Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Historia wdrożenia

Historia wdrożenia ZSZ w UMWMHistoria wdrożenia ZSZ w UMWM

2024
II Audyt nadzoru certyfikatu dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (styczeń 2024 r.) złożonego z konfiguracji następujących systemów:
1) Systemu Zarządzania Jakością: według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10,
2) Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji: według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.

2023
I Audyt nadzoru certyfikatu dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (styczeń 2023 r.) złożonego z konfiguracji następujących systemów:
1) Systemu Zarządzania Jakością: według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10,
2) Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji: według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.

2022
Audyt ponownej certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania (styczeń 2022 r.) złożonego z konfiguracji następujących systemów:
1) Systemu Zarządzania Jakością: według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10,
2) Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji: według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.

2021
II Audyt nadzoru certyfikatu dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (luty 2021 r.) złożonego z konfiguracji następujących systemów:
1) Systemu Zarządzania Jakością: według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10,
2) Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji: według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.

2020
I Audyt nadzoru certyfikatu dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (styczeń 2020 r.) złożonego z konfiguracji następujących systemów:
1) Systemu Zarządzania Jakością: według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10,
2) Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji: według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.

2019
Audyt odnowienia certyfikatu dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (styczeń 2019 r.) złożonego z konfiguracji następujących systemów:
1) Systemu Zarządzania Jakością: według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10,
2) Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji: według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.

2018
II Audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania (styczeń 2018 roku):
1) Systemu Zarządzania Jakością: według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 z tzw. przejściem na wymagania PN-EN ISO 9001:2015-10,
2) Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12.

2017
I Audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania (styczeń 2017 roku):
1) Systemu Zarządzania Jakością: według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009,
2) Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12.

2016
Audyt odnowienia certyfikatu dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (luty 2016 r.) złożonego z konfiguracji następujących systemów:
1) Systemu Zarządzania Jakością: według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009,
2) Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12.

2015
II Audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania (styczeń 2015 roku).

2014
Zmiana formy opracowywania, zatwierdzania i rozpowszechniania dokumentów systemowych (styczeń 2014 roku).

Wyrazem doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w zakresie dokumentów systemowych, jest zmiana sposobu ich opracowywania, zatwierdzania, udostępniania oraz aktualizacji prowadząca do poprawy sposobu nadzorowania dokumentów i zapisów. Nowe dokumenty systemowe, regulujące sposób spełnienia wymagań norm, będą opracowywane w nowej formie, określonej wzorami stosownych formularzy stanowiących załączniki do nowej procedury „Nadzór nad dokumentami i zapisami”. Ponadto, zgodnie z założeniami wspomnianej nowej procedury, dokumenty systemowe zatwierdzane będą bezpośrednio przez Pełnomocnika ds. ZSZ, na mocy upoważnienia wyrażonego w odrębnej Uchwale Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie utrzymania i doskonalenia ZSZ w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

I Audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania (styczeń 2014 roku).

2013
Audyt odnowienia Zintegrowanego Systemu Zarządzania (styczeń 2013 roku).

2012
Aktualizacja i modyfikacja składu Zespołu ds. utrzymania i rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (grudzień 2012 roku).

Ze względów praktycznych wynikających z organizacji pracy oraz faktycznej realizacji zadań w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zmieniona została forma określenia składu Zespołu ds. utrzymania i rozwoju ZSZ w Urzędzie. Zespół ten będą tworzyć na poziomie departamentów merytorycznych Urzędu - Gestorzy ds. ZSZ (wybrani przez dyrektorów departamentów) oraz wspierająco audytorzy ZSZ i koordynatorzy procesów.

2011
Audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania (grudzień 2011 roku).
Był to już 8 audyt systemu zarządzania, któremu poddał się Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie począwszy od 2004 roku. Otrzymany certyfikat ZSZ Nr JBSIK-2/1/2010 potwierdza spełnienie przez Urząd wymagań norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-N-18001:2004, PN-EN ISO 14001:2005 i PN-ISO/IEC 27001:2007 oraz Wymagań Dodatkowych SPZK w następującym zakresie: „Kreowanie i realizacja zadań regionalnej administracji publicznej na rzecz rozwoju Małopolski z uwzględnieniem doskonalenia ich jakości i wpływających na poprawę walorów środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa informacji poprzez tworzenie przejrzystych i jednoznacznych procedur postępowania zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń korupcyjnych”.

2010
Aktualizacja Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania w związku z wdrażaniem nowego komponentu ZSZ tj. Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.
W Polityce ZSZ uwzględnione zostały dodatkowe wymagania polityki antykorupcyjnej (deklaracja została rozszerzona o aspekt antykorupcyjny). Zaktualizowano oraz dodano nowe cele strategiczne, odniesiono się do Strategii Antykorupcyjnej państwa, a także zgodnie z wymaganiami Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym uwzględniono informację o ewentualnych sankcjach wynikających z nieprzestrzegania niniejszej Polityki.

W związku z wdrożeniem przez Urząd Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym koniecznym okazała się modyfikacja procesów Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w wyniku czego nastąpiła zmiana liczby realizowanych procesów z 25 na 23.
Ponadto na podstawie rekomendacji z audytów: certyfikacyjnego oraz audytu nadzoru – w aspekcie ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego – podjęte zostały prace zmierzające do dalszej integracji procesów ZSZ i wyodrębnienia osób odpowiedzialnych za procesy ZSZ.

Audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) połączony z audytem certyfikacyjnym Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (listopad 2010 roku).
Był to już 7 audyt systemu zarządzania, któremu poddał się Urząd. Audyt certyfikacyjny Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK) stanowił zwieńczenie prac nad wdrożeniem wymagań tego systemu i jego powiązaniem z funkcjonującym w Urzędzie Zintegrowanym Systemem Zarządzania.

2009
Audyt odnowienia certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania (grudzień 2009 roku).

2008
Trzecia Samoocena wg Modelu CAF 2006 (luty 2008 roku).
Audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania (grudzień 2008 roku).

2007
Audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania (grudzień 2007 roku).

2006
Konsolidacja procesów oraz identyfikacja nowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Liczę procesów zredukowano z 36 do 25. Ponownie zdefiniowano nazwy procesów, ich cele a także doprecyzowano mierniki pozwalające określić stopień spełnienia tych celów.

Druga Samoocena wg modelu CAF (marzec 2006 roku).

Audyt nadzoru dla systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego oraz audyt certyfikujący dla dwóch nowych systemów: systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (listopad/grudzień 2006 roku)

2005
Samoocena wg modelu CAF (styczeń 2005 roku).
Deklaracja Zarząd Województwa Małopolskiego wyrażająca wolę wdrożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Zintegrowanego Systemu Zarządzania poprzez rozbudowę istniejącego Systemu Zarządzania Jakością o system zarządzania środowiskowego według wymagań normy PN-EN ISO 14001:2005, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, według wymagań normy PN-N-18001:2004 oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji, według wymagań normy PN-I-07799-2:2005.

Powołanie Zespołu ds. utrzymania i rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
W wyniku prac Zespołu skonsolidowano procesy realizowane w Urzędzie i zredukowano ich ilość z pierwotnej liczby 66 do 36. Ponownie zdefiniowano nazwy procesów, ich cele, a także mierniki pozwalające określić stopień spełnienia tych celów.

Audyt nadzoru Systemu Zarządzania Jakością, będący jednocześnie audytem certyfikacyjnym Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego wdrożenie wymagań normy jakościowej i środowiskowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (październik 2005 roku).

2004
Zarząd Województwa Małopolskiego wyraża wolę wdrożenia w Urzędzie systemu zarządzania jakością według wymagań normy ISO 9001:2000 oraz wyznacza spośród kierownictwa Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością.
Powołanie zespołu dokumentującego system zarządzania jakością oraz zespołu audytorów systemu zarządzania jakością.
Przyjęcie Polityki jakości Urzędu Marszałkowskiego województwa Małopolskiego - ogół zamierzeń i celów organizacji dotyczących jakości w sposób formalny wyrażonych przez najwyższe kierownictwo - misja i cele strategiczne. Zidentyfikowano 66 procesów i określono macierz powiązań.

Przyjęcie Księgi Jakości stanowiącej podstawową dokumentację Systemu Zarządzania Jakością obejmującej:
- zakres systemu zarządzania jakością oraz uzasadnienie wszelkich wyłączeń,
- udokumentowane procedury lub odwołanie do nich,
- opis współoddziaływania procesów.

Audyt certyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością (październik 2004 roku).
Wynikiem pierwszego audytu niezależnej jednostki certyfikującej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego była pozytywna ocena i przyznanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością.