Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Usługi turystyczne

Marszałek Województwa Małopolskiego w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1944)

oraz

ustawę z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2211) realizuje następujące zadania:

 • wydaje decyzje o zaszeregowaniu, zmianie i  potwierdzeniu zaszeregowania obiektów hotelarskich do określonego rodzaju i kategorii (kategoryzacja obiektów hotelarskich);
 • wydaje zaświadczenia o dokonaniu wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych;
 • wydaje zaświadczenia o dokonaniu wpisu do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich;
 • przeprowadza egzaminy dla kandydatów na przewodników górskich oraz egzaminy z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek;
 • nadaje uprawnienia przewodnika górskiego;
 • wydaje legitymacje i identyfikatory dla przewodników górskich;
 • wydaje duplikaty legitymacji dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

PUNKTY KONSULTACYJNE (prowadzone przez Zespół ds. Usług Turystycznych w Departamencie Turystyki, ul. Racławicka 56 w Krakowie) dla:

 1. ORGANIZATORÓW TURYSTYKI I PRZEDSIĘBIORCÓW UŁATWIAJĄCYCH NABYWANIE POWIĄZANYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH - tel.: (12) 37-96-028, 029 lub 073, pok. nr 207
 2. OBIEKTÓW HOTELARSKICH - tel.: (12) 37-96-030, 031, 032, 057, 006, pok. nr 203 i 204
 3. PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH: szkolenia, egzaminy dla przewodników górskich, nadawanie uprawnień, legitymacje, identyfikatory dla przewodników górskich - tel.: (12) 37-96-035, pok. nr 207

e-mail:

 

Organizatorzy turystyki / przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych i agenci turystyczni

Definicje

Usługa turystyczna:

 1. przewóz pasażerów,
 2. zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów,
 3. wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych,
 4. inna usługa świadczona podróżnym, która nie stanowi integralnej części usług wskazanych powyżej.

Impreza turystyczna: połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. 

Powiązane usługi turystyczne: niestanowiące imprezy turystycznej połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych nabytych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, objęte odrębnymi umowami z dostawcami poszczególnych usług turystycznych, spełniające warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Organizator turystyki:

 • przedsiębiorca turystyczny, który tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego przedsiębiorcy turystycznego lub razem z innym przedsiębiorcą turystycznym, lub
 • przedsiębiorca turystyczny, który przekazuje dane podróżnego innemu przedsiębiorcy turystycznemu zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Agent turystyczny: przedsiębiorca turystyczny inny niż organizator turystyki, który na podstawie umowy agencyjnej sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne utworzone przez organizatora turystyki.

 

Dokonywanie wpisu do rejestru

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych wymagany jest jeżeli prowadzona ma być działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych.

Wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy turystycznego lub adres zamieszkania przedsiębiorcy turystycznego będącego osobą fizyczną, w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę oddziału. Natomiast w przypadku przedsiębiorcy turystycznego nieposiadającego siedziby ani oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wybrany przez niego marszałek województwa.

Marszałek województwa dokonuje wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych na wniosek przedsiębiorcy turystycznego, do którego należy dołączyć:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych,
 • oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopię gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, albo oświadczenie o przyjmowaniu wpłat podróżnych na turystyczny rachunek powierniczy wraz z oryginałem lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopią umowy o turystyczny rachunek powierniczy (dotyczy przedsiębiorców turystycznych zamierzających wykonywać usługi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie wpłaty podróżnych tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi przyjmować na turystyczny rachunek powierniczy),
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych w wysokości:
 1. 30 zł jeżeli wniosek składa organizacja pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. 355 zł pozostałe podmioty.

Opłatę należy dokonać na rachunek: Bank PKO BP 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000, Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa, ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków.

Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, umowa ubezpieczenia na rzecz podróżnych oraz umowa o turystyczny rachunek powierniczy powinny być wystawione według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych (Dz. U. 2017r. poz. 2497).

Wzór wniosku oraz wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP województwa małopolskiego.

 

Warunki wykonywania działalności

Organizatorzy turystyki oraz przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych są obowiązani spełniać następujące warunki:

1) zapewnić podróżnym na wypadek swojej niewypłacalności:

 • pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych,
 • zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,
 • zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana

          przez:

 1. zawarcie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, lub
 2. zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, lub
 3. zawarcie umowy o turystyczny rachunek powierniczy i przyjmowanie wpłat podróżnych wyłącznie na ten rachunek (jeżeli prowadzą działalność wyłącznie na terytorium Polski),
 4. dokonywanie terminowych wpłat składek w należnej wysokości na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,

2) składać marszałkowi województwa oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopie posiadanego zabezpieczenia finansowego, nie później niż 14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy lub gwarancji poprzedniej; przedsiębiorcy turystyczni zaprzestający działalności albo zawieszający działalność są zwolnieni z tego obowiązku, jeżeli zawiadomią marszałka województwa o zaprzestaniu albo zawieszeniu działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych;

3) prowadzić wykaz umów o udział w imprezie turystycznej oraz umów zawartych przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych, zwany dalej „wykazem umów”;

4) składać terminowo do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego deklaracje,

5) realizować wobec podróżnych obowiązki informacyjne, o których mowa w rozdziale 6 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych są obowiązani dokonać wpłaty składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz złożyć deklaracje do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego do 21 dnia każdego miesiąca za okres poprzedniego miesiąca. Deklarację należy składać za każdy miesiąc, a jeżeli przez część danego miesiąca przedsiębiorca zawiesił działalność, wówczas należy złożyć deklarację za część miesiąca, w którym działalność nie podlegała zawieszeniu. Deklarację należy złożyć jeśli nie zawarto żadnej umowy, jak również w przypadku, gdy zawarto umowy w stosunku do których nie powstaje obowiązek opłacenia składek.

Wykaz dokumentów, które potwierdzają spełnianie przez przedsiębiorcę turystycznego warunków prowadzenia działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych i ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych:

 • wykaz umów o udział w imprezie turystycznej oraz umów zawartych przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych,
 • dokumenty potwierdzające dokonywanie terminowych wpłat składki w należnej wysokości na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
 • deklaracje składane do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • standardowe formularze informacyjne przekazywane podróżnym.

Wyżej wymienione dokumenty należy przechowywać w siedzibie przedsiębiorcy turystycznego, nie należy ich przedkładać jako załączniki do wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

 

Dokonywanie zmian we wpisie do rejestru

Przedsiębiorca turystyczny jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych. Wówczas należy złożyć wniosek o zmianę wpisu do rejestru wraz z:

 • oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych i ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznego,
 • oryginałem lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopią gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych albo umowy o turystyczny rachunek powierniczy (lub aneksy do ww. umów zawierające aktualne dane)
 • dowodem wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie zmiany wpisu do rejestru w wysokości 17 zł. Opłatę należy dokonać na rachunek: Bank PKO BP 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
  Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa, ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków

Więcej informacji dotyczących dokonywania zmian w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zawieszenie wykonywania działalności

Szczegółowe zasady dotyczące zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej regulują przepisy ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych jest obowiązany zawiadomić Marszałka Województwa Małopolskiego o zmianie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, polegającej na ujawnieniu informacji o zawieszeniu, przedłużeniu zawieszenia lub wznowieniu wykonywania działalności, w terminie 7 dni od dnia ujawnienia tej informacji.

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności nie zwalnia organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z obowiązku wywiązania się z umów zawartych z podróżnymi w okresie przed zawieszeniem działalności.

W przypadku braku zawiadomienia o zmianie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego polegającej na ujawnieniu informacji o wznowieniu wykonywania działalności, po upływie okresu zawieszenia, Marszałek Województwa Małopolskiego z urzędu wykreśla, w drodze decyzji,  organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z rejestru.

Więcej informacji dotyczących zawieszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Pobieranie przedpłat na poczet przyszłych imprez turystycznych lub powiązanych usług turystycznych

W związku z przepisami Rozporządzeń Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1357)  oraz z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1022) przypominamy, że wysokość zabezpieczenia finansowego jest uzależniona m.in. od wysokości i terminów pobierania przedpłat od podróżnych na poczet przyszłych imprez turystycznych lub powiązanych usług turystycznych. W związku z powyższym przedsiębiorca turystyczny ma prawo pobierać przedpłaty tylko zgodnie z zasadami określonymi w gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej albo umowie ubezpieczenia na rzecz podróżnych.

Zawieranie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych na kwoty niższe niż minimalne wysokości sum określone w ww. rozporządzeniach, stanowi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych i ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych i może spowodować wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do ww. rejestru przez okres 3 lat (art. 31 pkt 5 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (12) 37-96-028, 029 lub 073

 

Marszałek województwa jest upoważniony do kontroli:

 • przedsiębiorców turystycznych wpisanych do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych;
 • działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych, prowadzonej przez podmioty niezgłoszone do ww. rejestru, w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona działalność wymaga posiadania wpisu do rejestru;
 • działalności agentów turystycznych i innych osób, zawierających z podróżnymi umowy
  o udział w imprezie turystycznej w imieniu organizatorów turystyki, w zakresie spełnienia przy zawieraniu tych umów obowiązków określonych ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Przedsiębiorca jest informowany pisemnie o terminie przeprowadzenia kontroli.

Organizator turystyki i przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych podlega kontroli w zakresie:

 • zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności,,
 • zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych;
 • przestrzegania warunków wykonywania działalności określonych ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w szczególności w zakresie wysokości zabezpieczenia finansowego oraz wnoszenia składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
 • zgodności wykonywanej działalności z zawartymi umowami agencyjnymi;
 • przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych, o których mowa w rozdziale 6 ww. ustawy,
 • zgodności działalności z przepisami dotyczącymi praw osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej do podróżowania drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz podróżujących transportem autobusowym i autokarowym.

W trakcie kontroli sprawdzane są następujące dokumenty:

 • oferty imprez turystycznych;
 • umowy o udział w imprezach turystycznych oraz powiązanych usługach turystycznych;
 • ogólne warunki uczestnictwa;
 • umowy agencyjne;
 • wykaz zawartych z klientami umów o udział w imprezach turystycznych oraz powiązanych usługach turystycznych;
 • dokumenty potwierdzające dokonywanie terminowych wpłat składki w należnej wysokości na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny;
 • deklaracje składane do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • standardowe formularze informacyjne przekazywane podróżnemu.

Wykaz zawartych z klientami umów o udział w imprezach turystycznych oraz powiązanych usługach turystycznych powinien zawierać następujące dane:

 • numer rezerwacji lub umowy,
 • termin zawarcia umowy,
 • termin imprezy turystyczne lub wykonania usługi w ramach powiązanych usług turystycznych,
 • liczbę podróżnych objętych umową,
 • łączną cenę usług objętych umową,
 • miejsce lub trasę wykonania umowy,
 • rodzaj środka transportu, jeśli przewóz jest objęty umową,
 • terminy i wysokość faktycznie dokonanych przedpłat,
 • termin i wysokość zwrotu wpłat podróżnemu, jeśli zwrot został dokonany;

Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół kontroli, którego kopię otrzymuje przedsiębiorca turystyczny. Protokół zawiera informacje dotyczące przeprowadzonej kontroli wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi, które należy wykonać w terminie do 30 dni od dnia przeprowadzenia kontroli, a o ich wykonaniu należy poinformować Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Przedsiębiorca turystyczny działający jako agent turystyczny może być kontrolowany w zakresie:

 • zawierania umów o udział w imprezach turystycznych z podróżnymi (obowiązek jednoznacznego wskazania w umowie organizatora turystyki, którego reprezentuje, obowiązek działania na rzecz organizatorów turystyki wpisanych do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych lub posiadających siedzibę na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium państw, które wdrożyły postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302/UE);
 • ważności umów agencyjnych;
 • realizacji wobec podróżnych obowiązków informacyjnych, o których mowa w w załącznikach do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (12) 37-96-028, 029 lub 073

 

 

 

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek

1. Szkolenia:

Szkolenia dla przewodników górskich są prowadzone przez osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, które posiadają wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich marszałka województwa.

Rejestr Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich
Po zakończonym szkoleniu absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

2. Egzaminy:

Egzamin dla kandydatów na przewodników górskich składa się z dwóch części:

 • teoretycznej - obejmującej zagadnienia, dla których programy szkolenia przewidują zajęcia teoretyczne;
 • praktycznej - obejmującej zagadnienia, dla których programy szkolenia przewidują zajęcia praktyczne.

Ogólną zasadą przyjętą w rozporządzeniu jest zaliczenie egzaminu przy uzyskaniu co najmniej 60 % punktów za każdy sprawdzian egzaminu.

Część teoretyczna egzaminu składa się ze sprawdzianu pisemnego i sprawdzianu ustnego, (a w przypadku egzaminu na przewodnika górskiego kl. II lub I ze sprawdzianu ustnego).

W przypadku egzaminu na przewodnika górskiego sprawdzian pisemny trwa 45 minut i polega na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań jednokrotnego wyboru.

Prace pisemne są oznaczone kodem.

Każde pytanie testowe jest oceniane w następujący sposób:

 • odpowiedź prawidłowa – 1 punkt;
 • odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi - 0 punktów.

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu pisemnego jest uzyskanie co najmniej 20 punktów.

Do sprawdzianu ustnego dopuszcza się osoby, które zaliczyły sprawdzian pisemny.

Sprawdzian ustny polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym zestawie składającym się z trzech pytań.

Każdy egzaminator ocenia odrębnie odpowiedź na każde pytanie, przyznając od 0 do 5 punktów.

Każde z trzech pytań oceniane jest przez trzech egzaminatorów. Łącznie można uzyskać z egzaminu maksymalnie 45 punktów (3 pytania x 3 egzaminatorów x max. 5 punktów).

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu ustnego jest uzyskanie przez zdającego co najmniej 9 punktów łącznie za wszystkie odpowiedzi od wszystkich egzaminatorów oraz uzyskanie co najmniej 1 punktu za każdą odpowiedź od każdego z egzaminatorów.  Minimalna liczba punktów do zaliczenia sprawdzianu ustnego powinna wynosić 27 punktów, czyli po 9 punktów za wszystkie odpowiedzi łącznie od każdego z 3 egzaminatorów.

Do części praktycznej egzaminu dopuszcza się osoby, które zaliczyły część teoretyczną egzaminu.

Część praktyczna egzaminu dla przewodników górskich trwa 2 dni i odbywa się w warunkach górskich na obszarze uprawnień o które ubiega się osoba przystępująca do egzaminu.

Część praktyczna egzaminu obejmuje od 3 do 5 zadań.

Informacja o:

 • głównych punktach trasy egzaminacyjnej
 • sposobie oceniania dotyczącym poszczególnych rodzajów zadań egzaminacyjnych stosowanym podczas przeprowadzenia części praktycznej egzaminu 

jest umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu marszałkowskiego, oraz podawana do publicznej wiadomości w miejscach ogólnodostępnych w urzędzie marszałkowskim na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem egzaminu.

Osoba, która zdała egzamin otrzymuje świadectwo zdania egzaminu w terminie 7 dni od daty zakończenia egzaminu.

Co zrobić aby przystąpić do egzaminu?

 1. Organizator szkolenia lub grupa kandydatów w liczbie co najmniej 10 osób (w przypadku uprawnień na kl. II lub I - grupa co najmniej 3 osób) składa wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o ustalenie terminu egzaminu.
 2. Informacja o terminie przeprowadzenia egzaminu jest podawana do wiadomości wnioskodawcom oraz do publicznej wiadomości w miejscach ogólnodostępnych w urzędzie marszałkowskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego nie później niż 30 dni przed planowanym terminem egzaminu.
 3. Egzamin jest przeprowadzany jeżeli do egzaminu zostało dopuszczonych co najmniej 10 osób ( w przypadku egzaminu na klasy II lub I - 3 osoby).
 4. Do egzaminu dopuszcza się osoby, które najpóźniej 14 dni przed terminem egzaminu złożyły w Urzędzie Marszałkowskim:
  a) wniosek o przystąpienie do egzaminu;
  b) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na odpowiedni obszar i klasę uprawnień wystawione przez organizatora szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich (w przypadku egzaminu na dodatkowy obszar uprawnień kopię legitymacji przewodnika górskiego);
  c) dowód wpłaty za egzamin.

Opłata egzaminacyjna dla osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego wynosi odpowiednio:

 • 120,00 złotych - za część teoretyczną egzaminu;
 • 210,00 złotych - za część praktyczną egzaminu.

Opłatę wnosi się na konto:

PKO Bank Polski S.A. 62 1020 2892 0000 5402 0667 3810

UMWM Kraków, ul. Basztowa 22 z dopiskiem: „opłata za egzamin dla kandydatów na przewodnika górskiego tatrzańskiego lub beskidzkiego”.

Opłaty wniesionej przez osobę, która nie przystąpiła do egzaminu, nie zwraca się, z wyjątkiem przypadku, w którym kandydat na przewodnika górskiego zawiadomi urząd marszałkowski na piśmie o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu w terminie co najmniej 14 dni przed egzaminem.

Opłata za część praktyczną egzaminu w przypadku niedopuszczenia do tej części egzaminu podlega zwrotowi w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia wyników części teoretycznej egzaminu.

Opłata egzaminacyjna nie obejmują kosztów przejazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania oraz wyżywienia.

Osoby przystępujące do egzaminu są obowiązane przed wejściem do sali egzaminacyjnej okazać dowód tożsamości.

Co zrobić aby przystąpić do kolejnego egzaminu (poprawkowego)?

Do egzaminu dopuszcza się osoby, które do 14 dni przed kolejnym egzaminem złożą wniosek o przystąpienie do egzaminu wraz z opłatą egzaminacyjną.

Wniosek o przystąpienie do egzaminu dla  przewodników górskich

3. Nadawanie uprawnień

Wniosek o nadanie uprawnień przewodnika górskiego

Osoby ubiegające się o nadanie uprawnień przewodnika górskiego oraz wydanie legitymacji i identyfikatora składają wniosek do marszałka województwa zgodnie z miejscem zamieszkania.

Do wniosku, dołącza się:

 • kopię świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu marszałkowskiego przyjmującego wniosek na podstawie przedstawionego mu oryginału tego dokumentu lub odpis tego świadectwa lub dyplomu lub dokument poświadczający ukończenie szkól, których warunkiem ukończenia było posiadanie wykształcenia średniego;
 • 3 fotografie ( 3 cm X 4 cm);
 • świadectwo zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną dla przewodników górskich;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne, popełnione w związku z wykonywaniem funkcji przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł za wydanie decyzji nadającej uprawnienia przewodnika górskiego.

Opłatę skarbową wnosi się na konto:
Bank PKO BP 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
Wydział Podatków i Opłat UMK
ul. Nowohucka 1 31-580 Kraków 
z dopiskiem: „opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej”.

Dokumenty należy składać w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych notarialnie/urzędowo.

Potwierdzania „za zgodność z oryginałem” dokonuje pracownik urzędu marszałkowskiego. W tym celu należy zgłosić się do Departamentu Turystyki w Krakowie, ul. Racławicka 56, II p., pok. 207. Potwierdzenie odbywa się na podstawie przedstawionego oryginału dokumentu/ów oraz po przedłożeniu dowodu opłaty skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

Opłatę skarbową wnosi się na konto:
Bank PKO BP 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
Wydział Podatków i Opłat UMK
ul. Nowohucka 1 31-580 Kraków
 z dopiskiem: „opłata skarbowa za potwierdzenie zgodności z oryginałem”.

Dokumenty należy złożyć na Dzienniku Podawczym UMWM lub przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Turystyki
ul. Racławicka 56, 30 –017 Kraków

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (12) 37-96-035

 

Osoby, które uzyskały uprawnienia przewodnika turystycznego miejskiego lub terenowego lub pilota wycieczek przed dniem 1 stycznia 2014 r. mogą udokumentować posiadane kwalifikacje legitymacjami potwierdzającymi nadanie tych uprawnień, a w przypadku utraty tych legitymacji mogą otrzymać od marszałka województwa, który nadał im te uprawnienia, duplikaty tych legitymacji.
Osoby, które uzyskały uprawnienia przewodnika górskiego wydane przed dniem 1 stycznia 2014 r., zachowują swoje uprawnienia. Ważność identyfikatora przewodnika górskiego kończy się z upływem 5 lat od jego wydania.

Co zrobić w przypadku upływu terminu ważności identyfikatora przewodnika górskiego?

 • Złożyć pisemny wniosek o wystawienie aktualnego identyfikatora
 • Do wniosku należy dołączyć aktualną fotografię (3 cm x 4 cm)

Dokumenty należy złożyć na Dzienniku Podawczym UMWM lub przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Turystyki
ul. Racławicka 56, 30 – 017 Kraków

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów (legitymacji i/lub identyfikatora przewodnika górskiego)?

 • Złożyć pisemny wniosek o wystawienie duplikatu legitymacji i/lub identyfikatora
 • W przypadku utraty legitymacji należy dołączyć fotografię (3 cm x 4 cm)

Dokumenty należy złożyć na Dzienniku Podawczym UMWM lub przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Turystyki
ul. Racławicka 56, 30 – 017 Kraków

Co zrobić w przypadku zmiany nazwiska?

 1. Złożyć pisemną prośbę o wydanie decyzji zmieniającej decyzję o nadaniu
  - uprawnień przewodnika górskiego w zakresie nazwiska oraz o wystawienie
  - nowej legitymacji i identyfikatora.
 2. Dołączyć do pisma:
  - skrócony odpis aktu małżeństwa;
  - fotografię (3 cm x 4 cm)
  - dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł za wydanie decyzji
    zmieniającej.

Opłatę należy wnieść na konto:
Bank PKO BP 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
Wydział Podatków i Opłat UMK
ul. Nowohucka 1 31-580 Kraków

Dokumenty należy złożyć na Dzienniku Podawczym UMWM lub przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Turystyki
ul. Racławicka 56, 30 –017 Kraków

Dokumenty należy składać w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych notarialnie/urzędowo.

Egzaminy językowe:

Organizowane są egzaminy z następujących języków obcych:

 • Język angielski
 • Język francuski
 • Język niemiecki
 • Język hiszpański
 • Język włoski
 • Język rosyjski

Zgłoszenia do egzaminu ze znajomości języka obcego mogą składać przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek.

Terminy egzaminów: Informacja o terminach egzaminów z języków obcych jest podawana do publicznej wiadomości w miejscu ogólnie dostępnym w urzędzie marszałkowskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem egzaminu.
Egzamin ze znajomości języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek jest przeprowadzany w jednym dniu i obejmuje w szczególności:

 1. Test pisemny z zakresu rozumienia sformułowań handlowych, urzędowych i krajoznawczych.
  Test pisemny ze znajomości języka obcego trwa 90 minut i polega na udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań testowych. Za prawidłową odpowiedź na pytanie testowe przyznaje się 1 punkt, a za odpowiedź nieprawidłową lub brak odpowiedzi – 0 punktów. Do zaliczenia testu pisemnego konieczne jest uzyskanie, co najmniej 15 punktów.
 2. Wypowiedź pisemną na zadany temat potwierdzającą umiejętność formułowania wypowiedzi w języku obcym.
  Wypowiedź pisemna na zadany temat trwa 45 minut i polega na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na 3 pytania otwarte. Za każdą pisemną odpowiedź można otrzymać od każdego z egzaminatorów  od  0 do 5 punktów. Wypowiedź pisemna jest zaliczona w przypadku uzyskania przez zdającego co najmniej 15 punktów łącznie za wszystkie odpowiedzi od wszystkich egzaminatorów oraz uzyskanie co najmniej 1 punktu za każdą z odpowiedzi od każdego z egzaminatorów.
 3. Rozmowę mającą na celu sprawdzenie płynnego posługiwania się językiem obcym.
  Rozmowa trwa maksymalnie 30 minut, w tym maksymalnie 10 minut na przygotowanie wypowiedzi i polega na konwersacji w danym języku obcym z członkami zespołu egzaminacyjnego na 3 wylosowane tematy dotyczące turystyki. Za konwersację na każdy z tematów można otrzymać od każdego z egzaminatorów od 0 do 5 punktów. Rozmowa jest zaliczona w przypadku uzyskania przez zdającego co najmniej 24 punktów łącznie za wszystkie konwersacje od wszystkich egzaminatorów oraz uzyskanie co najmniej 1 punktu za konwersację na każdy z tematów od każdego z egzaminatorów.

Ze wszystkich części egzaminu z języka obcego można łącznie uzyskać maksymalnie 90 pkt, a do zdania tego egzaminu wymagane jest uzyskanie łącznie co najmniej 54 pkt oraz zaliczenie każdej z części egzaminu z języka obcego.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z języka obcego jest złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wniosku wraz z dowodem opłaty egzaminacyjnej w wysokości 160,00 zł nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Opłatę egzaminacyjną w wysokości 160,00 złotych należy wnieść na konto:

PKO Bank Polski S.A. 62 1020 2892 0000 5402 0667 3810

UMWM, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

Opłaty wniesionej przez osobę, która nie przystąpiła do egzaminu, nie zwraca się
z wyjątkiem przypadku, w którym osoba ta zawiadomi Urząd Marszałkowski na piśmie o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu w terminie co najmniej 14 dni przed egzaminem.

Osobom, które zdały egzamin ze znajomości języka obcego, wydaje się świadectwo znajomości języka obcego w zakresie wymaganym od przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Egzamin z języka obcego jest przeprowadzany, jeżeli do egzaminu dopuszczono co najmniej 5 osób.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (12) 379 60 35

Wniosek o przystąpienie do egzaminu z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

 

Wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich wymagany jest od osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych, które zamierzają prowadzić szkolenia dla przewodników górskich.

Wpisu do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej lub siedzibę jednostki organizacyjnej, a w wypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania lub jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej - wybrany przez wnioskodawcę marszałek województwa.

Marszałek dokonuje wpisu do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej, do którego należy dołączyć:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie organizowania szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich.
 2. dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2111):
  Bank PKO BP 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
  Wydział Podatków i Opłat UMK
  ul. Nowohucka 1 31-580 Kraków

 Wzór wniosku oraz oświadczenia


Osoby fizyczne i jednostki organizacyjne organizujące szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich, są obowiązane:

 1. zapewnić kadrę:
  a) wykładowców posiadających wykształcenie wyższe - do prowadzenia zajęć teoretycznych,
  b) instruktorów posiadających udokumentowaną praktykę w zakresie wykonywania zadań przewodnika górskiego w wymiarze co najmniej 50 dni w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis do rejestru organizatorów szkoleń - do prowadzenia zajęć praktycznych;
 2. zapewnić warunki umożliwiające realizację zajęć, w tym także praktycznych, oraz odpowiednią obsługę biurową wraz z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji szkolenia;
 3. realizować program szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy o o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 4. przedstawiać uczestnikom szkoleń wewnętrzny regulamin szkolenia, określający w szczególności warunki potwierdzania udziału w zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz ich zaliczania.

Potwierdzeniem posiadania praktyki w zakresie wykonywania zadań przewodnika górskiego jest zaświadczenie wydane przez organizatora turystyki lub jednostkę organizacyjną powierzającą zadania przewodnika górskiego.

Dokumentem poświadczającym dokonanie wpisu do rejestru organizatorów szkoleń jest zaświadczenie wydane przez marszałka województwa.

Organizator szkolenia, rozpoczynając szkolenie, pisemnie informuje marszałka województwa właściwego dla miejsca odbywania szkolenia o miejscu i terminach zajęć.

Organizator jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru. Wówczas należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności organizatora szkoleń.

Zmiany we wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla przewodników górskich

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (12) 37-96-035


Kontrola Organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

Marszałek województwa jest upoważniony do kontroli organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich w zakresie:

 1. zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku;
 2. zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru organizatorów szkoleń;
 3. przestrzegania warunków szkolenia określonych ustawą.

Kontrola organizatora szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich odbywa się w obecności kierownika szkolenia lub osoby upoważnionej do zastępowania kierownika szkolenia.

Marszałek województwa, nie rzadziej niż raz na 3 lata, dokonuje z urzędu kontroli organizatora szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich, którego wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dotyczy organizowania szkoleń na stałe.

W trakcie kontroli sprawdzane są m.in. następujące dokumenty:

 1. dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry wykładowców (dyplomy potwierdzające wykształcenie wyższe) i instruktorów (zaświadczenia o posiadaniu praktyki w zakresie wykonywania zadań przewodnika górskiego w wymiarze co najmniej 50 dni w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis do rejestru organizatorów szkoleń wydane przez organizatora turystyki lub jednostkę organizacyjną powierzającą zadania przewodnika górskiego);
 2. oświadczenia osób wchodzących w skład kadry wykładowców i instruktorów potwierdzające zgodę na współpracę z danym organizatorem;
 3. szczegółowy program szkolenia, harmonogram zajęć oraz dokumenty potwierdzające jego realizacje;

a także kontrola obejmuje:

 1. sprawdzenie zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru;
 2. sprawdzenie zapewnienia odpowiedniej obsługi biurowej wraz z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji szkolenia;
 3. sprawdzenie warunków umożliwiających realizację zajęć, w tym także praktycznych.

 

 

Usługi Hotelarskie

Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim przedsiębiorca jest obowiązany uzyskać zaszeregowanie tego obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

Ustala się następujące rodzaje obiektów hotelarskich:

 1. hotele - obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów; (Pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami);
 2. motele - obiekty położone przy drogach, dysponujące parkingiem, posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych; (Pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami);
 3. pensjonaty - obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, świadczące dla swoich klientów całodzienne wyżywienie; (Pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami);
 4. kempingi (campingi) - obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach samochodowych, przyrządzanie posiłków, parkowanie samochodów, a także świadczące usługi związane z pobytem klientów; obiekty te mogą dodatkowo umożliwiać nocleg w domkach turystycznych lub innych obiektach stałych; (Cztery kategorie oznaczone gwiazdkami);
 5. domy wycieczkowe - obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane do samoobsługi klientów oraz świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów; (Trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi);
 6. schroniska młodzieżowe - obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów; (Trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi);
 7. schroniska - obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów;
 8. pola biwakowe - obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach;
  Zaszeregowania pól biwakowych dokonuje i prowadzi ich ewidencję wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ich położenia.  

Nazwy rodzajów i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich podlegają ochronie prawnej i mogą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do obiektów hotelarskich w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych.

W celu podjęcia zaszeregowania przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim powinien wypełnić wniosek kategoryzacyjny oraz dołączyć następujące załączniki:

 1. Wniosek kategoryzacyjny
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań:
  a) budowlanych - ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed 1 kwietnia 1995r., które utraciły wymienione dokumenty - opinia rzeczoznawcy budowlanego stwierdzająca bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania, dla obiektów, dla których wydano wymienione dokumenty na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane;
  b) przeciwpożarowych - opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
  c) sanitarnych - opinia właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w przypadku obiektów hotelarskich, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowany- opinia właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 3. Dowód wniesienia opłaty za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań w wysokości ustalonej w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010r. w prawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2011r., Nr 10, poz. 54).

Opłata za kategoryzację wynosi:

 • dla hoteli i moteli **** i ***** (cztery i pięć gwiazdek) 1500 zł;
 • dla hoteli i moteli *** (trzy gwiazdki) 1000 zł;
 • dla hoteli i moteli ** i * (dwie i jedna gwiazdka) 600 zł;
 • dla kempingów 300 zł;
 • dla domów wycieczkowych 500 zł;
 • dla pensjonatów (do 20 pokoi) 400 zł;
 • dla pensjonatów (powyżej 20 pokoi) 600 zł;
 • dla schronisk 300 zł;
 • dla schronisk młodzieżowych 100 zł.

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:
PKO Bank Polski S.A. Oddział 5 w Krakowie
62 1020 2892 0000 5402 0667 3810
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 
tytułem: opłata za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań.

Odstępstwa od wymagań

Dopuszcza się odstępstwa od wymagań, co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług dla obiektów hotelarskich, jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadanie kategorii przedstawi opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków stwierdzającą, że spełnienie wymagań bez naruszenia zabytkowego charakteru obiektu nie jest możliwe. W materiałach informacyjnych dotyczących obiektu hotelarskiego należy wówczas zamieścić informację o zabytkowym charakterze obiektu i związanych z tym odstępstwach od wymagań, co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług;

Jak przebiega zaszeregowanie obiektu

Po złożeniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wniosku z wszystkimi wymaganymi załącznikami, dokonuje się oceny obiektu pod względem spełnienia wymagań dotyczących wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych. Oceny spełniania wymagań przez obiekt hotelarski dokonuje dwóch pracowników Departamentu Turystyki oraz członek Zespołu Oceniającego Obiekty Hotelarskie.

Po przeprowadzeniu oceny, jeżeli obiekt spełnia wszystkie wymagania zostaje wydana decyzja zaszeregowująca do określonego rodzaju i kategorii. Wszystkie obiekty posiadające taką decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego wpisane są na stronie internetowej: www.turystyka.gov.pl

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń
Kto:

 1. świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzja,
 2. świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego,
 3. wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji,
 4. świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczeń

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach 8-16 od pn. - pt. pod numerem telefonu:

(12) 37-96-030,

(12) 37-96-031 

(12) 37-96-032

(012)37-96-057

(12) 37-96- 006

 

Promesa - przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego

Przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć świadczenie usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim (tj. hotelu, motelu, pensjonacie, kempingu, domu wycieczkowym, schronisku młodzieżowym lub schronisku), który jest na etapie budowy lub przebudowy obiektu, może ubiegać się o przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii, zwane "PROMESĄ".

Promesę wydaje, na wniosek przedsiębiorcy, marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego.

Wniosek przedsiębiorcy

Promesa jest wydawana na czas określony nie dłuższy niż dwa lata.

W okresie ważności promesy przedsiębiorca nie może świadczyć usług hotelarskich w obiekcie, ale może używać nazwy rodzajowej i oznaczenia kategorii do celów informacyjnych i promocyjnych obiektu hotelarskiego

Do wniosku należy dołączyć:

 1. ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub decyzję o zmianie sposobu użytkowania obiektu;
 2. oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 PLN za wydanie decyzji o promesie. Opłatę należy wnieść na konto:

Bank PKO BP 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
Wydział Podatków i Opłat UMK ul. Nowohucka 1 31-580 Kraków
tytułem: wydania decyzji o promesie

Na wniosku przedsiębiorca powinien określić do jakiego rodzaju i kategorii ubiega się o przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (12) 37-96-070 lub 006

 

PRZYPOMINAMY !

Wszystkie obiekty hotelarskie, znajdujące się w ewidencji Marszałka Województwa Małopolskiego podlegają okresowej kontroli nie rzadziej niż co 3 lata w zakresie spełnienia wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych zgodnie z rodzajem i kategorią do których zostały zaszeregowane.

Pełna lista wymagań dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów jest umieszczona w zakładce „WYMAGANIA”.

Aby kontrola przebiegała sprawnie, wcześniej przesyłamy do obiektu informację o terminie kontroli.

Podczas kontroli sprawdzane są:

 • pomieszczenia wchodzące w skład obiektu (pokoje, część ogólnodostępna),
 • usługi świadczone dla klientów wymagane przepisami ustawy i rozporządzenia, m. in. czy obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, czy w obiekcie udostępnia się na żądanie klienta wykaz wymagań dla obiektów hotelarskich, odpowiadający rodzajowi i kategorii obiektu oraz pełny cennik usług, a także czy personel recepcji jest przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (12) 37-96-030, 031, 032, 057, 070 lub 006

INFORMUJEMY !

Z dniem 16 kwietnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2166). Aktualne wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem są do pobrania w zakładce WYMAGANIA.

 

Podstawy prawne