Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Przymus bezpośredni

Przymus bezpośredni

Procedura wykonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego przez Marszałka Województwa Małopolskiego lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego.

Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informuje, że zgodnie z art. 18 ust. 3, ust. 10 pkt 2 z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U.  z  2022  r.  poz. 2123) lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii upoważnionym przez Marszałka Województwa Małopolskiego do wykonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza gdy zlecającym jest inny lekarz niż podmiotu leczniczego, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych od dnia 1 stycznia 2021 roku jest lek. med. Jacek Kwieciński

Dane do korespondencji z upoważnionym lekarzem:

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie, Oddział Psychogeriatryczny II (OPG II)
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków,
tel. 509 586 872
e-mail:

Nr PWZ: 1303673

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z przedstawionymi poniżej zasadami zawiadamiania upoważnionego przez Marszałka Województwa Małopolskiego lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii oraz o ich stosowanie.

 1. Zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych w terminie 3 dni ocenia – upoważniony przez marszałka województwa lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii.
 2. Wskazane podmioty w przypadku zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi, wysyłają do upoważnionego przez Marszałka Województwa Małopolskiego lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii kartę zastosowania przymusu bezpośredniego, którą:
  • wobec osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym, innym zakładzie leczniczym albo w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
  • wobec osoby, której pomocy udziela zespół ratownictwa medycznego, albo w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w art. 21 ust. 3 albo w art. 46a ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 3. Ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego lekarz upoważniony przez Marszałka Województwa Małopolskiego przeprowadza na podstawie karty zastosowania przymusu bezpośredniego oraz innej przekazanej dokumentacji medycznej, jeżeli zawarte w niej wpisy mają znaczenie dla zastosowanego przymusu bezpośredniego, uwzględniając przy ocenie wymagania, o których mowa w art. 18–18f ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878) oraz aktualny stan wiedzy medycznej.
 4. Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego obejmuje:
  • ocenę istnienia podstawy prawnej i faktycznej do podjęcia decyzji o zastosowaniu przymusu bezpośredniego;
  • ocenę zasadności zastosowanego rodzaju środka przymusu bezpośredniego;
  • ocenę prawidłowości zastosowanej procedury dla danego rodzaju przymusu bezpośredniego oraz jej przeprowadzenia,
  • w tym zasadność czasu stosowania poszczególnych środków przymusu bezpośredniego o charakterze ciągłym;
  • ocenę sposobu działania w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta – jeżeli dotyczy;
  • ocenę prawidłowego udokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego.
 5. Ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii upoważniony przez Marszałka Województwa Małopolskiego, zamieszcza w karcie zastosowania przymusu bezpośredniego.
 6. Upoważniony przez Marszałka Województwa Małopolskiego lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dokonuje oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego na podstawie wyżej wymienionych dokumentów, stąd też dokumentacja niezbędna do wykonania oceny powinna zostać przekazana niezwłocznie po zastosowaniu środka przymusu drogą elektroniczną lub faksem.
 7. Upoważniony lekarz potwierdza dokonanie oceny podpisem i pieczątką. Po dokonaniu oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego, kopię Zawiadomienia o którym mowa w punkcie 2a) i 2b),lekarz niezwłocznie odsyła do powiadamiającego o zastosowaniu przymusu. Kopia zawiadomienia zostaje dołączona do historii choroby lub historii zdrowia i choroby.
 8. Otrzymane faksem Zawiadomienie oraz kserokopię „Karty zastosowania unieruchomienia lub izolacji”, upoważniony lekarz zachowuje w swojej dokumentacji.

Osobą do kontaktu w tej sprawie ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego jest pracownik Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej, Pani Sylwia Murzyn, tel. (12) 63-03-577.