosiu oraz w Zalipiu, Dołędze i Wygiełzowie.

Mamy to szczęście, że żyjemy w miejscu, które może się poszczycić niezwykle bogatym dziedzictwem kulturowym. Dzięki realizacji projektu Skansenova odrestaurowano ponad 100 zabytkowych obiektów, 4 z nich przeniesiono z innej lokalizacji na teren skansenu, 81 obiektów zabezpieczono przed zniszczeniem i kradzieżą, montując monitoring czy nowe ogrodzenie oraz co ważne, dostosowano je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tak by każdy mógł doświadczyć naszego regionalnego piękna. A tym, co mamy najcenniejsze – naszym dziedzictwem – zachwycają się nie tylko turyści z Polski, ale również ci przyjeżdzający z najbardziej odległych zakątków Europy i świata.

– mówi Leszek Zegzda, odpowiedzialny w zarządzie województwa m.in. za dziedzictwo kulturowe.

Prace konserwatorsko-remontowe to dopiero początek zmian. W planach partnerów projektu jest wdrożenie zintegrowanego programu kulturowego pod wspólną marką Skansenova. Szacuje się, że w skali roku z bogatej oferty kulturalno-edukacyjnej, którą wspólnie stworzą partnerzy, skorzysta blisko 260 tys. osób – zarówno mieszkańców, jak i turystów z kraju i z zagranicy. Zintegrowana oferta dotyczyłaby grupy 9 skansenów, tworzących swoisty klaster kulturowy, dysponujący terenem o powierzchni prawie 40 ha, ze 180 budynkami oraz z 19 tys. ruchomych muzealiów.

Już dziś powstały pierwsze wspólne materiały informacyjno-edukacyjne dla skansenów. W każdym z dziewięciu muzeów, zwiedzający otrzymają mapki – przewodniki z tematycznymi ścieżkami zwiedzania oraz folder „Zrób to sam”, gdzie zarówno dorośli, jak i dzieci znajdą specjalne zadania, których wykonanie przybliży historię danego miejsca.

Dla skansenów objętych projektem powstała także strona internetowa www.skansenova.pl. To właśnie tu zainteresowani znajdą niezbędne informacje na temat obiektów. W wersji mobilnej strona zawiera dodatkowo interaktywną grę dla dzieci i dorosłych, która w formie zabawy pozwala odkrywać nieznane ciekawostki i tajemnice zaklęte w zabytkowych budynkach.

SkanseNova

***

"Muzea otwarte" na pograniczu polsko-słowackim. Projekt partnerski instytucji kultury z unijnym dofinansowaniem

"Muzea otwarte" to pierwszy partnerski projekt z pogranicza polsko-słowackiego, który odpowiada na potrzeby osób z niepełnosprawnościami w sposób kompleksowy, nowoczesny oraz z wykorzystaniem wyników badań społecznych. Jego działania obejmują m.in. modernizację, rozbudowę, remont konserwatorski obiektów muzealnych oraz otoczenia z przeznaczeniem na ogrody sensoryczne i edukacyjne jako nowy produkt kulturowo-turystyczny. Planowane są także nowe wystawy, które uatrakcyjnią ofertę muzeów. 

26 czerwca 2018 roku projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Transgranicznego Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach (instytucja kultury województwa małopolskiego), a Partnerami w projekcie są:

po stronie słowackiej (Kraj Żyliński):

 • Oravské muzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
 • Liptovské múzeum v Ružomberku

oraz  po stronie polskiej (Małopolska-Śląsk):

 • Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 
 • Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
 • Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
 • Muzeum Tatrzańskie im. Dra. T. Chałubińskiego w Zakopanem
 • Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach (województwo śląskie)

Mapka

***

Zestawienie inwestycji realizowanych w wojewódzkich instytucjach kultury dofinansowywanych w 2018 r. z budżetu województwa małopolskiego.

***

Inwestycje przygotowywane i realizowane w wojewódzkich instytucjach kultury w latach 2014-2018. Informacja poglądowa z infografiką.

W latach 2014-2017 sześć instytucji kultury Województwa Małopolskiego - 4 muzea, teatr i ośrodek kultury  - zakończyło inwestycje budowlane, uzyskując nowe przestrzenia do działalności programowej.  Poniesione nakłady łącznie dają kwotę blisko 85 mln zł, w tym z budżetu Województwa ok. 32 mln zł. Do 2020 roku zaplanowano realizację 27 inwestycji w infrastrukturę kultury na potrzeby 9 muzeów, 2 teatrów, 4 centrów kultury, biblioteki, filharmonii i opery, na łączną kwotę 236 mln zł.

***

Sądeckie muzeum uzyskało nową siedzibę

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – instytucja kultury województwa małopolskiego - zakończyło realizację projektu pn. Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego obiektu przy ulicy Jagiellońskiej 56 w Nowym Sączu, dla zachowania i prezentacji dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny. Jednocześnie jest to pierwszy zakończony projekt inwestycyjny w wojewódzkich instytucjach kultury współfinansowany ze środków europejskich w perspektywie 2020 roku.

W wyniku realizacji tego projektu Muzeum pozyskało pomieszczenia biurowe i magazynowe oraz przestrzenie na wstawy stałe i czasowe. Pracownicy Muzeum wprowadzili się do nowej siedziby w lutym 2018 roku. W dniu 26 kwietnia br. nastąpiło uroczyste otwarcie siedziby dla zwiedzających, w tym nowych wystaw: czasowej poświęconej twórczości Jacka i Rafała Malczewskich oraz stałych prezentujących życie Nowego Sącza począwszy od autonomii galicyjskiej poprzez lata Wielkiej Wojny, II Rzeczpospolitej po II Wojnę Światową. Oprócz tego na stałe będą także prezentowane obrazy Bolesława Barbackiego, artysty związanego z Nowym Sączem. Przewiduje się wzrost liczby odbiorców oferty kulturalnej i edukacyjnej o ponad 15 tys. osób rocznie.

W 2016 roku został zakupiony zabytkowy budynek banku z 1912 r. przy ul. Jagiellońskiej 56, który zaprojektował znany architekt Teodor Hoffmann. Staraniem Muzeum, budynek został w krótkim czasie zaadaptowany na potrzeby muzealne. Projekt budowlany przygotował Inwestbud J. Paradowski z Nowego Sącza, a roboty budowlane wykonała firma Motylex M. Górka z Nowego Sącza. Wartość projektu inwestycyjnego wynosi 4,37 mln zł, w tym wysokość unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego to ponad 0,98 mln zł. Pozostałe środki, tzw. wkładu krajowego, wygospodarowało Muzeum w kwocie ponad 0,41 mln zł oraz samorząd województwa małopolskiego w kwocie ponad 2,96 mln zł, dokonując zakupu budynku i współfinansując prace remontowe i adaptacyjne oraz wyposażenie obiektu. W 80. roku działalności nowosądeckie Muzeum otwiera swoje drzwi dla publiczności w nowym gmachu głównym.

***

Przy wiejskiej drodze – rozwija się wspólny projekt na pograniczu polsko – słowackim.

Muzea z Małopolski i z Kraju Żylińskiego wspólnie urzeczywistniają projekt pt.  Przy wiejskiej drodze – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych. Celem projektu jest ochrona dziedzictwa materialnego i niematerialnego pogranicza polsko-słowackiego poprzez odbudowę, remonty obiektów przemysłowych, rzemieślniczych z wyposażeniem oraz upowszechnienie wiedzy na ich temat poprzez wyznaczenie transgranicznego szlaku przemysłów i rzemiosł wiejskich, jako nowego produktu turystycznego pogranicza. Ponadto realizacja projektu wpłynie w znaczący sposób na uatrakcyjnienie i wzbogacenie oferty muzeów poprzez uruchomienie nowych wystaw stałych, czasowych i warsztatów. 5 muzeów uczestniczy w działaniach partnerskich, miękkich i inwestycyjnych:

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej (partner wiodący) – instytucja kultury Województwa Małopolskiego; Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – instytucja kultury Województwa Małopolskiego (teren Sądeckiego Parku Etnograficznego); Múzeum oravskej dediny w Zuberc; Slovenské národné múzeum w Martine - Múzeum slovenskej dediny; Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava w Dolnym Kubinie.

Partnerzy uzyskali dofinansowanie w kwocie 4 mln zł w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Całkowita wartość projektu to ponad 4,8 mln zł, w tym ok. 730 tys. zł z budżetu Województwa Małopolskiego. Po stronie polskiej, prace inwestycyjne są mocno zaawansowane w Sądeckim Parku Etnograficznym, gdzie trwa odbudowa zabytkowych obiektów: 2 tartaków, folusza i młyna z infrastrukturą techniczną w tzw. sektorze przemysłu ludowego. Łącznia wartość prowadzonych robót budowlanych to 2,4 mln zł brutto – na podstawie umowy z wykonawcą firmą PRO-LOG Sp. z o.o.  Na wrzesień zaplanowano zakończenie prac w skansenie. Na terenie Orawskiego Parku Etnograficznego prowadzone są prace związane z translokacją i odbudową jednobudynkowej zagrody oraz prace związane z zakresem „miękkim” projektu tj. organizacją konferencji, seminarium, opracowaniem ścieżek edukacyjnych, imprez plenerowych, promocją projektu. Partnerzy słowaccy rozpoczną prace budowlane w II kwartale 2018 r. Na dzień 31.03.2018 r. Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu wydatkowały razem kwotę 577 tys. zł (środki krajowe oraz środki europejskie). Ogółem wykonanie finansowe w projekcie zarówno po stronie polskiej, jak i słowackiej wynosi 582 tys. zł.

***

Skansenova - odbudowano łemkowską chyżę w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu.

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach aktywnie uczestniczy w realizacji projektu partnerskiego pt.  Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu. W sześciu małopolskich skansenach, objętych Skansenovą,  od wielu miesięcy trwają prace polegające m.in. na odnawianiu zabytkowych budynków, zabezpieczeniu przed pożarem i kradzieżą, ogrodzeniu terenu skansenów, wyposażeniu budynków w sprzęt i urządzenia potrzebne w działalności kulturalnej i edukacyjnej. Działania inwestycyjne dofinansowywane są z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz z budżetu Województwa Małopolskiego i Partnerów – gmin i instytucji kultury.

W Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu, która jest filią gorlickiego Muzeum, zakończono odbudowę zabytkowej, łemkowskiej chyży.  W 2017 r. budynek został translokowany z miejscowości Bartne w powiecie gorlickim do wsi Łosie. Chałupę, o powierzchni użytkowej 62 m2 i kubaturze 364 m3, wybudowano w Bartnem w roku 1928 dla Stefana Dziamby. Budował ja cieśla Jan Falenczak.  W odnowionej postaci, obiekt pełnić będzie funkcje edukacyjno- wystawiennicze. Tematyka zajęć:  “Ludowy przemysł naftowy w Małopolsce”, “Łosiańscy maziarze”, “Odessa, Kijów, Budapeszt, Berlin- trasy handlowe maziarzy z Łosia”, “Do czego potrzebna była maź”. Obecnie przygotowywana jest wystawa ludowej biżuterii łemkowskiej “Krywulki”. Adaptację obiektu zaprojektował architekt Janusz Rotko, a wykonawcą robót była Firma Usługowo-Handlowa Adam Kuziak. W imieniu Muzeum inwestycję prowadził dyrektor Zdzisław Tohl. Na początek czerwca 2018 r. zaplanowano otwarcie dla publiczności nowego budynku w zagrodzie w Łosiu.

***

Odnowa i od nowa

Projekty instytucji kultury województwa małopolskiego realizowane w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona i dziedzictwo kulturowe i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020:


Stworzenie nowoczesnej, interaktywnej ekspozycji prezentującej dorobek polskiej muzyki XX i XXI wieku. Ekspozycja przyjmie formę ścieżek dydaktycznych, co pozwoli na uzyskanie synergii działań kulturalnych i edukacyjnych. Podkreślając szczególną rolę Krzysztofa Pendereckiego i jego imponujący wkład w rozwój polskiej i europejskiej kultury, ekspozycja będzie prezentować bogactwo polskiej muzyki najnowszej i jej twórców: od Karola Szymanowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego przez Witolda Lutosławskiego, Grażynę Bacewicz, Andrzeja Panufnika, Wojciecha Kilara i Henryka Mikołaja Góreckiego po awangardowych twórców komponujących obecnie.
Całkowita wartość projektu wynosi ponad 3,4 mln złotych.


Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowej, zahamowanie procesów destrukcyjnych, wyeksponowanie walorów architektonicznych i estetycznych oraz poprawa efektywności funkcjonowania poprzez wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych w obiekcie Filharmonii Krakowskiej. Poprawa warunków akustycznych poprzez wykonanie prac badawczych i budowlanych w budynku Filharmonii, podniesienie standardu korzystania z kultury poprzez rozbudowę widowni wraz z zapleczem socjalnym i technicznym dla obsługi wydarzeń kulturalnych.
W wyniku realizacji projektu zabytkowy obiekt zyska prawie 1200 m² powierzchni, kubatura zwiększy się o ponad 4 tys. m³, strefa estrady pomieści 100-osobową orkiestrę i 80-osobowy chór, a widownia sali koncertowej – 723 osoby.
Całkowita wartość projektu wynosi 13,7 mln złotych.


Projekt zakłada zachowanie zabytków architektury drewnianej (w tym sakralnej) poprzez zapewnienie ochrony i opieki konserwatorskiej, zabezpieczenie przed pożarem i klęskami żywiołowymi oraz skoordynowaną promocję. Dodatkowo projekt zakłada przeprowadzenie działań przyczyniających się do technicznego zabezpieczenia obiektów drewnianych poprzez m.in. systemy monitoringu, antywłamaniowego, budowę i naprawę ogrodzeń.
Projekt planowany jest do realizacji w formule partnerstwa. Liderem projektu jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (instytucja kultury województwa małopolskiego), a partnerami w projekcie są:

 • Gmina Dobczyce;
 • Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej

oraz 5 instytucji kultury województwa małopolskiego:

 • Muzeum Okręgowe w Tarnowie
 • Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
 • Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
 • Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów
 • Małopolski Instytut Kultury w Krakowie

W efekcie zrealizowania projektu odbiorcy uzyskają wyraźną korzyść indywidualną i społeczną, w szczególności w postaci pozytywnych wrażeń, oglądając ponad 100 odnowionych budynków
w krajobrazie kulturowym i przyrodniczym w 9 skansenach w Małopolsce. Zwiększy się bezpieczeństwo i komfort zwiedzania. Odwiedzający skorzystają z kilku zmodernizowanych ekspozycji stałych prezentujących zasoby muzealne głównie o charakterze etnograficznym i historycznym. Zintegrowany program kulturowy pod wspólną marką SKANSENOVA może zaspokoić potrzeby i oczekiwania odbiorców, wzbudzić emocje poprzez ponad 600 nowych form aktywności. Będzie to możliwe dzięki wypracowanym propozycjom kulturalnym i edukacyjnym przewidzianym dla szerokiego kręgu uczestników – ogółem dla blisko 260 tys. osób rocznie – zarówno mieszkańców lokalnych, jak i turystów z Małopolski, z kraju i z zagranicy, także dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz dla osób niepełnosprawnych. Element wyróżniający propozycję kulturalną na tle innych muzeów w regionie i w kraju jest zintegrowanie oferty pod wspólną marką.
Grupa 9 skansenów tworzy swoisty klaster kulturowy dysponujący terenem o powierzchni prawie 40 ha ze 180 budynkami, 19 tys. muzealiów ruchomych i niemal 100-osobowym personelem.
Całkowita wartość projektu wynosi ponad 13,7 mln złotych.


Roboty budowlane i konserwatorskie obejmujące zespół 6 obiektów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem (Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba, Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza, Galeria Władysława Hasiora, Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje im. M. i B. Dembowskich, Zagroda Sołtysów w Jurgowie, Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze) wymagających prac restauratorskich i modernizacyjnych o łącznej powierzchni prawie 2200 m². Inwestycja obejmuje także modernizację wnętrz obiektów dla rozwoju dotychczasowych lub wprowadzenia nowych form działalności, w szczególności przestrzeni ekspozycyjnych, edukacyjnych i recepcyjnych.
Całkowita wartość projektu wynosi ponad 11 mln złotych.


Projekt zakłada kompleksową ochronę dziedzictwa kulturowego o europejskim znaczeniu, poprawę stanu technicznego obiektów oraz nowoczesne przystosowanie ich do pełnienia nowych funkcji kulturalnych, w połączeniu z promocją zasobów kulturowych Muzeum Lotnictwa Polskiego. Realizacja projektu przełoży się bezpośrednio na rewaloryzację i konserwację 5 obiektów zabytkowego zespołu dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny (Hangar Główny, Kancelaria, Garaż nr 1, Garaż nr 2, Spadochroniarnia, Wartownia), w wyniku czego zostanie oddanych do użytku ponad 7000 m² powierzchni użytkowej o przeznaczeniu muzealnym, edukacyjnym i ekspozycyjnym.
Całkowita wartość projektu wynosi 11 mln złotych.

Łączna wartość tych projektów to blisko 53 mln zł, w tym ponad 44,4 mln zł stanowią środki unijne, natomiast dotacja celowa z budżetu województwa małopolskiego wynosi około 8,1 mln zł.

Projekty instytucji kultury województwa małopolskiego realizowane w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:


Projekt zakłada utworzenie siedziby Ośrodka Dziedzictwa Kultury Niematerialnej – pierwszej w Polsce specjalistycznej placówki zajmującej się kompleksowo ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Rewaloryzacji zostanie poddany zabytkowy dwór, zostanie rozbudowany budynek mieszkalny, obecnie pustostan znajdujący się na skraju parku; zabytkowy park zostanie zrewitalizowany, ogrodzony i zagospodarowany, zyskując funkcje rekreacyjne oraz możliwość prowadzenia plenerowej działalności kulturalnej.


Pracami inwestycyjnymi zostaną objęte trzy zabytkowe kamienice: przy Rynku 20 i 21 oraz ulicy Kapitulnej 9. Przewiduje się kompleksową restaurację i konserwację substancji najcenniejszego zespołu renesansowych kamienic w Rynku, obejmującą zabytkowe polichromie, kamieniarkę i wątki ceglane. Zostanie przeprowadzona adaptacja poddasza, rozszerzona przestrzeń ekspozycji stałej, wprowadzone nowoczesne technologie wystawiennicze i zabezpieczające. Powstanie pracowania renowacji i pracowania digitalizacji; wsparciem konserwatorskim zostanie objęte 46 zabytków ruchomych.


Projekt zakłada przebudowę i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną następujących budynków Muzeum Tatrzańskiego: Gmachu Głównego; budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich (restauracja, konserwacja i adaptacja obiektu służąca powstaniu nowoczesnego centrum naukowo-badawczego); Muzeum Kornela Makuszyńskiego (willa Opolanka – modernizacja ekspozycji z utworzeniem centrum interaktywnego promującego czytelnictwo wraz z niezbędnymi adaptacjami obiektu). Wszystkie obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.


Projekt zakłada modernizację i rewitalizację budynku, w którym mieści się balet i studio baletowe Opery Krakowskiej w Krakowie (m.in. renowację elewacji, wymianę stolarki okiennej, docieplenie obiektu, wzmocnienie posadowienia budynku, powiększenie użytkowej powierzchni podziemia, adaptację poddasza na cele użytkowe, odnowienie i wymianę stolarki drewnianej, wymianę podłóg baletowych, dostosowanie obiektu do aktualnych standardów w zakresie wyposażenia, remont konserwatorski elewacji zewnętrznych, zakup wyposażenia, realizację prac digitalizacyjnych i związanych z zakupem i instalacją w obiekcie multimedialnego centrum baletowego). Powstanie ogólnodostępna wystawa multimedialna z programem lekcji muzealnych (utworzona zostanie strefa edukacyjno–informacyjna poświęcona krakowskiej operze i baletowi); będzie możliwe prowadzenie lekcji muzealnych, wykładów, zajęć i warsztatów tanecznych oraz przedstawień kameralnych, etiud tanecznych i artystycznych happeningów ulicznych.

Obiekt przy ulicy Jagiellońskiej 56

Projekt ma strategiczne znaczenie dla Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu – w wyniku jego realizacji Muzeum uzyska przestrzenie na wystawy stałe i czasowe oraz pomieszczenia biurowe i magazynowe. Planuje się, że Muzeum wprowadzi się do nowej siedziby w 2018 roku. Przypomnijmy, że w 2015 roku Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu straciło swoją filię – Galerię Dawna Synagoga – zwróconą właścicielom, czyli żydowskiej gminie wyznaniowej, i znalazło się w trudnej sytuacji lokalowej. Ponadto obecna siedziba Muzeum Okręgowego, Dom Gotycki przy ul. Lwowskiej, stanowi własność parafii św. Małgorzaty, która nie wyraziła zgody na przedłużenie umowy najmu.

Wartość projektu, w którego ramach Muzeum pozyska na własność nową siedzibę, wynosi 4,2 mln zł, w tym wysokość unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego to ponad 1,3 mln złotych. Pozostałe środki wygospodarowało muzeum (ponad 300 tys. złotych) oraz samorząd województwa, dokonując zakupu budynku dla Muzeum i współfinansując prace remontowe i adaptacyjne. Roboty remontowe i konserwatorskie są bardzo zawansowane (wykonano roboty instalacyjne, remont piwnic i sanitariatów, częściowy remont parteru i piętra, naprawiono pokrycie dachu, odnowiono elewację frontową). Zakończenie robót remontowych i konserwatorskich zaplanowano na 15 października 2017 roku. Rozstrzygnięte są także przetargi na dostawę sprzętu biurowego i magazynowego, lada dzień zostanie ogłoszony przetarg na aranżację wystaw.

Stała ekspozycja w przyszłej siedzibie Muzeum Okręgowego będzie nawiązywała do historii budynku – banku austro-węgierskiego w czasach autonomii galicyjskiej i będzie kończyć się przypomnieniem lat II wojny światowej. Na stałe będzie również udostępniona dla zwiedzających kolekcja obrazów Bolesława Barbackiego, malarza, któego twórczość i działalność społeczna są związane z Nowym Sączem. W sali reprezentacyjnej będą ponadto organizowane wystawy, spotkania, konferencje i koncerty.

Sądecki Park Etnograficzny

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu sprawnie realizuje inwestycję w Sądeckim Parku Etnograficznym pn. "Konserwacja i remont obiektów zabytkowych Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu". Prowadzone są prace w zakresie konserwacji, impregnacji i wymiany pokryć dachowych w sektorze góralskim i lachowskim. Konserwacji i impregnacji zostanie poddanych 26 obiektów, w 22 obiektach zostaną wymienione pokrycia dachowe. Całkowita wartość projektu wynosi 3,4 mln złotych, w tym środki z RPO WM ponad 1,87 mln złotych, środki muzeum ponad 840 tys. złotych, środki z budżetu województwa 690 tys. złotych.

Sądecki Park Etnograficzny

Muzeum rozstrzygnęło przetargi i zawarło umowy z wszystkimi wykonawcami robót. Już przeprowadzono prace konserwatorsko impregnacyjne przy 7 zabytkowych obiektach i wymieniono pokrycie dachowe w 6 obiektach. Prace mają być prowadzone do końca 2018 roku. Przyczynią się one do zabezpieczania i zachowania ważnych eksponatów stanowiących dziedzictwo kulturowe regionu. Dzięki realizacji projektu obiekty architektury drewnianej sektora góralskiego i lachowskiego zostaną kompleksowo zabezpieczone pod względem konserwatorskim i technicznym.

Sądecki Park Etnograficzny

 

Sądecki Park Etnograficzny

Łączna wartość wyżej wymienionych projektów to ponad 46 mln zł, w tym ponad 25 mln zł stanowią środki unijne, natomiast dotacja celowa z budżetu województwa małopolskiego wynosi ponad 10 mln złotych.

Projekty instytucji kultury województwa małopolskiego realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014–2020:


Wartość projektu to ponad 4,8 mln zł, w tym ponad 4 mln zł środki w ramach PWT oraz ok. 700 tys. zł środki z budżetu WM.
Liderem projektu jest Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, partnerem po stronie polskiej jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, natomiast po stronie słowackiej partnerami projektu są Múzeum oravskej dediny w Zubercu oraz Oravské Múzeum Pavla Országha Hviezdoslava w Dolnym Kubinie.
Projekt partnerski zakłada zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego przez odwiedzających i mieszkańców oraz wzmocnienie walorów kulturowych na obszarze polsko-słowackiego pogranicza. Projekt zakłada rozbudowę ścieżki przemysłów chłopskich na Orawie (rekonstrukcja, odbudowa i wyposażenie obiektów w Muzeum – OPE w Zubrzycy Górnej obejmująca rekonstrukcję XVIII-wiecznej farbiarni z wyposażeniem, maglowni z urządzeniem magla kieratowego oraz translokację, konserwację, odbudowę zabytkowej zagrody i urządzenie w niej pracowni stolarskiej i gonciarni); budowę sektora przemysłu ludowego ziemi sądeckiej w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu (w skład którego wejdą czynne drewniane obiekty przemysłowe napędzane siłą wody tj. młyny, dwa tartaki i folusz); remont i wyposażenie pracowni rzemieślniczych i zakładów przemysłowych na terenie słowackiej części Orawy – zadanie obejmie remont 10 obiektów w Muzeum Wsi Słowackiej w Martinie oraz 5 obiektów Muzeum Wsi Orawskiej w Zubercu. Ponadto w obiektach zostaną stworzone ekspozycje poświęcone obróbce lnu, pszczelarstwu i pasiecznictwu, tradycyjnej obróbce drewna.

Całkowity koszt projektu po stronie polskiej szacuje się na ok. 5,6 mln zł, w tym prognozowany udział środków unijnych na poziomie 4,3 mln zł, udział środków z budżetu województwa małopolskiego ok. 1,2 mln zł oraz środki własne 109 tys. zł (Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach). Projekt planowany do realizacji w latach 2016-2019.

Partnerami po stronie polskiej są:
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach – lider
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
Muzeum Tatrzańskie im. dra T. Chałubińskiego w Zakopanem
Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

Partnerzy po stronie słowackiej:
Liptowskie Muzeum w Ruzomberku – skansen w Pribylinie
Orawskie Muzeum Pavla Oszagha Hviezdoslava w Dolnym Kubinie

Głównym założeniem projektu pn. Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego jest zwiększenie dostępności instytucji kultury poprzez stworzenie nowej jakości współczesnego produktu regionalnego w oparciu o tradycję i współczesne formy jej odbioru oraz interpretacji. Dostępność instytucji rozumiana jest zarówno w aspekcie programowym – jako przygotowanie i dostosowanie oferty kulturalnej do potrzeb i możliwości percepcyjnych różnych grup odbiorców (przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rodzin z małymi dziećmi) oraz w aspekcie infrastrukturalnym – polegającym na dostosowaniu obiektów do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi czy sensorycznymi (w tym obiekty zlokalizowane na zewnątrz, ekspozycje plenerowe, ścieżki edukacyjne połączone, ogrody sensoryczne).

Obecnie trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami i analizami.

Zakres rzeczowy projektu po stronie polskiej obejmuje:

 • Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
  stworzenie wystawy stałej strojów ludowych w translokowanej na teren Skansenu Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku stodole
  stworzenie edukacyjnego parku historii budownictwa ludowego i maszyn – ekspozycji plenerowej połączonej z ogrodem sensorycznym
 • Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
  Muzeum Pienińskie w Szlachtowej
  stworzenie otwartego magazynu studialnego poprzez adaptację budynku przy muzeum
  organizacja działań kulturalnych
  zagospodarowanie terenu, w tym mała architektura oraz ogród sensoryczny
 • Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju
  remont konserwatorski zabytkowego budynku
  nowa aranżacja wystaw
 • Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu
  stworzenie ogrodu sensorycznego
 • Muzeum Tatrzańskie im. dra T. Chałubińskiego w Zakopanem
  oddział Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława Witkiewicza – willa Koliba
  zagospodarowanie terenu, w tym mała architektura, ekspozycja plenerowa - stworzenie alejki wraz z miniaturami obiektów architektury drewnianej połączonej z ogrodem sensorycznym
 • Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
  stworzenie ogrodu sensorycznego wraz z modernizacją i przystosowaniem sektora małomiasteczkowego do nowych funkcji (dostosowanie domu z Chrzanowa do potrzeb edukacyjno-warsztatowych; budowa pieca garncarskiego; mała architektura rynku małomiasteczkowego; system monitoringu wizyjnego)
  stworzenie ogrodu sensorycznego
 • Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
  stworzenie ogrodu sensorycznego wraz ze strefą edukacji żywa zagroda
  przyrodnicza ścieżka edukacyjna
  modernizacja ekspozycji w Chałupie Dziubka
  wykonanie kopii eksponatów/modeli sensorycznych
  poprawa oznakowania i poziomu dostępności do ekspozycji skansenowskich
 • Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach
  digitalizacja zbiorów oraz stworzenie portalu internetowego, blogu poświęconego historycznym dziejom miasta, opracowanie elektronicznej wersji kalendarium Czechowic-Dziedzic i gminy
  nowa wystawa stała uzupełniona o modele sensoryczne
  cykl wykładów i warsztatów przygotowanych dla różnych grup odbiorców, w tym dla osób z niepełnosprawnościami

Galeria zdjęć