Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Transport na leczenie psychiatryczne

Na podstawie w art. 46 ust 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, realizuje postanowienia sądowe o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób, wobec których sąd orzekł o umieszczeniu ich w szpitalu psychiatrycznym bez zgody.

W celu realizacji transportu, należy złożyć do Departamentu wniosek wraz z oryginałem prawomocnego postanowienia sądu. Prosimy o niedołączanie kopii dokumentacji medycznej pacjentów.

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest pracownik Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM, Pani Sylwia Murzyn, tel. (12)63-03-577 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Małopolskiego, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

II. Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; email: .

III. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu realizacji transportu medycznego na leczenie bez zgody.

IV. Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dla celów realizacji zadań wynikających z art. 46 ust. 2b, art. 46 ust. 2c oraz art. 29 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2123) ma charakter dobrowolny, jednakże podanie ich jest konieczne do realizacji ww. zadań.

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zadań wynikających z wyżej wskazanych przepisów prawa.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w punkcie III oraz przez okres niezbędny do celów archiwalnych, zgodnie z kategorią archiwalną określoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r . oraz ustawą z dnia 14  lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

VII. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do korzystania z uprawnień uregulowanych w art. 15-21 RODO.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych.

X. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.